Hva er nytt i Power View i Excel 2013 og i SharePoint Server

Viktig!: Power View og Power Pivot er tilgjengelig i versjonene Office Professional Plus og Office 365 Professional Plus samt i den frittstående versjonen av Excel 2013. Les Excel 2010-arbeids bøker med Power pivot fungerer ikke i enkelte versjoner av Excel 2013. Vil du se hvilken versjon av Office du bruker?

Både Power View i Excel 2013 og Power View i SharePoint Server gir en interaktiv datautforsknings-, visualisering- og presentasjonsopplevelse for alle kompetansenivåer. Sett sammen dataene i tabeller, matriser, kart og mange forskjellige diagrammer i en interaktiv visning som gir dataene liv. Mange av funksjonene som nå finnes i Power View i Excel 2013, fantes også i Power View i SharePoint 2010, og nye funksjoner er lagt til begge steder.

Du kan opprette Power View i SharePoint Server-rapporter basert på flerdimensjonale modeller for SQL Server Analysis Services.

Du kan også publisere Excel-arbeidsbøker med Power View-ark til Power bi. Power BI lagrer Power View-arkene i arbeids boken som en Power BI-rapport. Bruker du ikke Power BI ennå? Registrer deg for en gratis Power bi-konto.

Les om alt annet du kan gjøre i Power View.

I denne artikkelen

Power View i Excel 2013: nye funksjoner

Power View-ark kan kobles til forskjellige datamodeller i én arbeidsbok

Endre den interne datamodellen uten å gå ut av Power View-arket

Power View i Excel Services og Excel Web App, og i Office 365

Power View i Excel 2013 og SharePoint Server: Nye funksjoner

Sektordiagrammer

Kart

Nøkkelindikatorer

Hierarkier

Drille opp og drille ned

Formatere rapporter med stiler, temaer og skalering av tekst

Bakgrunner og bakgrunnsbilder

Hyperkoblinger

Utskrift

Støtte for høyre mot venstre-språk

Power View håndterer heltall på en ny måte

Power View – kompatibilitet bakover og fremover

Power View og datamodeller

Power View og Excel Services

Power View i SharePoint Server

Power View-rapporter basert på flerdimensjonale datamodeller

Power View i Excel 2013: Nye funksjoner

Power View i Excel 2013 har alle de nye funksjonene i neste del, Power View i Excel 2013 og SharePoint Server: nye funksjoner. Den har også følgende funksjoner, som Power View i SharePoint ikke har.

Power View-ark kan kobles til forskjellige datamodeller i én arbeidsbok

I Excel 2013 kan alle arbeidsbøker inneholde en intern Datamodell som du kan endre i Excel, i Power Pivot og til og med i et Power View-ark i Excel. En arbeidsbok kan bare inneholde én intern datamodell, og du kan basere et Power View-ark på datamodellen i denne arbeidsboken eller på en ekstern datakilde. Én enkelt Excel-arbeidsbok kan inneholde flere Power View-ark, og hvert ark kan være basert på forskjellige datamodeller.

Hvert Power View-ark har sine egne diagrammer, tabeller og andre visualiseringer. Du kan kopiere og lime inn et diagram eller en annen visualisering fra ett ark til et annet, men bare hvis begge arkene er basert på den samme datamodellen.

Mer om hvordan du kan opprette et Power View-ark som er koblet til en ekstern datamodell i Excel.

Endre den interne datamodellen uten å gå ut av Power View-arket

Nå som du kan opprette Power View-ark og en intern datamodell i en Excel 2013-arbeidsbok, hvis du baserer Power View-arket på den interne datamodellen, kan du foreta endringer i datamodellen mens du er i Power View-arket. Eksempel:

  • Du kan opprette relasjoner mellom forskjellige tabeller i arbeidsboken fra feltlisten i Power View i Excel.

  • Hvis datamodellen i Excel har beregnede felt, kan du opprette nøkkelindikatorer basert på disse feltene og deretter legge dem til i Power View-rapporten.

Power View i Excel Services og Excel for nettet, og i Office 365

Når du oppretter Power View-ark i Excel, kan du vise dem og samhandle med dem lokalt i Excel Services og i Office 365. Du kan bare redigere Power View-ark i Excel 2013 på en klientdatamaskin.

I Office 365 kan du vise Power View-ark med Excel for nettet data senter, en del av SharePoint Online, i stedet for med Excel Services.

Mer om Power View i Excel i SharePoint Server eller SharePoint Online i Office 365.

Obs!: 

  • Power View-ark kan ikke vises i OneDrive.

  • Hvis du lagrer en Excel-arbeidsbok med Power View-ark i et Power Pivot-galleri, vises ikke Power View-arkene i arbeidsboken i galleriet, men de er fremdeles i filen. Du vil se dem når du åpner arbeidsboken.

  • Les om program vare krav for forretnings intelligens (SharePoint 2013).

