Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Denne artikkelen viser alle hurtigtastene for Microsoft Word. For brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, kan hurtigtaster være enklere å bruke enn berøringsskjerm, og de er et viktig alternativ til bruk av mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig for Word, på Windows.

Få disse hurtigtastene i et Word-dokument fra denne koblingen: Word 2016 for Windows-hurtigtaster.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Bruke tastaturet til å flytte rundt på båndet

Hurtigtastreferanse for Microsoft Word

Referanse for funksjonstaster

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Microsoft Word.

Hvis du vil

Trykker du

Gå til Fortell meg hva du vil gjøre

ALT+Q

Åpne

CTRL+O

Lagre

CTRL+S

Lukk

CTRL+W

Klippe ut

CTRL+X

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

CTRL+V

merke alt

CTRL+A

Bruke fet

CTRL+B

Bruke kursiv

CTRL+I

Bruk understrek

CTRL+U

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt

CTRL+[

Øke skriftstørrelsen med ett punkt

CTRL+]

Midtstille tekst

CTRL+E

Venstrejustere tekst

CTRL+L

Høyrejustere tekst

CTRL+R

Avbryte

ESC

Angre

CTRL+Z

Gjøre om

CTRL+Y

Zoome

ALT+W, Q og bla deretter i dialogboksen Zoom til verdien du ønsker.

Bruke tastaturet til å flytte rundt på båndet

Båndet er stripen øverst i Word, inndelt i faner. Hver fane viser forskjellige bånd. Båndene består av grupper, og hver gruppe inneholder én eller flere kommandoer. Du kan få tilgang til alle kommandoer i Word ved å bruke en snarvei.

Obs!: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi tilgangstaster for disse kategoriene.

Det finnes to måter å navigere gjennom fanene på båndet på:

 • For å gå til båndet, trykk Alt og deretter bruker du pil høyre- og pil venstre-tastene for å bytte mellom faner.

 • Hvis du vil gå direkte til en bestemt fane på båndet, bruk én av tilgangstastene.

Hvis du vil

Trykker du

For å bruke Backstage-visningen, åpne Fil-siden.

ALT+F

For å bruke temaer, farger og effekter, for eksempel sidekantlinjer, åpne Utforming-fanen.

ALT+G

For å bruke vanlige formateringskommandoer, avsnittsstiler eller Finn-verktøyet, åpner du Hjem-fanen.

ALT+H

For å administrere utskriftsflettingsoppgaver, eller for å arbeide med konvolutter og etiketter, åpner du Masseutsendelse-fanen.

ALT+M

For å sette inn tabeller, bilder og figurer, topptekster eller tekstbokser, åpner du Sett inn-fanen.

ALT+N

For å arbeide med sidemarger, sideretning, innrykk og avstand, åpner du Oppsett-fanen.

ALT+P

For å skrive inn et søkeord for innhold i Hjelp, åpner du «Fortell meg det»-boksen på båndet.

ALT+U, og skriv deretter inn søkeordet

For å bruke stavekontrollen, angi korrekturspråk eller for å spore og se gjennom endringer i dokumentet, åpner du Se gjennom-fanen.

ALT+O

For å legge til en innholdsfortegnelse, fotnoter eller en tabell med sitater, åpner du Referanser-fanen.

ALT+S

For å velge en dokumentvisning eller -modus, for eksempel lesemodus eller disposisjonsvisning, åpner du Visning-fanen. Du kan også angi zoom-forstørrelse og administrere flere vinduer med dokumenter.

ALT+W

 • For å flytte til listen over båndfaner trykk Alt; for å gå direkte til en fane, trykk en hurtigtast.

 • Hvis du vil flytte til båndet, trykk Pil ned-tasten. (JAWS refererer til denne handlingen som en flytting til det nedre båndet.)

 • Hvis du vil flytte mellom kommandoer, trykker du Tab-tasten eller Skift+Tab.

 • Hvis du vil flytte i gruppen som er valgt, trykker du PIL NED-tasten.

 • Hvis du vil flytte mellom grupper på et bånd, trykker du CTRL+Pil høyre eller CTRL+Pil venstre.

 • Kontroller på båndet aktiveres på forskjellige måter, avhengig av typen kontroll:

  • Hvis den valgte kommandoen er en knapp, trykker du mellomrom eller Enter for å aktivere den.

  • Hvis den valgte kommandoen er en delt knapp (det vil si en knapp som åpner en meny med flere alternativer), trykker du Alt + Pil ned for å aktivere den. Bla gjennom alternativene. For å velge det gjeldende alternativet, trykker du mellomrom eller Enter.

  • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel skrift-listen), trykk Pil ned-tasten for å åpne listen. For å flytte mellom elementer, kan du deretter bruke pil opp- eller pil ned-tasten.

  • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykk Mellomrom eller Enter for å velge kommandoen. Deretter kan du bla gjennom elementene.

Tips!: I gallerier med mer enn én rad med elementer flytter Tab-tasten fra begynnelsen til slutten av gjeldende rad, og når den kommer til slutten av raden flyttes den til begynnelsen av neste rad. Når du trykker på høyre piltast på slutten av gjeldende rad, flytter markøren tilbake til begynnelsen av gjeldende rad.

Slik bruker du en tilgangstast:

 1. Trykk Alt.

 2. Trykk bokstaven som vises i det firkantede tastetipset du ser over båndkommandoen du vil bruke.

Avhengig av hvilken bokstav du trykker på kan det vises flere tastetips. Hvis du for eksempel trykker på ALT+F, åpnes Office Backstage på informasjonssiden som har et annet sett med tastetips. Hvis du deretter trykker på ALT på nytt, vises tastetipsene.

Tabellen nedenfor viser noen måter å flytte tastaturfokuset på når du bare bruker tastaturet.

