Hurtigtaster for InfoPath 2013

Dette hjelpeemnet inneholder informasjon om hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft InfoPath 2013. Hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det norske tastaturet.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker en tast etterfulgt av en annen tast, vises i listen atskilt med komma (,).

I denne artikkelen

Fylle ut et InfoPath-skjema

Fylle ut skjemaer i InfoPath

Formatere tekst i kontroll for rik tekst

Fylle ut et InfoPath-skjema i en nettleser

Utforme et skjema i InfoPath Designer

Formatere tekst i en skjemamal

Arbeide med oppsettstabeller

Utføre rettinger og lagre endringer

Forhåndsvisning av skjemamalen

Få hjelp

Bruke dialogbokser

Få tilgang til og velge alternativer i dialogbokser

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

Fylle ut et InfoPath-skjema

Til toppen av siden

Fylle ut skjemaer i InfoPath

Hvis du vil

Trykker du

Gå til neste kontroll i tabulatorrekkefølgen.

Tab

Gå til forrige kontroll i tabulatorrekkefølgen.

SKIFT+TAB

Gå til kontrollen ovenfor.

ALT+PIL OPP

Gå til kontrollen nedenfor.

ALT+PIL NED

Datovelger-kontroll: viser kalenderen.

Pil ned

Gå til neste felt som har en feil.

CTRL+SKIFT+O

Få detaljer om feil for gjeldende felt hvis det inneholder en feil.

CTRL+SKIFT+I

Vise kontrollprogrammenyen for en kontroll som støtter den.

ALT+SKIFT+F10

Gjentatt tabell / gjentatt inndeling: Legge til en rad eller inndeling i kontrollen.

CTRL+ENTER

Til toppen av siden

Formatere tekst i et felt for rik tekst.

Hvis du vil

Trykker du

Fjerne all formatering.

CTRL+MELLOMROM

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

ALT+SKIFT+K

Bruke eller fjerne hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke Normal-stilen på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Bruke Tittel-stilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+1

Bruke Overskrift 1-stilen fra den merkede teksten

ALT+CTRL+2

Bruke Overskrift 2-stilen fra den merkede teksten

ALT+CTRL+3

Bruke etikettstilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+4

Bruke kolonneetikettstilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+5

Bruke beskrivelsesstilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+6

Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKIFT+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Blokkjustere det merkede avsnittet.

CTRL+J

Høyrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+R

Midtstille det merkede avsnittet.

CTRL+E

Venstrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+KOMMA

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten med 1 punkt.

CTRL+[

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten med 1 punkt.

CTRL+]

Åpne oppgaveruten Skrift.

CTRL+SKIFT+F, CTRL+SKIFT+P, CTRL+D

Bytte avsnitt til tekstretning fra høyre til venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Bytte avsnitt til tekstretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Til toppen av siden

Fylle ut et InfoPath-skjema i en nettleser

Hvis du vil

Trykker du

Legge til en inndeling i en kontroll for en gjentatt inndeling.

CTRL+ENTER

Fjerne en inndeling fra en kontroll for en gjentatt inndeling.

CTRL+DEL

Legge til en rad i en kontroll for en gjentatt tabell

CTRL+ENTER

Fjerne en rad en kontroll for en gjentatt tabell.

CTRL+DEL

Navigere gjennom felter med feil i gjeldende skjemavisning.

CTRL+SKIFT+O

Få feilinformasjon for et felt med en feil.

CTRL+SKIFT+I

Flytte fokus til båndfanene.

CTRL+[

Velge fane båndet.

Enter

Flytte fokus til sist brukte nettbåndknapp.

CTRL+]

Returnere fokus til siden fra nettbåndet.

ESC

Neste kommando for rik tekst (flytter fokus til verktøylinjen for rik tekst fra boksen for rik tekst).

CTRL+1

Neste kommando for rik tekst (flytter fokus til verktøylinjen for rik tekst fra boksen for rik tekst).

CTRL+'

Klippe ut til utklippstavlen i Windows.

CTRL+X

Kopiere til utklippstavlen i Windows.

CTRL+C

Lime inn på utklippstavlen i Windows.

CTRL+V

Fjerne format.

CTRL+MELLOMROM

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Åpne et nytt vindu for å sette inn en tabell.

CTRL+ALT+T

Dele celler.

CTRL+ALT+S

Slå sammen celler.

CTRL+ALT+M

Åpne et nytt vindu for å sette inn en hyperkobling.

CTRL+K

Åpne et nytt vindu for å sette inn et bilde.

CTRL+SKIFT+G

Velge skrift.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelse.

CTRL+SKIFT+P

Gjøre teksten fet.

