Hurtigtaster i Excel for Windows

Hurtigtaster i Excel for Windows

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Excel for Windows hjelper dem med å jobbe mer effektivt. For brukere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan hurtigtaster være enklere enn å bruke berøringsskjermen, og er et viktig alternativ til å bruke en mus. Denne artikkelen angir hurtigtaster for Excel for Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker på to eller flere taster samtidig, skiller dette emnet tastene med et plusstegn (+). Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel. Dette inkluderer tilgangstaster som du kan bruke for båndkommandoer. For Excel Online, se Hurtigtaster i Excel Online.

Obs!: 

Vanlige hurtigtaster

Hvis du ikke har brukt båndet før, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå modellen for båndets tastatursnarvei. Båndet kommer med nye snarveier kalt tastetips, som du kan få frem ved å trykke ALT. Båndet grupperer beslektede kommandoer på fanene. For eksempel: På Hjem-fanen inneholder Nummer-gruppen kommandoen Tallformat.

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Excel.

Hvis du vil

Trykk

Lukke en arbeidsbok

Ctrl+W

Åpne en arbeidsbok

Ctrl+O

Gå til Hjem-fanen

ALT+H

Lagre en arbeidsbok

Ctrl+S

Kopiere

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Angre

Ctrl+Z

Fjerne celleinnhold

Slette nøkkel

Velge en fyllfarge

ALT+H, SS

Klippe ut

Ctrl+X

Gå til Sett inn-fanen

ALT+N

Bruke fet

Ctrl+B

Midtstill celleinnholdet

Alt+H, A, C

Gå til Sideoppsett-fanen

ALT+P

Gå til Data-fanen

Alt+A

Gå til Visning-fanen

ALT+W

Åpne hurtigmeny

SKIFT+F10, eller

Kontekstnøkkel

Legge til kantlinjer

ALT+H, K2

Slette kolonne

Alt+H, D, C

Gå til Formel-fanen

ALT+M

Skjule de merkede radene

CTRL+9

Skjule de merkede kolonnene

CTRL+0

Til toppen av siden

Hurtigtaster på båndet

Hvis du ikke har brukt båndet før, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå modellen for båndets tastatursnarvei.

Når du trykker på ALT, vises bokstaver i små bilder som heter hurtigtasttips ved siden av faner og kommandoer på båndet. Dette vises også i følgende bilde.

Hurtigtasttips på båndet i Excel

Du kan kombinere disse bokstavene med ALT for å lage snarveier som heter tilgangstaster for båndkommandoer. ALT+H åpner for eksempel Hjem-fanen, og ALT+Q åpner Fortell meg det-boksen.

Trykk på ALT på nytt for å se hurtigtasttips for kommandoene på fanene.

Tilgangstaster for båndfaner

Hvis du ønsker å gå direkte til en fane på båndet, trykker du på én av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk

Åpne boksen Fortell meg det på båndet, og skriv inn et søkeord for å få hjelp eller finne hjelpeinnhold.

ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-siden og bruke Backstage-visningen.

ALT+F

Åpne Hjem-fanen for å formatere tekst og tall og bruke Finn-verktøyet.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn pivottabeller, diagrammer, tillegg, sparkline-grafikk, bilder, figurer, topptekster eller tekstbokser.

ALT+N

Åpne Sideoppsett-fanen og arbeide med temaer, sideoppsett, skalering og justering.

ALT+P

Åpne Formler-fanen og sette inn, spore og tilpasse funksjoner og beregninger.

ALT+M

Åpne Data-fanen og koble til, sortere, filtrere, analysere og arbeide med data.

Alt+A

Åpne Se gjennom-fanen og kontrollere stavemåten, legge til kommentarer og beskytte ark og arbeidsbøker.

Alt+R

Åpne Visning-fanen og forhåndsvise sideskift og oppsett, vise og skjule rutenett og overskrifter, angi zoom-forstørrelse, administrere vinduer og ruter og vise makroer.

ALT+W

Til toppen av siden

Slik arbeider du i båndet med tastaturet

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10 Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

TAB eller SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

Ned, opp, venstre eller høyre piltast

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

Pil ned

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Åpne en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Eller, på et Windows-tastatur

Kontekstnøkkel (mellom ALT og CTRL til høyre)

Flytte til undermenyen når en hovedmeny er åpen eller merket.

