Innføring i Excel Starter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Excel Starter 2010 er et regnearkprogram som er utformet for hverdagslige oppgaver som å sette opp et budsjett, vedlikeholde en adresseliste eller holde oversikt over en liste med gjøremål. Excel Starter er en del av Microsoft Office Starter 2010, og leveres forhåndsinstallert på datamaskinen.

Excel Starter 2010 ligner på Microsoft Excel 2010 når det gjelder utseende. Hvis du ikke er kjent med båndgrensesnittet eller Backstage-visningen, kan du bruke Excel Starter til å bli vant med det nye grensesnittet før du oppgraderer til Excel 2010.

Excel Starter skiller seg fra den fullstendige versjonen av Excel i at den inneholder visning av reklame, og den støtter ikke de avanserte funksjonene i den fullstendige versjonen av Excel. Hvis du finner ut at du vil ha flere funksjoner, kan du oppgradere til Excel 2010 direkte fra Excel Starter 2010. Bare klikk KjøpHjem-fanen på båndet.

Hva du vil gjøre?

Åpne Excel Starter og ta en titt

Lage en ny arbeidsbok

Lagre en arbeidsbok

Skriv inn data

Få det til å se riktig ut

Kopiere, flytte eller slette data

Endre rekkefølgen

Filtrere ut ekstra informasjon

Beregne data med formler

Lage et diagram av dataene

Skrive ut

Dele ved å bruke e-post eller Internett

Få mer hjelp

Åpne Excel Starter og ta en titt

Åpne Excel Starter med Start-knappen i Windows.

 1. Klikk Start-knappen Startknapp . Hvis du ikke ser Excel Starter i listen over programmer, klikker du Alle programmer, og deretter klikker du Microsoft Office Starter.

 2. Klikk Microsoft Excel Starter 2010.

  Oppstartsskjermbildet i Excel Starter åpnes, og det vises et tomt regneark. I Excel Starter blir regneark lagret i en fil som kalles en arbeidsbok. Arbeidsbøker kan ha én eller flere regneark i dem.

Excel Starter

1. Kolonner (merket med bokstaver) og rader (merket med tall) utgjør cellene i regnearket.

2. Hvis du klikker Fil-fanen, åpnes Backstage-visningen av arbeidsboken, der du kan åpne og lagre filer, få informasjon om den gjeldende arbeidsboken og utføre andre oppgaver som ikke har noe å gjøre med innholdet i arbeidsboken, for eksempel skrive den ut eller sende en kopi av den i en e-post.

3. Hver fane på båndet viser kommandoer som er gruppert etter oppgave. Du vil sannsynligvis bruke Hjem-fanen mesteparten av tiden, når du skriver inn og formaterer data. Bruk Sett inn-fanen til å legge til tabeller, diagrammer, bilder eller annen grafikk i regnearket. Bruk Sideoppsett-fanen til å justere marger og oppsett, spesielt for utskrift. Bruk Formler-fanen til å utføre beregninger på dataene i regnearket.

4. Ruten langs siden i Excel Starter-vinduet inneholder koblinger til Hjelp og snarveier til maler og utklipp, slik at du raskt kan opprette arbeidsbøker for bestemte oppgaver, for eksempel å administrere en medlemskapsliste eller holde oversikt over utgifter. Ruten viser også reklame og en kobling til å kjøpe en komplett Office-versjon.

Til toppen av siden

Lage en ny arbeidsbok

Når du oppretter en arbeidsbok i Microsoft Excel Starter 2010, kan du starte fra bunnen av, eller du kan starte fra en mal, der noe av arbeidet allerede er gjort for deg.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Ny.

  Ny

 2. Hvis du vil begynne med det som tilsvarer et tomt rutenett, klikker du Tom arbeidsbok.

  Tom arbeidsbok

  Hvis du vil begynne med en bestemt type arbeidsbok, velger du en av malene som er tilgjengelig på Office.com. Velg blant budsjetter, hendelsesplanleggere, medlemskapslister og mer.

  Maler

 3. Den tomme arbeidsboken eller malen åpnes i Excel Starter, og du kan bare begynne å legge til data.

Til toppen av siden

Lagre en arbeidsbok

Når du avbryter arbeidet eller avslutter, må du lagre regnearket, ellers mister du arbeidet. Når du lagrer regnearket, oppretter Excel Starter en fil kalt en arbeidsbok, som lagres på datamaskinen.

 1. Klikk Lagre-knappen Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

  (Hurtigtast: trykk CTRL+S.)

