InfoPath-ordliste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SVAR

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

K

L

M

N

O

P

SPØRSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

A

Til toppen av siden

handling

En del av en regel som brukes sammen med betingelser til å automatisk vise dialogbokser, angi verdier, spørre og sende data, og åpne skjemaer.

Aktivt felt

Feltet i et skjema der markøren er plassert.

ActiveX-kontroll

En egendefinert kontroll. Skjemautformere kan legge til eller fjerne ActiveX-kontroller i oppgaveruten Kontroller.

administratorgodkjent skjemamal

En webleserkompatibel skjemamal som er lastet opp av en administrator til en server som kjører InfoPath Forms Services. En administratorgodkjent skjemamal kan inneholde kode.

attributt-feltet

Et felt i datakilden som kan inneholde data, og som er et attributt (i stedet for et element). Attributtfelt kan ikke inneholde andre felt.

B

Til toppen av siden

bind

Koble en kontroll i et felt eller en gruppe i datakilden slik at dataene som skrives inn kontrollen er lagret. Når en kontroll er ubundet, det er ikke koblet til et felt eller gruppe, og så data som er angitt i kontrollen vil ikke bli lagret.

nettleserkompatibel skjemamal

En skjemamal som er utviklet i Microsoft Office InfoPath ved hjelp av en bestemt kompatibilitetsmodus. En webleserkompatibel skjemamal kan være leseraktivert når det publiseres på en server som kjører InfoPath Forms Services.

nettleseraktivert skjemamal

En webleserkompatibel skjemamal som er publisert til en server som kjører InfoPath Forms Services, og som har blitt leseraktiverte slik at brukere kan både vise og fylle ut skjemaet i en nettleser.

C

Til toppen av siden

CAB-fil

Et filformat som gjør det mulig å effektivt pakke flere filer som en enkelt fil for enklere lagring eller overføring. InfoPath-skjemaer skjemamalfil (XSN) filer er CAB-filer med filtypen XSN.

overlappende liste

To eller flere lister som er koblet til hverandre i en slik måte at å velge en verdi i en, endres valgene i den andre.

underordnet element

I en XML-treet struktur, elementet som finnes i det overordnede elementet.

valggruppe

En kontroll som brukes til å presentere et sett av gjensidig utelukkende valg. Som standard inneholder en valggruppe to valginndelinger, ett som vises til brukeren som standardvalget i skjemaet.

valginndeling

En kontroll som inneholder andre kontroller og brukes til å representere ett enkelt valg i et sett av gjensidig utelukkende valg. Brukere kan erstatte én valginndeling med en annen når du fyller ut et skjema.

COM

Se Component Object Model.

kombinasjonsbokskontroll

En kontroll som kombinerer en tekstboks og en liste, slik at brukere til å skrive inn en oppføring, eller velg fra listen.

Component Object Model (COM)

Et oppsett som er utviklet av Microsoft for å lage programvarekomponenter som kan settes sammen til programmer eller kan legge til funksjoner eksisterende programmer som kjører på Microsoft Windows-operativsystemer.

betinget formatering

Prosessen med å endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten og skrivetilgang, basert på verdier angitt i skjemaet.

egendefinert kontroll

En skjemakomponent, for eksempel en maldel eller ActiveX-kontroll som ikke er inkludert i InfoPath som standard. Skjemautformere kan legge til eller fjerne egendefinerte kontroller ved hjelp av oppgaveruten Kontroller.

egendefinert installert skjema

Et skjema som installeres med et egendefinert installasjonsprogram, og som vanligvis har tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen.

egendefinert oppgaverute

En HTML-fil der innholdet vises i et vindu ved siden av et skjema. Egendefinerte oppgaveruter kan gi skjema-spesifikke kommandoer og hjelpeinnhold.