Pil venstre

Til toppen av siden

Referanse til Excel-hurtigtast

Hurtigtaster for å navigere i celler

Hvis du vil

Trykk

Flytt til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

SKIFT+TAB

Flytte én celle opp i et regneark.

Pil opp

Flytte én celle ned i et regneark.

Pil ned

Flytte én celle til venstre i et regneark.

Pil venstre

Flytte én celle til høyre i et regneark.

Pil høyre

Flytte til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

CTRL+Piltast

Angi sluttmodus, flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, og slå av sluttmodus. Hvis cellene er tomme, flytt til siste celle i raden eller kolonnen.

End, piltast

Flytte til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre.

CTRL+END

Utvide utvalget av celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

CTRL+SKIFT+END

Gå til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

HOME + SCROLL LOCK

Gå til begynnelsen av et regneark.

CTRL+HOME

Gå ett skjermbilde ned i et regneark.

PGDN

Gå til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+PGDN

Gå ett skjermbilde til høyre i et regneark.

ALT+PGDN

Gå ett skjermbilde opp i et regneark.

PGUP

Gå ett skjermbilde til venstre i et regneark.

ALT+PGUP

Gå til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+PGUP

Gå én celle til høyre i et regneark. Eller flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

TAB

Åpne listen over valideringsvalg på en celle der datavalideringsalternativet er brukt.

ALT+Pil ned

Bla gjennom flytende figurer, for eksempel tekstbokser eller bilder.

CTRL+ALT+5, og deretter TAB-tasten gjentatte ganger

Avslutte navigasjonen for flytende figurer, og gå tilbake til vanlig navigasjon.

ESC

Toppen av siden

Hurtigtaster for å formatere celler

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Formater celler.

CTRL+1

Formatere skrifter i en celle i dialogboksen Formater celler.

CTRL+SKIFT+F eller CTRL+SKIFT+P

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

F2

Sette inn eller redigere en cellekommentar.

SKIFT+F2

Åpne dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+SKIFT+PLUSS (+)

Åpne dialogboksen Slett for å slette merkede celler.

CTRL+MINUS (-)

Angi gjeldende klokkeslett.

CTRL+SKIFT+KOLON (:)

Angi gjeldende dato.

CTRL+SEMIKOLON (;)

Bytte mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+GRAV AKSENT (')

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+APOSTROF (')

Flytte de merkede cellene.

CTRL+X

Kopiere de merkede cellene.

CTRL+C

Lime inn innholdet på innsettingspunktet, som erstatter et eventuelt merket område.

CTRL+V

Åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Kursivere tekst eller fjerne kursiv formatering.

Ctrl+I eller Ctrl+3

Fet tekst eller fjerne fet formatering.

Ctrl+B eller Ctrl+2

Understreke tekst eller fjerne understreking.

CTRL+U eller CTRL+4

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

CTRL+5

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

CTRL+6

Legge til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+AMPERSAND

Fjerne kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+UNDERSTREK (_)

Vise eller skjule disposisjonssymboler.

CTRL+8

Bruke kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+D

Bruke standard tallformat.

CTRL+SKIFT+TILDE (~)

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+DOLLAR ($)

Bruke prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SKIFT+PROSENT (%)

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+CIRKUMFLEKS (^)

Bruke datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SKIFT+NUMMER (#)

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+KRØLLALFA (@)

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+UTROPSTEGN (!)

Åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling.

CTRL+ALT+K

Bruke stavekontroll på det aktive regnearket eller det merkede området.

F7

Vise alternativer for Hurtiganalyse for merkede celler som inneholder data.

CTRL+Q

Vise dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+L eller CTRL+T

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å foreta valg og utføre handlinger

Hvis du vil

Trykk

Merke hele regnearket.

Ctrl+A eller CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Merke gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGDN

Merke gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGUP

Utvide det merkede celleområdet med én celle.

Skift+Piltast

Utvid det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle.

Ctrl+Skift+Piltast

Aktivere utvidelsesmodus og bruke piltastene til å utvide et merket område. Trykk på nytt for å slå av.

