Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Excel med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til grunnleggende oppgaver i Excel. Start appen og Opprett en ny arbeidsbok for å sette inn dataene. Opprett enkle formler, sortere eller filtrere dataene og legge til diagrammer for å vise dataene betyr.

Obs!: 

I dette emnet

Starte Excel

Hvis du vil starte Excel, gjør du ett av følgende:

 • Trykk Windows-tasten, skriver du inn Excel, og trykk deretter Enter.

 • På enheten eller fillagring du bruker, kan du gå til Excel arbeidsboken du vil åpne, og trykk Enter. Arbeidsboken åpnes i Excel.

Lage en ny arbeidsbok

Excel-filer kalles arbeidsbøker. Hver arbeidsbok inneholder ark, vanligvis kalt regneark eller arbeidsark. Du kan legge til så mange ark du vil i en arbeidsbok, eller du kan opprette nye arbeidsbøker for å holde dataene atskilt.

 1. I Excel kan du begynne å opprette en ny arbeidsbok ved å trykke ALT+F, N.

 2. Hvis du vil åpne en tom arbeidsbok, kan du trykke L.

Skrive inn dataene

Når du skriver inn data i arket, arbeider du med rader, kolonner og celler. Celler refereres etter plasseringen i raden og kolonnen på arket, så celle A1 er den første raden i kolonne A. På et nytt ark er celle A1 standardvalget.

 1. Trykk piltastene for å merke en tom celle der du vil begynne å legge inn data. Når du flytter til celler i arbeidsboken og bruker JAWS, kan du høre cellereferansen og innholdet i cellen. Når du velger en tom celle, vil du for eksempel høre «Tom, G4.» I Skjermleser kan du høre cellereferansen, men ikke innholdet i cellen.

 2. Skriv inn tekst eller et tall i cellen.

 3. Hvis du vil skrive inn innholdet i cellen og flytte til neste celle i kolonnen, trykker du ENTER. Trykk deretter TAB for å flytte til neste celle i raden. Du kan også bruke piltastene.

Bruke Autosummer for å legge inn data

Du kan bruke Autosummer-funksjonen til å legge sammen tall som du har skrevet inn i regnearket.

 1. Merk cellen der du vil legge inn totalen. Dette er vanligvis til høyre for eller under tallene du legger til.

 2. Hvis du vil sette inn Autosummer-funksjonen i cellen, trykker du ALT+H, U og deretter S.

  Tips!: Du kan endre hvilke celler som er valgt for Autosummer-funksjonen. Når du skal velge celleområdet du vil legge til, holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene.

 3. Når du har bekreftet at Autosummer-funksjonen oppretter en formel for cellene du vil ha, trykker du ENTER. Autosummer legger sammen tallene i de merkede cellene, og totalen går i den merkede cellen.

 4. Hvis du vil høre resultatet av beregningen av Autosummer, går du tilbake til cellen som inneholder Autosummer-funksjonen. Du hører tallet, faktumet at dette er et resultat av en formel og cellereferansen, for eksempel «538, har formel, G6. "

Lage en enkel formel

Du kan angi enkle formler for å legge til, trekke fra, gange eller dele tallene i arket. Du oppretter en formel ved å kombinere cellereferanser (for eksempel B4 eller D6) som inneholder tallene du vil beregne med den matematiske operatoren. Operatorene er plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (-) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon og skråstrek (/) for divisjon.

 1. Merk cellen der du vil legge inn resultatet av formelen. Dette er vanligvis til høyre for eller under tallene du beregner.

 2. Skriv inn likhetstegnet (=). En Excel-formel starter alltid med et likhetstegn.

 3. Hvis du vil opprette en formel, skriver du inn en kombinasjon av cellereferanser (for eksempel B4 eller D6) og matematiske operatorer. For eksempel =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips!: Hvis du vil gjøre raske beregninger, i stedet for cellereferanser, kan du skrive inn tall i en formel, for eksempel =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Trykk Enter. Tallene beregnes, og resultatet går i den merkede cellen.

  Tips!: Trykk CTRL+ENTER hvis du vil at markøren skal bli i den aktive cellen.

Bruke et tallformat

Du kan skille mellom ulike typer tall ved å legge til et tallformat, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. Merk cellene som inneholder tallene du vil formatere.

 2. Trykk ALT+H, N for å åpne kombinasjonsboksen for tallformat.

 3. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å bla gjennom tilgjengelige tallformater.

  Tips!: Hvis tallformatet du ønsker, ikke er i denne listen, for eksempel Spesial eller Egendefinerte, kan du avslutte listen over tallformater ved å trykke ESC. Du åpner Tall-fanen i dialogboksen Formater celler ved å trykke ALT+H, O og deretter E. Trykk TAB for å bla gjennom listen over tilgjengelige tallformater, og trykk deretter PIL NED eller PIL OPP.

 4. Hvis du vil bruke et valgt tallformat for de merkede cellene, trykker du ENTER.

Filtrere eller sortere data i en tabell

Når du oppretter en tabell fra dataene i et ark, kan du analysere dataene på en rekke måter, inkludert hurtigfiltrering eller -sortering.

 1. Når du skal velge en gruppe med data du ønsker å analysere som en tabell, merker du først den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT og trykker på piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe celler). Når du har merket cellegruppen, kan du høre cellereferansen og innholdet i den første cellen i området og deretter cellereferansen og innholdet i den siste cellen i området. (I Skjermleser hører du cellereferansen og innholdet i den første cellen i området.)

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Trykk T for å gå til Tabeller-fanen.

 4. Du kan velge Tabell-rutenettet ved å trykke TAB-tasten og deretter ENTER. De merkede dataene er formatert som en tabell. Kolonneoverskrifter legges til, og radene blir formatert i skiftende farger.

 5. Filtrer tabellen etter innholdet i en kolonne.

  1. Gå til overskriften for kolonnen som inneholder dataene du vil filtrere etter.

  2. Velg pilen i kolonneoverskriften.

  3. Deretter trykker du TAB-tasten til du hører «Velg alle, merket.»

  4. For å fjerne merkingen av boksen trykker du MELLOMROM-tasten.

  5. Trykk PIL NED for å bla gjennom filtervalgene, og trykk MELLOMROM-tasten for å merke avmerkingsboksene som inneholder dataene du vil filtrere etter. Trykk Enter.

