Hjelp for Microsoft Office Excel Viewer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.


Vise lisensavtalen for sluttbrukere

Med Microsoft Office Excel Viewer kan du åpne, vise, arbeide med og skrive ut en Microsoft Office Excel-arbeidsbok selv om du ikke har Excel installert. Du kan også kopiere data fra Excel Viewer til et annet program. Du kan imidlertid ikke opprette en ny arbeidsbok, redigere data eller lagre en arbeidsbok i Excel Viewer.

Obs!: Noen Excel Viewer 2003-funksjoner støttes ikke lenger i Excel Viewer.

I denne artikkelen

Hjelp for Excel Viewer

Åpne en arbeidsbok

Vise et regneark

Arbeide med data

Utskrift

Excel Viewer 2003-funksjoner som ikke lenger støttes i Excel Viewer

Om Hjelp for Excel Viewer

Denne artikkelen er bare tilgjengelig når du er koblet til Internett. Hvis du har tenkt å arbeide frakoblet, kan det hende du vil skrive ut artikkelen. Klikk Skrivervennlig versjon, og klikk deretter Vis alt (øverst til høyre) for å utvide alle delene i artikkelen. Trykk CTRL+P for å skrive ut artikkelen.

Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen for tekniske detaljer om Excel Viewer, og klikk deretter Om Microsoft Excel Viewer.

Hvis du vil ha informasjon om oppdateringer av Excel Viewer, klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Se etter oppdateringer.

Til toppen av siden

Åpne en arbeidsbok

I Excel Viewer kan du åpne arbeidsbøker som er opprettet i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel for Windows (versjon 95 og nyere) og Microsoft Excel for Macintosh (versjon 2.2 og nyere). Du kan ikke åpne en arbeidsbok som ble lagret i HTML-format (Hypertext Markup Language) eller CSV-format (kommadelt format).

Hvis du også har Excel installert på datamaskinen, kan du åpne en arbeidsbok for redigering i Excel etter at du har åpnet den i Excel Viewer.

I dette avsnittet

Åpne en arbeidsbok for visning

Åpne en arbeidsbok for redigering

Kontrollere sertifikatet av en digitalt signert arbeidsbok

Åpne en arbeidsbok for visning

Du kan bare åpne Excel-filer (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm og .xlw). Selv om du kan åpne filer med aktiverte makroer (.xlsm, .xltm og .xlm), kan du ikke kjøre makroer. Du kan ikke åpne HTML-filer (Hypertext Markup Language (.mht, .mhtml, .htm og .html) eller kommadelte filer (.csv). I tillegg kan du ikke lenger åpne Excel-diagramfiler (.xlc) i gjeldende versjon av Excel Viewer.

 1. Klikk Åpne i Fil-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + O.

  Tips!    Hvis du vil åpne en arbeidsbok som du nylig har brukt, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter navnet på arbeidsboken som du vil åpne under Nylig brukte dokumenter.

 2. På en datamaskin som kjører Windows Vista   

  • Klikk stasjonen, mappen eller Internett-plasseringen som inneholder arbeidsboken du ønsker å åpne, på adresselinjen.

   På en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP   

  • Klikk stasjonen, mappen, nettverksplasseringen eller Internett-plasseringen som inneholder arbeidsboken du ønsker å åpne, i Søk i-boksen.

 3. Finn og åpne mappen som inneholder arbeidsboken, i mappelisten.

 4. Klikk arbeidsboken, og klikk deretter Åpne.

  • I Excel Viewer kan du åpne en arbeidsbok som er begrenset med IRM (Information Rights Management) så lenge du har tillatelse til å vise arbeidsboken. Du kan også skrive ut eller kopiere innhold fra en begrenset arbeidsbok hvis du har fått bestemte utskrifts- og kopieringstillatelser.

  • Når du starter Excel Viewer fra Start-menyen eller ved å klikke skrivebordsikonet for programmet, vises dialogboksen Åpne. Hvis du vil starte Excel Viewer og åpne en bestemt arbeidsbok, dobbeltklikker du den arbeidsboken.

  • Når du åpner mer enn én arbeidsbok i Excel Viewer, kan du veksle mellom dem. Klikk Bytt vinduer i Vindu-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter arbeidsboken du ønsker å aktivere.