  Hvis denne arbeidsboken allerede har blitt lagret som en fil, blir eventuelle endringer du har gjort, umiddelbart lagret i arbeidsboken, og du kan fortsette å arbeide.

 2. Hvis dette er en ny arbeidsbok som du ennå ikke har lagret, må du skrive inn et navn for den.

 3. Klikk på Lagre.

Hvis du vil ha mer informasjon om navngiving og lagring av arbeidsbøker, kan du se Hurtigstart: Lagre en arbeidsbok.

Til toppen av siden

Skrive inn data

Hvis du vil arbeide med data i et regneark, må du først skrive inn dataene i cellene i regnearket.

 1. Klikk en celle, og skriv deretter inn data i cellen.

 2. Trykk ENTER eller TAB for å gå til neste celle.

  Tips     Hvis du vil legge inn data på en ny linje i en celle, setter du inn et linjeskift ved å trykke ALT+ENTER.

 3. Hvis du vil skrive inn en dataserie, som for eksempel dager, måneder eller en stigende tallrekke, skriver du inn startverdien i en celle, og deretter angir du en verdi i neste celle for å lage et mønster.

  Hvis du for eksempel hvis du vil ha serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du inn 1 og 2 i de to første cellene.

  Merk cellene som inneholder startverdiene, og dra fyllhåndtak Fyllhåndtak over området du vil fylle.

  Tips    Hvis du vil fylle med økende verdier, drar du nedover eller mot høyre. Hvis du vil fylle med synkende verdier, drar du oppover eller mot venstre. 

Til toppen av siden

Få det til å se riktig ut

Du kan formatere tekst og celler for å få regnearket til å se ut slik du vil ha det.

 • Hvis du vil bryte tekst i en celle, merker du cellene du vil formatere, og deretter klikker du Bryt tekst i Justering-gruppen på fanen Hjem.

  Bryt tekst

 • Hvis du vil justere bredden på kolonner og høyden på rader slik at de automatisk tilpasses innholdet i en celle, merker du kolonnene eller radene du vil endre, og deretter klikker du Format i Celler-gruppen på fanen Hjem.

  Celler-gruppen

  Klikk Beste tilpassing av kolonnebredde eller Beste tilpassing av radhøyde under Cellestørrelse.

  Tips    Hvis du raskt vil tilpasse alle kolonnene eller radene i regnearket, klikker du Merk alt, og deretter dobbeltklikker du hvilken som helst kantlinje mellom to kolonne- eller radoverskrifter.

  Merk alt-knappen

 • Hvis du vil endre skriften, merker du cellene som inneholder dataene du vil formatere, og deretter klikker du ønsket format i Skrift-gruppen på fanen Hjem.

  Båndet i Excel

 • Hvis du vil bruke nummerformatering, klikker du cellene som inneholder tallene du vil formatere. Pek deretter på Standard i Tall-gruppen på Hjem-fanen, og klikk ønsket format.

  Båndet i Excel

Hvis du vil ha mer hjelp med å skrive inn og formatere data, se Hurtigstart: formatere tall i et regneark.

Til toppen av siden

Kopiere, flytte eller slette data

Du kan bruke Klipp ut-, Kopier- og Lim inn-kommandoene til å flytte eller kopiere rader, kolonner og celler. Hvis du vil kopiere, trykker du CTRL+C for å bruke Kopier-kommandoen. Hvis du vil flytte, trykker du CTRL+X for å bruke Klipp ut-kommandoen.

 1. Merk radene, kolonnene eller cellene du vil kopiere, flytte eller slette.

  Klikk rad- eller kolonneoverskriften for å merke en rad eller kolonne.

  Regnearkoverskrifter

  1. Radoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Hvis du vil merke en celle, klikker du i cellen. Hvis du vil merke et celleområde, klikker du og drar, eller klikker og bruker piltastene mens du holder nede SKIFT-tasten.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere eller CTRL+X for å klippe ut.

  Hvis du vil slette innholdet i en rad eller kolonne, trykker du DELETE mens raden eller kolonnen er merket, slik at du får en tom rad eller celle. Hvis du vil slette en rad eller kolonne, høyreklikker du rad- eller kolonneoverskriften og klikker Slett rad eller Slett kolonne.

  Obs!    Det vises en animert flyttekantlinje rundt celler i Excel som ble klippet ut eller kopiert. Trykk ESC for å avbryte en flyttekantlinje.