D

Til toppen av siden

datatilkobling

Tilkobling mellom et InfoPath-skjema og en ekstern datakilde, for eksempel en database, webtjeneste, SharePoint-bibliotek eller XML-fil. Datatilkoblinger brukes til å spørre etter og sende data.

datatilkoblingsbibliotek

Et dokumentbibliotek, plassert på et område som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007, som inneholder en samling universelle datatilkoblingsfiler (*.udcx) og filer i Office data connection (ODC).

datafelt

Et felt som inneholder resultatet av en spørring til en ekstern datakilde.

datakilde

Samling av felt og grupper som definerer og lagrer data for et InfoPath-skjema. Kontroller i skjemaet er bundet til feltene og gruppene i datakilden.

datatype

Egenskapen for et felt som definerer hvilke typer data som kan lagres i feltet. Eksempler på datatyper er tekst, Rich Text, heltall, desimaltall, SANN/USANN, hyperkobling, dato og klokkeslett og bilde.

datavalidering

Prosessen med å teste nøyaktigheten til data. et sett med regler som du kan bruke på en kontroll for å angi datatypen og dataområdet som brukere kan skrive inn.

standardrolle

En innstilling som er tilknyttet en bestemt brukerrolle. Brukere som ikke er tilordnet til en eksisterende rolle tilordnes automatisk til rollen som er angitt som standard.

utformingsmodus

InfoPath-utformingsmiljøet der du kan opprette eller endre en skjemamal.

dialogboksvarsel

Et datavalideringsvarsel som åpner en dialogboks med en tilpasset feilmelding når ugyldige data skrives inn i en kontroll.

digital signatur

En elektronisk, kryptering-baserte stempel på godkjenning for et skjema eller en del av et skjema. Denne signaturen bekrefter at skjemaet eller inndelingen kommer fra signataren og ikke har blitt endret.

dokumentbibliotek

En mappe der en samling av filer er delt og filene bruker ofte samme mal. Hver fil i et bibliotek er knyttet til brukerdefinert informasjon som vises i innholdslisten for biblioteket.

Document Object Model (DOM)

World Wide Web Consortium-spesifikasjon som beskriver strukturen til dynamisk HTML og XML-dokumenter på en måte som gjør at de kan redigeres via en nettleser.

DOM

Se Document Object Model.

E

Til toppen av siden

hendelse

En handling som gjenkjennes av et objekt, for eksempel et museklikk eller tastetrykk, du kan definere et svar. En hendelse kan forårsakes av en brukerhandling eller en Visual Basic-setning, eller den kan utløses av systemet.

hendelsesbehandling

Funksjonen kode i en InfoPath-skjemamal som svarer til en brukerhandling eller endre til XML-dataene.

uttrykk-boksen

En kontroll i et skjema som viser skrivebeskyttede data som resultatet av et oppslag eller beregning mot dataene ved hjelp av et XPath-uttrykk.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Et kodespråk som utvider HTML og omformulerer det som XML.

XML (Extensible Markup Language)

Bransjestandarder språket for å beskrive, organisere og utveksling av data. I InfoPath-skjemamaler som er basert på XML-teknologier, og skjemadata lagres eller sendes i XML-format.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

En XML-vokabular som brukes til å transformere XML-data til et annet skjema, for eksempel HTML, ved hjelp av et stilark som definerer presentasjonsregler.

F

Til toppen av siden

felt

Et element eller attributt i datakilden som kan inneholde data. Hvis feltet er et element, kan det inneholde attributtfelt. Feltene Planlagt dataene som skrives inn i kontroller.

filvedleggskontroll

En kontroll som gjør at brukere kan legge ved filer i skjemaet når de fyller det. En skjemautformeren kan begrense hvilke filtyper kan knyttes.

filtrere

Et sett med vilkår som brukes på data for å vise et delsett av dataene.

filterikon

Ikonet som vises ved siden filtrerte data i et skjema.

skjema

I InfoPath, et dokument med et sett med kontroller som brukerne kan skrive inn informasjon. InfoPath-skjemaer kan inneholde funksjoner, for eksempel bokser for rik tekst, datovelgere, valgfrie og gjentatte inndelinger, datavalidering og betinget formatering.