  • Når du åpner en arbeidsbok som inneholder data i en Excel-tabell som er koblet til en liste på et Windows SharePoint Services-område, kan du ikke oppdatere dataene i arbeidsboken fra dataene på SharePoint-området. Excel Viewer kan ikke oppdatere eksterne datatilkoblinger eller pivottabeller.

  • En arbeidsbok som tidligere ble lagret i sideskift Forhåndsvisning i Excel, åpnes i visningen, og kan ikke vise hele innholdet i arbeidsboken i Excel Viewer. Hvis du vil bytte til normalvisning, klikker du Normal Knappesymbol på statuslinjen.

Åpne en arbeidsbok for redigering

 1. Åpne arbeidsboken du vil vise, i Excel Viewer.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne for redigering.

  Arbeidsboken lukkes i Excel Viewer og åpnes i Excel, slik at du kan redigere den.

Kontrollere sertifikatet for en arbeidsbok som er signert digitalt

Når du åpner en arbeidsbok som er signert digitalt av sikkerhetshensyn, ønsker du kanskje å gjennomgå detaljene i det digitalt sertifikat og kontrollere at den digital signatur er ekte.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Vis signaturer.

  Vis signaturer er bare tilgjengelig hvis arbeidsboken du åpner i Excel Viewer, har blitt signert digitalt.

 2. Hvis du vil se detaljer for et bestemt sertifikat, klikker du pilen ved siden av navnet på signataren under Gyldige signaturer i oppgaveruten Signaturer, og deretter klikker du Signaturdetaljer.

 3. Klikk Vis, og gjør deretter følgende:

  • Hvis du vil slå fast om du skal klarere kilden for den digitale signaturen, ser du på feltene Utstedt til og Utstedt av.

  • Hvis du vil slå fast om sertifikatet er gyldig, kontrollerer du feltet Gyldig fra.

Til toppen av siden

Vise et regneark

I Excel Viewer kan du bruke alle funksjonene nedenfor når du skal vise data i et regneark.

I dette avsnittet

Bla gjennom et regneark

Rulle og zoome med musen

Vise forskjellige deler av et regneark samtidig

Minimere båndet

Forstørre eller forminske visningen

Bytte til et annet regneark

Rulle gjennom et regneark

Du beveger deg mellom celler i et regneark ved å klikke en hvilken som helst celle eller bruke piltastene. Når du beveger deg til en celle, blir den den aktiv celle.

Hvis du ønsker å se et annet område på regnearket, bruker du rullefeltene som beskrevet i følgende tabell.

Når du skal rulle

Gjør du følgende

Én rad oppover eller nedover

Klikk pilene i det loddrette rullefeltet.

Én kolonne mot venstre eller høyre

Klikk pilene i det vannrette rullefeltet.

Ett vindu oppover eller nedover

Klikk ovenfor eller nedenfor rulleboksen i det loddrette rullefeltet.

Ett vindu mot venstre eller høyre

Klikk til venstre eller høyre for rulleboksen i det vannrette rullefeltet.

Over store avstander

Dra rulleboksen. Er regnearket veldig stort, kan du holde nede SKIFT mens du drar.

 • Du kan også høyreklikke et rullfelt og velge et rullealternativ.

 • Størrelsen på rulleboksen er proporsjonal med det brukte regnearkområdet som er synlig i vinduet. Plasseringen av rulleboksen angir den relative plasseringen av det synlige området i regnearket.

Rulle og zoome med musen

Du kan bevege deg rundt i regnearket og zoome inn og ut med en Microsoft IntelliMouse®-pekeenhet.

For å

Gjør du følgende

Rulle opp eller ned noen få rader om gangen

Dreie hjulet forover eller bakover

Panorere gjennom et regneark

Hold nede hjulknappen og dra pekeren bort fra utgangspunktet i retningen du ønsker å rulle i. Hvis du vil rulle raskere, drar du i retning bort fra utgangspunktet. Hvis du vil rulle saktere, drar du i retning mot utgangspunktet.

Panorere gjennom et regneark automatisk

Klikk hjulknappen, og flytt deretter musen i retningen du ønsker å rulle i. Hvis du vil øke hastigheten på rullingen, drar du i retning bort fra utgangspunktet. Hvis du vil rulle saktere, drar du i retning mot utgangspunktet. Hvis du vil stanse automatisk rulling, klikker du en av museknappene.