F8

Legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

SKIFT+F8

Starte en ny linje i samme celle.

ALT+ENTER

Fylle merket celleområde med gjeldende inntasting.

CTRL+ENTER

Avslutte registrering av data i en celle og gå til cellen over.

SKIFT+ENTER

Merke en hel kolonne i et regneark.

CTRL+MELLOMROM

Merke en hel rad i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM

Merke alle objektene i et regneark når et objekt merkes.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Utvide det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

CTRL+SKIFT+HOME

Merke gjeldende område hvis regnearket inneholder data. Trykk en gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk en tredje gang for å merke hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellomrom

Merke det gjeldende området rundt den aktive cellen, eller merke en hel pivottabellrapport.

CTRL+SKIFT+STJERNE (*)

Merke den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

HOME

Gjenta om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Y

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å arbeide med data, funksjoner og formellinjen

Hvis du vil

Trykker du

Merke en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+Stjerne (*)

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

F2

Vise eller skjule formellinjen.

CTRL+SKIFT+U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen.

ESC

Fullføre en oppføring i formellinjen og merke cellen nedenfor.

ENTER

Flytte markøren til slutten av teksten i formellinjen.

Ctrl+End

Merke all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten.

CTRL+SKIFT+END

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

F9

Beregne det aktive regnearket.

SKIFT+F9

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+F9

Kontrollere avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+SKIFT+F9

Vise menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

ALT+SKIFT+F10

Vise dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+A

Sette inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A

Aktiver Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle ut den gjeldende kolonnen.

CTRL+E

Veksle mellom alle de forskjellige kombinasjonene av absolutte og relative referanser hvis en cellereferanse eller et område merkes.

F4

Sette inn en funksjon.

SKIFT+F3

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+TOMMER (")

Opprette et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+F1

Opprette et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

F11

Definere et navn som skal brukes i referanser.

Alt+M, M, D

Lime inn et navn fra dialogboksen Lim inn navn (hvis navn er definert navn i arbeidsboken).

F3

Gå til første felt i neste post i et dataskjema.

ENTER

Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

ALT+F8

Åpne redigeringsprogrammet Microsoft Visual Basic For Applications.

ALT+F11

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

 • CTRL+F1: viser eller skjuler båndet.

 • ALT+F1: genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

 • ALT+SKIFT+F1: setter inn et nytt regneark.

F2

 • F2 alene: redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

 • SKIFT+F2: legger til eller redigerer en cellekommentar.

 • CTRL+F2: viser forhåndsvisningsområdet i fanen Skriv ut i Backstage-visning.

F3

 • F3 alene: viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det er definert navn i arbeidsboken.

 • SKIFT+F3: viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

 • F4 alene: gjentar om mulig siste kommando eller handling.

  Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

 • CTRL+F4: lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

 • ALT+F4: lukker Excel.

F5

 • F5 alene: viser dialogboksen Gå til.

 • CTRL+F5: gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

 • F6 alene: bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomkontrollene. I et regneark som er delt, inkluderer F6 delerutene når du bytter mellom ruter og båndområdet.

 • SKIFT+F6: bytter mellom regnearket, zoomkontrollene, oppgaveruten og båndet.

 • CTRL+F6: bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

 • F7 alene: åpner dialogboksen Stavekontroll for å kontrollere stavemåten i det aktive regnearket eller det merkede området.

 • Ctrl+F7: utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk Enter når du er ferdig, eller Esc for å avbryte.

F8

 • F8 alene: aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

 • SKIFT+F8: gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et merket celleområde ved hjelp av piltastene.

 • CTRL+F8: utfører Størrelse-kommandoen når er arbeidsbok ikke er maksimert.

 • ALT+F8: viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene: beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

 • SKIFT+F9: beregner det aktive regnearket.

 • CTRL+ALT+F9: beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

 • CTRL+ALT+SKIFT+F9: kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

 • CTRL+F9: minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

 • F10 alene: aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke på ALT.)

 • SKIFT+F10: viser hurtigmenyen for et merket element.

 • ALT+SKIFT+F10: viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

 • CTRL+F10: maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

 • F11 alene: oppretter et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

 • SKIFT+F11: setter inn et nytt regneark.