CTRL+F

Gjøre tekst kursiv.

CTRL+K

Understreke tekst.

CTRL+U

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Høyrejustere tekst.

CTRL+R

Midtstille tekst.

CTRL+E

Sette inn nummerert liste.

CTRL+SKIFT+E

Sette inn punktliste.

CTRL+SKIFT+L

Minske innrykket.

CTRL+SKIFT+M

Øke innrykket.

CTRL+M

Endre tekstfarge.

CTRL+SKIFT+C

Merke tekst.

CTRL+SKIFT+W

Bytte til tekstretning fra venstre mot høyre.

CTRL+SKIFT+>

Bytte til tekstretning fra høyre mot venstre.

CTRL+SHIFT+<

Til toppen av siden

Utforme et skjema i InfoPath Designer

Hvis du vil

Trykker du

Utforme en ny skjemamal.

CTRL+SKIFT+D

Åpne dialogboksen Åpne i utformingsmodus.

CTRL+O eller CTRL+F12

Vise oppgaveruten Utformingsoppgaver.

ALT+N

Obs!: Hvis dialogboksen Komme i gang er åpen, trykker du TAB-tasten til Utform en skjemamal er valgt. Trykk deretter ENTER.

Forhåndsvise gjeldende skjemamal.

CTRL+SKIFT+B

Søke etter et ord eller en setning.

CTRL+S

Erstatte et ord eller en setning.

CTRL+H

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopiere merket tekst eller element.

CTRL+C

Lime inn tekst eller element.

CTRL+V

Skrive ut gjeldende skjemamal.

CTRL+P

Vise egenskaper for den valgte kontrollen.

ALT+ENTER

Velge forrige kontroll.

CTRL+< (tegnet mindre enn) eller SKIFT+TAB

Velge den neste kontrollen.

CTRL+> (tegnet større enn) eller TAB

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå til begynnelsen av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Gå til slutten av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Gå en linje opp eller ned i tekst, grafikk eller felt.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Sette inn eurosymbolet.

CTRL+ALT+E

Til toppen av siden

Formatere tekst i en skjemamal

Hvis du vil

Trykker du

Fjerne all formatering.

CTRL+MELLOMROM

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

ALT+SKIFT+K

Bruke eller fjerne hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke Normal-stilen fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Bruke Tittel-stilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+1

Bruke Overskrift 1-stilen fra den merkede teksten

ALT+CTRL+2

Bruke Overskrift 2-stilen fra den merkede teksten

ALT+CTRL+3

Bruke etikettstilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+4

Bruke kolonneetikettstilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+5

Bruke beskrivelsesstilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+6

Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKIFT+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Blokkjustere det merkede avsnittet.

CTRL+J

Høyrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+R

Midtstille det merkede avsnittet.

CTRL+E

Venstrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+KOMMA

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten med 1 punkt.

CTRL+[

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten med 1 punkt.

CTRL+]

Åpne oppgaveruten Skrift.

CTRL+SKIFT+F, CTRL+SKIFT+P, CTRL+D

Bytte avsnitt til tekstretning fra høyre til venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Bytte avsnitt til tekstretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Til toppen av siden

Arbeide med oppsettstabeller

Hvis du vil

Trykker du

Endre bredden på kolonnen til venstre for kantlinjen uten å endre bredden på andre kolonner.

Hold nede SKIFT mens du drar i kantlinjen på kolonnen.

Endre høyden på raden over eller under kantlinjen uten å endre høyden på andre rader.

Hold nede SKIFT mens du drar i kantlinjen på raden.

Obs!: For rader som har minimumshøyden, endrer denne snarveien høyden på raden over kantlinjen. Radens minimumshøyde avgjøres av flere faktorer, blant annet om raden inneholder tekst eller kontroller.

Endre størrelse på alle merkede rader eller kolonner til samme høyde eller bredde.

Hold nede ALT mens du drar i kantlinjen på raden eller kolonnen.

Flytte til neste eller forrige celle i en tabell.

TAB eller SKIFT+TAB

TAB legger til en ny rad i en tabell hvis du trykker tasten når markøren er i siste celle i siste rad.

Merke eller oppheve merkingen av en tabellcelle.

F2

Til toppen av siden

Utføre rettinger og lagre endringer

Hvis du vil

Trykker du

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

ALT+F7

Obs!: Det må være merket av for Fortløpende stavekontroll (trykk ALT+E og deretter OK).

Lagre eller publisere gjeldende skjemamal.

ALT+SKIFT+F2

Obs!: Denne snarveien åpner en dialogboks som gir deg valget mellom å lage og publisere skjemamalen. Hvis du vil skjule denne dialogboksen i fremtiden, vises dialogboksen Lagre som når du trykker ALT+SKIFT+F2.