  • Når du publiserer Excel-arbeidsbøker med Power View-ark, til Power bi. Power BI lagrer Power View-arkene i arbeids boken som en Power BI-rapport. Registrer deg for en gratis Power bi-konto.

Power View i Excel 2013 og SharePoint Server: Nye funksjoner

Sektordiagrammer

Sektordiagrammer kan være enkle eller avanserte i Power View. Du kan lage et sektordiagram som driller ned når du dobbeltklikker et stykke, eller et sektordiagram som viser delstykker inni de større fargestykkene. Du kan kryssfiltrere et sektordiagram med et annet diagram. Anta at du klikker en stolpe i et liggende stolpediagram. Delen av sektordiagrammet som er aktuell for denne stolpen, er uthevet, og resten av sektordiagrammet er nedtonet.

Power View-sektordiagram over salg etter kontinent med dataene for 2007 merket

Mer om sektordiagrammer i Power View.

Kart

Kart i Power View bruker Bing-kartdeler, slik at du kan zoome og panorere akkurat som med andre Bing-kart. Plasseringer og felt er punkt på kartet: jo større verdi, jo større punkt. Når du legger til en serie med flere verdier, får du sektordiagrammer på kartet.

Power View-kart over USA med sektordiagrammer

Mer om kart i Power View.

Nøkkelindikatorerer

Du kan legge til nøkkelindikatorer (KPI) i en Power View-rapport for å vise fremdrift mot mål hvis datamodellen som Power View-rapporten er basert på, har slike.

Power View-tabell med KPIer som viser flyforsinkelser

Mer om KPIer (Key Performance Indicator) i Power pivot.

Hierarkier

Hvis datamodellen har et hierarki, kan du bruke det i Power View. Datamodellen kan for eksempel ha et hierarki kalt Plassering, som består av feltene Kontinent > Land/område > Delstat/område > By. I Power View kan du legge til ett felt om gangen på utformingsoverflaten, eller du kan legge til Plassering og få alle feltene i hierarkiet samtidig.

Hvis datamodellen ikke har et hierarki, kan du også opprette et i Power View. Feltene i et hierarki kan være i en hvilken som helst rekkefølge.

Du kan også bruke hierarkier fra tabellmodeller i SQL Server Analysis Services.

Mer om hierarkier i Power View.

Drille opp og drille ned

Legg til en funksjon for å drille opp / drille ned i et diagram eller i en matrise i Power View, slik at det bare viser ett nivå om gangen. Be lesere drille ned for detaljer eller drille opp for sammendragsdata.

Når en matrise har flere felt i radene eller Kol onnene, kan du angi at den skal vise nivåer, og at matrisen skjules til å vise bare det øverste, eller ytterste, nivået. Du dobbelt klikker én verdi i dette nivået for å utvide for å vise verdiene under den ene i hierarkiet. Du klikker pil opp for å gå tilbake.

Stolpe-, kolonne-og sektordiagram fungerer på samme måte. Hvis et diagram har flere felt i akser-boksen, kan du angi at det skal vises på nivåer, og at du bare ser ett nivå om gangen, og begynner med det øverste nivået. Pil opp i hjørnet tar deg tilbake til forrige nivå.

Stående stolpediagram i Power View drillet ned til land/områder i Europa

Obs!: Neddrilling av et diagram eller en matrise fungerer som et filter på dette objektet. I filtreringsruten ser du at det filtrerer verdiene i objektet når du driller ned, og at det fjerner filteret når du driller tilbake opp.

Mer om hvordan du kan drille opp og ned i et Power View-diagram eller en -matrise.

Formatere rapporter med stiler, temaer og skalering av tekst

Power View har nye rapporttemaer. Når du endrer tema, gjelder det nye temaet for alle Power View-visningene i rapporten eller arkene i arbeidsboken.

Power View for SharePoint Server 2010 hadde åtte grunnleggende nyansetemaer som styrte diagramfargene.

Power View i Excel 2013 og i SharePoint Server har 39 flere temaer med mer varierte diagrampaletter, i tillegg til skrifter og bakgrunnsfarger.

Du kan også endre tekststørrelsen for alle rapportelementer.

Mer om formatering av Power View-rapporter.

Bakgrunner og bakgrunnsbilder

Du kan angi bakgrunnen for hver visning fra hvit til svart, med flere graderingsalternativer. På mørkere bakgrunner endres teksten fra svart til hvit, slik at den fremstår mer tydelig.

Du kan også legge til bakgrunnsbilder i hvert ark og i hver visning. Bla til en bildefil på den lokale maskinen eller andre steder, og bruk den som bakgrunnsbilde for et ark eller en visning. Du kan deretter angi at det skal tilpasses, strekkes, vises side ved side eller midtstilles, og angi gjennomsiktigheten fra 0 % (usynlig) til 100 % (ikke gjennomsiktig i det hele tatt). Arbeidsboken eller rapporten lagrer en kopi av bildet.

