Innføring i kontroller

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen beskriver de ulike typene kontroller som er tilgjengelige i Access. Kontroller er delene av et skjema eller en rapport som du bruker til å registrere, redigere eller vise data.

Kontrolltyper

Her er listen over kontrolltyper du kan bruke i Access-skrivebordsdatabaser.

Kontrolltypen

Notater

Tekstboks

Bruke tekstbokser til å vise tekst, tall, datoer, klokkeslett og notatfelt. Du kan binde en tekstboks til et felt i en underliggende tabell eller spørring. Hvis du la en tekstboks som er bundet til et felt er oppdatert, kan du endre verdien i feltet i den underliggende tabellen eller spørringen ved å skrive inn en ny verdi i tekstboksen. Du kan også bruke en tekstboks for å vise beregnede verdier.

Etikett

Bruk etikettkontroller som inneholder fast tekst. Kontroller som kan vise data har en etikett automatisk lagt ved som standard. Du kan bruke denne kommandoen til å opprette frittstående etiketter overskrifter eller instruksjoner i skjemaet.

Kommandoknapp

Bruke kommandoen knappekontroller for å aktivere en makro eller Visual Basic-prosedyre. Du kan også angi en hyperkoblingsadresse som åpnes når en bruker klikker knappen.

fanekontroll

Bruk fanekontroller til å opprette en serie med kategorisider på skjemaet. Hver side kan inneholde en rekke andre kontroller for å vise informasjon. Kategorikontrollen fungerer mye på mange av alternativet dialogbokser eller egenskapen ark windows i Access, når en bruker klikker en annen kategori, viser Access kontrollene finnes i kategorien.

Kobling

Bruke alternativet kobling/hyperkobling kontrollen å legge til en hyperkobling i en etikett i utformingsrutenettet i skjemaet. Denne hyperkoblingen kan inneholde en Uniform Resource Locator (URL) som peker til en plassering på Internett, på et lokalt intranett eller på en lokal stasjon. Det kan også bruke et filnavn for Universal Naming Convention (UNC) slik at de peker til en fil på en server på lokalnett (LAN) eller på den lokale datamaskin-stasjonen. Koblingen peker kanskje til en fil som er en nettside eller med et annet objekt i gjeldende database. Klikk denne knappen i kontroller-gruppen på båndet for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling.

Nettleser

Bruk en nettleserkontroll til å vise innholdet av nettsider direkte i et skjema. Du kan bruke en nettleserkontroll som vises, for eksempel et kart over en adresse som er lagret i en tabell. Du kan binde nettleserkontrollen til et felt i postkilden for skjemaet ved hjelp av Kontrollkilde-egenskapen for kontrollen. Vær oppmerksom på at du ikke har en bundet nettleserkontroll i detaljinndelingen i et kontinuerlig skjema.

Kontroller for Web nettleseren er tilgjengelig i Access 2010 og nyere versjoner.

Navigasjon

Bruke en kontroll for navigering til gjør det enkelt å navigere til forskjellige skjemaene og rapportene i databasen. En navigering kontroll gir et grensesnitt som ligner på det du ser på nettsteder med knapper og kategorier for å navigere et nettsted. Vær oppmerksom på at du ikke har en navigering kontroll i detaljinndelingen i et kontinuerlig skjema.

Navigasjonskontroller er tilgjengelige i Access 2010 og nyere versjoner.

Alternativgruppe

Bruk alternativet gruppekontroller til å inneholde én eller flere veksleknapper, alternativknapper eller avmerkingsbokser. (Se beskrivelsene av disse kontrollene senere i denne tabellen.) Du kan tilordne en separat numerisk verdi for hver knapp eller et merket du vil ta med i gruppen. Når du har mer enn én merket eller -knappen i en gruppe, kan du velge bare én merket eller knappen om gangen, og verdien som er tilordnet til at knappen eller merket, blir verdien for alternativgruppen. Hvis du har feil tilordnet den samme verdien for mer enn én knapp eller et merket, alle knappene eller avmerkingsboksene som har samme verdi vises uthevet når du klikker noen av dem. Du kan velge en av knappene eller avmerkingsboksene i gruppen som standardverdi for gruppen. Hvis du binder alternativgruppen til et felt i den underliggende spørringen eller tabell, kan du angi en ny verdi i feltet ved å velge en knapp eller en avmerkingsboks i gruppen.

