Kjøre en spørring

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En spørring er et sett med instruksjoner som du kan bruke når du arbeider med data. Du kjører en spørring for å utføre disse instruksjonene. I tillegg til å returnere resultater – som kan sorteres, grupperes eller filtreres – kan en spørring også opprette, kopiere, slette eller endre data.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kjører spørringer, og gir en kort oversikt over de ulike typene av spørringer. Artikkelen beskriver også feilmeldinger du kan støte på når du kjører ulike typer spørringer, og forklarer hva du kan gjøre for å omgå eller rette opp disse feilene.

Artikkelen gir ikke detaljerte instruksjoner for hvordan du lager spørringer.

Viktig!: Du kan ikke kjøre redigeringsspørringer Hvis en database kjøres i deaktivert modus – en modus for redusert funksjonalitet som Access bruker til å beskytte dataene i enkelte situasjoner. Du kan se en advarsel om dialogboksen-boksen, eller du kan se en advarsel i meldingsfeltet.

Hvis du vil ha mer informasjon om deaktivert modus, og hvordan du aktiverer redigeringsspørringer, kan du se delen kjøre en redigeringsspørring.

Hva du vil gjøre?

Kjøre en utvalgsspørring eller en krysstabellspørring

Kjøre en redigeringsspørring

Kjøre en parameterspørring

Kjøre en SQL-spesifikk spørring

Feilsøke en feilmelding

Kjøre en utvalgsspørring eller en krysstabellspørring

Du bruker utvalgsspørringer og krysstabellspørringer til å hente og presentere data, og oppgi skjemaer og rapporter med data. Når du kjører en ved å velge eller krysstabellspørring, viser Microsoft Office Access 2007 resultatene i dataarkvisning.

Kjøre spørringen

 1. Finn spørringen i navigasjonsruten.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Dobbeltklikk spørringen du vil kjøre.

  • Klikk spørringen du vil kjøre, og trykk deretter ENTER.

Hvis spørringen du vil kjøre, er åpen i utformingsvisning, kan du også kjøre den ved å klikke Kjør i gruppen Resultater i kategorien Utforming på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

Til toppen av siden

Kjøre en redigeringsspørring

Det finnes fire typer redigeringsspørringer: tilføyingsspørringer, slette spørringer, oppdateringsspørringer og lag tabell-spørringer. Unntatt for lag tabell-spørringer (som oppretter nye tabeller), endrer redigeringsspørringer til data i tabeller de er basert på. Disse endringene kan ikke angres, for eksempel ved å trykke CTRL + Z. Hvis du gjør endringer ved hjelp av en spørring som du senere bestemmer du ikke vil gjøre, har du vanligvis til å gjenopprette data fra en sikkerhetskopi. Derfor bør du alltid Kontroller at du har en oppdatert sikkerhetskopi av de underliggende dataene før du kjører en redigeringsspørring.

Du kan redusere risikoen med å kjøre en redigeringsspørring, ved først å forhåndsvise dataene som skal brukes. Det er to måter å gjøre dette på:

 • Vis redigeringsspørringen i dataarkvisning før du kjører spørringen. Det gjør du ved å åpne spørringen i utformingsvisning, klikke Vis på statuslinje i Access og klikke Dataarkvisning på hurtigmenyen. Du går tilbake til utformingsvisning ved å klikke Vis igjen og deretter klikke Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 • Endre spørringen til en utvalgsspørring, og kjør den.

  Obs!: Husk hvilken type redigeringsspørring (tilføy, oppdater, lag tabell eller slett) du starter med, slik at du kan endre spørringen tilbake til denne typen når du har forhåndsvist dataene med denne metoden.

  Kjøre en redigeringsspøring som en utvalgsspørring

  1. Åpne redigeringsspørringen i utformingsvisning.

  2. Klikk Velg i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  3. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

Kjøre spørringen

Når du er klar til å kjøre en redigeringsspørring, dobbeltklikker du spørringen i navigasjonsruten, eller klikker spørringen og deretter trykker ENTER.

Viktig!: Access deaktiverer alle redigeringsspørringer i en database som standard, med mindre du angir at du stoler på databasen. Du kan angi at du klarere en database ved hjelp av meldingsfeltet like under båndet.