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Lagre gjeldende skjemamal.

CTRL+S

Åpne dialogboksen Lagre som for gjeldende skjemamal.

SKIFT+F12 eller ALT+SKIFT+F2

Til toppen av siden

Forhåndsvisning av skjemamalen

Hvis du vil

Trykker du

Vise dialogboksen Forhåndsvisning.

ALT+F, F

Flytte til neste side.

ALT+PIL HØYRE

Flytte til forrige side.

ALT+PIL VENSTRE

Zoome inn for å få et nærbilde av skjemamalen.

ALT+LIKHETSTEGN

Zoome ut for å se mer av skjemamalen med redusert størrelse.

ALT+BINDESTREK

Til toppen av siden

Få hjelp

Hjelp-vinduet gir tilgang til alt innhold i Hjelp for Microsoft Office. I Hjelp-vinduet vises emner og annet innhold i Hjelp.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Hjelp-vinduet.

F1

Obs!: Hvis gjeldende emne i hjelpen ikke er det aktive vinduet, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Merke det neste elementet.

TAB

Merke det forrige elementet.

SKIFT+TAB

Utføre standardhandlingen for det valgte elementet.

ENTER

I Bla gjennom programnavnhjelp-delen velger du neste eller forrige element.

TAB eller SKIFT+TAB

I Bla gjennom programnavnhjelp delen viser eller skjuler du det valgte elementet.

ENTER

Merk neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle litt oppover eller nedover i hjelpeemnet som vises.

PIL OPP, PIL NED

Rulle mye oppover eller nedover i hjelpeemnet som vises.

PGUP, PGDN

Vis en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette krever at Hjelp-vinduet har aktivt fokus (trykk F1).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, PIL NED

Bytte mellom områder i hjelpevinduet. Du kan for eksempel bytte mellom verktøylinjen, søkeboksen og hjelp for tilkoblingsstatusen.

F6

Merke neste eller forrige element i innholdsfortegnelsen i trevisning.

PIL OPP eller PIL NED

Vise eller skjule merket element i innholdsfortegnelsen i trevisning.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Merke neste hyperkobling, eller velge Vis alt eller Skjul alt øverst i emnet.

TAB

Velge forrige hyperkobling.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for den valgte hyperkoblingen, Vis alt eller Skjul alt.

ENTER

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

CTRL+P

Til toppen av siden

Bruke dialogbokser

Få tilgang til og velge alternativer i dialogbokser

Hvis du vil

Trykker du

Åpne dialogboksen Åpne i utformingsmodus.

CTRL+O eller CTRL+F12

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til skjemamalen for dialogbokser som støtter denne virkemåten.

ALT+F6

Gå til neste alternativ.

TAB

Gå til forrige alternativ.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori.

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori.

TAB

Obs!: Når kategorien er valgt, bruker du piltastene til å flytte til kategorinavnet du vil ha.

Bytte til forrige kategori.

SKIFT+TAB

Obs!: Når kategorien er valgt, bruker du piltastene til å flytte til kategorinavnet du vil ha.

Flytte mellom alternativer i en liste eller gruppe av alternativer.

Piltastene

Utføre handlingen som er tilordnet den aktive knappen, eller merke av for eller fjerne merket for den aktive avmerkingsboksen.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til et bestemt alternativ i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av eller fjerne merket for en avmerkingsboks.

ALT+ bokstaven som er understreket i alternativet

Åpne den merkede rullegardinlisten.

PIL NED

Lukke den aktive rullegardinlisten, eller avbryte en kommando og deretter lukke dialogboksen.

ESC

Kjøre valgt kommando.

ENTER

Gå til forrige mappe.

ALT+1

Åpne mappen som ligger ett nivå over den valgte mappen.

ALT+2

Slette den merkede mappen eller filen.

ALT+3

Opprette en undermappe i mappen som er åpen.

ALT+4

Bytte mellom visningene Miniatyrbilder, Side ved side, Ikoner, Liste, Detaljer, Egenskaper og Forhåndsvisning.

ALT+5

Vise en hurtigmeny for den merkede mappen eller filen.

SKIFT+F10

Åpne Søk i-listen eller Lagre i-listen (kalles Adresselinje i Windows Vista).

F4

Oppdatere mappen og fillisten i dialogboksen Åpne, Åpne i utformingsmodus eller Lagre som.

F5

Til toppen av siden

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er et felt du kan skrive eller lime inn informasjon i, for eksempel brukernavn eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytte til slutten av oppføringen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra markøren til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra markøren til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×