  6. Hvis du vil fjerne filteret og viser alle data på nytt, gjentar du trinn a – c. Trykk mellomrom for å merke avmerkingsboksen Merk alt. Trykk Enter.

 6. Sortere tabellen

  1. Gå til overskriften for kolonnen du vil sortere tabellen etter.

  2. Velg pilen i kolonneoverskriften.

  3. Hvis du vil velge Sorter fra minste til største (for tall) eller Sorter A til Å (for tekst), trykker du S. Hvis du vil velge Sorter fra største til minste eller Sorter Å til A, trykker du O.

Beregne tall i en tabell

Med hurtiganalyseverktøy kan du raskt beregne tallene. Uavhengig om du trenger en sum, et gjennomsnitt eller et antall, viser Excel beregningsresultatet rett under eller ved siden av tallene i hele tabellen.

 1. Hvis du vil velge en gruppe med data du vil beregne som en tabell, kan du merke den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe med celler).

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Hvis du vil gå til Totaler-fanen, trykker du O og deretter TAB.

 4. Hvis du vil bla gjennom alternativene for beregning, deriblant Summer, Gjennomsnitt, Antall, % totalt og Løpende, for enten vannrette eller loddrette data, trykker du PIL HØYRE.

 5. Velg et alternativ for beregningen, og trykk ENTER. Den valgte gruppen med data beregnes slik du har angitt.

 6. Hvis du vil høre resultatene, merker du cellene med formlene én etter én. Du hører resultatet av formelen, faktumet at cellen inneholder en formel og cellereferansen.

Formatere eller utheve dataene som en tabell

Betinget formatering eller sparkline-grafikk kan utheve de viktigste dataene eller vise datatrender. Bruk hurtiganalyseverktøyet for å bruke disse uthevingene raskt.

 1. Hvis du vil velge en gruppe med data du vil utheve med betinget formatering eller sparkline-grafikk, merker du den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe med celler).

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Trykk F for å gå til Formatering-fanen. Trykk S for å gå til Sparkline-grafikk-menyen. Trykk TAB for å gå til fanealternativene.

 4. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom alternativene for celleformatering eller sparkline-grafikk. Formateringsalternativer for tall omfatter Datastolper, Farge, Ikonsett med mer. Alternativer for tekst for tekstformatering omfatter Tekst inneholder, Duplikatverdier, Unike verdier, Lik og Fjern formatering. Alternativer for Sparkline-grafikk inkluderer Linje, Kolonne og Vinning/tap og er bare tilgjengelig når tallene er merket.

 5. Velg et alternativ for formatering eller sparkline-grafikk, og trykk ENTER. Den valgte gruppen med data formateres slik du har angitt.

Vise dataene i et diagram

Hurtiganalyseverktøyet anbefaler et bestemt diagram og oppretter raskt en visuell fremstilling av dataene.

 1. Hvis du vil velge en gruppe med tall og etiketter som du vil skal representeres som et diagram, merker du den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe med celler).

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Hvis du vil gå til Diagrammer-fanen, trykker du C og deretter TAB.

 4. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom alternativene for diagrammer.

 5. Velg diagramtypen du vil bruke, og trykk ENTER. Diagrammet som representerer den valgte gruppen, legges til i regnearket som et innebygd objekt.

Obs!: Lær mer om andre måter å opprette et diagram med anbefalte diagrammer.

Lagre arbeidet

 1. Trykk på CTRL+S. Hvis dette er første gang du lagrer denne arbeidsboken i Backstage-visningen for Lagre som du akkurat åpnet, må du velge plasseringen du vil lagre den på og gi den et navn.

 2. Trykk TAB for å gå til stedene du kan velge mellom for Lagre som.

 3. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge lagringsplassering for arbeidsboken, for eksempel OneDrive eller Denne PC-en. Eller, hvis du vil åpne dialogboksen Lagre som, går du til Bla gjennom og trykker ENTER.

 4. Hvis du vil gå til en mappe innenfor det valgte lagringsstedet, trykker du TAB. Hvis du vil gå til en mappe som er høyere i hierarkiet, velger du Opp ett nivå. Hvis du vil gå til listen over mapper, trykker du TAB gjentatte ganger. Trykk TAB-tasten eller piltastene for å flytte gjennom listen. Trykk ENTER for å velge en mappe.

 5. Bruk TAB for å gå til boksen Skriv inn filnavnet her, og skriv inn et navn på arbeidsboken.

 6. Bruk TAB for å gå til Lagre-knappen, og trykk ENTER.

Skriv ut jobben

 1. Hvis du vil åpne Backstage-visningen Skriv ut, trykker du CTRL+P.

 2. Bla gjennom utskriftsinnstillingene, inkludert Egenskaper for utskrift, Skriv ut på én side, Stående retning, Vanlige marger og Utskriftsformat. Hvis du vil endre en innstilling du har valgt, trykker du ENTER. Hvis du vil velge en annen innstilling, trykker du PIL NED eller PIL OPP og deretter ENTER.

 3. Når utskriftsinnstillingene er slik du vil ha dem, velger du Skriv ut trykker SKIFT+TAB til du hører «Skriv ut». Trykk Enter. Skriveren vil da skrive ut arbeidsboken.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruk en skjermleser til å opprette og velge et diagram i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel for Windows

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel for Mac med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, gjør grunnleggende oppgaver, som oppretter en ny arbeidsbok, skrive inn data i den, opprette enkle formler, og skrive ut arbeidet.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hurtigtaster, kan du gå til hurtigtaster i Excel for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Starte Excel

Bruke Finder og VoiceOver til å starte enkelt Excel for Mac.

 1. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+A i for å gå til Programmer-listen i Finder.

 2. Skriv inn M for å gå rett til programmer som begynner med "M", og trykk deretter TAB til du hører: "Microsoft Excel-programmet."

 3. Trykk kommando + pil ned-pil for å åpne Excel for Mac.

Lage en ny arbeidsbok

Excel filene kalles arbeidsbøker, og de har ett eller flere regneark. Hvis du vil opprette en ny arbeidsbok i Excel for Mac, åpnes Trykk kommando + n Excel en tom arbeidsbok i et eget vindu, å plassere fokus i den første cellen i arket. Du hører: "Excel klar."