 3. Plasser markøren der du vil kopiere eller flytte celler.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en rad eller kolonne, klikker du rad- eller kolonneoverskriften der du vil sette inn raden eller kolonnen du kopierte eller klippet ut.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en celle, klikker du i cellen der du vil lime inn cellen du kopierte eller klippet ut.

  Hvis du vil kopiere eller flytte et celleområde, klikker du cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

 4. Lim inn dataene på den nye plasseringen.

  Når det gjelder rader eller kolonner, høyreklikker du rad- eller kolonneoverskriften på den nye plasseringen og klikker Sett inn -kommandoen.

  Når det gjelder en celle eller et celleområde, trykker du CTRL+V. Cellene du kopierte eller klippet ut, erstatter cellene på den nye plasseringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kopierer og limer inn celler, kan du se flytte eller kopiere celler og celleinnhold

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen

Når du sorterer informasjon i et regneark, kan du vise dataene slik du ønsker og raskt finne verdier.

Merk dataene som du vil sortere   

Bruk musen eller hurtigtastene til å merke et dataområde, for eksempel A1:L5 (flere rader og kolonner) eller C1:C80 (én enkelt kolonne). Området kan omfatte titler du har opprettet for å identifisere kolonner eller rader.

Eksempel på valgte data til å sortere i Excel

Du kan sortere med bare to museklikk ved å klikke Sorter og Filtrer, og deretter klikke en av Sorter-knappene.

Sorter

 1. Velg en enkeltcelle i kolonnen du vil sortere.

 2. Klikk den øverste knappen for å sortere stigende (fra A til Å eller fra minste til største tall).

 3. Klikk den nederste knappen for å sortere synkende (fra Å til A eller fra største til minste tall).

Til toppen av siden

Filtrere ut ekstra informasjon

Ved å filtrere informasjon i et regneark kan du finne verdier raskt. Du kan filtrere én eller flere kolonner med data. Du kontrollerer ikke bare hva du vil se, men også hva du vil utelate.

 1. Merk dataene du vil filtrere

  Eksempel på valgte data til å sortere i Excel

 2. Klikk Sorter og filtrer i Rediger-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Filtrer.

  Filtrer

 3. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil i kolonneoverskriften for å vise en liste der du kan angi filtervalg.

  Obs!    Tallfiltre eller Tekstfiltre vises i listen i Excel Starter, avhengig av datatypen i kolonnen.

Hvis du vil ha mer hjelp med filtrering, kan du se Hurtigstart: Filtrere data med et autofilter.

Til toppen av siden

Beregne data med formler

Formler kan utføre beregninger, returnere informasjon, manipulere innholdet i andre celler, teste betingelser og mer. En formel begynner alltid med et likhetstegn (=).

Formel

Beskrivelse

=5+2*3   

Legger 5 til resultatet av 2 ganger 3.

=ROT(A1)   

Bruker funksjonen ROT til å returnere kvadratroten av verdien i A1.

=IDAG()   

Returnerer gjeldende dato.

= IF(A1>0)   

Tester celle A1 for å fastslå om den inneholder en verdi som er større enn 0.

Velge en celle, og begynne å skrive inn   

Skriv inn et likhetstegn (=) i en celle for å starte på formelen.

Fylle ut resten av formelen   

 • Skriv inn en kombinasjon av tall og operatorer, for eksempel 3+7.

 • Bruk musen til å velge andre celler (sette inn en operatør mellom dem). Velg for eksempel B1 og skriv deretter inn et plusstegn (+), velg C1 og skriv inn +, og velg deretter D1.

 • Skriv inn en bokstav for å velge fra en liste over regnearkfunksjoner. Hvis du for eksempel skriver inn «a», vises alle tilgjengelige funksjoner som starter med bokstaven A.

  Opprette formler på forskjellige måter

Fullføre formelen   

Når du vil fullføre en formel som bruker en kombinasjon av tall, cellereferanser og operatorer, trykker du ENTER.

Når du vil fullføre en formel som bruker en funksjon, må du fylle ut den nødvendige informasjonen for funksjonen og deretter trykke ENTER. ABS-funksjonen krever for eksempel en numerisk verdi – dette kan være et tall du skriver inn, eller en celle som du velger som inneholder et tall.

Til toppen av siden

Lage et diagram av dataene

Et diagram er en visuell fremstilling av data. Et diagram viser en rekke numeriske data i et grafisk format ved hjelp av elementer som kolonner (i et stolpediagram) eller linjer (i et linjediagram).

