Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Selv om det er sant at du kan bruke Microsoft Office Word til å opprette et dokument som ser ut som og føles som et skjema, fungerer Word best som et tekstbehandlingsprogram, og ikke som et skjemautformingsprogram. I motsetning til Microsoft Office Word ble InfoPath utviklet spesielt for å kunne utforme og fylle ut elektroniske skjemaer. Hvis du vil konvertere eksisterende Word-dokumenter til InfoPath-skjemamaler, kan du gjøre dette ved hjelp av importveiviseren i InfoPath. Deretter kan du dra nytte av de spesielle InfoPath-funksjonene for å utforme, publisere og fylle ut skjemaer. I en salgsrapportskjemamal kan du for eksempel bruke betinget formatering til å bruke rød bakgrunnsfarge automatisk når tall er under salgsprognoser. I den samme skjemamalen kan du bruke en regel slik at skjemaer som er basert på denne skjemamalen, kan sendes som vedlegg i en e-postmelding når noen klikker en Send-knapp. I tillegg kan du gjøre skjemamalen tilgjengelig for et bredere publikum ved å opprette en nettleseraktivert skjemamal.

Når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal, vil den resulterende skjemamalen være svært lik oppsettet til Word-dokumentet. I tillegg vil elementer i Word-dokumentet som oppfyller bestemte vilkår, automatisk konverteres til de riktige kontrollene der brukere kan legge inn data. Hvis for eksempel Word-dokumentet inneholder klammeparenteser rundt flere mellomrom, antas det at du har brukt dette området som et tekstoppføringsfelt, og det blir konvertert til en tekstbokskontroll i den resulterende skjemamalen. Alle Word-skjemafelt konverteres til de tilsvarende kontrollene i InfoPath.

Du kan bruke innstillingene i dialogboksen Alternativer for import til å endre alternativene for å konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal.

Denne artikkelen beskriver det grunnleggende konseptet og fremgangsmåten for hvordan du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal, inkludert funksjonene og innstillingene som ikke støttes i konverteringen.

I denne artikkelen

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal

Word-funksjoner og -innstillinger som ikke støttes fullstendig i konverteringen

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal

Endre en oppsettstabell til en gjentatt tabell

Endre avmerkingsbokser til en gruppe med alternativknapper

Se gjennom konverteringsproblemer i oppgaveruten Utformingskontroll

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal

Når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal, brukes dokumentet som en planskisse for å opprette en ny skjemamal. Den grunnleggende strukturen i dokumentet gjenopprettes så langt det er mulig i skjemamalen. I et Word-dokument er stedet der et "skjemafelt" der en bestemt type data, for eksempel et navn eller en adresse, er lagret. Hvis du velger å inkludere Word-skjemafelt når du konverterer dokumentet, vil kontrollene for dokumentet, tekstboksen, avmerkingsboksen og rullegardinlisteboksen legges til i InfoPath -skjemamalen på det stedet som tilsvarer plasseringen til feltene i Word-dokumentet. I tillegg oppdager InfoPath automatisk de delene av Word-dokumentet som kan fungere som gjentatte tabeller og rik tekst-bokser, og konverterer dem til riktige kontroller. Hvis for eksempel et utgiftsrapportdokument inneholder et tomt, understreket område der brukere kan skrive inn merknader om en bestemt utgift, vil InfoPath konvertere dette området til en rik tekst-boks. Brukere kan deretter skrive inn flere tekstlinjer i rik tekst-boksen, og formatere denne teksten etter behov.

Tenk deg at for de siste årene organisasjonen har brukt et Word-dokument kalt Utgiftsrapport.doc til å samle inn utgiftsrapportdata fra ansatte for å bedre forståelse av forholdet mellom en Word-dokument som du har konvertert ved hjelp av importveiviseren i InfoPath og InfoPath-skjemamal. IT-avdelingen ønsker å konvertere dokumentet til en InfoPath-skjemamal slik at skjemadata kan sendes som Extensible Markup Language (XML) til et leverandørgjeld-system.