skjemadefinisjonsfil (XSF)

En XML-fil med filtypen XSF som inneholder informasjon om alle andre filer og komponenter som brukes i et skjema, inkludert tilpassing av brukergrensesnitt, XML-skjemaer, visninger, forretningslogikk, hendelser og innstillinger for innholdsdistribusjon.

skjemafiler

En samling av filer som brukes til å implementere et InfoPath-skjema. Filtyper kan inkludere HTML, XML, XSD, XSLT, skript og andre filtyper som er nødvendig for å støtte funksjonaliteten til skjemaet.

skjemabibliotek

En mappe der en samling av skjemaer som er basert på den samme malen er lagret og delt. Hvert skjema i et skjemabibliotek er knyttet til brukerdefinert informasjon som vises i innholdslisten for biblioteket.

skjemamal

I InfoPath, en fil eller et sett med filer definerer som datastrukturen, utseendet og virkemåten til et skjema.

skjemabibliotek-malen

Plassering i det overordnede området i en områdesamling der skjemamaler som har blitt aktivert av en administrator er lagret.

Formel

Et XPath-uttrykk som består av verdier, felt eller grupper, funksjoner og operatorer. Formler kan brukes til å beregne matematiske verdier, vise datoer og klokkeslett og referere til felt.

funksjon

Et forhåndsdefinert XPath-uttrykk som returnerer en verdi basert på resultatene av en beregning.

G

Til toppen av siden

gruppere

Et element i datakilden som kan inneholde felt og andre grupper. Kontroller som inneholder andre kontroller, for eksempel gjentatte tabeller og inndelinger, er bundet til grupper.

H

Til toppen av siden

vertsmiljø

Web eller skrivebordsprogram, for eksempel et Windows Forms-program, et InfoPath-skjema er bygd inn.

hyperkobling

Farget og understreket tekst eller grafikk du klikke for å gå til en fil, en plassering i en fil, en webside på World Wide Web eller en nettside på et intranett. Hyperkoblinger kan også gå til nyhetsgrupper og Gopher, Telnet og FTP-områder.

I

Til toppen av siden

IME

Se Input Method Editor.

InfoPath Forms-mappe

En mappe i Outlook 2007 som lagrer en samling av relaterte InfoPath 2007-skjemaer. Du kan bruke kolonner til å gruppere, filtrere og sortere data fra flere skjemaer i InfoPath-skjemaer-mappen.

innleder rolle

En valgfri innstilling som er tilknyttet en bestemt brukerrolle. Brukere som åpner et nytt skjema tilordnes automatisk til denne rollen som overstyrer alle andre rolletilordninger.

Håndskrift

Skrive eller tegne strøkene gjort med en tavlepenn eller mus.

modus for håndskriftregistrering

Miljøet der du kan fylle ut et skjema ved å skrive i håndskrift. På en tavle-PC åpnes InfoPath automatisk i modus for håndskriftregistrering.

håndskrift

Et skyggelagt område som øker i størrelse, som du skriver i et skjemafelt med en tavlepenn.

håndskriftsinndeling

Et område i en boks for rik tekst der brukere kan tegne eller skrive med en tavlepenn. InfoPath lagrer håndskrevne notater eller tegninger i en håndskriftsinndeling som håndskrift.

linjebundet varsel

Et datavalideringsvarsel som merker kontroller som inneholder ugyldige eller manglende data med en stiplet, rød kantlinje eller en rød stjerne. Brukere kan vise egendefinerte feilmeldinger ved å høyreklikke kontrollen eller ved å klikke en kobling for mer informasjon.

Input Method Editor (IME)

Et program som skriver inn østasiatisk tekst (tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved å konvertere tastetrykk til komplekse østasiatiske tegn. IME behandles som et alternativt tastaturoppsett.