 • ALT+F11: åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 alene: viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

Alt

 • Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

 • ALT, N, E viser regnearket i sideoppsettvisning.

 • ALT, N, B viser regnearket i normalvisning.

 • ALT, W, I viser regnearket i sideskiftvisning.

Piltaster

 • Flytt én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

 • CTRL+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

 • SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

 • CTRL+SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

 • Pil venstre eller Pil høyre velger fanen til venstre eller høyre når båndet er valgt. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er merket, bytter tastene mellom knappene i kategorien.

 • Pil ned eller Pil opp velger neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er merket, kan du gå opp eller ned i kategorigruppen med disse tastene.

 • I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

 • Pil ned eller ALT+Pil ned åpner en valg rullegardinliste.

Tilbake

 • Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

 • Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

 • I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

DELETE

 • Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -kommentarer.

 • I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

 • END slår sluttmodus på eller av. I sluttmodus kan du trykke på en piltast for å flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Sluttmodus slås av automatisk etter at du trykker på en piltast. Sørg for at du trykker på END på nytt før du trykker på neste piltast. Sluttmodus vises i statuslinjen når den er aktivert.

 • Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker på END fulgt av en piltast.

 • END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

 • CTRL+END flytter til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre. Hvis markøren er i formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

 • CTRL+SKIFT+END utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

 • Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

 • I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

 • Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

 • I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

 • Alt+Enter starter en ny linje i samme celle.

 • Ctrl+Enter fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

 • Skift+Enter fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

 • Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

 • Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

 • Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

Home

 • Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

 • Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

 • Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

 • Ctrl+Home går til begynnelsen av et regneark.

 • Ctrl+Skift+Home utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

 • Går ett skjermbilde ned i et regneark.

 • ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

 • Ctrl+PgDn går til neste ark i en arbeidsbok.

 • Ctrl+Skift+PgDn merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

 • Går ett skjermbilde opp i et regneark.

 • Alt+PgUp går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

 • Ctrl+PgUp går til forrige ark i en arbeidsbok.

 • Ctrl+Skift+PgUp merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Mellomrom

 • I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

 • Ctrl+Mellomrom merker en hel kolonne i et regneark.

 • SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

 • CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+SKIFT+MELLOMROM. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til, velger du gjeldende område og sammendragsradene. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM for tredje gang, merker du hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker Ctrl+Skift+Mellomrom alle objektene i et regneark.

 • Alt+Mellomrom viser systemmenyen for Excel-vinduet.

Tab

 • Går én celle til høyre i et regneark.

 • Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

 • Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

 • Skift+Tab går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

 • Ctrl+Tab bytter til neste kategori i en dialogboks.

 • Ctrl+Skift+Tab bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2013. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Hvis du vil ha denne referansen tilgjengelig når du arbeider, bør du skrive ut dette emnet. For å skrive ut dette emnet trykker du CTRL + P.

Obs!: Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

Tastaturtilgang til båndet

Hvis du ikke har brukt båndet før, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå modellen for båndets tastatursnarvei. Båndet kommer med nye snarveier kalt tastetips som du kan få frem ved å trykke ALT.

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du på tasten for fanen, for eksempel bokstaven N for Sett inn-fanen eller M for Formler-fanen. Dermed vises alle tastetipsene for knappene på denne fanen, som vist på følgende bilde. Deretter trykker du på tasten for ønsket knapp.

Hurtigtaster på båndet i Excel 2013

Fungerer de gamle hurtigtastene fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Microsoft Excel 2013. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle ALT+meny-snarveiene fungerer også fortsatt. Men du må kunne hele snarveien utenat – det finnes ingen påminnelser på skjermen om bokstavene du må trykke. Du kan for eksempel trykke på ALT, og deretter trykke på én av de gamle menytastene E (REDIGER), V (VIS), I (SETT INN) og så videre. En boks åpnes som sier at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du kjenner hele tastesekvensen, kan du bare trykke på kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten

Tast

Beskrivelse

Ctrl+PgDn

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

Ctrl+PgUp

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

Ctrl+Shift+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

Ctrl+Shift_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

Ctrl+Shift+~

Bruker standard tallformat.