Zoome inn eller ut

Hold nede CTRL, og drei deretter IntelliMouse-hjulet forover eller bakover.

Vise forskjellige deler av et regneark samtidig

Hvis du vil vise og rulle uavhengig i ulike deler av et regneark, kan du dele regnearket vannrett og loddrett i ulike ruter.

 1. Pek på deleboksen øverst på det loddrette rullefeltet eller til høyre for det vannrette rullefeltet.

  deleboks

  Obs!: Deleboksen er ikke synlig hvis regnearket inneholder frosne ruter.

 2. Når pekeren endres til en delt pekeren Vannrett, tohodet pil eller Skaleringspeker (tohodet pil) , drar du deleboksen dit du vil bruke.

 • Du fjerner delingen ved å dobbeltklikke delelinjen.

 • Deleruter vises ikke når regnearket skrives ut.

Minimere båndet

Båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, er laget for å hjelpe deg med å få rask tilgang til kommandoene du trenger for å utføre en oppgave. Du kan ikke slette båndet eller erstatte det med verktøylinjer eller menyer fra tidligere versjoner av Excel Viewer. Du kan imidlertid minimere båndet for å få mer plass på skjermen.

 • Dobbeltklikk kategorien Hjem for å minimere båndet. Dobbeltklikk kategorien Hjem på nytt for å gjenopprette båndet.

  Hurtigtast for å minimere eller gjenopprette båndet, trykker du CTRL + F1.

  Du kan bruke hurtigtaster selv om båndet er minimert.

Forstørre eller forminske visningen

 • Dra glidebryteren til en prosentverdi mellom 10 og 400 på statuslinjen, eller klikk den Zoom ut eller Zoom inn knappen Glidebryter for zooming til du kommer til prosentvise forstørrelsen du vil bruke.

Endringer i forstørrelse påvirker ikke utskriften. Regneark skrives ut ved 100 prosent (normal størrelse) med mindre du endrer skaleringen i kategorien Side i dialogboksen Utskriftsformat (kategorien Hjem, Utskriftsformat-gruppen, Utskriftsformat-knappen).

Bytte til et annet regneark

Gjør ett av følgende:

 • Hvis regnearkfanen du vil bytte til, er synlig, klikker du fanen.

 • Hvis du ikke ser fanen, klikker du rulleknappene for arkfaner til fanen vises, og deretter klikker du fanen.

  Rulleknapper for ark

Til toppen av siden

Arbeide med data

I Excel Viewer kan du bruke alle funksjonene nedenfor når du skal arbeide med data i et regneark.

I dette avsnittet

Merk en celle, område, rad eller kolonne

Finne tekst eller tall i et regneark

Finne og velge bestemte celler i et regneark

Kopiere regnearkdata til et annet program

Merke en celle, et område, en rad eller en kolonne

Hvis du vil merke

Gjør du følgende

En enkeltcelle

Klikk cellen eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

Et celleområde

Klikk den første cellen i område, og dra deretter til den siste cellen.

Du kan også holde nede SKIFT og deretter bruke piltastene til å navigere til den siste cellen.

Alle cellene i et regneark

Klikk Merk alt, eller trykk CTRL+A.

Merk alt-knappen

Celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av hverandre

Merk den første cellen eller det første celleområdet, hold nede CTRL, og merk deretter de andre cellene eller områdene.

Et stort celleområde

Klikk den første cellen i området, hold nede SKIFT, og klikk deretter den siste cellen i området. Du kan bruke rullepilene for å gjøre den siste cellen synlig.

En hel rad

Klikk radoverskriften.

En hel kolonne

Klikk kolonneoverskriften.

Rader og kolonner som ligger ved siden av hverandre

Dra over rad- eller kolonneoverskriftene. Du kan også merke den første rad- eller kolonneoverskriften, holde nede SKIFT, og deretter merke den siste rad- eller kolonneoverskriften.

Rader eller kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre

Merk den første rad- eller kolonneoverskriften, holde nede CTRL, og merk deretter de andre rad- eller kolonneoverskriftene.

Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

Den første eller siste cellen på et regneark eller i en Excel-liste

Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-tabell.

Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-tabell som inneholder data eller formatering.

Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

Hold nede SKIFT, og klikk deretter den siste cellen du vil ta med i det nye, merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye, merkede området.

Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst annen celle i regnearket.