Stående stolpediagram

Det grafiske formatet på et diagram gjør det enklere å forstå store mengder data og hvordan forskjellige dataserier er relatert til hverandre. Et diagram kan også gi deg en helhetlig oversikt, slik at du kan analysere dataene og se etter viktige trender.

 1. Merk dataene du vil lage et diagram av.

  Regnearkdata

  Tips    Dataene bør være ordnet i rader eller kolonner, med radetiketter til venstre og kolonneetiketter over dataene – Excel bestemmer automatisk den beste metoden for inntegning av dataene i diagrammet.

 2. Klikk diagramtypen du vil bruke, i Diagrammer-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter en diagramundertype.

  Båndet i Excel

  Tips!    Hvis du vil se alle tilgjengelige diagramtyper, klikk Knapp for å vise dialogboksen Sett inn diagram, og klikk deretter pilene for å bla gjennom diagramtypene.

  Dialogboksen Sett inn diagram

 3. Når du holder musepekeren over en diagramtype, vises navnet på et skjermtips.

Hvis du vil ha mer informasjon om en diagramtype, kan du se Tilgjengelige diagramtyper.

Til toppen av siden

Skrive ut

Før du skriver ut et regneark, kan det være lurt å forhåndsvise det for å være sikker på at det ser ut slik du vil. Når du forhåndsviser et regneark i Excel, åpnes det i Microsoft Office Backstage-visning. I denne visningen kan du endre utskriftsformatet og oppsettet før du skriver ut.

 1. Hvis du vil skrive ut en del av regnearket, klikker du regnearket og merker dataområdet du vil skrive ut. Hvis du vil skrive ut hele regnearket, klikker du regnearket for å aktivere det.

 2. Klikk fil, og klikk deretter Skriv ut.

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + P.

  Obs!    Forhåndsvisningsvinduet vises i svart-hvitt, uavhengig av om dokumentet inneholder farger, med mindre du bruker en skriver som kan skrive ut i farger.

 3. Klikk Skriv ut.

  Knappesymbol

Til toppen av siden

Dele ved bruk av e-post eller Internett

Noen ganger vil du dele arbeidsboken med andre. Hvis du deler arbeidsboken med noen som også har Excel, kan du sende arbeidsboken som et vedlegg i en e-postmelding. Mottakeren kan åpne arbeidsboken i Excel for å arbeide med den.

Obs!     Du må ha et e-postprogram, for eksempel Windows Mail, installert på datamaskinen for å kunne bruke kommandoer for å sende e-postvedlegg.

Hvis du bare vil at mottakeren skal se arbeidsboken, og ikke redigere den, kan du sende et øyeblikksbilde av arbeidsboken som en PDF-fil eller en XPS-fil.

 1. Klikk Fil-fanen, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Send via e-post

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil sende arbeidsboken som en Excel-fil, klikker du Send som vedlegg.

  • Hvis du vil sende arbeidsboken som et øyeblikksbilde, klikker du Send som PDF eller Send som XPS.

 4. E-postprogrammet starter en e-postmelding for deg, med den angitte filtypen vedlagt. Skriv e-postmeldingen, og send den.

Et alternativ til å sende arbeidsboken, er å lagre den i Windows Live OneDrive. På den måten har du én enkelt kopi av arbeidsboken som er tilgjengelig for andre. Du kan sende dem en kobling til arbeidsboken, der de kan vise den og til og med redigere den i nettleseren (hvis du gir dem tillatelse).

 1. Klikk Fil-fanen, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Lagre til nett.

 3. Klikk Logg på, skriv inn Windows Live IDen og passordet, og klikk deretter OK.

  Hvis du bruker Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede en Windows Live ID. Hvis du ikke har en Windows Live ID, klikker du Registrer deg for å åpne en ny konto for å opprette en.

 4. Velg en mappe i OneDrive, og klikk deretter Lagre som. Skriv inn et navn på filen, og klikk Lagre.

  Dokumentet er nå lagret på OneDrive. I OneDrive kan du gi andre tilgang til å vise og redigere innholdet i mappene. Når du vil dele en arbeidsbok, sender du en kobling til den i en e-post.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av dokumenter i OneDrive, kan du se Lagre et dokument til OneDrive fra Office 2010.

Til toppen av siden

Få mer hjelp

Office.com oppdateres kontinuerlig med nytt innhold, inkludert how-to artikler, videoer og kurs. Hvis nederst i Help Viewer står frakoblet, og du er koblet til Internett, klikker du frakoblet, og klikk deretter Vis innhold fra Office.com.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×