Ctrl+Shift+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

Ctrl+Shift+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

Ctrl+Shift+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

Ctrl+Shift+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Shift+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

Ctrl+Shift+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

Ctrl+Shift+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

Ctrl+Shift+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

Ctrl+Shift+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Shift+Plusstegn (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

Ctrl+Minustegn (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

Ctrl+;

Setter inn gjeldende dato.

Ctrl+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formater celler.

Ctrl+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

Ctrl+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

Ctrl+4

Bruker eller fjerner understreking.

Ctrl+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

Ctrl+6

Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.

Ctrl+8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de merkede radene.

Ctrl+0

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

Ctrl+F

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

CTRL+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+E

Aktiver Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle ut den gjeldende kolonnen.

CTRL+F

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Søk valgt.

SKIFT+F5 viser også denne kategorien, mens SKIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SKIFT+F åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

Ctrl+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Erstatt valgt.

Ctrl+K

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

Ctrl+K

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

Ctrl+L

Viser dialogboksen Opprett tabell.

Ctrl+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

Ctrl+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

Ctrl+Skift+O merker alle celler som inneholder merknader.

Ctrl+P

Viser kategorien Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.

Ctrl+Skift+P åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.

Ctrl+Q

Viser alternativer for Hurtiganalyse for dataene når du har merket celler som inneholder dataene.

Ctrl+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

Ctrl+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

Ctrl+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SKIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Limer inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter andre merkede områder. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

Ctrl+Alt+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regneark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

Ctrl+X

Klipper ut de merkede cellene.

Ctrl+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Ctrl+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Tips!: Ctrl-kombinasjonen Ctrl+M er foreløpig ikke tilordnet noe.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet.

ALT+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

Alt+Skift+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Innsettingspunktet flyttes også til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

Skift+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

Ctrl+F2 viser forhåndsvisningsområdet i kategorien Skriv ut i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det er definert navn i arbeidsboken (kategorien Formler, Definerte navn-gruppen, Definer navn).

Skift+F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoom-kontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys ruter, Del vindu-kommandoen), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoom-kontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

Ctrl+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk Enter når du er ferdig, eller Esc for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

Skift+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

Ctrl+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

Skift+F9 beregner det aktive regnearket.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

Ctrl+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan også trykke på ALT.)

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

Alt+Skift+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

Skift+F11 setter inn et nytt regneark.

Alt+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

ALT

Viser hurtigtastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

ALT, N, E viser regnearket i sideoppsettvisning.

ALT, N, B viser regnearket i normalvisning.

ALT, W, I viser regnearket i sideskiftvisning.

Piltaster

Flytt én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

Pil venstre eller Pil høyre velger fanen til venstre eller høyre når båndet er valgt. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndfane er merket, bytter tastene mellom knappene i fanen.

Pil ned eller Pil opp velger neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndfane er merket, kan du gå opp eller ned i fanegruppen med disse tastene.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

Pil ned eller ALT+Pil ned åpner en valg rullegardinliste.

Tilbake

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

DELETE

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -kommentarer.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

END slår sluttmodus på eller av. I sluttmodus kan du trykke på en piltast for å flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Sluttmodus slås av automatisk etter at du trykker på en piltast. Sørg for at du trykker på END på nytt før du trykker på neste piltast. Sluttmodus vises i statuslinjen når den er aktivert.

Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker på END fulgt av en piltast.

END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+END flytter til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre. Hvis markøren er i formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SKIFT+END utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

Alt+Enter starter en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

Skift+Enter fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og går tilbake til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Ctrl+Home går til begynnelsen av et regneark.

Ctrl+Skift+Home utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

Ctrl+PgDn går til neste ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+PgDn merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

Alt+PgUp går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp går til forrige ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+PgUp merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Mellomrom

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

Ctrl+Mellomrom merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+SKIFT+MELLOMROM. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til, velger du gjeldende område og sammendragsradene. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM for tredje gang, merker du hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker Ctrl+Skift+Mellomrom alle objektene i et regneark.

Alt+Mellomrom viser systemmenyen for Excel-vinduet.