Finne tekst eller tall på et regneark

 1. Gjør ett av følgende:

  • Når du vil søke etter tekst eller tall innenfor et celleområde, merker du celleområdet.

  • Når du vil søke etter tekst eller tall på hele regnearket, klikker du en hvilken som helst celle.

 2. Klikk Søk i Rediger-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + F.

 3. Skriv inn teksten eller tallet du ønsker å søke etter, i Søk etter-boksen.

 4. Som standard søkes det radvis. Hvis du vil søke kolonnevis, klikker du Alternativer, og deretter klikker du I kolonner i Søk-boksen.

 5. Velg typen innhold du vil søke i, Søk i-boksen.

 6. Klikk Søk etter neste for å søke etter den første forekomsten av teksten eller tallet.

  Du kan fortsette å klikke Søk etter neste til alle forekomstene er funnet.

Hvis du vil avbryte et søk, trykker du ESC.

Finne og merke bestemte celler på et regneark

 1. Klikk Gå til i Rediger-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + G.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk navngitt cellereferanse eller området du vil bruke, i boksen Gå til for å finne og merke referanser til navngitte celler eller områder.

   Hvis du vil finne og merke cellereferanser eller -områder som ikke er navngitt, skriver du inn cellereferansen i Referanse-boksen.

  • Hvis du vil finne og merke alle celler som inneholder bestemte data eller bare celler som oppfyller bestemte kriterier, klikker du Spesielt, og deretter klikker du ett av følgende alternativer.

Klikk

Hvis du vil merke

Kommentarer

Celler som inneholder kommentarer.

Konstanter

Celler som inneholder konstanter. Avmerkingsboksene under formler vil være tilgjengelig når du klikker konstanter.

Formler

Formler er ikke tilgjengelig i Excel Viewer.

Tomme celler

Tomme celler.

Gjeldende område

gjeldende område, for eksempel en hel liste.

Gjeldende matrise

En hel matrise hvis den merkede cellen befinner seg i en matrise.

Objekter

Grafiske objekter, inkludert diagrammer og knapper, på regnearket og i tekstbokser.

Radforskjeller

Alle celler som er forskjellige fra den aktive cellen i en merket rad. Hvis mer enn én rad er merket, vil sammenligningen skje for hver individuelle rad i det merkede utvalget, og cellen som brukes i sammenligningen for hver rad som legges til, ligger i samme kolonne som den aktive cellen.

Kolonneforskjeller

Alle celler som er forskjellige fra den aktive cellen i en merket kolonne. Hvis mer enn én kolonne er merket, vil sammenligningen skje for hver individuelle kolonne i det merkede utvalget, og cellen som brukes i sammenligningen for hver kolonne som legges til, ligger i samme rad som den aktive cellen.

Overordnede

Overordnede er ikke tilgjengelig i Excel Viewer.

Underordnede

Underordnede og alternativene under Underordnede er ikke tilgjengelige i Excel Viewer.

Siste celle

Den siste cellen på regnearket som inneholder data eller formatering.

Bare synlige celler

Bare celler som er synlige i et område som krysser skjulte rader eller kolonner.

Betingede formater

Bare celler med betingede formater.

 • Klikk Alle for å finne alle celler med betingede formater.

 • Klikk Samme for å finne celler med samme betingede formater som den merkede cellen.

Datavalidering

Bare celler med datavalideringsregler.

 • Klikk Alle for å finne alle celler med datavalideringsregler.

 • Klikk Samme for å finne celler med samme datavalidering som den merkede cellen.

Kopiere regnearkdata til et annet program

Du kan kopiere regnearkdata i Excel Viewer og lime dem inn i et annet program. Du kan imidlertid ikke lime regnearkdata inn i en arbeidsbok som er åpen i Excel Viewer. Hvis du vil redigere en arbeidsbok, må Excel være installert på datamaskinen.

Obs!: Du kan ikke kopiere data på et diagramark.

 1. Velg dataene du vil kopiere fra regnearket.

 2. Klikk Kopier i Rediger-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+C.

 3. Bytt til programmet du vil kopiere dataene til, og bruk deretter kommandoen for innliming i det programmet.

Hvis det merkede kopieringsområdet inneholder skjulte celler, kopierer Excel Viewer også de skjulte cellene.

Til toppen av siden

Utskrift

I Excel Viewer kan du bruke alle funksjonene nedenfor når du skal skrive ut data i et regneark.