Skrive inn dataene

Når du skriver inn data i regnearket, kan du arbeide med rader, kolonner og celler. Celler refereres etter rad- og plasseringen på arket, så celle A1 er den første raden i kolonne A. Celle A1 er standardvalget i et nytt ark.

 1. Hvis du vil flytte mellom celler, trykker du Ctrl + Tilvalg + en piltast. Du hører celle navnene som du flytter mellom dem. Hvis cellen har tekst i den, leser VoiceOver teksten.

 2. For å skrive inn eller erstatte tekst i en celle skriver du inn teksten, tallet eller formelen.

 3. Du går til neste celle ved å trykke Enter eller Tab.

Bruke Autosummer for å legge sammen tall

Du kan bruke Autosummer-funksjonen til raskt for å legge sammen tall som du har angitt i arket.

 1. Flytte fokus til cellen som er til høyre for tallene du vil legge til opp, eller rett under dem.

 2. For å sette inn Autosummer-formelen trykker du Kommando+SKIFT+T.

Autosummer legger sammen tallene og plasserer resultatet i den merkede cellen.

Lage en enkel formel

Du kan angi enkle formler for å legge til, trekke fra, gange eller dele tallene i arket. Du oppretter en formel ved å kombinere cellereferanser (for eksempel B4 eller D6) som inneholder tallene du vil beregne med den matematiske operatoren. Operatorene er plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (-) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon og skråstrek (/) for divisjon.

 1. Flytt til en celle, og skriv deretter inn et likhetstegn (=), som forteller Excel at denne cellen skal inneholde en formel.

 2. For å opprette formelen skriver du inn en kombinasjon av tall og operatorer for beregningen, slik som plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (–) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon eller fremoverskråstrek (/) for divisjon. Skriv f.eks. inn ?2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. For å lagre formelen og kjøre beregningen trykker du Enter. Du kan også kjøre beregningen mens du har markøren i den aktive cellen, ved å trykke Ctrl+Enter.

 1. Merk cellen der du vil legge inn resultatet av formelen. Dette er vanligvis til høyre for eller under tallene du beregner.

 2. Skriv inn likhetstegnet (=). En Excel-formel starter alltid med et likhetstegn.

 3. Hvis du vil opprette en formel, skriver du inn en kombinasjon av cellereferanser (for eksempel B4 eller D6) og matematiske operatorer. For eksempel =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips!: Hvis du vil gjøre raske beregninger, i stedet for cellereferanser, kan du skrive inn tall i en formel, for eksempel =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Trykk Enter. Tallene beregnes, og resultatet går i den merkede cellen.

  Tips!: Trykk CTRL+ENTER hvis du vil at markøren skal bli i den aktive cellen.

Excel utfører beregningen, og plasserer resultatet i cellen.

Bruke et tallformat

Du kan vise ulike typer tall i Excel ved å bruke et format, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. Merk cellen eller cellene du vil formatere. Hvis du vil velge en sekvens med celler, trykker du SKIFT + en piltast til alle cellene som er valgt.

 2. Trykk kommando + 1 for å vise vinduet Formater celler. Du hører: "Formater celler."

 3. For å gå gjennom listen trykker du Tab-tasten.

 4. Hvis du vil bla til formateringstyper, trykk Pil opp eller pil ned. Du hører kategorinavn, for eksempel Valuta eller dato.

 5. Enkelte kategorier tilbyr en rekke formater. Du kan for eksempel velge bestemte datoformatet for eksempel 3/14/15 eller 14-mars-15. Hvis du vil høre formateringstypene for en gitt kategori, trykker du Tab-tasten. Hvis du vil høre format-alternativene, trykker du pil opp eller pil ned.

 6. For å velge et bestemt format og bruke det på de merkede cellene trykker du Enter.

Lagre arbeidet

Hvis du vil lagre endringene til en fil som du har lagret tidligere, trykker du Ctrl + S.

Hvis dette er første gang du har lagret denne filen:

 1. Trykk Ctrl + S. Fokus flyttes til feltet Lagre som tekst.

 2. Skriv inn navnet du vil bruke for arbeidsboken, og gjør deretter ett av følgende:

  1. Hvis du vil lagre filen på datamaskinen, trykk TAB til du hører: "Der". Deretter trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom, og gå til plasseringen der du vil lagre arbeidsboken med pil opp eller pil ned. For å bekrefte valget, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

  2. Hvis du vil lagre filen på Internett, trykk TAB til du hører: "Online plasseringer-knappen." Deretter trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom, og trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast for å flytte til å vise områder, for eksempel listen over OneDrive og SharePoint steder. Trykk Pil opp eller pil ned for å gå gjennom elementene i en liste. Hvis du vil vise elementene i en plassering på nettet der, trykker du på høyre piltast. Hvis du vil velge en mappe eller filnavnet, kan du bruke pil opp eller pil ned.

 3. Trykk Enter for å lagre filen i den valgte plasseringen.

Skriv ut jobben

 1. Trykk Kommando+P.

 2. Hvis du vil velge en skriver fra skriver-listen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast, og trykk deretter ned pil for å høre navnene på skrivere i listen.

 3. Hvis du vil velge en skriver, trykker du Enter.

 4. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Skriv ut-knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å skrive ut.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruk en skjermleser til å opprette og velge et diagram i Excel

Hurtigtaster i Excel for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne appen, opprette en arbeidsbok eller skrive inn dataene.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis berøringsfunksjonene i Excel for iOS, kan du gå til berøringsveiledning for Excel for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Tilgjengeligheten til utskriftsalternativene som beskrives i dette emnet, avhenger av funksjonene til skriveren din. Les brukerveiledningen for skriveren hvis du trenger mer informasjon.

I dette emnet

Åpne Excel

 1. På startskjermen til iPhone, drar du én finger rundt på skjermen til du hører "Excel", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Når du starter Excel for første gang, må du logge på Microsoft-kontoen din. Hvis du vil ha, kan du gå til Logg deg på den første gangs bruken.

Tips!: Hvis du ikke registrerte av appen Excel sist gang du har brukt, åpnes appen uten ber deg om å logge på.

Logg deg på Excel

Du kan logge på Excel for iOS første gang du åpner appen eller senere på. Når du logger på Excel, er kontoen din er også tilgjengelig i andre Office apper. Du kan bruke Excel uten å logge på, også.

Logg deg på den første kjøring

 1. Når du åpner Excel for første gang, appen starter den innledende konfigurasjonen, og deretter du hører: "Bruk Excel på farten."