Internett

Et globalt nettverk av tusenvis av mindre datanettverk og millioner av kommersielle, statlige og privatpersoner.

intranett

Et nettverk i en organisasjon som bruker Internett-teknologier (for eksempel HTTP eller FTP-protokollen). Ved hjelp av hyperkoblinger, kan du utforske objekter, dokumenter, sider og andre mål på intranettet.

j

Til toppen av siden

JScript

Et tolket, objekt-baserte skriptspråk som låner fra C, C++ og Java. Det er Microsofts implementering av ECMA 262 språk oppsettet.

K

Til toppen av siden

Autonummer-feltet

Et felt i datakilden som kobler beslektede data i overordnede og detaljerte kontroller.

L

Til toppen av siden

oppsettstabell

En samling med celler som brukes til å ordne skjemainnhold som tekst eller kontroller.

koblet objekt

Et objekt som er opprettet i en kildefil og settes inn i en målfil, mens du opprettholder en tilkobling mellom de to filene. Det koblede objektet i målfilen kan oppdateres når kildefilen oppdateres.

liste

En kontroll som inneholder en liste med valg. En listekontroll består av en liste og en valgfri etikett.

listekontroll

En kontroll i et skjema som kan formateres som en punktliste, nummerert eller enkel liste. En bruker kan skrive inn tekst i en listekontroll som gjentas etter behov.

M

Til toppen av siden

Microsoft Developer Network (MSDN)

En Microsoft-webområde (og abonnement) som gir utviklere de nyeste verktøyene samt informasjon, kodeeksempler og opplæringsmateriell for Microsoft development verktøy. (http://msdn.Microsoft.com/)

Microsoft Script Editor (MSE)

Et programming miljø som brukes til å opprette, redigere og feilsøke Microsoft JScript- eller Microsoft VBScript-kode i et InfoPath-skjema.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Et forvaltet kode programming miljø som brukes til å opprette, redigere og feilsøke Visual Basic eller C#-kode som er inkludert i en InfoPath-skjemamal.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Et verktøy som brukes til å opprette installasjonspakker for programvare som skal brukes på Windows-operativsystemer.

MSDN

Se Microsoft Developer Network.

MICROSOFT SKRIPTREDIGERING

Se Microsoft Script Editor.

MSI

Se Microsoft Windows Installer.

flervalgsliste

En kontroll som lar brukere velge ett eller flere elementer fra en liste over muligheter. Brukere kan angi elementer ved å merke av i avmerkingsbokser eller legge til egne elementer i listen.

N

Til toppen av siden

navneområde

En metode som unikt kvalifiserer elementnavn og relasjoner for å unngå navnekonflikter på elementer med samme navn som kommer fra flere kilder.

O

Til toppen av siden

objektmodell

Et hierarkisk bibliotek av objekter og samlinger som representerer innholdet og funksjonaliteten til et program. Objekter og samlinger har egenskaper, metoder og hendelser som kan brukes til å redigere og samhandle med et program.

Object modelldiagram

En grafisk fremstilling av objektene og samlingene som befinner seg i en angitt objektmodell.

frakoblet datakilde

En sekundær datakilde som er tilgjengelig for brukere som fyller ut skjemaer i frakoblet modus. Når en bruker er tilkoblet, lagres data fra datakilden på brukerens datamaskin slik at den vises i kontroller når skjemaet er frakoblet.

operator

Et tegn eller symbol som angir hva slags beregningen som skal utføres i et uttrykk. Det finnes matematiske, sammenligning, logisk, og referanseoperatorer.

valgfri inndeling

En kontroll i et skjema som inneholder andre kontroller og som vanligvis vises ikke som standard. Brukere kan sette inn og fjerne valgfrie inndelinger når du fyller ut skjemaet.

P

Til toppen av siden

parameter

En verdi som er tilordnet til en variabel i begynnelsen av en operasjon eller før en uttrykket evalueres av et program. En parameter kan være tekst, et tall eller et argumentnavn som er tilordnet til en annen verdi.

overordnet element

I XML, elementet som et gitt element er underordnet.