Tab

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

Skift+Tab går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

Ctrl+Tab bytter til neste kategori i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2010. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Obs!: Hvis du bruker Microsoft Excel Starter 2010, vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner som er oppført for Excel støttes i Excel Starter 2010.

Tips!: Vil du ha denne referansen tilgjengelige når du arbeider, bør du skrive ut dette emnet. For å skrive ut dette emnet trykker du CTRL + P.

Obs!: Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

Fungerer mine gamle hurtigtaster fortsatt?

Hurtigtaster som bruker kombinasjonen med CTRL

Funksjonstaster

Andre nyttige hurtigtaster

Tastaturtilgang til båndet

Hvis du ikke har brukt båndet før, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå modellen for båndets tastatursnarvei. Båndet kommer med nye snarveier kalt tastetips som du kan få frem ved å trykke ALT.

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel bokstaven N for Sett inn-fanen eller M for Formler-fanen. Dermed vises alle tastetipsene for knappene på denne fanen. Deretter trykker du tasten for ønsket knapp.

Fungerer de gamle hurtigtastene fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Excel 2010. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle ALT + menysnarveiene fungerer også fortsatt. Men du må kunne hele snarveien utenat – det finnes ingen påminnelser på skjermen om bokstavene du må trykke. Du kan for eksempel trykke på ALT, og deretter trykke på én av de gamle menytastene E (REDIGER), V (VIS), I (SETT INN) og så videre. En boks åpnes som sier at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du kjenner hele tastesekvensen, kan du bare trykke på kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL

Tips!: Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Hurtigtaster – CTRL-taster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

CTRL+PGUP

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

CTRL+PGDN

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL+SKIFT+(

Tar frem skjulte rader i utvalget.

CTRL+SHIFT+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SHIFT_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SHIFT+~

Bruker standard tallformat.

CTRL+SHIFT+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SHIFT+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SHIFT+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SHIFT+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+Minustegn (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL+;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

CTRL+6

Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.

CTRL+8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL+9

Skjuler de merkede radene.

CTRL+0

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til hvis du vil merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SHIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+B

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

CTRL+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+F

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Søk valgt.

SHIFTt+F5 viser også denne fanen, mens SHIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SHIFT+F åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Erstatt valgt.

CTRL+I

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+K

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL+L

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL+SHIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL+P

Viser kategorien Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.

CTRL+SHIFT+P åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

CTRL+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SKIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Limer inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter andre merkede områder. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regneark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Tips!: CTRL-kombinasjonene CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M, og CTRL+Q er foreløpig ikke tilordnet noe.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tips!: Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Hurtigtaster – funksjonstaster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet.

ALT+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Innsettingspunktet flyttes også til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL+F2 viser forhåndsvisningsområdet på Skriv ut-fanen i Backstage-visning.

F3

Viser Lim inn navn-dialogboksen. Bare tilgjengelig hvis det finnes eksisterende navn i arbeidsboken.

SKIFT+F3 viser Sett inn funksjon-dialogboksen.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

ALT+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoom-kontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys ruter, Del vindu-kommandoen), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomkontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et utvalg av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

ALT+F8 viser Makro-dialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan også trykke på ALT.)

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et valgt element.

ALT+SKIFT+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.

ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Obs!: Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Hurtigtaster – Diverse. (PDF)

Tast

Beskrivelse

ALT

Viser hurtigtastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

ALT, N, E viser regnearket i sideoppsettvisning.

ALT, N, B viser regnearket i normalvisning.

ALT, N, I viser regnearket i sideskiftvisning.

PILTASTER

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SKIFT+PILTAST utvider merket celleområde til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger fanen til venstre eller høyre når båndet er valgt. Disse tastene bytter mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen eller valgt. Når en båndfane er valgt, bruker du disse tastene til å navigere faneknappene.

PIL NED eller PIL OPP velger neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndfane er valgt, bruker du disse tastene til å navigere oppover eller nedover i fanegruppen.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.

TILBAKE

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

DELETE

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -kommentarer.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

END slår sluttmodus på. I sluttmodus kan du deretter trykke en piltast for å flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker END etterfulgt av en piltast.

END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er synlig.

CTRL+END flytter til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre. Hvis markøren er i formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SKIFT+END utvider utvalget av celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFt+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

SHIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og går tilbake til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.