 2. Sveip til høyre til du hører "e-post eller telefon-tall, tekstfelt," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn din e-postadressen eller telefonnummeret tall. Når du er ferdig, drar du én finger rundt på skjermen til du hører "Neste, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Neste-knappen er plassert midten av skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Skriv inn passordet, passord, sikker tekstfelt, obligatorisk," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt.

 6. Når du er ferdig, drar du én finger rundt på skjermen til du hører "Logg på-knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Logg på-knappen er plassert midten av skjermen. Du hører: "Du er alle satt."

  Hvis du hører "Ikke går glipp av noe," sveip høyre til du hører alternativet du vil bruke, "Slå på varsler" eller «Ikke nå», og dobbelttrykk deretter skjermen.

Pålogging etter førstegangsbruk

Når du bestemmer deg å få mest mulig ut av arbeidsbøkene dine, kan du logge på Excel for iOS selv etter at du allerede har brukt appen uten en pålogging.

 1. Åpne Excel.

 2. Dra én finger rundt nederst til venstre på skjermen til du hører "Kontoen knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører "Påloggingsknappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Dra én finger rundt på skjermen til du hører "E-post, telefon eller Skype, tekstfelt, obligatorisk,", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn en e-postadresse, telefonnummer eller Skype navn. Når du er ferdig, drar du én finger rundt på skjermen til du hører "Neste, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Knappen Neste ligger i midten av skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører "Passord, sikker tekstfelt," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt.

 8. Når du er ferdig, drar du én finger rundt på skjermen til du hører "Logg på-knappen," og løft fingeren på skjermen. Logg på-knappen er plassert midten av skjermen.

Åpne en arbeidsbok

Åpne en nylig arbeidsbok

 1. Åpne Excel.

 2. Hvis du vil åpne en nylig arbeidsbok, drar du én finger rundt nederst på skjermen til du hører "Nylige knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Åpne en eldre arbeidsbok

 1. Åpne Excel.

 2. Hvis du vil åpne en eldre arbeidsbok, drar du én finger rundt nederst på skjermen til du hører «Åpne knappen», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører filplasseringen du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Navigere til filen, og dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne den.

Obs!: Hvis du allerede arbeider på en arbeidsbok, og du vil åpne en annen, drar du én finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Lukk filen, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Hvis du vil åpne en nylig eller en eldre arbeidsbok, følger du trinnene ovenfor.

Lage en ny arbeidsbok

Excel filene kalles arbeidsbøker. Hver arbeidsbok inneholder ark, vanligvis kalt regneark eller regneark. Du kan legge til så mange ark som du vil en arbeidsbok, eller du kan opprette nye arbeidsbøker for å holde orden på dataene dine.

 1. Åpne Excel.

 2. Dra én finger rundt nederst på skjermen til du hører "Nye, knappen" og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Tom arbeidsbok."

 3. Hvis du vil åpne en tom arbeidsbok, trykk skjermen. Hvis du vil bruke en annen mal, høre sveip mot høyre til du navnet på en arbeidsbokmal du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Obs!: Hvis du allerede arbeider på en arbeidsbok, og du vil opprette en ny, drar du én finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Lukk filen, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Hvis du vil opprette en ny arbeidsbok, følger du trinn 2 og 3 ovenfor.

Opprette et nytt regneark i arbeidsboken

 1. Dra fingeren rundt den nederste kanten av skjermen til du hører "Legg til ark-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen i en arbeidsbok. Nytt ark-åpnes, og fokus forblir på knappen Legg til arket.

 2. Dra fingeren rundt på skjermen for å flytte fokus tilbake til arket, før du høre navnet på en celle, for eksempel "kolonne B, rad 3, B3;" og dobbelttrykk deretter skjermen.

Skrive inn dataene

Når du skriver inn data i arket, arbeider du med rader, kolonner og celler. Celler refereres etter plasseringen i raden og kolonnen på arket, så celle A1 er den første raden i kolonne A. På et nytt ark er celle A1 standardvalget.

 1. Dra én finger rundt på skjermen til å finne cellen du vil arbeide på i regnearket.

 2. Trykk skjermen. Du hører "Merket", etterfulgt av cellen detaljene. Cellen er nå merket.

 3. Slik åpner du den skjermtastaturet, dobbelttrykker skjermen på nytt. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn tallene eller teksten du vil bruke.

 4. Når du er ferdig, kan du dra én finger rundt toppen høyre på skjermen til du hører "Skriv inn knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Bruke et tallformat

Du kan vise forskjellige talltyper ved å bruke et format i en celle, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. I regnearket, dra fingeren rundt på skjermen til å finne cellen du vil arbeide med, og dobbelttrykk deretter skjermen for å merke cellen.

 2. Lukke den skjermtastaturet, dobbelttrykker skjermen på nytt.

 3. Dra én finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Vis bånd-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører gjeldende kategori, for eksempel "Data, kategorien."

 4. Hvis det er nødvendig for å gå til kategorien Hjem, dobbelttrykk skjermen og sveip mot venstre til du hører: "I kategorien Hjem." Dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "Nummerere format-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Tallformat."

 6. Dra én finger ned på skjermen til du hører formatet du vil bruke, for eksempel Valuta, klokkeslett eller prosent.

 7. Velg et format ved å dobbelttrykke skjermen.

  Tips!: Noen av format-alternativene har også undermenyer som tilbyr flere alternativer. Sveip høyre fra alternativet for å kontrollere om det finnes undermenyer. Hvis alternativet har en undermeny, vil du høre: «Mer info». Hvis du vil åpne undermenyen, trykk skjermen.

Lagre arbeidet

arbeidet lagres automatisk i Excel for iOS, men du kan endre navnet på filen, og velg en plassering for filen.

Lagre en kopi av filen med et nytt navn

 1. I et regneark for Excel, drar du én finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Fil-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører menyelementet «Lagre kopier-knappen», og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Lagre som, filnavn, tekstfelt.» Den skjermtastaturet åpnes.

 3. Hvis du vil endre filnavnet, kan du bruke den skjermtastaturet til å skrive inn det nye filnavnet.

 4. Når du er ferdig, drar du én finger rundt nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen for å lagre filen.

Velg plasseringen av filen

 1. I et regneark for Excel, drar du én finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Fil-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører "Lagre kopier-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Lagre som, filnavn, tekstfelt.»