Hvis du bruker importveiviseren til å konvertere Utgiftsrapport.doc til en skjemamal, oppretter InfoPath en skjemamal kalt Utgiftsrapport.xsn. I følgende eksempel har Utgiftsdetaljer-tabellen i Word-dokumentet blitt konvertert til en gjentatt tabell i den resulterende InfoPath-skjemamalen. Ved hjelp av den gjentatte tabellen kan brukere sette inn eller fjerne utgifter etter behov ved å klikke kommandoer på en hurtigmeny.

En Word-tabell som er konvertert til en gjentatt InfoPath-tabell

Når Word-dokumentet konverteres til en InfoPath-skjemamal, beholdes oppsettet og andre elementer. Som standard samsvarer antall tomme rader i den gjentatte InfoPath-tabellen med antallet tomme rader i Word-tabellen. Du kan imidlertid spare plass på skjemamalen ved å vise bare én eller to rader som standard.

Denne nye skjemamalen inneholder elementer som ligner dem som finnes i Word-dokumentet, for eksempel tabellen for å samle inn informasjon om utgifter. Avhengig av innstillingene du velger i importveiviseren, kan det imidlertid hende at noen funksjoner er forskjellige i den resulterende skjemamalen:

 • Hvis du bruker importveiviseren til å importere Word-dokumentet ved å beholde bare oppsettet    Den resulterende skjemamalen inneholder en gjentatt tabell for å legge inn linjeelementer i utgiftsrapporten. Eventuelle skjemafelt fra det opprinnelige dokumentet, for eksempel Navn-tekstboksen, rullegardinlisten Avdeling og avmerkingsboksene Divisjon, går imidlertid tapt i den resulterende skjemamalen.

 • Hvis du bruker importveiviseren til å importere Word-dokumentet både ved å beholde oppsettet og konvertere Word-skjemafelt til kontroller (standard)    Den resulterende skjemamalen inneholder en gjentatt tabell for å legge inn linjeelementer i utgiftsrapporten. Eventuelle skjemafelt fra det opprinnelige dokumentet, for eksempel Navn-tekstboksen, rullegardinlisten Avdeling og avmerkingsboksene Divisjon, konverteres til de tilsvarende InfoPath-kontrollene.

 • Hvis du bruker importveiviseren til å importere Word-dokumentet både ved å beholde oppsettet og ved å konvertere skjemafelt til kontroller (egendefinert)    Du kan bestemme nøyaktig hvilke felt som skal konverteres når du importerer utgiftsrapporten. Du kan for eksempel deaktivere alternativet for å konvertere tomme tabellceller i dokumentet, til tekstbokser i den resulterende skjemamalen.

Til toppen av siden

Word-funksjoner og -innstillinger som ikke støttes fullstendig i konverteringen

Noen innstillinger og noe formatering i Word-dokumenter støttes ikke i InfoPath-skjemamaler. Når du konverterer et Word-dokument som inneholder slike innstillinger, vil ikke den resulterende skjemamalen inneholde disse funksjonene eller innstillingene. Hvis for eksempel Word-dokumentet har korrekturmerker, vil korrekturmerkene gå tapt i den resulterende skjemamalen, fordi InfoPath ikke støtter denne funksjonen.

Du kan bruke oppgaveruten Utformingskontroll i utformingsmodus til å oppdage eventuelle problemer med konverteringen. Du kan deretter rette opp disse problemene.

Nedenfor ser du en liste over funksjoner og innstillinger som ikke beholdes når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal: I noen tilfeller går formatering tapt, men den underliggende teksten beholdes. Hvis du for eksempel har spalter som i et nyhetsbrev, går spaltene tapt, men teksten i disse spaltene blir importert.