Du kan kombinere bakgrunn og bilde for flere forskjellige effekter.

Les mer om bruk av bilder i PowerView.

Hyperkoblinger

Legg til en hyperkobling i en tekstboks i et ark eller en visning. Hvis et felt i datamodellen inneholder en hyperkobling, legger du til feltet i arket eller visningen. Den kan kobles til en hvilken som helst Internett- eller e-postadresser

I Power View i Excel og i redigeringsmodus for en Power View-rapport i SharePoint følger du hyperkoblingen ved å klikke den mens du holder nede Ctrl.

Du bare klikker koblingen for en Excel-arbeidsbok i Excel Services eller Office 365, eller for en Power View-rapport i SharePoint i lese- og fullskjermmodus.

Utskrift

Du kan skrive ut Power View-ark i Excel og visninger i SharePoint. I begge tilfeller er det du skriver ut, det du ser på arket eller visningen når du sender den til skriveren. Hvis arket eller visningen inneholder et område med et rullefelt, vil den utskrevne siden inneholde den delen av området som er synlig på skjermen. Hvis et ark eller en visning inneholder et område med kartdeler, blir kartdelen som er valgt, skrevet ut.

Støtte for høyre mot venstre-språk

Power View både i Excel og SharePoint støtter nå høyre til venstre-språk.

Power View i SharePoint    har alternativer for å angi standard retning for nye visninger og retningen for en bestemt eksisterende visning. Hvis du ikke endrer retningen, er den lik retningen for SharePoint.

Power View i Excel    henter innstillingen for standardretning fra Excel. Du kan endre disse innstillingene. Gå til Fil > Alternativer > Avansert i Excel, og se etter Standardretning. I den samme dialogboksen kan du også endre retningen for et bestemt ark, uten å endre standardretningen.

Mer om støtte for høyre mot venstre-språk i Excel og Office 2013.

Power View håndterer heltall på en ny måte

Hvis du vil konvertere en tabell til et diagram i Power View, må minst én datakolonne være aggregert.

Som standard ble desimaltall aggregert i Power View for SharePoint 2010, mens heltall ble behandlet som kategorier i stedet for å aggregere dem. En datamodellutformer kunne, enten i Power Pivot eller i SQL Server Data Tools, angi standarder for heltall, men dette var standardvirkemåten.

I Power View i Excel 2013 og i SharePoint Server aggregeres både desimaltall og heltall som standard i Power View. En datamodellutformer kan fortsatt angi annen standard virkemåte, men dette er standard.

Mer om numeriske og ikke-numeriske felt i Power View.

Power View – kompatibilitet bakover og fremover

Power View RDLX-filer i SharePoint er bakoverkompatible, noe som betyr at hvis du lagret en Power View-fil med SQL Server 2012 Reporting Services-tillegget, kan du åpne den og lagre den i Power View i SharePoint 2010 eller SharePoint 2013 med SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services-tillegget. Du kan ikke gjøre dette motsatt vei: Du kan ikke åpne en nyere versjon av en Power View RDLX-fil i en versjon av SharePoint med et gammelt SQL Server Reporting Services-tillegg.

Power View og datamodeller

Power View- og SQL Server Analysis Services-datamodeller er kompatible fremover og bakover med hver andre:

Du kan basere en Power View-fil i SharePoint 2010 med SQL Server 2012 Reporting Services-tillegget på en Excel 2013-datamodell eller på en SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services-tabellmodell, og omvendt. Enkelte funksjoner, for eksempel hierarkier og nøkkelindikatorer, er imidlertid bare tilgjengelige hvis du baserer en Power View-rapport i SharePoint Server med SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services-tillegget på en Excel 2013-datamodell eller på en SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services-tabellmodell.

Power View og Excel Services

Power View og Excel-tjenester er kompatible bakover, men ikke fremover:

  • SharePoint 2013 er bakoverkompatibelt med Excel 2010 Power Pivot-arbeidsbøker. Hvis du laster opp en Excel 2010-Power Pivot-arbeidsbok til SharePoint 2013, kan du åpne den i Excel Services og også basere en Power View-rapport på den.

  • SharePoint 2010 er ikke fremoverkompatibelt med datamodeller i Excel 2013-arbeidsbøker. Hvis du laster opp en Excel 2013-arbeidsbok med en datamodell i SharePoint 2010, kan det hende den ikke virker som den skal i Excel-tjenester, og du kan ikke basere en Power View-rapport på den.

Mer om oppgradering av Power Pivot-datamodeller fra en tidligere versjon.

Power View i SharePoint Server

Power View-rapporter basert på flerdimensjonale datamodeller

Du kan bruke Power View i SharePoint Server til interaktivt å utforske data og opprette dynamiske visualiseringer fra flerdimensjonale modeller i Analysis Services.

Forstå flerdimensjonale modellobjekter i Power View

Utforske den flerdimensjonale modellen til Adventure Works ved hjelp av Power View

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×