Hvis du vil

Trykker du

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

Tab eller Skift+Tab

Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover.

Tab eller Skift+Tab

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for et valgt element.

SKIFT+F10

Flytte fokuset til en annen rute i vinduet, for eksempel Formater bilde-ruten, grammatikkruten eller valgruten.

F6

Aktivere en valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en valgt meny eller et valgt galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Bla gjennom flytende figurer, for eksempel tekstbokser eller bilder.

CTRL+ALT+5, og deretter TAB gjentatte ganger

Avslutte navigasjonen for flytende figurer, og gå tilbake til vanlig navigasjon.

ESC

Hurtigtastreferanse for Microsoft Word

Opprette og redigere dokumenter

Hvis du vil

Trykker du

Opprette et nytt dokument.

CTRL+N

Åpne et dokument.

CTRL+O

Lukke et dokument.

CTRL+W

Dele dokumentvinduet.

ALT+CTRL+S

Fjerne deling av dokumentvinduet.

ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+S

Lagre et dokument.

CTRL+S

Hvis du vil

Trykker du

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå tilbake én side.

Alt+Pil venstre

Gå frem én side.

ALT+PIL HØYRE

Oppdatere.

F9

Hvis du vil

Trykker du

Skrive ut et dokument.

CTRL+P

Bytte til forhåndsvisning.

ALT+CTRL+I

Flytte rundt på forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

Piltastene

Flytte én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

PGUP eller PGDN

Flytte til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+HOME

Flytte til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+END

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn en kommentar (i oppgaveruten Revisjon).

ALT+R, C

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

CTRL+SKIFT+E

Lukke korrekturvinduet hvis det er åpent.

ALT+SHIFT+C

Velge Se gjennom-fanen på båndet.

ALT+R, og deretter PIL NED for å flytte til kommandoer på denne fanen.

Velge Stavekontroll og grammatikk

ALT+R, S

Hvis du vil

Trykker du

Åpne søkeboksen i oppgaveruten Navigasjon.

CTRL+F

Erstatte tekst, bestemt formatering og bestemte elementer.

CTRL+H

Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted.

CTRL+G

Bytte mellom de fire siste stedene du har redigert.

ALT+CTRL+Z

Flytting

Trykker du

Ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

Ctrl+Pil venstre

Ett ord mot høyre

Ctrl+Pil høyre

Ett avsnitt opp

Ctrl+Pil opp

Ett avsnitt ned

Ctrl+Pil ned

Én celle mot venstre (i en tabell)

SKIFT+TAB

Én celle mot høyre (i en tabell)

TAB

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Til slutten av en linje

END

Til begynnelsen av en linje

HOME

Til øverst i vinduet

ALT+CTRL+PGUP

Til nederst i vinduet

ALT+CTRL+PGDN

Opp ett skjermbilde (rulling)

PGUP

Ned ett skjermbilde (rulling)

PGDN

Til øverst på neste side

CTRL+PGDN

Til øverst på forrige side

CTRL+PGUP

Til slutten av et dokument

CTRL+END

Til begynnelsen av et dokument

CTRL+HOME

Til en tidligere endring

SKIFT+F5

Til stedet der du arbeidet da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument)

SKIFT+F5

Hvis du vil

Trykker du

Merke en oppføring i innholdsfortegnelsen.

ALT+SKIFT+O

Merke en oppføring i kildelisten (sitat).

ALT+SKIFT+I

Velg Sitatalternativer

Alt+Shift+F12, Mellomrom

Merke et stikkord.

ALT+SKIFT+X

Sette inn en fotnote.

ALT+CTRL+F

Sette inn en sluttnote.

ALT+CTRL+D

Gå til neste fotnote.

Alt+Shift+>

Gå til forrige fotnote.

Alt+Shift+<

Gå til "Fortell meg hva du vil gjøre" og Smartoppslag.

ALT+Q

Arbeide med dokumenter i ulike visninger

Word tilbyr flere forskjellige visninger av et dokument. Hver visning gjør det enklere å utføre bestemte oppgaver. Lesemodus gjør det for eksempel mulig å vise to sider av dokumentet side ved side, og å gå til neste side ved hjelp av en pil.

Hvis du vil

Trykker du

Bytte til Lesemodusvisning

ALT+W, F

Bytte til utskriftsoppsettvisning.

ALT+CTRL+P

Bytte til disposisjonsvisning.

ALT+CTRL+O

Bytte til kladdevisning.

ALT+CTRL+N

Disse snarveiene gjelder bare hvis dokumentet er i disposisjonsvisning.

Oppgave

Tastetrykk

Hev nivå på et avsnitt.

Alt+Skift+Pil venstre

Senk nivå på et avsnitt.

Alt+Skift+Pil høyre

Senke nivå ned til brødtekst.

CTRL+SKIFT+N

Flytt opp valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vise tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Vise eller skjule all tekst eller alle overskrifter.

ALT+SKIFT+A

Vise eller skjule tegnformatering.

Skråstrek (/) på det numeriske tastaturet

Vis den første linjen med tekst eller all tekst.

ALT+SKIFT+L

Vise alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

ALT+SKIFT+1

Vise alle overskrifter opp til Overskrift n.

ALT+SKIFT+N

Sette inn et tabulatortegn.

CTRL+TAB

Oppgave

Trykker du

Gå til begynnelsen av dokumentet.

HOME

Gå til slutten av dokumentet.

END

Gå til side n.

n (n er sidetallet du vil gå til), ENTER

Avslutte lesemodus.

ESC

Redigere og flytte tekst og grafikk

Merk tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere utvidelsesmodus.

F8

Merke nærmeste tegn.

F8, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Øke størrelsen på et merket område.

F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Deaktivere utvidelsesmodus.

ESC

Utvide det merkede området ett tegn mot høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Utvide det merkede området ett tegn mot venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av et ord.