 • Bokmerker

 • Animert tekst

 • Temaer

 • Vannmerker

 • Linjenummerering

 • Sidekanter

 • Fotnoter og sluttnoter

 • Spalteoppsett i nyhetsbrevstil

 • Filvedlegg

 • Koblede eller innebygde objekter, for eksempel Microsoft Office Excel-regneark og Microsoft Office Visio-tegninger

 • Tegneobjekter (inkludert Autofigurer, kurver, linjer og WordArt)

 • Tegnavstand (inkludert skalering, sperret eller knepet avstand, hevet eller senket tekstplassering og kniping for skrifter)

 • ActiveX-kontroller

 • Kommentarer og merkede endringer (inkludert innsettinger, slettinger og formateringsendringer)

 • Noen funksjoner som er spesifikke for Microsoft Office Word 2007 (inkludert byggeblokker og innholdskontroller)

 • Noen utskriftsinnstillinger (inkludert blandet tegnformatering i topptekster og bunntekster, ulike topptekster og bunntekster på odde- og partallssider, ulike topptekster og bunntekster for forsiden, innbindingsinnstillinger, negative verdier for topp- og bunnmarger, ulike sideretninger og innstillinger for individuelle inndelinger)

Obs!: Enkelte Word-dokumenter kan ikke endres uten et passord. Hvis dette er tilfellet med dokumentet, kan du ikke kunne importere den til InfoPath. Hvis du vil løse problemet, kan du prøve å fjerne passordbeskyttelsen fra dokumentet før du importerer den. I tillegg Begrens noen dokumenter brukere til bestemte typer redigering handlinger, for eksempel å skrive inn data i skjemafeltene. Hvis dette er tilfellet med dokumentet, kan du ikke kunne importere den til InfoPath. Hvis du vil løse dette problemet, kan du prøve å fjerne redigeringsbegrensningene for dokumentet før du importerer den.

I listen nedenfor ser du forklaringer på funksjoner og innstillinger som delvis støttes når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal:

Loddrett tekst    InfoPath beholder loddrett tekstformatering i et Word-dokument hvis den loddrette teksten er på innsiden av en tabellcelle. InfoPath forkaster loddrett tekstformatering ved konvertering av et Word-dokument hvis den loddrette teksten er utenfor en tabellcelle, i en annen del av Word-dokumentet.

Tekstbokser    I Word-dokumenter er tekstbokser beholdere for tekst som du kan plassere på en side og endre størrelse på. Hvis Word-dokumentet inneholder en tekstboks, blir tekstboksen konvertert til en tabellcelle i den resulterende skjemamalen. Eventuell tekst i tekstboksen vises i tabellcellen i den resulterende skjemamalen.

Understreket tekst    Understreking støttes i InfoPath-skjemamaler. Eventuell dekorativ eller dobbel understreking i Word-dokumentet konverteres imidlertid til enkel understreking i den resulterende skjemamalen.

Hyperkoblinger som viser til protokoller som ikke støttes     Alle hyperkoblinger konverteres, men hvis en hyperkobling bruker en annen protokoll enn HTTP, HTTPS, FILE, FTP eller MAILTO, vil ikke hyperkoblingen virke når brukeren klikker den i den resulterende skjemamalen.

Tegnstiler og teksteffekter    Formateringsstilene hevet skrift, senket skrift og enkel gjennomstreking beholdes under konverteringsprosessen. Andre formateringsstiler og effekter, blant annet tekst med kontureffekt, skjult tekst og skyggelegging, går tapt under konverteringen. Tekst med relieffeffekt eller graveringseffekt konverteres til grå tekst i den resulterende skjemamalen.

Inndelingsinnstillinger    I Word brukes inndelinger til å variere oppsettet for et dokument i en side eller mellom sider. InfoPath støtter ikke disse inndelingstypene, som går tapt under konverteringen. Eventuelle innstillinger som er brukt i den første inndelingen i Word-dokumentet, brukes i den resulterende InfoPath-skjemamalen.