I dette avsnittet

Angi eller fjerne et utskriftsområde

Endre sideretning, skalering og papirstørrelse

Angi sidemarger og midtstille dataene på hver side

Skrive ut bestemte rader eller kolonner på hver side

Ta med støttelinjer eller rad- og kolonneetiketter på hver side

Vise sideskift

Forhåndsvise en side før utskrift

Skrive ut det aktive regnearket, et merket område eller en hel arbeidsbok

Skrive ut flere regneark samtidig

Angi eller fjerne et utskriftsområde

 1. Velg cellene du vil skrive ut på regnearket.

 2. Klikk Utskriftsområde i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil angi utskriftsområdet, klikker du Angi utskriftsområde.

  • Hvis du vil fjerne et utskriftsområde du har angitt, klikker du Opphev utskriftsområde.

Endre papirretning, skalering og papirstørrelse

Hvis arbeidet ditt ikke passer nøyaktig på det antallet utskriftssider du ønsker å bruke, kan du justere (eller skalere) regnearket for å få plass til flere eller færre sider enn det som ville vært tilfelle ved normal størrelse. Du kan også velge å skrive ut arbeidet på et visst antall sider og velge en annen papirstørrelse.

 1. Klikk Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Klikk Stående eller Liggende under Papirretning i kategorien Side.

 3. Hvis du vil endre skaleringen av sidene, gjør du ett av følgende under Skalering:

  • Hvis du vil forminske eller forstørre regnearket med en viss mengde, skriver du inn en prosentverdi i Juster til-boksen.

  • Hvis du vil forminske eller forstørre regnearket slik at det passer inn på et visst antall sider, klikker du Tilpass til, og deretter skriver du inn antall sider du vil skrive ut regnearket på.

 4. Hvis du vil angi størrelsen på papiret, klikker du størrelsen du ønsker, i Papirstørrelse-boksen.

 5. Hvis du vil angi utskriftskvaliteten, velger du kvaliteten du ønsker i Utskriftskvalitet-boksen.

 6. Hvis du vil angi en annen startside enn side 1, kan du skrive inn sidetallet du ønsker, i Første sidetall-boksen.

Angi sidemarger og midtstille data på hver side

 1. Merk et regneark.

 2. Klikk Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Klikk kategorien Marger.

 4. Angi margstørrelsene du ønsker, i Topp-, Bunn-, Venstre- og Høyre-boksene.

  Disse innstillingene må være større enn minimumsmargene som skriveren krever.

 5. Gjør ett eller begge av følgende under Midtstill på siden:

  • Merk av for Vannrett hvis du ønsker å midtstille regnearkdataene mellom høyre og venstre marg.

  • Merk av for Loddrett hvis du ønsker å midtstille regnearkdataene mellom øverste og nederste marg.

Skrive ut bestemte rader eller kolonner på hver side

 1. Klikk regnearket du vil skrive ut.

 2. Klikk Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Klikk kategorien Ark.

 4. Klikk boksen Gjenta rader øverst eller Gjenta kolonner til venstre under Skriv ut titler, og velg deretter radene og kolonnene du vil skal vises på hver utskriftsside.

Inkludere støttelinjer eller rad- og kolonneetiketter på hver utskriftsside

 1. Klikk regnearket du vil skrive ut.

 2. Klikk Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Klikk kategorien Ark.

 4. Merk av for Støttelinjer for å skrive ut støttelinjene.

 5. Hvis du vil skrive ut de nummererte og bokstaverte rad- og kolonneetikettene, merker du av for Rad- og kolonneoverskrifter.

Vise sideskift

 1. Klikk Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 2. Hvis du vil gå tilbake til normalvisning på statuslinjen, klikker du Normal Knappesymbol .

Sideskift som er satt inn manuelt, vises som heltrukkede linjer. Stiplede linjer angir automatiske sideskift. Du kan flytte sideskift, men du kan ikke legge dem til eller slette dem.

Forhåndsvise en side før utskrift

 1. Klikk Forhåndsvisning i Fil-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + F2.

 2. Bruk følgende verktøylinjeknapper for å kontrollere siden og foreta justeringer før utskrift.

Knapp

Handling

Neste side

Viser neste side som skal skrives ut. Hvis du har merket flere regneark og du klikker Neste side når siste side på et merket regneark vises, viser Excel Viewer den første siden på det neste merkede regnearket.