Sideskift

Bruk et sideskift til å skille mellom sidene i et skjema med flere sider.

Kombinasjonsboks

Bruke en kombinasjonsbokskontroll skal inneholde en liste over mulige verdier for kontrollen og en redigerbar tekstboks. Hvis du vil opprette listen, kan du angi verdier for egenskapen Radkilde av kombinasjonsboksen. Du kan også angi en tabell eller spørring som kilde for verdiene i listen. Access viser gjeldende valgte verdien i tekstboksen. Når du klikker pilen til høyre i kombinasjonsboksen, viser Access verdiene i listen. Velg en ny verdi i listen for å tilbakestille verdien i kontrollen. Hvis du binder kombinasjonsboksen til et felt i den underliggende tabellen eller spørringen, kan du endre verdien i feltet ved å velge en ny verdi i listen. Hvis du binder kombinasjonsboksen til et felt med flere verdier, vises listen med avmerkingsbokser slik at brukerne å velge flere verdier. Du kan binde flere kolonner i listen, og du kan skjule ett eller flere av kolonnene i listen ved å angi kolonnebredden til 0. Du kan binde den faktiske verdien i kontrollen til en skjult kolonne. Når en liste med flere kolonner er lukket, viser Access verdien i den første kolonnen der bredden er større enn 0. Access viser alle kolonner for ikke-null bredde når du åpner listen.

Linje

Bruke en linjekontroll til å legge til linjer i et skjema eller en rapport til å forbedre utseendet.

Veksleknapp

Bruk veksleknappen kontrollene til å holde en på/av, SANN/USANN eller Ja/Nei-verdi. Når du klikker en veksleknapp, blir verdien -1 (for å representere på, SANN eller Ja), og knappen vises trykt inn. Klikk på nytt, og blir verdien 0 (for å representere av, USANN, eller ingen) og knappen returnerer til normal. Du kan inkludere en veksleknapp i en alternativgruppe og tilordne knappen en unik numerisk verdi. Hvis du oppretter en gruppe med flere kontroller, fjernes merker du en ny veksleknapp eventuelle tidligere valgte veksleknapp, alternativknapp eller merket i denne gruppen (med mindre andre knappene eller avmerkingsboksene i gruppen har også den samme verdien). Hvis du binder veksleknappen til et felt i den underliggende tabellen eller spørringen, kan du veksle feltverdien ved å klikke veksleknappen.

Liste

Bruke en liste til, inneholder en liste over mulige verdier for kontrollen. Hvis du vil opprette listen, kan du angi verdiene i egenskapen Radkilde i listen. Du kan også angi en tabell eller spørring som kilde for verdiene i listen. Listebokser er alltid åpne, og utheves valgte verdien i listen. Du velger en ny verdi i listen for å tilbakestille verdien i kontrollen. Hvis du binde listen til et felt i den underliggende tabellen eller spørringen, kan du endre verdien i feltet ved å velge en ny verdi i listen. Hvis du binde listen til et felt med flere verdier, vises listen med avmerkingsbokser slik at brukerne å velge flere verdier. Du kan binde flere kolonner i listen, og du kan skjule ett eller flere av kolonnene i listen ved å angi kolonnebredden til 0. Du kan binde den faktiske verdien i kontrollen til en skjult kolonne. Access viser alle ikke-null bredde kolonner som er definert bredden på kontrollen. Hvis listebokskontroll er ubundet, kan du tillate at brukeren kan velge flere verdier i listen (også kalt en boks i flervalgsliste).

Rektangel

Bruke en rektangel kontroll du legger til fylte eller tomme rektangler i et skjema for å forbedre utseendet. Du kan bruke denne kontrollen, for eksempel skal visuelt grupperes forskjellige kontroller.

Avmerkingsboks

Bruk en avmerkingsbokskontroll til å holde en på/av, SANN/USANN eller Ja/Nei-verdi. Når du velger en avmerkingsboks, blir verdien -1 (for å representere på, SANN eller Ja), og et merke vises i boksen. Merk avmerkingsboksen på nytt, blir verdien 0 (for å representere av, USANN, eller ingen) og merket fjernes fra-boksen. Du kan inkludere en avmerkingsboks i en alternativgruppe og tilordne avmerkingsboksen en unik numerisk verdi. Hvis du oppretter en gruppe med flere kontroller, fjernes merker du en ny avmerkingsboks eventuelle tidligere valgte veksleknapp, alternativknapp eller merket i denne gruppen (med mindre andre knappene eller avmerkingsboksene i gruppen har også den samme verdien). Hvis du binder avmerkingsboksen til et felt i den underliggende tabellen eller spørringen, kan du veksle feltverdien ved å klikke avmerkingsboksen.