Ctrl+Skift+Pil høyre

Utvide et merket område til begynnelsen av et ord.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Utvide et merket område til slutten av en linje.

SKIFT+END

Utvide et merket område til begynnelsen av en linje.

SKIFT+HOME

Utvide et merket område én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område til slutten av et avsnitt.

Ctrl+Skift+Pil ned

Utvide et merket område til begynnelsen av et avsnitt.

Ctrl+Skift+Pil opp

Utvide et merket område ett skjermbilde ned.

Skift+Side ned

Utvide et merket område ett skjermbilde opp.

Skift+Side opp

Utvide et merket område til begynnelsen av et dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide et merket område til slutten av et dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utvide et merket område til slutten av et vindu.

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Utvide et merket område til hele dokumentet.

CTRL+A

Merke en loddrett tekstblokk.

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Utvide et merket område til et bestemt sted i et dokument.

F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Hvis du vil

Tastetrykk

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Klippe ut valgt tekst til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Klipp ut til innsamlingslageret. (Innsamlingslageret er en funksjon som lar deg samle grupper med tekst fra ulike plasseringer og lime dem inn i et annet sted).

CTRL+F3

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Office-utklippstavlen

Trykk ALT+H for å flytte til fanen Hjem, og trykk deretter F,O.

Kopiere merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+C

Klippe ut merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Lime inn det siste elementet på Office-utklippstavlen.

CTRL+V

Flytte tekst eller grafikk én gang.

F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)

Kopiere tekst eller grafikk én gang.

SKIFT+F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)

Åpne dialogboksen Opprett ny byggeblokk når tekst eller et objekt er merket.

ALT+F3

Vise hurtigmenyen som er tilknyttet byggeblokken, for eksempel et SmartArt-grafikkobjekt, når du merker den.

SKIFT+F10

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lime inn innhold fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Kopiere topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Redigere og gå gjennom tabeller

Hvis du vil

Trykker du

Merke innholdet i neste celle.

TAB

Merke innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Hold nede SKIFT, og trykk en PILTAST gjentatte ganger

Merke en kolonne.

Bruk piltastene til å flytte til øverste eller nederste celle i kolonnen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Trykk SKIFT+ALT+PGDN hvis du vil merke kolonnen fra topp til bunn.

 • Trykk SKIFT+ALT+PGUP hvis du vil merke kolonnen fra bunn til topp.

Merke en hel rad

Bruk piltastene for å flytte til slutten av raden, enten den første cellen (lengst til venstre) i raden eller til den siste cellen (lengst til høyre) i raden.

 • Trykk SKIFT+ALT+END fra den første cellen i raden for å merke raden fra venstre mot høyre.

 • Trykk SKIFT+ALT+HOME fra den siste cellen i raden for å merke raden fra høyre mot venstre.

Utvide et merket område (eller en blokk).

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Merke en hel tabell.

ALT+5 på det numeriske tastaturet (med NUM LOCK av)

Flytting

Tastetrykk

Til neste celle i en rad

TAB

Til forrige celle i en rad

SKIFT+TAB

Til første celle i en rad

ALT+HOME

Til siste celle i en rad

ALT+END

Til første celle i en kolonne

Alt+Side opp

Til siste celle i en kolonne

Alt+Side ned

Til forrige rad

PIL OPP

Til neste rad

PIL NED

Rad opp

ALT+SKIFT+PIL OPP

Rad ned

ALT+SKIFT+PIL NED

Slik setter du inn:

Trykk

Nye avsnitt i en celle

ENTER

Sette inn tabulatortegn i en celle

CTRL+TAB

Formatere tegn og avsnitt

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+D

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Formatere alle bokstaver som store bokstaver.

CTRL+SKIFT+A

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruk understreking.

CTRL+U

Understreke ord, men ikke mellomrom.

CTRL+SKIFT+W

Bruke dobbel understreking.

CTRL+SKIFT+D

Bruke skjult tekstformatering.

CTRL+SKIFT+H

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Endre merket område til skriften Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+<

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+]

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+[

Hvis du vil

Trykker du

Kopiere formatering fra tekst.

CTRL+SKIFT+C

Bruke kopiert formatering på tekst.

CTRL+SKIFT+V

Hvis du vil

Trykker du

Bytte mellom midtstilt og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+E

Bytte mellom blokkjustert og venstrejustert formatering av et avsnitt.

CTRL+J

Bytte mellom høyrejustert og venstrejustert formatering av et avsnitt.

CTRL+R

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Hvis du vil

Trykker du

Vise tegn som ikke skrives ut.

CTRL+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastaturet virker ikke)

Se gjennom tekstformatering.

SKIFT+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)

Kopier formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Hvis du vil

Trykker du

Bruke enkel linjeavstand.

CTRL+1

Bruke dobbel linjeavstand.

CTRL+2

Bruke halvannen linjeavstand.

CTRL+5

Legge til eller fjerne én linjeavstand foran et avsnitt.

CTRL+0 (null)

Hvis du vil

Trykker du

Åpne oppgaveruten Bruk stiler.

CTRL+SKIFT+S

Åpne oppgaveruten Stiler.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Starte Autoformat.

ALT+CTRL+K

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Bruke stilen Overskrift 1.

ALT+CTRL+1

Bruke stilen Overskrift 2.

ALT+CTRL+2

Bruke stilen Overskrift 3.