 3. Sveip til høyre til du hører plasseringen hvor du vil lagre filen, for eksempel OneDrive eller iPhone. Dobbelttrykk deretter skjermen for å velge plasseringen.

 4. I denne plasseringen valgte du, sveip mot venstre eller høyre til du hører mulige mappen eller en annen sekundære plassering du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter for å lagre filen i den valgte plasseringen.

  Tips!: Hvis du prøver å lagre en fil med et navn som allerede finnes, hører du «Erstatt filen?" Sveip til høyre til du hører «Avbryt-knapp» eller «Erstatt-knapp», avhengig av hva du vil gjøre. Dobbelttrykk skjermen for å bekrefte valget.

Skriv ut jobben

Skrive ut regnearket direkte fra iPhone til en skriver som støtter AirPrint. Hvis du vil lære mer om AirPrint og skrivere som støttes, kan du se Bruke AirPrint å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch.

 1. Sørg for at iPhone og skriveren er tilkoblet det samme trådløse nettverket.

 2. I en Excel-fil, drar du én finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Fil-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører "Skriv ut, knappen" og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Fil, tilbake-knapp."

 4. Sveip til høyre, og du høre: "AirPrint, knappen." Trykk skjermen. Oppsettalternativer-siden åpnes.

 5. Dra én finger ned på skjermen til å bla gjennom listen over alternativer for oppsett. Hvis du vil velge et alternativ, trykk skjermen.

 6. Hvis du vil velge skriveren, sveip høyre til du hører "Deretter knappen". Hvis du blir bedt om å tillate online filkonvertering, sveip mot høyre til du hører "Tillat", og dobbelttrykk deretter skjermen. Skriveralternativer-siden åpnes.

 7. For å velge en skriver, sveip mot høyre til du hører "Skriveren, velg skriver, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Sveip til høyre til du hører skriveren du vil bruke, og dobbelttrykk deretter skjermen. Fokus tilbake til siden Skriveralternativer.

 8. Hvis du vil angi antall eksemplarer som skal skrives ut, sveip mot høyre til du hører "Én kopi" eller det merkede området. Endre gjeldende antall kopier, sveip høyre til du hører "Redusere" eller "Tellerverdi", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 9. Sveip mot venstre til du hører "Skriv ut-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Instruksjoner for hvordan du kan utføre mer avanserte oppgaver, utskrift, går du til bruke en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Se også

Bruke en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Bruke et eksternt tastatur med Excel for iPhone

Bruke et eksternt tastatur med Excel for iPad

Konfigurere enheten for å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å utføre grunnleggende oppgaver, som opprette, redigere eller skrive ut en arbeidsbok.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Åpne Excel for Android

 1. På Start skjermen på en Android-enhet, drar du én finger rundt på skjermen til du hører "Apper", og dobbelttrykk deretter skjermen. Ikonet er plassert på midten nederst på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører "Excel", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Når du starter Excel for første gang, må du logge på Microsoft-kontoen din. Hvis du vil ha, kan du gå til Logg deg på den første gangs bruken.

Tips!: Hvis du har aktivert Ok Google gjenkjenning av tale i Google-app, kan du si "Ok Google, åpne Excel."

Tips!: Hvis du ikke registrerte av appen Excel sist gang du har brukt, åpnes appen uten ber deg om å logge på.

Logg deg på Excel

Du kan logge på Excel første gang du åpner appen eller senere på. Når du logger på Excel, er kontoen din er også tilgjengelig i andre Office-programmer. Du kan bruke Excel uten å logge på, også.

Logg deg på den første kjøring

 1. Når du åpner Excel for første gang, appen starter den innledende konfigurasjonen, og deretter du hører: "Logg deg på Microsoft-konto."

 2. Sveip til høyre til du hører "Skriv inn din e-post, telefon eller Skype, redigeringsboks", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn din e-postadresse, telefonnummer eller Skype-navn. Når du er ferdig, drar du én finger på skjermen til du hører "Startknapp," og løft fingeren på skjermen. til-knappen er plassert på nederst i høyre hjørne på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører "Passord, redigeringsboks," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt.

 6. Når du er ferdig, drar du én finger på skjermen til du hører "Startknapp," og løft fingeren på skjermen. til-knappen er plassert på nederst i høyre hjørne på skjermen.

Pålogging etter førstegangsbruk

Når du bestemmer deg å få mest mulig ut av arbeidsbøkene dine, kan du logge på Excel selv etter at du allerede har brukt appen uten en pålogging.

 1. Åpne Excel.

 2. Sveip til høyre til du hører "Sign in", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "få ting gjort på farten. Logg på."

 3. Sveip mot høyre til du hører "Logg på-knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Logg-vinduet åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører "Skriv inn din e-post, telefon eller Skype, redigeringsboks", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Bruke skjermtastaturet til å skrive inn din e-postadresse, telefonnummer eller Skype-navn. Når du er ferdig, Tillat én finger på skjermen til du hører "Startknapp," og løft fingeren på skjermen. til-knappen er plassert på nederst i høyre hjørne på skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører "Passord, redigeringsboks," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt.

 8. Når du er ferdig, drar du én finger på skjermen til du hører "Startknapp," og løft fingeren på skjermen. til-knappen er plassert på nederst i høyre hjørne på skjermen.

Åpne en arbeidsbok

Når Excel åpnes, havner på Excel-siden. Den viser de nyeste arbeidsbøker. Du kan åpne ett av dem eller eldre arbeidsbøker.

 • Hvis du vil åpne en nylig arbeidsbok, drar du én finger på skjermen til du hører filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 • For å åpne en eldre arbeidsbok, sveip mot venstre eller høyre til du hører «Åpne knappen», og dobbelttrykk deretter skjermen. Sveip til høyre til du høre plasseringen av filen, og dobbelttrykk skjermen. Navigere til filen, og dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne den.

Obs!: Hvis du allerede arbeider på en arbeidsbok, og du vil åpne en annen én, sveip ned deretter venstre. Du havner på Excel-siden. Hvis du vil åpne en nylig eller en eldre arbeidsbok, følger du trinnene ovenfor.