PNG

Se Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Et grafikkfilformat som støttes av noen weblesere. Kort for Portable Network Graphics, PNG støtter variabel gjennomsiktighet i bilder og kontroll over bildelysstyrke på forskjellige datamaskiner. PNG-filer er komprimert punktgrafikk.

behandlingsinstruksjoner

Informasjon som er lagret i prologen i et XML-dokument. Denne informasjonen sendes gjennom XML-parseren til en hvilken som helst program som bruker XML-dokument.

egenskap

En navngitt attributt for en kontroll, et felt eller et objekt som du angir for å definere en objektets egenskaper (for eksempel størrelse, farge eller plasseringen på skjermen) eller et aspekt ved virkemåten (for eksempel om objektet er skjult).

publiser

Gjøre en skjemamal som er tilgjengelige for andre å fylle ut i InfoPath eller en nettleser. Du kan publisere en skjemamal ved å utføre oppgaver som å sende den i en e-postmelding, eller lagre det på et SharePoint-område eller en annen delt plassering.

Q

Til toppen av siden

spørringsfelt

Et felt som kan inneholde en verdi som brukes i en spørring.

gå i hvilemodus

Gradvis koble en farm, tjeneste eller skjemamal frakoblet ved ikke å godta nye økter og la eksisterende økter avsluttes.

R

Til toppen av siden

rekursiv inndeling

En kontroll som inneholder andre kontroller kan settes inn i seg selv, og er bundet til nestede referansefelt.

referansefelt

Et felt som er knyttet til et annet felt slik at egenskapene deres alltid samsvarer. Hvis egenskapene i ett felt endres, oppdateres egenskapene i det andre feltet automatisk.

referansegruppe

En gruppe som er knyttet til en annen gruppe slik at egenskapene deres og egenskapene for gruppene og feltene de inneholder alltid samsvarer. Hvis egenskapene til én gruppe endres, oppdateres den andre gruppen automatisk.

gjentagende felt

Et felt i datakilden som kan forekomme mer enn én gang. Kontroller, for eksempel punktliste, nummerert og vanlig lister; gjentatte inndelinger; og gjentatte tabeller kan være bundet til gjentagende felt.

gjentagende gruppe

En gruppe i datakilden som kan forekomme mer enn én gang. Kontroller for eksempel gjentatte inndelinger og gjentatte tabeller er bundet til gjentatte grupper.

gjentatt inndeling

En kontroll i et skjema som inneholder andre kontroller, og som gjentas etter behov. Brukere kan sette inn flere inndelinger når du fyller ut skjemaet.

gjentatt tabell

En kontroll i et skjema som inneholder andre kontroller i et tabellformat, og som gjentas etter behov. Brukere kan sette inn flere rader når du fyller ut skjemaet.

ressursfil

En fil opprettet utenfor InfoPath, for eksempel en HTML, XML eller XSD-fil, som er lagt til i en skjemamal til å støtte funksjonaliteten til skjemaet.

S

Til toppen av siden

rulleområde

En kontroll som inneholder andre kontroller og som kan vise vannrette eller loddrette rullefeltene. Rulleknapper områder brukes bare til oppsett, og er bundet ikke til felt eller grupper i datakilden.

sekundær datakilde

En XML-datafil, database eller nettjeneste som brukes av et skjema for oppføringer i en liste eller skripthandlinger.

hurtigtast

En funksjonstast eller tastekombinasjon, for eksempel F5 eller CTRL + A, som du bruker til å utføre en menykommando. Tilgangstast er derimot en tastekombinasjon, for eksempel ALT + F, som flytter fokus til en meny, en kommando eller kontroll.

hurtigmeny

En meny som viser en liste over kommandoer som er relevant for et bestemt element. Hvis du vil vise en hurtigmeny, høyreklikker du et element, eller trykk SKIFT + F10.

nettstedssamling

Et sett med webområder på en virtuell server som har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger. Hver områdesamling inneholder et webområde på øverste nivå og kan inneholde én eller flere sekundære områder.