ALT+CTRL+3

Lukke oppgaveruten Stiler

 1. Hvis oppgaveruten Stiler ikke er merket, trykker du F6 for å merke den.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Oppgave

Trykker du

Et felt

CTRL+F9

Sette inn et linjeskift

SKIFT+ENTER

Sette inn et sideskift

CTRL+ENTER

Sette inn et spalteskift

CTRL+SKIFT+ENTER

Sette inn en lang tankestrek

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

Sette inn en kort tankestrek

Ctrl+Minustegn (på det numeriske tastaturet)

Sette inn en myk bindestrek

CTRL+BINDESTREK

Sette inn en hard bindestrek

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Sette inn et hardt mellomrom

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Sette inn symbolet for opphavsrett

ALT+CTRL+C

Sette inn symbolet for registrert varemerke

ALT+CTRL+R

Sette inn symbolet for varemerke

ALT+CTRL+T

Sette inn en ellipse

ALT+CTRL+PUNKTUM

Sette inn et enkelt innledende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Sette inn et enkelt avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Sette inn typografisk innledende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), SHIFT+' (enkelt anførselstegn)

Sette inn typografisk avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), SHIFT+' (enkelt anførselstegn)

Sette inn en Autotekst-oppføring

ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

Hvis du vil

Trykk

Sett inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet ( Euro-symbol ), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X.

Tegnkoden, ALT+X

Finne ut hva Unicode-tegnkoden er for det merkede tegnet

ALT+X

Sett inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

Sette inn og redigere objekter

 1. Trykk ALT, N, J og deretter J for å åpne dialogboksen Objekt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til fanen Opprett fra fil, trykk TAB, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

 1. Når markøren står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke SKIFT+PIL HØYRE.

 2. Trykk SKIFT+F10.

 3. Trykk TAB for å velge Objektnavn, og trykk ENTER to ganger.

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket type grafikk.

 3. Trykk TAB, og bruk deretter piltastene til å merke grafikken du vil sette inn.

 4. Trykk Enter.

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk ESC for å merke WordArt-objektet, og bruk deretter piltastene til å flytte objektet.

 5. Trykk ESC på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Utskriftsfletting og felter

Obs!: Du må trykke Alt+M eller klikke Masseutsendelser for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykker du

Forhåndsvise en utskriftsfletting.

ALT+SKIFT+K

Flette et dokument.

ALT+SKIFT+N

Skrive ut flettet dokument.

ALT+SKIFT+M

Redigere et utskriftsflettet datadokument.

ALT+SKIFT+E

Sette inn et flettefelt.

ALT+SKIFT+F

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn et DATE-felt.

ALT+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

ALT+CTRL+L

Sette inn et PAGE-felt.

ALT+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

ALT+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Word.

CTRL+SKIFT+F7

Oppdatere valgte felter.

F9

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Gå til neste felt.

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Låse et felt.

CTRL+F11

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Språklinje

Hvert dokument har et standardspråk. Det er vanligvis samme standardspråk som datamaskinens operativsystem. Hvis dokumentet imidlertid også inneholder ord eller uttrykk på et annet språk, er det lurt å angi korrekturspråket for disse ordene. Dette gjør det ikke bare mulig å kontrollere stavemåte og grammatikk for disse uttrykkene, det gjør det også mulig for hjelpeteknologier som skjermlesere å håndtere dem.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne dialogboksen Angi korrekturspråk

ALT+R, U, L

Se gjennom listen over korrekturspråk

PIL NED

Angi standardspråk

ALT+R, L

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere eller deaktivere japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

ALT+~

Aktivere eller deaktivere koreansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

Høyre ALT

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

CTRL+MELLOMROM

Referanse for funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Få hjelp eller gå til Office.com.

F1

Flytte tekst eller grafikk.

F2

Gjenta siste handling.

F4

Velge kommandoen Gå til (fanen Hjem).

F5

Gå til neste rute eller ramme.

F6

Velge kommandoen Stavekontroll (fanen Se gjennom).

F7

Utvide et merket område.

F8

Oppdatere de merkede feltene.

F9

Vise tastetips.

F10

Gå til neste felt.

F11

Velge kommandoen Lagre som.

F12

Hvis du vil

Trykker du

Starte kontekstsensitiv Hjelp eller vise formatering.

SKIFT+F1

Kopiere tekst.

SKIFT+F2

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til.

SKIFT+F4

Flytte til siste endring.

SKIFT+F5

Gå til forrige rute eller ramme (etter at du har trykt F6).

SKIFT+F6

Velge kommandoen Synonymordbok (gruppen Korrektur på fanen Se gjennom).

SKIFT+F7

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Bytte mellom en feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Velge kommandoen Lagre.

SKIFT+F12

Hvis du vil

Trykker du

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Velge kommandoen Forhåndsvisning.

CTRL+F2

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lukke vinduet.

CTRL+F4

Gå til neste vindu.

CTRL+F6

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Maksimere dokumentvinduet.

CTRL+F10

Låse et felt.

CTRL+F11

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+F12

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn innholdet fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Redigere et bokmerke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word.

CTRL+SKIFT+F7

Utvide et merket område eller en blokk.

CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter en piltast

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Velge kommandoen Skriv ut.

CTRL+SKIFT+F12

Hvis du vil

Trykker du

Gå til neste felt.

ALT+F1

Opprette en ny Byggeblokk.

ALT+F3

Avslutt Word.

ALT+F4

Gjenopprette størrelsen på programvinduet.

ALT+F5

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet (for dialogbokser som har støtte for denne funksjonen).

ALT+F6

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

ALT+F7

Kjøre en makro.

ALT+F8

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Vis Utvalg-oppgaveruten.

ALT+F10

Vise Microsoft Visual Basic-kode.

ALT+F11

Hvis du vil

Trykker du

Gå til forrige felt.

ALT+SKIFT+F1

Velge kommandoen Lagre.

ALT+SKIFT+F2

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Vise en meny eller melding for en tilgjengelig handling.

ALT+SKIFT+F10

Velge Innholdsfortegnelse-knappen i Innholdsfortegnelse-beholderen når beholderen er aktiv.