Lage en ny arbeidsbok

Excel filene kalles arbeidsbøker. Hver arbeidsbok inneholder ark, vanligvis kalt regneark eller regneark. Du kan legge til så mange ark som du vil en arbeidsbok, eller du kan opprette nye arbeidsbøker for å holde orden på dataene dine.

 1. Åpne Excel.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Ny", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Ny, tom arbeidsbok."

 3. Hvis du vil åpne en tom arbeidsbok, trykk skjermen. Hvis du vil bruke en annen mal, høre sveip mot høyre til du navnet på arbeidsbokmalen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Obs!: Hvis du allerede arbeider på en arbeidsbok, og du vil opprette en ny én, sveip ned deretter venstre. Du havner på Excel-siden. Hvis du vil opprette en ny arbeidsbok, følger du trinnene 2-3 ovenfor.

Opprette et nytt regneark i arbeidsboken

Dra fingeren rundt nederst til venstre på skjermen i arbeidsboken til du hører «Legg til ark-knapp», og dobbelttrykk deretter skjermen.

Skrive inn dataene

Når du skriver inn data i arket, arbeider du med rader, kolonner og celler. Celler refereres etter plasseringen i raden og kolonnen på arket, så celle A1 er den første raden i kolonne A. På et nytt ark er celle A1 standardvalget.

 1. Dra fingeren rundt på skjermen til å finne cellen du vil arbeide på i regnearket.

 2. Hvis du vil åpne kontekstmenyen, trykk skjermen. Du hører: "Klipp ut-knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Redigeringsikon", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører for eksempel "Som viser < språket tastaturet >,", "Oss seks."

 4. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn tallene eller teksten du vil bruke.

 5. Når du er ferdig, drar du fingeren rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Skriv inn knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Bruke et tallformat

Du kan vise forskjellige talltyper ved å bruke et format i en celle, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. I regnearket, dra fingeren rundt på skjermen til å finne cellen du vil arbeide med, og dobbelttrykk deretter skjermen for å aktivere cellen.

 2. Hvis du vil lukke på hurtigmenyen, sveiper du ned-then venstre.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Flere alternativer-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Fanen menyen < gjeldende-fanen > valgt."

 4. Sveip til høyre til du hører "Nummerere format-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Tallformat."

 5. Sveip til høyre til du hører formatet du vil bruke, for eksempel Valuta, klokkeslett eller prosent.

 6. Velg et format ved å dobbelttrykke skjermen.

  Tips!: Noen av formatalternativene har også undermenyer. Du kan for eksempel høre: «Tall-meny.» Dobbelttrykk skjermen for å åpne undermenyen.

Lage en enkel formel

Du kan opprette enkle formler for å addere, subtrahere, multiplisere eller dividere tall.

 1. Dra fingeren rundt på skjermen til å finne cellen du vil arbeide på i regnearket.

 2. Hvis du vil åpne kontekstmenyen, trykk skjermen. Du hører: "Klipp ut-knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Redigeringsikon", og dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne skjermtastaturet.

 4. Hvis du vil opprette en formel, skriver du inn en kombinasjon av tall og beregningsoperatorer ved å dra fingeren over tastaturet og løfte fingeren på det du trenger.

  Skriv inn plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (-) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon eller skråstrek (/) for divisjon. Skriv for eksempel inn = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4eller = 4/2.

 5. Når du er ferdig, drar du fingeren rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Skriv inn knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Excel utfører beregningen og setter inn resultatet i cellen.

Lagre arbeidet

Excel lagrer automatisk arbeidet ditt, men du kan endre navnet på filen og velge plasseringen til filen.

Lagre en kopi av filen

 1. I en Excel-fil til å endre navnet på filen, sveip mot høyre til du hører "Fil-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Filmenyen åpnet."

 2. Sveip til høyre til du hører menyelementet «Lagre som-knapp», og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Angi filnavn.»

 3. Hvis du vil endre filnavnet, sveip mot høyre til du hører "Fjern-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å fjerne gjeldende navn på filen.

 4. Sveip til venstre til du hører "Skriv inn navn, for å redigere", og dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne den skjermtastaturet.

 5. Skriv inn filnavnet. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører "Lagre-knappen", og dobbelttrykk for å lagre filen.

Velg plasseringen av filen

 1. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Fil-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne Fil-menyen i en Excel-fil til å endre plasseringen av filen. Du hører: "Filmenyen åpnet."

 2. Sveip til høyre til du hører menyelementet «Lagre som-knapp», og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører «Angi filnavn.»

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører plasseringen hvor du vil lagre filen, for eksempel OneDrive eller denne enheten. Dobbelttrykk deretter skjermen for å velge plasseringen.

 4. I denne plasseringen valgte du, sveip mot venstre eller høyre til du hører mulige mappen eller en annen sekundære plassering du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter for å lagre filen i den valgte plasseringen.

  Tips!: Hvis du prøver å lagre en fil med et navn som allerede finnes, hører du «Erstatt filen?" Sveip til høyre til du hører «Avbryt-knapp» eller «Erstatt-knapp», avhengig av hva du vil gjøre. Dobbelttrykk skjermen for å bekrefte valget.

Skriv ut jobben

Kontroller at du har en skriver koblet til enheten.

 1. I en Excel-fil, sveip mot høyre til du hører "Fil-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne Fil-menyen. Du hører: "Filmenyen åpnet."

 2. Sveip til høyre til du hører "Print", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Alternativer for oppsett, Fil-menyen er lukket.» Utskriftsalternativer-siden åpnes.

 3. Skrive ut med standardalternativer, sveip mot høyre til du hører "Skrive ut, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Du hører: "Tillat Excel du bruker en nettjeneste fra Microsoft til å klargjøre filer for printing?" Sveip høyre til du hører "Tillat knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører "rullegardinlisten. Velg en skriver", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og dobbelttrykk skjermen for å aktivere.

 7. Sveip til høyre til du hører "Skriv ut-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Instruksjoner for hvordan du kan utføre mer avanserte oppgaver, utskrift, går du til bruke en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til grunnleggende oppgaver, for eksempel logge på Excel og åpner en arbeidsbok.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne Excel

 1. På enheten, i listen alle apper sveip mot høyre til Skjermleser gir beskjed om "Excel".

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

Obs!: Excel logger automatisk på med Microsoft-konto du har satt opp telefonen med. Du hører "Startside," etterfulgt av kontonavnet og "-knappen." Hvis du har logget av appen Excel sist gang du har brukt, eller hvis du vil bruke en annen konto, kan du se logge på Microsoft Excel.