Formatering for topptekst og bunntekst    Topp- og bunntekst i Word-dokumentet konverteres til topp- og bunntekst i den resulterende InfoPath-skjemamalen. Noe tegnformatering kan gå tapt under konverteringen. Hvis du for eksempel har brukt både fet og kursiv formatering i toppteksten i et Word-dokument, vil InfoPath bruke den første formateringsstilen det finner i den resulterende skjemamalen, og forkaste gjenværende formatering. På samme måte vil eventuelle innstillinger som brukes i den første topptekst- eller bunntekstinndeling i Word-dokumentet, brukes på den resulterende topp- eller bunnteksten i InfoPath-skjemamalen.

Skriftkonvertering    Selv om skriftene importeres fra et Word-dokument til InfoPath ved oppretting av ny skjemamal, velges automatisk alternative skrifter for skjemamalen hvis skriftene i dokumentet ikke er tilgjengelige på datamaskinen du importerer på.

Negative sidemarger    Negative topp- og bunnmarger importeres som 0.

Innstillinger for negative marger, utfylling og innrykk    Innstillinger for negative marger, utfylling og innrykk importeres som 0.

Til toppen av siden

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal

 1. Hvis Word-dokumentet som du vil importere, er åpent, lukker du det.

 2. I utformingsmodus klikker du Importer skjemaFil-menyen.

 3. I importveiviseren klikker du InfoPath-importering for Word-dokumenter, og deretter klikker du Neste.

 4. Klikk Bla gjennom.

 5. Finn og klikk Word-dokumentet du vil konvertere, og klikk deretter Åpne.

  Obs!: Hvis du importerer et Word-dokument med begrenset tillatelse, må du ha tilgangen Full kontroll til dokumentet. Hvis du bare har Lese-tilgang eller Endre-tilgang til dokumentet, vises det en feilmelding når du forsøker å importere det.

 6. Hvis du vil endre standard virkemåte for import, klikker du Alternativer og velger ønskede alternativer.

 7. Klikk Fullfør.

Til toppen av siden

Endre en oppsettstabell til en gjentatt tabell

Hvis Word-dokumentet inneholder en tabell, kan InfoPath konvertere den til en oppsettstabell eller en gjentatt tabell i den resulterende skjemamalen. Den valgte tabelltypen avhenger av utformingsavgjørelsene du har tatt i Word-dokumentet. Du kan bruke følgende fremgangsmåte til raskt å endre en konvertert oppsettstabell til en gjentatt tabell.

Du kan bruke gjentatte tabeller til å tilby brukerne en ekstra graden av fleksibilitet når du fyller ut skjemaer. Når du bruker gjentatte tabeller, har ikke skjemamalen til å vise mange tomme rader når brukeren først åpner den. I stedet brukerne ser vanligvis bare én rad og bare legge mer når og hvis de trenger dem. Dette sparer plass i skjemaet og har brukere en ekstra graden av personlig tilpasning.

 1. Høyreklikk i oppsettstabell som du vil konvertere, i skjemamalen.

 2. På hurtigmenyen, pek på Endre til, og klikk deretter Gjentatt tabell.

 3. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen Endre til gjentatt tabell:

  • Hvis du vil angi overskriftsrader for gjentatt tabell, angi en verdi i boksen antall rader som skal beholdes som en tabelloverskrift. Bruker du vanligvis overskriftsraden for kolonneoverskrifter.

  • Hvis du vil angi bunntekst radene for gjentatt tabell, angi en verdi i boksen antall rader som skal beholdes som en tabell bunntekst. Mange tabeller Inkluder ikke bunntekstrader.