ALT+SKIFT+F12

Hvis du vil

Trykker du

Vise Microsoft Systeminformasjon.

CTRL+ALT+F1

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+ALT+F2

Denne artikkelen dekker ikke tilpasning av hurtigtaster eller hvordan du oppretter hurtigtaster for makroer eller AutoText.

Hvis du bruker Microsoft Word Starter, må du være oppmerksom på at ikke alle funksjoner som er oppført for Word støttes i Word Starter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, se Funksjonsstøtte for Word Starter.

I denne artikkelen

Finne og bruke hurtigtaster

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Gå gjennom båndet

Hurtigreferanse for Microsoft Word

Referanse for funksjonstaster

Finne og bruke hurtigtaster

For hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Word 2010. For hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er tastene atskilt med komma (,).

 • Hvis du vil vise alle inndelingene i artikkelen, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER på nytt for å skjule alle inndelinger.

 • Hvis du bare vil utvide én inndeling i artikkelen, trykker du TAB til inndelingsoverskriften og plusstegnet er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER på nytt for å skjule inndelingen.

Viktig!: Før du begynner å søke, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER.

 1. Trykk CTRL+S.

  Dialogboksen Søk åpnes, og markøren er klar for innskriving.

 2. Skriv inn søketeksten i boksen.

 3. Trykk ENTER.

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER og CTRL+P.

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

ALT+F5

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

F6

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINT SCREEN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINT SCREEN

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

MELLOMROM

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+bokstaven som er understreket i et alternativ

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Velge et alternativ fra en rullegardinliste.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Kjøre valgt kommando.

ENTER

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Gå til slutten av teksten.

END

Gå ett tegn mot venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller fjerne merking av ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merking av ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller fjerne merking av ett ord til venstre.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Merke eller fjerne merking av ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

SKIFT+END

Hvis du vil

Trykk

Vise dialogboksen Åpne.

CTRL+F12 eller CTRL+O

Vise dialogboksen Lagre som.

F12

Åpne merket mappe eller fil.

ENTER

Åpne mappen ett nivå over den merkede mappen.

TILBAKE

Slette den merkede mappen eller filen.

DEL

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Flytte fremover gjennom alternativer

TAB

Flytte bakover gjennom alternativer.

SKIFT+TAB

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+I

Hvis du vil

Trykk

Avbryte en handling.

ESC

Angre en handling.

CTRL+Z

Gjøre om eller gjenta en handling.

CTRL+Y

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Når en meny er aktiv, kan du gå til en oppgaverute. (Du må kanskje trykke CTRL+TAB flere ganger.)

CTRL+TAB

Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv.

Tab eller Skift+Tab

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+MELLOMROM

Utføre handlingen som er tilordnet den valgte knappen.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en rullegardinliste for det valgte gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge første eller siste element i et galleri.

HOME eller END

Rulle opp eller ned i den valgte gallerilisten.

PGUP eller PGDN

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Flytt, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å flytte oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å endre størrelse på oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Hvis du vil

Trykk

Vise hurtigmenyen for det valgte elementet.

SKIFT+F10

Vise menyen eller meldingen for en tilgjengelig handling eller for knappen Alternativer for Autokorrektur Knapp eller knappen for innlimingsalternativer Knapp . Hvis det finnes flere handlinger, bytter du til neste handling og viser menyen eller meldingen for denne handlingen.

ALT+SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer på en meny for tilgjengelige handlinger.

Piltastene

Utføre handlingen for det merkede elementet på en meny for tilgjengelige handlinger.

ENTER

Lukke menyen eller meldingen for tilgjengelige handlinger.

ESC

Tips

 • Du kan be om å få et lydsignal hver gang en handling er tilgjengelig (ikke tilgjengelig i Word Starter). I så fall må du ha et lydkort. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra Office.com. Når du har lastet ned lydfilene, gjør du følgende:

  1. Trykk ALT+F, T for å åpne dialogboksen Alternativer for Word.

  2. Trykk A for å merke Avansert, og trykk deretter TAB for å gå til Avanserte alternativer for arbeid i Word.

  3. Trykk ALT+S to ganger for å flytte til avmerkingsboksen Gi tilbakemelding med lyd, som er under Generelt, og trykk deretter MELLOMROM.

  4. Trykk TAB flere ganger for å velge OK, og trykk deretter ENTER.

   Obs!: Når du velger eller fjerner merket i avmerkingsboksen, påvirkes alle Office-apper som støtter lyd.

Gå gjennom båndet

Tilgangstaster er en måte å bruke en kommando raskt på med noen få tastetrykk, uansett hvor du er i programmet. Du kan få tilgang til alle kommandoer i Word 2010 ved å bruke en tilgangstast. Du kan komme deg til de fleste kommandoer ved hjelp av to til fem tastetrykk. Slik bruker du en tilgangstast:

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker N, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

  Obs!: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

En annen måte du kan bruke tastaturet på når du arbeider med programmer som bruker Office-båndet, er å flytte fokus mellom fanene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor ser du noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.

Flytte til en annen fane på båndet.

F10 for å velge den aktive fanen, og deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Vis eller skjul båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for det valgte elementet.

SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv fane på båndet

 • En åpen oppgaverute

 • Statuslinjen nederst i vinduet

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver kommando på båndet, henholdsvis fremover eller bakover.

Tab eller Skift+Tab

Flytt henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.)

F1

Hurtigreferanse for Microsoft Word

Arbeide med dokumenter og nettsider

Hvis du vil

Trykk

Skrive et hardt mellomrom.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Skrive en hard bindestrek.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Fet formatering.

CTRL+B

Kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke understreking.

CTRL+U

Redusere skriftstørrelsen med én verdi.