CTRL+SHIFT+HOME utvider det merkede utvalget av celler til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

ALT + PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

MELLOMROM

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+SKIFT+MELLOMROM. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til, velger du gjeldende område og sammendragsradene. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM for tredje gang, merker du hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.

ALT+MELLOMROM viser systemmenyen for Excel-vinduet.

TAB

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

SHIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

CTRL+TAB bytter til neste fane i en dialogboks.

CTRL+SHIFT+TAB bytter til forrige fane i en dialogboks.

Til toppen av siden

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2007. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Hvis du vil ha denne referansen tilgjengelig når du arbeider, bør du skrive ut dette emnet. For å skrive ut dette emnet trykker du CTRL + P.

Obs!: Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

Hurtigtaster som bruker kombinasjonen med CTRL

Tast

Beskrivelse

CTRL+PGUP

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

CTRL+PGDN

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL+SKIFT+(

Tar frem skjulte rader i utvalget.

CTRL+SHIFT+)

Tar frem skjulte rader i utvalget.

CTRL+SHIFT+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SHIFT_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SHIFT+~

Bruker standard tallformat.

CTRL+SHIFT+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SHIFT+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SHIFT+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SHIFT+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+Minustegn (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL+;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

CTRL+6

Veksler mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

CTRL+8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL+9

Skjuler de merkede radene.

CTRL+0

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A en gang til, velger du gjeldende område og sammendragsradene. Trykk CTRL+A en tredje gang for å merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SHIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+B

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

CTRL+C etterfulgt av CTRL+C nok en gang viser utklippstavlen.

CTRL+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+F

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Søk valgt.

SHIFTt+F5 viser også denne fanen, mens SHIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SHIFT+F åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Erstatt valgt.

CTRL+I

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+K

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL+SHIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL+P

Viser dialogboksen Skriv ut

CTRL+SHIFT+P åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

CTRL+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SKIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Limer inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter andre merkede områder. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regneark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

CTRL+SKIFT+Z bruker Angre eller Gjør om-kommandoen til å tilbakestille eller gjenopprette den siste automatiske korrigeringen når Autokorrektur Smartflagg vises.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser Hjelp for Microsoft Office Excel-oppgaveruten.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet, en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 oppretter et diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Innsettingspunktet flyttes også til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellekommentar.

CTRL+F2 viser forhåndsvisningsvinduet.

F3

Viser Lim inn navn-dialogboksen.

SKIFT+F3 viser Sett inn funksjon-dialogboksen.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonene av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoom-kontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys ruter, Del vindu-kommandoen), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomkontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et utvalg av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

ALT+F8 viser Makro-dialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips.

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et valgt element.

ALT+SHIFT+F10 viser menyen eller meldingen for et smartflagg. Hvis det finnes mer enn ett smartflagg, bytter det til neste smartflagg og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Oppretter et diagram av dataene i gjeldende område.

SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.

ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

Piltaster

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SKIFT+PILTAST utvider merket celleområde til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger fanen til venstre eller høyre når båndet er valgt. Disse tastene bytter mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen eller valgt. Når en båndfane er valgt, bruker du disse tastene til å navigere faneknappene.

PIL NED eller PIL OPP velger neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndfane er valgt, bruker du disse tastene til å navigere oppover eller nedover i fanegruppen.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.

TILBAKE

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

DELETE

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -kommentarer.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

Går til cellen i nedre høyre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er synlig.

CTRL+END flytter til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre. Hvis markøren er i formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SKIFT+END utvider utvalget av celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFt+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

SHIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og går tilbake til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.

CTRL+SHIFT+HOME utvider det merkede utvalget av celler til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

ALT + PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

MELLOMROM

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+SKIFT+MELLOMROM. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til, velger du gjeldende område og sammendragsradene. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM for tredje gang, merker du hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.

ALT+MELLOMROM viser system-menyen for Excel-vinduet i Microsoft Office.

TAB

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

SHIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

CTRL+TAB bytter til neste fane i en dialogboks.

CTRL+SHIFT+TAB bytter til forrige fane i en dialogboks.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Hurtigtaster i Excel for Mac

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Oppdage feil i formler

Funksjoner i Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×