  • Hvis du vil angi antall rader som skal brukes for dataene, kan du angi en verdi i boksen Antall gjentatte rader skal tas med når du fyller ut skjemaet. Dataraden er en rad som kan "gjentas" i skjemaet så mange ganger etter behov

 4. Klikk Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT + I, C.

 5. Sett inn kontrollene du vil bruke i tabellcellene.

Til toppen av siden

Endre avmerkingsbokser til en gruppe med alternativknapper

Hvis du har brukt flere avmerkingsbokser i Word-dokumentet, importerer InfoPath dem som avmerkingsbokser i den resulterende InfoPath-skjemamalen. Hvis du heller vil bruke en gruppe med alternativknapper, kan du følge trinnene nedenfor for å konvertere avmerkingsboksene til alternativknapper i skjemamalen.

Du kan bruke en gruppe med alternativknapper i en Microsoft Office InfoPath-skjemamal når du vil at brukere skal kunne gjøre bare ett utvalg fra et begrenset sett med alternativer.

 1. Klikk ett av alternativene du vil konvertere, og hold nede CTRL og klikk hver ekstra avmerkingsboks som du vil konvertere i skjemamalen.

 2. Pek på Endre tilRediger-menyen, og klikk deretter Knappen for alternativet.

  En gruppe med alternativknapper vises nå i stedet for avmerkingsboksene i skjemamalen. Hver alternativknapp er bundet til samme felt i datakilden. Når en bruker klikker en alternativknapp, lagres verdien som er knyttet til denne alternativknappen i feltet.

Til toppen av siden

Se gjennom konverteringsproblemer i oppgaveruten Utformingskontroll

Noen ganger kan det hende at elementer fra det opprinnelige Word-dokumentet ikke vises som forventet i den resulterende InfoPath-skjemamalen, eller fjernes under konverteringen. InfoPath støtter for eksempel ikke WordArt-funksjonen i Word, og erstatter WordArt-objekter med plassholderbilder i den resulterende skjemamalen.

Hvis InfoPath oppdager problemer under konverteringen, åpnes oppgaveruten Utformingskontroll automatisk etter at du har lukket importveiviseren. I oppgaveruten kan du se gjennom en liste med problemer, og gjøre det som er nødvendig for å rette dem.

 1. Hvis oppgaveruten Utformingskontroll ikke er synlig, velger du UtformingskontrollVerktøy-menyen.

  Hvis det er problemer med skjemamalen, får du se meldinger i oppgaveruten.

 2. I oppgaveruten Utformingskontroll klikker du teksten i meldingen du vil se gjennom.

  En dialogboks viser mer informasjon om problemet.

  Obs!: Hvis Word-dokumentet inneholder et objekt som InfoPath ikke støtter, for eksempel et Word-tegneobjekt, vil InfoPath legge til et plassholderbilde i den resulterende skjemamalen, og angi hvor objektet opprinnelig var plassert i Word-dokumentet. Hvis du vil finne ut mer om objektet, høyreklikker du plassholderbildet i skjemamalen, og deretter klikker du Flere detaljer på hurtigmenyen.

 3. Rett om nødvendig problemene i skjemamalen. Det kan for eksempel hende du vil slette eventuelle plassholderbilder, som ikke er ment for bruk i den ferdige skjemamalen.

Obs!: Du kan oppdage at oppgaveruten Utformingskontroll inneholder en oppdateringsknapp. Klikk Oppdater-knappen oppdatere ikke meldinger som vises som et resultat av importere et Word-dokument til InfoPath. Hvis du vil fjerne importmeldinger fra oppgaveruten Utformingskontroll, må du åpne dialogboksen Ressursfiler (menyenVerktøy ), og fjern deretter filen som heter ImportErrors.xml. Denne filen opprettes automatisk når du importerer en Word-dokument i InfoPath. Når du har fjernet ImportErrors.xml-filen, klikker du Oppdater i oppgaveruten Utformingskontroll for å slette importmeldinger permanent. ImportErrors.xml filen ikke er nødvendige for å fungere riktig skjemamal. Av sikkerhetsårsaker er det faktisk god praksis å fjerne denne filen før du publiserer skjemamalen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×