T

Til toppen av siden

maldel

En del av en skjemamal som kan lagres for gjenbruk i flere skjemamaler. En typisk maldel består av kontroller og en datakilde, og kan også inneholde funksjoner, for eksempel datatilkoblinger, datavalidering og regler.

tekstboks

En kontroll som en bruker kan skrive inn tekst. Bokser for rik tekst støtter dataoppføring med tekstformateringsvalg.

U

Til toppen av siden

Uniform Resource Locator (URL)

En adresse som angir en protokoll (for eksempel HTTP eller FTP) og en plassering av et objekt, dokument, World Wide Web-side eller annet mål på Internett eller intranett, for eksempel: http://www.microsoft.com/.

Nettadresse

Se Uniform Resource Locator.

skjemamal for bruker

En leseraktivert skjemamal som er publisert fra InfoPath, og som må lastes opp av en administrator til en server som kjører InfoPath Forms Services.

brukerrolle

En forhåndsdefinert kategori som kan tilordnes til skjemabrukere basert på stilling eller andre kriterier. Roller brukes vanligvis til å presentere tilpassede versjoner av et skjema for ulike typer brukere.

V

Til toppen av siden

gyldig

Uten feil, eller godkjent i henhold til et etablert sett med regler eller standarder. Hvis du for eksempel er data angis i et skjema gyldige hvis det oppfyller kriteriene som angis i skjemaets datavalideringsregler.

gyldig XML

Velutformet XML-dokument som oppfyller bestemte betingelser, vanligvis definert i et XML-skjema.

VBScript

Se Visual Basic Scripting Edition.

visning

En skjema-spesifikke visningsinnstilling som kan lagres med en skjemamal og brukes på skjemadata når skjemaet fylles. Brukere kan bytte mellom visninger for å velge hvor mye data som vises i skjemaet.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Et tolket, objekt-baserte skriptspråk som er et delsett av programmeringsspråket Microsoft Visual Basic.

VSTA

Se Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Til toppen av siden

Nettleser

Programvare som tolker HTML-filer, formaterer dem til websider og viser dem. En nettleser, for eksempel Windows Internet Explorer, kan følge hyperkoblinger, overføre filer og spille av lyd- eller filer som er innebygd i websider.

velutformet XML

En XML-dokument som oppfyller vilkårene som er minimalt for en XML-dokument.

arbeidsflyt

Automatisert flytting av dokumenter eller elementer gjennom en bestemt sekvens med handlinger eller oppgaver som er knyttet til en forretningsprosess. Arbeidsflyter kan brukes til å behandle vanlige forretningsprosesser, for eksempel godkjenning av dokument, eller se gjennom.

X

Til toppen av siden

XHTML

Se Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Se Extensible Markup Language.

XML-attributt

Et navn / verdi-par, atskilt med et likhetstegn og inkludert i kodede elementer, som endrer funksjonene i et element. Alle verdier i XML-attributtet er strenger som er i anførselstegn.

XML-data

Data som er lagret i et XML-format. InfoPath-skjemaer, lagres som XML-datafiler.

XML-element

En XML-struktur som består av en startkode, en avsluttende kode og informasjon mellom kodene. Elementer kan ha attributter og kan inneholde andre elementer.

XML Path-språk (XPath)

Et språk som brukes i deler av et XML-dokument. XPath kan også brukes til grunnleggende manipulere strenger, tall og boolske verdier.

XML-skjema

En formell spesifikasjon, skrevet i XML, som definerer strukturen til en XML-dokument, inkludert elementnavn og rike datatyper, hvilke elementer som vises i kombinasjon, og hvilke attributter som er tilgjengelige for hvert element.

XML-malfil

En XML-fil som inneholder eksempeldataene som vises i feltene i et skjema før brukeren fyller ut skjemaet.

XPath

Se XML Path Language.

XSL

Se Extensible Stylesheet Language.

XSL-transformering (XSLT)

Et språk som brukes til å transformere XML-dokumenter til andre typer dokumenter, for eksempel HTML eller XML. Det er laget for bruk som en del av XSL.

XSLT

Se XSL-transformering.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×