Ubundet objektrammen

Bruke en ubundet objektrammen til å legge til et objekt fra et annet program som støtter kobling og innebygging (OLE). Objektet blir en del av skjemaet, ikke er en del av dataene fra den underliggende tabellen eller spørringen. Du kan legge til bilder, lyder, diagrammer eller lysbilder til å forbedre skjemaet. Når objektet er et diagram, kan du angi en spørring som datakilde for diagrammet, og du kan koble diagramvisningen i gjeldende post i form av én eller flere verdier i felt.

Vedlegg

Bruke en vedleggskontroll binde dette til et vedleggsfelt i de underliggende dataene. Du kan bruke denne kontrollen, for eksempel å vise et bilde eller legge til andre filer. I skjemavisning viser denne kontrollen dialogboksen Behandle vedlegg, der du kan legge ved, slette og vise flere vedleggsfiler som er lagret i det underliggende feltet.

Alternativknapp

Bruk en alternativknapp (kalles også en kontrollen for alternativknapp) til å holde en på/av, SANN/USANN eller Ja/Nei-verdi. Når du velger en alternativknapp, blir verdien -1 (for å representere på, SANN eller Ja), og en fylt sirkel vises i midten av knappen. Velg knappen på nytt, blir verdien 0 (for å representere av, USANN, eller ingen) og fylt sirkel forsvinner. Du kan inkludere en alternativknapp i en alternativgruppe og tilordne knappen en unik numerisk verdi. Hvis du oppretter en gruppe med flere kontroller, fjernes merker du en ny alternativknapp eventuelle tidligere valgte veksleknapp, alternativknapp eller merket i denne gruppen (med mindre andre knappene eller avmerkingsboksene i gruppen har også den samme verdien). Hvis du binder alternativknappen til et felt i den underliggende tabellen eller spørringen, kan du veksle feltverdien ved å klikke alternativknappen.

Klikkdelskjema/delrapport

Bruk delskjema/delrapportkontroll til å bygge inn et annet skjema eller rapport i gjeldende skjema. Du kan bruke delskjema eller delrapport til å vise data fra en tabell eller spørring som er relatert til dataene i hovedskjemaet. Access opprettholder koblingen mellom hovedskjemaet og delskjema eller delrapport for deg.

Bundne objektrammen

Bruk en bundne objektrammen til å vise og redigere et OLE-objektfelt fra de underliggende dataene. Access kan vise de fleste bilder og diagrammer direkte i et skjema. For andre objekter vises ikonet for programmet objektet ble opprettet. Hvis du for eksempel hvis objektet er en lyd objekt som er opprettet i Windows Lydinnspilling, ser du en høyttaler-ikonet i skjemaet.

Bilde

Bruke bildekontrollen til å plassere et statisk bilde i skjemaet. Du kan ikke redigere bildet i skjemaet, men Access lagrer det i et format som er svært effektiv for programmet hastighet og størrelse. Hvis du vil bruke et bilde som på hele bakgrunnen til skjemaet, kan du angi egenskapen for skjemaet bilde.

Diagram

Bruk diagrammet kontrollen du vil legge til et diagram i skjema-rutenett. Klikk denne knappen, og å plassere kontrollen i skjemaet starter diagramveiviseren, som veileder deg gjennom prosessen med å opprette et nytt diagram.

ActiveX-

Bruk knappen ActiveX-kontroll til å åpne en dialogboks som viser alle ActiveX-kontroller du har installert på maskinen. Du kan velge ett av kontrollene, og klikk deretter OK for å legge til kontrollen i utformingsrutenettet for skjemaet. Ikke alle ActiveX-kontrollene fungerer med Access.