CTRL+SKIFT+<

Øke skriftstørrelsen med én verdi.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+[

Øke skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+]

Fjerne avsnitts- eller tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Kopiere merket tekst eller objekt.

CTRL+C

Klippe ut merket tekst eller objekt.

CTRL+X

Lime inn tekst eller objekt.

CTRL+V

Lime inn utvalg

CTRL+ALT+V

Bare lime inn formatering

CTRL+SKIFT+V

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Åpne dialogboksen Ordtelling.

CTRL+SKIFT+G

Hvis du vil

Trykker du

Opprette et nytt dokument.

CTRL+N

Åpne et dokument.

CTRL+O

Lukke et dokument.

CTRL+W

Dele dokumentvinduet.

ALT+CTRL+S

Fjerne deling av dokumentvinduet.

ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+S

Lagre et dokument.

CTRL+S

Hvis du vil

Trykk

Åpne oppgaveruten Navigasjon (for å søke i dokumentet).

CTRL+F

Gjenta søk (etter å ha lukket vinduet Søk og erstatt).

ALT+CTRL+Y

Erstatte tekst, bestemt formatering og bestemte elementer.

CTRL+H

Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted.

CTRL+G

Bytte mellom de fire siste stedene du har redigert.

ALT+CTRL+Z

Åpne en liste over alternativer for å bla gjennom. Trykk piltastene for å velge et alternativ, og trykk deretter ENTER for å bla gjennom et dokument ved hjelp av det valgte alternativet.

ALT+CTRL+HOME

Flytte til forrige søkeobjekt (angitt i søkealternativer).

CTRL+PGUP

Flytte til neste søkeobjekt (angitt i søkealternativer).

CTRL+PGDN

Hvis du vil

Trykk

Bytte til utskriftsoppsettvisning.

ALT+CTRL+P

Bytte til disposisjonsvisning.

ALT+CTRL+O

Bytte til kladdevisning.

ALT+CTRL+N

Hvis du vil

Tastetrykk

Hev nivå på et avsnitt.

Alt+Skift+Pil venstre

Senk nivå på et avsnitt.

Alt+Skift+Pil høyre

Senke nivå ned til brødtekst.

CTRL+SKIFT+N

Flytt opp valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vise tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Vise eller skjule all tekst eller alle overskrifter.

ALT+SKIFT+A

Vise eller skjule tegnformatering.

Skråstrek (/) på det numeriske tastaturet

Vise første linje av brødtekst eller hele brødteksten.

ALT+SKIFT+L

Vise alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

ALT+SKIFT+1

Vise alle overskrifter opp til Overskrift n.

ALT+SKIFT+N

Sette inn et tabulatortegn.

CTRL+TAB

Hvis du vil

Trykker du

Skrive ut et dokument.

CTRL+P

Bytte til forhåndsvisning.

ALT+CTRL+I

Flytte rundt på forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

Piltastene

Flytte én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

PGUP eller PGDN

Flytte til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+HOME

Flytte til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+END

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad.

ALT+CTRL+M

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

CTRL+SKIFT+E

Lukke korrekturvinduet hvis det er åpent.

ALT+SHIFT+C

Obs!: Noen skjermlesere er kanskje ikke kompatible med lesevisning i fullskjerm.

Hvis du vil

Trykker du

Gå til begynnelsen av dokumentet.

HOME

Gå til slutten av dokumentet.

END

Gå til side n.

n, ENTER

Avslutt lesevisningsutforming.

ESC

Hvis du vil

Trykker du

Merke en oppføring i innholdsfortegnelsen.

ALT+SKIFT+O

Merke en oppføring i kildelisten (sitat).

ALT+SKIFT+I

Velg Sitatalternativer

Alt+Shift+F12, Mellomrom

Merke et stikkord.

ALT+SKIFT+X

Sette inn en fotnote.

ALT+CTRL+F

Sette inn en sluttnote.

ALT+CTRL+D

Hvis du vil

Trykker du

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå tilbake én side.

Alt+Pil venstre

Gå frem én side.

ALT+PIL HØYRE

Oppdatere.

F9

Redigere og flytte tekst og grafikk

Hvis du vil

Tastetrykk

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

DEL

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Klippe ut valgt tekst til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Office-utklippstavlen

Trykk ALT+H for å flytte til fanen Hjem, og trykk deretter F,O.

Kopiere merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+C

Klippe ut merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Lime inn det siste elementet på Office-utklippstavlen.

CTRL+V

Flytte tekst eller grafikk én gang.

F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)

Kopiere tekst eller grafikk én gang.

SKIFT+F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)

Åpne dialogboksen Opprett ny byggeblokk når tekst eller et objekt er merket.

ALT+F3

Vise hurtigmenyen som er tilknyttet byggeblokken, for eksempel et SmartArt-grafikkobjekt, når du merker den.

SKIFT+F10

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lime inn innhold fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Kopiere topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Oppgave

Trykker du

Et felt

CTRL+F9

Sette inn et linjeskift

SKIFT+ENTER

Sette inn et sideskift

CTRL+ENTER

Sette inn et spalteskift

CTRL+SKIFT+ENTER

Sette inn en lang tankestrek

ALT+CTRL+MINUSTEGN

Sette inn en kort tankestrek

CTRL+MINUSTEGN

Sette inn en myk bindestrek

CTRL+BINDESTREK

Sette inn en hard bindestrek

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Sette inn et hardt mellomrom

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Sette inn symbolet for opphavsrett

ALT+CTRL+C

Sette inn symbolet for registrert varemerke

ALT+CTRL+R

Sette inn symbolet for varemerke

ALT+CTRL+T

Sette inn en ellipse

ALT+CTRL+PUNKTUM

Sette inn et enkelt innledende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Sette inn et enkelt avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Sette inn typografisk innledende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), SHIFT+' (enkelt anførselstegn)

Sette inn typografisk avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), SHIFT+' (enkelt anførselstegn)

Sette inn en Autotekst-oppføring

ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

Hvis du vil

Trykk

Sett inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet ( Euro-symbol ), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X.