Tips!: Hvis du har festet flisen for Excel på enhetens startskjermen, kan du også åpne appen derfra. Sveip høyre til du hører "Excel", etterfulgt av størrelsen på flisen, for eksempel «små, 1 ved 1." Trykk skjermen.

Logg deg på Excel

Du kan logge på raskt med samme Microsoft-konto du har satt opp telefonen med, eller velg en annen Microsoft-, arbeids- eller skolekonto.

Logg på med den foreslåtte kontoen

 1. Sveip mot høyre til du hører "Logg på-knappen," når du har åpnet Excel, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører "La oss få du logget på," etterfulgt av navnet på Microsoft-kontoen du har satt opp telefonen med.

 2. Du bruker denne forretningsforbindelsen, sveip mot høyre til du hører "Fortsett-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører "Startside," etterfulgt av kontonavnet og "-knappen."

  Du er nå logget på og fokus er på startsiden.

Logge på med en Microsoft-konto

 1. Sveip mot høyre til du hører "Logg på-knappen," når du har åpnet Excel, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører "La oss få du logget på," etterfulgt av navnet på Microsoft-kontoen du har satt opp telefonen med.

 2. Hvis du vil bruke en annen Microsoft-konto, sveip høyre til du hører "Microsoft-kontoen, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører "Fortsett-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Skriv inn e-post, telefon eller Skype, redigering."

 4. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn e-postadresse, telefonnummer eller Skype brukernavn, plasseringen fokus til Enter-tasten, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Skriv inn passord redigering."

 5. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn passordet, Plasser fokus på Enter-tasten og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Hvis du hører "OK-knappen", må du aktivere Microsoft-kontoen ved å skrive inn enheten PIN-koden. Trykk skjermen, og bruk den skjermtastaturet til å skrive inn PIN-koden.

 7. Når du hører "startside, ny-knappen," Excel er fullført logger deg på. Fokus er på startsiden.

Logg deg på med en jobb- eller skolekonto

 1. Sveip mot høyre til du hører "Logg på-knappen," når du har åpnet Excel, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører "La oss få du logget på," etterfulgt av navnet på Microsoft-kontoen du har satt opp telefonen med.

 2. Hvis du vil bruke en annen konto, sveip høyre til du hører "jobb- eller skolekonto," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører "Fortsett-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Avbryt-knapp."

 4. Sveip mot venstre til du hører "E-postadresse, redigerbar tekst", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Bruk den skjermtastaturet til å Skriv inn e-postadressen din, velg Enter, og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører "Passord, redigerbar tekst," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn passordet, Plasser fokus på Enter-tasten og dobbelttrykk skjermen.

 8. Enheten Spør hvis Windows må huske på denne kontoen. Avhengig av hvilket alternativ du vil ha, sveip høyre til du hører "Hopp over inntil videre, koble" eller "Knappen Ja", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 9. Du hører "Konto du har lagt til denne appen" etterfulgt av kontoinformasjon. Sveip til høyre til du hører "Lukkeknappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører "Startside," etterfulgt av kontonavnet og "-knappen."

Åpne en nylig arbeidsbok

Du finner nylig brukte arbeidsbøker direkte på startsiden for Excel.

 1. På Excel startsiden, sveip mot høyre til du hører "Siste valgt." Listen over nylig brukte arbeidsbøker starter her.

 2. Sveip til høyre til du finner arbeidsboken du vil åpne, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Søke etter en arbeidsbok

 1. Hvis du søker etter arbeidsboken ikke er på Excel start side, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Knappen Bla gjennom", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Velg en app, siste."

 2. Sveip til høyre til du finner alternativet du vil bruke, for eksempel Denne enheten eller OneDrive, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip til høyre til du finner den riktige mappen, for eksempel dokumenter, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du finne riktig fil, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Laster ned".

 5. Sveip til høyre til du hører "åpen arbeidsbok app-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører "Innledende", etterfulgt av navnet på arbeidsboken.

Se også

Bruke en skjermleser for å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Bruke hurtigtaster med et eksternt tastatur i Excel Mobile for Windows 10

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, gjør grunnleggende oppgaver, som oppretter en ny arbeidsbok, redigerer du en arbeidsbok, og skrive ut arbeidet.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster i Excel Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Åpne Excel Online

 1. Gå til https://www.office.com.

 2. Trykk TAB til du hører "Logge på kontoen din", og trykk deretter Enter. Velg en konto-vinduet åpnes.

 3. Trykk TAB til du hører kontoen eller bruker navnet du vil bruke til å logge på, og trykk deretter Enter. Du hører: "Skriv inn passord redigering."

  Hvis du ikke hører kontoen du vil, Enter Trykk kategorien viktige til du hører "Bruk en annen konto, knappen" og trykk deretter. Skriv inn e-post eller telefon antall kontoen, og trykk deretter Enter.

 4. Skriv inn passordet, og trykk deretter Enter. Du hører: "Microsoft Office home."

 5. Hvis du vil åpne Excel Online, trykk TAB til du hører "gå til Excel, kobling," og trykk deretter Enter. Excel Online åpnes.

Åpne en arbeidsbok

Du kan åpne en fil du har arbeidet med nylig, eller gå til foretrukne online repositoriet for eksempel OneDrive og åpne en fil derfra.

Åpne en arbeidsbok når du starter Excel Online

 1. Åpne, og logg deg på Excel Online. Åpne og fokus er på et nytt alternativ for tom arbeidsbok.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil åpne en nylig åpnet fil, trykker du SKIFT + TAB til du hører nylige filen du vil bruke, og trykk deretter Enter. Filen åpnes i Redigeringsvisning eller Lesevisning.

  • Hvis du vil åpne et dokument fra en nettbaserte repositorium, trykk TAB til du hører «Åpne fra < online repositoriet >», og trykk deretter Enter. Navigere til filen du vil bruke, og trykk deretter Enter. Filen åpnes i Lesevisning.

Åpne en arbeidsbok når du arbeider i Excel Online

Obs!: Hvis du vil åpne en arbeidsbok når du allerede arbeider i Excel Online, må du være i Redigeringsvisning. Alternativet er ikke tilgjengelig i Lesevisning. Instruksjoner for hvordan du kommer i Redigeringsvisning, kan du gå til Bytt til visningen for redigering.