Forstå binding med kontroller

Kontroller kan være bundet, ubundet eller beregnet:

  • Bundet kontroll    En kontroll der datakilden er et felt i en tabell eller spørring kalles en bundet kontroll. Du bruker bundne kontroller til å vise verdier som kommer fra felt i databasen. Verdiene kan være tekst, datoer, tall, Ja/Nei-verdier, bilder eller grafer. En tekstboks som viser en ansattes etternavn kan for eksempel få denne informasjonen fra Etternavn-feltet i Ansatte-tabellen.

  • Ubundet kontroll    En kontroll som ikke har en datakilde (for eksempel et felt eller uttrykk) kalles en ubundet kontroll. Du bruker ubundet kontroller til å vise informasjonen, bilder, linjer eller rektangler. Hvis du for eksempel er en etikett som viser tittelen på et skjema en ubundet kontroll.

  • Beregnet kontroll    En kontroll der datakilden er et uttrykk i stedet for et felt, kalles en beregnet kontroll. Du angir du verdien du vil bruke som datakilde i kontrollen ved å definere et uttrykk. Et uttrykk kan være en kombinasjon av operatorer (for eksempel = og + ), kontrollnavn, feltnavn, funksjoner som returnerer en enkeltverdi og faste verdier. Følgende uttrykk beregner for eksempel prisen på et element med 25 prosent rabatt ved å multiplisere verdien i Enhetspris-feltet med en konstant verdi (0,75).

= [Enhetspris] * 0,75

Et uttrykk kan bruke data fra et felt i skjemaet eller rapporten underliggende tabell eller spørring eller data fra en annen kontroll i skjemaet eller rapporten.

Obs!: Beregninger kan også utføres i tabeller ved å legge til et beregnet felt, eller i spørringer ved å skrive inn et uttrykk i felt-raden for spørringsrutenettet. Du kan deretter binde skjemaer og rapporter til disse tabellene eller spørringene, og beregningene vises på skjemaer og rapporter uten å måtte opprette en beregnet kontroll.

Når du oppretter et skjema eller en rapport, er det sannsynligvis mest effektivt å legge til og organisere alle bundne kontroller først, spesielt hvis de utgjør de fleste kontrollene på objektet. Deretter kan du legge ubundet og beregnede kontrollene som fullfører utformingen, ved å bruke verktøyene i Kontroller -gruppen i kategorien Utforming i oppsettvisning eller utformingsvisning.

Du binder en kontroll i et felt ved å identifisere feltet som kontrollen henter data fra. Du kan opprette en kontroll som er bundet til det valgte feltet ved å dra feltet fra Feltliste -ruten til skjemaet eller rapporten. Feltliste -ruten viser feltene i skjemaets underliggende tabell eller spørring. Åpne objektet i oppsettvisning eller utformingsvisning for å vise Feltliste -ruten, og klikk deretter Legg til eksisterende felti Verktøy -gruppen i kategorien Utforming . Når du dobbeltklikker et felt i Feltliste -ruten, legges den aktuelle kontrolltypen for dette feltet til objektet.

Du kan også binde et felt til en kontroll ved å skrive inn feltnavnet i selve (Hvis objektet er åpen i utformingsvisning) kontrollen eller i egenskapsboksen Kontrollkilde i egenskapssiden for kontrollen. Egenskapsarket definerer egenskapene for kontrollen, for eksempel navnet, kilden til dataene og formatet. Hvis du vil vise eller skjule egenskapsarket, trykker du F4.

Ved hjelp av Feltliste -ruten er den beste måten å opprette en bundet kontroll av to årsaker:

  • Access fyller automatisk inn kontrollens tilknyttet etikett med navnet på feltet (eller tittelen som er definert for dette feltet i den underliggende tabell eller spørring), slik at du ikke trenger å skrive inn kontrollens etikett selv.

  • Access angir mange kontrollegenskapene automatisk til de riktige verdiene i henhold til egenskapene for feltet i den underliggende tabellen eller spørringen (for eksempel egenskapene Format, desimalerog Inndatamaske ).

Hvis du allerede har opprettet en ubundet kontroll og vil binde den til et felt, angir du verdien i kontrollens egenskapsboksen Kontrollkilde på navnet på feltet. Opplysninger om Kontrollkilde -egenskapen, trykker du F1 mens markøren er i rullegardinlisten for egenskapen.

Til toppen av siden

Se også

Justere automatisk kontroller i et skjema

Opprette en beregnet kontroll

Angi tabulatorrekkefølgen for kontroller

Angi standardverdier for felt eller kontroller

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×