Dette alternativet er utilgjengelig når et regneark bare har én side.

Forrige side

Viser forrige side som skal skrives ut. Hvis du har merket flere regneark og du klikker Forrige side når første side på et merket regneark vises, viser Excel Viewer den siste siden på det forrige merkede regnearket.

Dette alternativet er utilgjengelig når et regneark bare har én side.

Zoome

Bytter mellom helsidevisning av et regneark og en forstørret visning. Zoomfunksjonen påvirker ikke utskriftsstørrelsen. Du kan også bytte mellom en helsidevisning og en forstørret visning av et regneark ved å klikke i et hvilket som helst område på regnearket.

Avhengig av oppløsningen på skjermen kan det hende at du ikke ser visse typer grafikk, for eksempel tynne kantlinjer, i helsidevisning.

Skriv ut

Viser dialogboksen Skriv ut, hvor du kan angi utskriftsalternativer og deretter skrive ut det merkede regnearket.

Utskriftsformat

Viser dialogboksen Utskriftsformat, hvor du kan angi alternativer som kontrollerer utseendet til utskrevne regneark.

Vis marger

Viser eller skjuler marghåndtak som du kan dra i for å justere sidemarger, marger for topptekst og bunntekst og kolonnebredder.

Lukk forhåndsvisning

Lukker forhåndsvisningsvinduet og går tilbake til forrige visning av det aktive regnearket.

Sider vises i forhåndsvisningsvinduet ut fra tilgjengelige skrifter, tilgjengelige farger og skriverens oppløsning.

Skrive ut det aktive regnearket, et merket område eller en hel arbeidsbok

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk ett av følgende alternativer under Skriv ut:

  • Klikk Merket område for å skrive ut et merket område.

  • Klikk Merkede ark for å skrive ut det aktive regnearket eller alle merkede regneark.

  • Klikk Hele arbeidsboken for å skrive ut alle regnearkene.

  • Klikk Tabell for å skrive ut Excel-tabelldata. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis regnearket inneholder data i Excel-tabellformat og disse dataene er merket for utskrift.

Hvis regnearket har et definert utskriftsområde, skriver Excel Viewer bare ut utskriftsområdet. Hvis du merker et celleområde som skal skrives ut, og deretter klikker Merket område, skriver Excel Viewer ut det merkede område og ignorerer utskriftsområder som er definert for regnearket.

Skrive ut flere regneark samtidig

 1. Slik velger du regnearkene du ønsker å skrive ut.

Hvis du vil merke

Gjør du følgende

To eller flere tilstøtende ark

Klikk fanen for det første regnearket, hold nede SKIFT, og klikk deretter fanen for det siste regnearket.

To eller flere ark som ikke er tilstøtende

Klikk fanen for det første regnearket, hold nede CTRL, og klikk deretter fanen for de andre regnearkene.

 1. Klikk Hurtigutskrift i Fil-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigutskrift sender regnearkene til standardskriveren uten å gjøre endringer i gjeldende utskriftsinnstillinger. Hvis du vil angi en skriver, antall eksemplarer og andre utskriftsalternativer før du skriver ut, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

Til toppen av siden

Excel Viewer 2003-funksjoner som ikke lenger støttes i Excel Viewer

Følgende Excel Viewer 2003-funksjoner støttes ikke lenger i gjeldende versjon av Excel Viewer.

Funksjon

Kommentarer

Åpne diagramfiler

Du kan ikke åpne en fil som er lagret i diagramfilformatet (.xlc).

Ordne vinduer

Kommandoen Ordne alle er ikke lenger tilgjengelig. Du kan ikke bruke den til å vise regneark i flere arbeidsbøker samtidig. I stedet kan du ordne vinduer manuelt.

Fryse ruter

Kommandoen Frys er ikke lenger tilgjengelig. Du kan ikke bruke den til å holde rad- og kolonneetiketter eller andre data synlige mens du ruller gjennom et regneark.

Filtrere data

Kommandoen Autofilter er ikke lenger tilgjengelig. Du kan ikke bruke et filter for å fokusere på bestemte data.

Endre størrelse på rader og kolonner

Du kan ikke lenger dra grensene for rad- eller kolonneoverskrifter eller dobbeltklikke grensene for å endre størrelsen på rader og kolonner.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×