Tegnkoden, ALT+X

Finne ut hva Unicode-tegnkoden er for det merkede tegnet

ALT+X

Sett inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

Merk tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere utvidelsesmodus.

F8

Merke nærmeste tegn.

F8, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Øke størrelsen på et merket område.

F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Deaktivere utvidelsesmodus.

ESC

Utvide det merkede området ett tegn mot høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Utvide det merkede området ett tegn mot venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av et ord.

Ctrl+Skift+Pil høyre

Utvide et merket område til begynnelsen av et ord.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Utvide et merket område til slutten av en linje.

SKIFT+END

Utvide et merket område til begynnelsen av en linje.

SKIFT+HOME

Utvide et merket område én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område til slutten av et avsnitt.

Ctrl+Skift+Pil ned

Utvide et merket område til begynnelsen av et avsnitt.

Ctrl+Skift+Pil opp

Utvide et merket område ett skjermbilde ned.

Skift+Side ned

Utvide et merket område ett skjermbilde opp.

Skift+Side opp

Utvide et merket område til begynnelsen av et dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide et merket område til slutten av et dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utvide et merket område til slutten av et vindu.

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Utvide et merket område til hele dokumentet.

CTRL+A

Merke en loddrett tekstblokk.

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Utvide et merket område til et bestemt sted i et dokument.

F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Hvis du vil

Trykker du

Merke innholdet i neste celle.

TAB

Merke innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Hold nede SKIFT, og trykk en PILTAST gjentatte ganger

Merke en kolonne.

Bruk piltastene til å flytte til øverste eller nederste celle i kolonnen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Trykk SKIFT+ALT+PGDN hvis du vil merke kolonnen fra topp til bunn.

 • Trykk SKIFT+ALT+PGUP hvis du vil merke kolonnen fra bunn til topp.

Utvide et merket område (eller en blokk).

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Merke en hel tabell.

ALT+5 på det numeriske tastaturet (med NUM LOCK av)

Flytting

Tastetrykk

Ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

Ctrl+Pil venstre

Ett ord mot høyre

Ctrl+Pil høyre

Ett avsnitt opp

Ctrl+Pil opp

Ett avsnitt ned

Ctrl+Pil ned

Én celle mot venstre (i en tabell)

SKIFT+TAB

Én celle mot høyre (i en tabell)

TAB

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Til slutten av en linje

END

Til begynnelsen av en linje

HOME

Til øverst i vinduet

ALT+CTRL+PGUP

Til nederst i vinduet

ALT+CTRL+PGDN

Opp ett skjermbilde (rulling)

PGUP

Ned ett skjermbilde (rulling)

PGDN

Til øverst på neste side

CTRL+PGDN

Til øverst på forrige side

CTRL+PGUP

Til slutten av et dokument

CTRL+END

Til begynnelsen av et dokument

CTRL+HOME

Til en tidligere endring

SKIFT+F5

Til stedet der du arbeidet da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument)

SKIFT+F5

Flytting

Tastetrykk

Til neste celle i en rad

TAB

Til forrige celle i en rad

SKIFT+TAB

Til første celle i en rad

ALT+HOME

Til siste celle i en rad

ALT+END

Til første celle i en kolonne

Alt+Side opp

Til siste celle i en kolonne

Alt+Side ned

Til forrige rad

PIL OPP

Til neste rad

PIL NED

Rad opp

ALT+SKIFT+PIL OPP

Rad ned

ALT+SKIFT+PIL NED

Slik setter du inn:

Trykk

Nye avsnitt i en celle

ENTER

Sette inn tabulatortegn i en celle

CTRL+TAB

Hvis du vil endre innstillingene for overskriving slik at du kan få tilgang til overskrivingsmodus ved å trykke INS, gjør du følgende:

 1. Trykk ALT+F, T for å åpne dialogboksen Alternativer for Word.

 2. Trykk A for å velge AVANSERT, og trykk deretter TAB.

 3. Trykk Alt+O for å flytte til avmerkingsboksenBruk INSERT-tasten til å styre overskrivingsmodus.

 4. Trykk MELLOMROM-tasten for merke av boksen, og trykk deretter ENTER.

Trykk INS for å slå overskrivingsmodus av og på.

Formatere tegn og avsnitt

Hvis du vil

Trykker du

Kopiere formatering fra tekst.

CTRL+SKIFT+C

Bruke kopiert formatering på tekst.

CTRL+SKIFT+V

Obs!: Følgende hurtigtaster fungerer ikke i lesevisning i fullskjerm.

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+<

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+]

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+[

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+D

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Formatere alle bokstaver som store bokstaver.

CTRL+SKIFT+A

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruk understreking.

CTRL+U

Understreke ord, men ikke mellomrom.

CTRL+SKIFT+W

Bruke dobbel understreking.

CTRL+SKIFT+D

Bruke skjult tekstformatering.

CTRL+SKIFT+H

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Endre merket område til skriften Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Hvis du vil

Trykker du

Vise tegn som ikke skrives ut.

CTRL+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastaturet virker ikke)

Se gjennom tekstformatering.

SKIFT+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)

Kopier formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Hvis du vil

Trykker du

Bruke enkel linjeavstand.

CTRL+1

Bruke dobbel linjeavstand.

CTRL+2

Bruke halvannen linjeavstand.

CTRL+5

Legge til eller fjerne én linjeavstand foran et avsnitt.

CTRL+0 (null)

Oppgave

Trykker du

Bytte mellom midtstilt og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+E

Bytte mellom blokkjustert og venstrejustert formatering av et avsnitt.