Meldingsfelt

Klarere en database

 1. Klikk Alternativer i meldingsfeltet.

  Dialogboksen Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office åpnes.

 2. Velg Aktiver dette innholdet, og klikk deretter OK.

Hvis meldingsfeltet ikke vises

 • Velg kategorien Databaseverktøy, gruppen Vis/skjul, og klikk Meldingsfelt.

Til toppen av siden

Kjøre en parameterspørring

En parameterspørring ber om en verdi når du kjører spørringen. Når du angir verdien, bruker parameterspørringen den som et feltkriterium. Hvilket felt kriteriet brukes på, angis i spørringsutformingen. Hvis du ikke angir noen verdi når du blir bedt om dette, tolker parameterspørringen inndataene som en tom streng.

En parameterspørring er alltid en annen type spørring i tillegg til en paramaterspørring. De fleste parameterspørringer er utvalgsspørringer eller krysstabellspørringer, men tilføyings-, lag tabell- og oppdateringsspørringer kan også være parameterspørringer.

Du kjører en parameterspørring i henhold til den andre spørringstypen, men vanligvis bruker du fremgangsmåten nedenfor.

Kjøre spørringen

 1. Finn spørringen i navigasjonsruten.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Dobbeltklikk spørringen du vil kjøre.

  • Klikk spørringen du vil kjøre, og trykk deretter ENTER.

 3. Når parameterspørsmålet vises, angir du en verdi som skal brukes som kriterium.

Til toppen av siden

Kjøre en SQL-spesifikk spørring

Det finnes tre hovedtyper SQL-spesifikk spørring: unionsspørringer, direkte spørringer og datadefinisjonsspørringer.

Unionsspørringer kombinerer data fra to eller flere tabeller, men ikke på samme måte som andre spørringer. Mens de fleste spørringer kombinerer data ved å kjede sammen rader, kombinerer unionsspørringer data ved å tilføye rader. Unionsspørringer skiller seg fra tilføyingsspørringer ved at de ikke endrer de underliggende tabellene. Unionsspørringer tilføyer radene i et postsett som ikke beholdes når spørringen lukkes.

Direktespørringer behandles ikke av databasemotoren i Access. De overføres i stedet direkte til en ekstern databaseserver som tar seg av behandlingen og overfører resultatene tilbake til Access.

Datadefinisjonsspørringer er en spesiell type spørringer som ikke behandler data. De oppretter, sletter eller endrer i stedet andre databaseobjekter.

SQL-spesifikke spørringer kan ikke åpnes i utformingsvisning. De kan bare åpnes i SQL-visning eller kjøres. Med unntak av datadefinisjonsspørringer åpnes SQL-spesifikke spørringer i dataarkvisning når de kjøres.

Kjøre spørringen

 1. Finn spørringen i navigasjonsruten.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Dobbeltklikk spørringen du vil kjøre.

  • Klikk spørringen du vil kjøre, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Feilsøke feilmeldinger

Tabellen nedenfor viser noen vanlige feilmeldinger du kan støte på. Feilene kan vises som en melding i en celle (i stedet for forventet verdi), eller som en feilmelding. De følgende avsnittene forklarer hvordan du kan løse disse feilene.

Obs!: Innholdet i denne tabellen er ikke fullstendig. Hvis du ikke finner en bestemt feilmelding her, kan du sende en tilbakemelding ved hjelp av skjemaet til slutt i artikkelen. I kommentarboksen i tilbakemeldingen gir du spesifikk informasjon om feilmeldingen.

Feilmelding

Problem

Løsning

Ikke samsvar mellom typer i uttrykk

Spørringen består kanskje av sammenføyde felt med forskjellige datatyper.

Kontroller spørringsutformingen og sørge for at de sammenføyde feltene har samme datatype. Hvis du vil ha, kan du se delen kontrollere de sammenføyde feltene i spørringen.

Posten er slettet

Denne feilen kan oppstå når objektet eller databasen er skadet.

Komprimer og reparer databasen. Hvis du vil ha, kan du se delen kompakt og reparere databasen.

Aliaset forårsaket sirkelreferanse

Aliaset som er tilordnet til et felt, er identisk med en komponent i uttrykket for feltet.