CTRL+J

Bytte mellom høyrejustert og venstrejustert formatering av et avsnitt.

CTRL+R

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Hvis du vil

Trykker du

Åpne oppgaveruten Bruk stiler.

CTRL+SKIFT+S

Åpne oppgaveruten Stiler.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Starte Autoformat.

ALT+CTRL+K

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Bruke stilen Overskrift 1.

ALT+CTRL+1

Bruke stilen Overskrift 2.

ALT+CTRL+2

Bruke stilen Overskrift 3.

ALT+CTRL+3

Lukke oppgaveruten Stiler

 1. Hvis oppgaveruten Stiler ikke er merket, trykker du F6 for å merke den.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Sette inn og redigere objekter

 1. Trykk ALT, N, J og deretter J for å åpne dialogboksen Objekt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til fanen Opprett fra fil, trykk TAB, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

 1. Når markøren står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke SKIFT+PIL HØYRE.

 2. Trykk SKIFT+F10.

 3. Trykk TAB for å velge Objektnavn, og trykk ENTER to ganger.

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket type grafikk.

 3. Trykk TAB, og bruk deretter piltastene til å merke grafikken du vil sette inn.

 4. Trykk Enter.

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk ESC for å merke WordArt-objektet, og bruk deretter piltastene til å flytte objektet.

 5. Trykk ESC på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Utskriftsfletting og felter

Obs!: Du må være på Masseutsendelser-fanen for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykker du

Forhåndsvise en utskriftsfletting.

ALT+SKIFT+K

Flette et dokument.

ALT+SKIFT+N

Skrive ut flettet dokument.

ALT+SKIFT+M

Redigere et utskriftsflettet datadokument.

ALT+SKIFT+E

Sette inn et flettefelt.

ALT+SKIFT+F

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn et DATE-felt.

ALT+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

ALT+CTRL+L

Sette inn et PAGE-felt.

ALT+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

ALT+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Word.

CTRL+SKIFT+F7

Oppdatere valgte felter.

F9

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Gå til neste felt.

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Låse et felt.

CTRL+F11

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Språklinjen

Hvis du vil

Trykk

Bytte mellom språk- eller tastaturoppsett.

Venstre ALT+SKIFT

Vise en oversikt over korrigeringsalternativer.

Knapp +C

Aktivere eller deaktivere håndskrift.

Knapp +H

Aktivere eller deaktivere japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

ALT+~

Aktivere eller deaktivere koreansk IME på 101-tastatur.

Høyre ALT

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME på 101-tastatur.

CTRL+MELLOMROM

Tips

 • Du kan velge tastekombinasjonen for å bytte mellom språk eller tastaturoppsett i dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger. Du åpner dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger ved å høyreklikke Språk-linjen, og deretter klikke Innstillinger. Under Innstillinger klikker du Tasteinnstillinger.

 • Windows-logotasten Knapp er tilgjengelig i den nederste raden med taster på de fleste tastaturer.

Referanse for funksjonstaster

Hvis du vil

Trykk

Få hjelp eller gå til MicrosoftOffice.com.

F1

Flytte tekst eller grafikk.

F2

Gjenta siste handling.

F4

Velge kommandoen Gå til (fanen Hjem).

F5

Gå til neste rute eller ramme.

F6

Velge kommandoen Stavekontroll (fanen Se gjennom).

F7

Utvide et merket område.

F8

Oppdatere de merkede feltene.

F9

Vise tastetips.

F10

Gå til neste felt.

F11

Velge kommandoen Lagre som.

F12

Hvis du vil

Trykker du

Starte kontekstsensitiv Hjelp eller vise formatering.

SKIFT+F1

Kopiere tekst.

SKIFT+F2

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til.

SKIFT+F4

Flytte til siste endring.

SKIFT+F5

Gå til forrige rute eller ramme (etter at du har trykt F6).

SKIFT+F6

Velge kommandoen Synonymordbok (gruppen Korrektur på fanen Se gjennom).

SKIFT+F7

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Bytte mellom en feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Velge kommandoen Lagre.

SKIFT+F12

Hvis du vil

Trykk

Vis eller skjul båndet.

CTRL+F1

Velge kommandoen Forhåndsvisning.

CTRL+F2

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lukke vinduet.

CTRL+F4

Gå til neste vindu.

CTRL+F6

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Maksimere dokumentvinduet.

CTRL+F10

Låse et felt.

CTRL+F11

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+F12

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn innholdet fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Redigere et bokmerke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word 2010.

CTRL+SKIFT+F7

Utvide et merket område eller en blokk.

CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter en piltast

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Velge kommandoen Skriv ut.

CTRL+SKIFT+F12

Hvis du vil

Trykker du

Gå til neste felt.

ALT+F1

Opprette en ny Byggeblokk.

ALT+F3

Avslutt Word 2010.

ALT+F4

Gjenopprette størrelsen på programvinduet.

ALT+F5

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet (for dialogbokser som har støtte for denne funksjonen).

ALT+F6

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

ALT+F7

Kjøre en makro.

ALT+F8

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Vise oppgaveruten Utvalg og synlighet.

ALT+F10

Vise Microsoft Visual Basic-kode.

ALT+F11

Hvis du vil

Trykker du

Gå til forrige felt.

ALT+SKIFT+F1

Velge kommandoen Lagre.

ALT+SKIFT+F2

Vise oppgaveruten Oppslag.

ALT+SKIFT+F7

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Vise en meny eller melding for en tilgjengelig handling.

ALT+SKIFT+F10

Velge Innholdsfortegnelse-knappen i Innholdsfortegnelse-beholderen når beholderen er aktiv.

ALT+SKIFT+F12

Hvis du vil

Trykker du

Vise Microsoft Systeminformasjon.

CTRL+ALT+F1

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+ALT+F2

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×