Et alias er ikke et faktisk felt, men et navn du gir til et uttrykk i Felt-raden i spørringsutformingsrutenettet. Access tilordner aliaset for deg hvis du ikke gjør dette selv. Eksempel: UTTR1. Aliaset etterfølges av et kolon (:) og deretter uttrykket. Når du kjører spørringen, blir aliaset kolonnenavnet i dataarket.

Endre aliaset. For instruksjoner, kan du se endre et feltalias.

#Feil

Denne feilen kan oppstå når verdien i et beregnet felt er større enn den tillatte verdien angitt i egenskapsinnstillingen Feltstørrelse for feltet. Feilen oppstår også når nevneren i et beregnet felt er eller evalueres som null (0).

Kontroller at nevneren i det beregnede feltet ikke evalueres som null (0). Endre om nødvendig egenskapen Feltstørrelse.

#Slettet

Posten det refereres til, er slettet.

Hvis posten er slettet ved en feiltakelse, må du gjenopprette den fra en sikkerhetskopi. Hvis den ble slettet med hensikt, kan du ignorere denne feilmeldingen ved å trykke SKIFT+F9 for å oppdatere spørringen.

Kontrollere de sammenføyde feltene i spørringen

Hvis du vil kontrollere datatypene for feltene i en spørring, ser du på kildetabellene i utformingsvisning og undersøker egenskapene for disse feltene.

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning. Sammenføyninger vises som linjer som kobler sammen felt i kildetabellene. Noter tabell- og feltnavnene for hver sammenføyning.

 2. I navigasjonsvisning høyreklikker du hver tabell som har ett eller flere sammenføyde felt i spørringen, og deretter klikker du Utformingsvisning.

  Sammenføyde felt med ulike datatyper

  1. Sammenføyde felt med forskjellige datatyper

  2. Høyreklikk tabellen, og klikk deretter Utformingsvisning.

 3. For hver sammenføyning sammenligner du verdiene i Datatype-kolonnen i tabellutformingsrutenettet for feltene i sammenføyningen.

  Kontroller datatypen for det sammenføyde feltet i tabellens utformingsvisning

  1. Kontroller datatypen for de sammenføyde feltene i tabellens utformingsvisning.

 4. Hvis du vil bytte til en tabell slik at du kan se feltene i tabellen, klikker du kategorien for tabellen.

Til toppen av siden

Komprimere og reparere databasen

Du kan forbedre ytelsen til en database ved å kjøre verktøyet Komprimer og reparer database i Access. Dette verktøyet lager en kopi av databasefilen og omorganiserer den på disken hvis den er fragmentert. Når filen er komprimert og reparert, har den komprimerte databasen gjenvunnet tapt plass og er vanligvis mindre enn den opprinnelige databasen. Hyppig komprimering av databasen bidrar til at databaseprogrammet fungerer optimalt, og løser også feil som skyldes maskinvareproblemer, strømbrudd e.l.

Når komprimeringen er fullført, kjører spørringer raskere fordi de underliggende dataene er skrevet til tabellene på nytt, som sammenhengende sider. Det er mye raskere å søke gjennom sammenhengende sider enn fragmenterte sider. Spørringer optimaliseres også hver gang databasen komprimeres.

Under komprimeringen kan du bruke det opprinnelige navnet for den komprimerte databasefilen, eller du kan bruke et annet navn for å opprette en separat fil. Hvis du bruker samme navn og databasen komprimeres uten problemer, erstatter Access automatisk den opprinnelige filen med den komprimerte versjonen.

Angi et alternativ som automatiserer denne prosessen

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 2. Klikk Gjeldende database, og merk av for Komprimer ved lukking under Programalternativer.

  Dette gjør at Access automatisk komprimerer og reparerer databasen hver gang den lukkes.

Komprimere og reparere databasen manuelt

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk deretter Komprimer og reparer Database under Behandle denne databasen.

Obs!: For at komprimeringen skal være vellykket, må harddisken ha nok lagringsplass til både den opprinnelige og den komprimerte databasen.

Til toppen av siden

Endre et feltalias

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning.

 2. I spørringsutformingsrutenettet ser du etter felt med aliaser. Aliasene har et kolon på slutten av feltnavnet, for eksempel Navn:.

 3. Kontroller at ingen av aliasene har samme navn som felt i aliasuttrykk. Endre om nødvendig et aliasnavn.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×