 1. Trykk Alt + Windows-tasten. Det flyttes fokus til båndet.

 2. Hvis du vil åpne fil-menyen, trykker du F. Du hører: "Lukk meny, menyelementet." Hvis du ikke hører dette, er du ikke i Redigeringsvisning.

 3. Hvis du vil åpne Åpne-menyen, trykker du c.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Trykk TAB til du hører nylige dokumentet du vil bruke, og trykk deretter Enter. Filen åpnes i Redigeringsvisning eller Lesevisning.

  • Hvis du vil åpne et dokument fra en nettbaserte repositorium, trykk TAB til du hører "mer på < online repositoriet >", og trykk deretter Enter. Navigere til filen du vil bruke, og trykk deretter Enter. Filen åpnes i Lesevisning.

Åpne en arbeidsbok i den fullstendige versjonen av Excel

Hvis du har den fullstendige skrivebordsversjonen av Excel, gir det deg mange flere alternativer når du arbeider med filene dine. Det er enkelt å åpne den fullstendige versjonen fra Excel Online.

 1. I Excel Online, når du har åpnet arbeidsboken du vil redigere med den fullstendige versjonen, trykker du Ctrl + F6 til du hører: "Merket, Hjem-fanen elementet."

 2. Trykk TAB til du hører "Rediger i Excel-knappen," og trykk deretter Enter for å åpne arbeidsboken i Excel 2016. Du hører "I dialogboksen vi er åpner dette i Microsoft Excel" mens programmet lastes.

 3. Når Excel 2016 har åpnet, kan du bli bedt om å logge på. Skriv inn e-postadressen din, og trykk Enter, og Skriv inn passordet og trykk Enter.

  Obs!: Hvis du bruker en jobb- eller skolekontoen, være pålogging fremgangsmåten litt annerledes. Du må kanskje bruke en PIN-kode eller smartkort for å logge på.

  I Excel 2016 er fokuset i den første cellen i den første raden i arbeidsboken.

Bytte til i redigeringsvisning

Hvis du har åpnet en arbeidsbok i Lesevisning, og ønsker å redigere filen, må du bytte til Redigeringsvisning.

 1. I Lesevisning, trykker du Ctrl + F6 til du hører eller ditt brukernavn.

 2. Trykk TAB til du hører "Rediger arbeidsbok, knappen er skjult." Trykk Enter for å utvide menyen.

 3. Trykk pil ned til du hører "Rediger i leser", og trykk deretter Enter. Filen åpnes i Redigeringsvisning.

Lage en ny arbeidsbok

Du kan opprette en ny arbeidsbok fra en mal eller fra grunnen av.

Opprette en arbeidsbok når du starter Excel Online

 1. Åpne, og logg deg på Excel Online. Åpne og fokus er på et nytt alternativ for tom arbeidsbok. Dette alternativet hvis arbeidsboken inneholder ikke noen forhåndsdefinert formatering.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil åpne en ny, tom arbeidsbok og begynner å jobbe med den, trykker du Enter.

  • Trykk TAB for å bla gjennom listen over tilgjengelige maler, til du hører malen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

  Den nye arbeidsboken åpnes, og fokuserer på den første cellen i arket.

Opprette en arbeidsbok når du arbeider i Excel Online

Obs!: Hvis du vil opprette en ny arbeidsbok når du allerede arbeider i Excel Online, må du være i Redigeringsvisning. Alternativet er ikke tilgjengelig i Lesevisning. Instruksjoner for hvordan du kommer i Redigeringsvisning, kan du gå til Bytt til visningen for redigering.

 1. Hvis du allerede arbeider på en arbeidsbok, og du vil opprette en ny én, trykk Alt + Windows-tasten. Det flyttes fokus til båndet.

 2. Hvis du vil åpne fil-menyen, trykker du F. Du hører: "Lukk meny, menyelementet." Hvis du ikke hører dette, er du ikke i Redigeringsvisning.

 3. Åpne Ny-menyen velger du N.

 4. Trykk TAB til du hører alternativet malen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

Redigere arbeidsboken

Hvis du vil redigere arbeidsboken, må du være i Redigeringsvisning. Instruksjoner for hvordan du kommer i Redigeringsvisning, kan du gå til Bytt til visningen for redigering.

Skrive inn dataene

 1. Trykk piltastene for å flytte mellom celler. Skjermleseren av gir beskjed om cellene som du flytter etter rad og kolonne plasseringen i regnearket. Celle A1 er den første raden i kolonne A. Hvis cellen har tekst i den, leser skjermleseren teksten.

 2. For å skrive inn eller erstatte tekst i en celle skriver du inn teksten, tallet eller formelen.

 3. For å gå til neste celler trykker du ENTER eller TAB.

Bruke Autosummer til å summere tallene

Legge sammen tall i arket.

 1. Flytte til cellen til høyre for eller rett under tallene du vil summere.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, H, U, S. Hvis du vil utføre beregningen, trykker du Enter.

  Excel Online legger sammen tallene og plasserer resultatet i cellen du har merket.

Lage en enkel formel

Du kan opprette enkle formler for å addere, subtrahere, multiplisere eller dividere tall.

 1. Merk cellen til høyre for eller rett nedenfor tallene du vil beregne.

 2. Skriv inn et likhetstegn (=). Du hører: "Redigering, likhetstegn."

 3. Hvis du vil lage en formel, skriver du inn en kombinasjon av tall og beregningsoperatorer, for eksempel plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (-) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon eller skråstrek (/) for divisjon. Skriv for eksempel ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til tall, skriver du inn = 2 + 4.

  • Hvis du vil trekke fra tall, skriver du inn = 4-2.

  • Hvis du vil multiplisere tall, skriver du inn = 2 * 4.

  • Hvis du vil dividere tall, skriver du inn = 4/2.

 4. For å utføre beregningen trykker du ENTER.

Excel Online utfører beregningen og viser resultatet i cellen du har merket.

Bruke et tallformat

Du kan vise ulike typer tall i Excel Online ved å bruke et format, for eksempel Valuta, prosent eller dato.

 1. Merk cellen eller cellene du vil formatere. Trykk SKIFT + PIL for å velge flere tilstøtende celler taster.

 2. Trykk SKIFT + F10 for å åpne hurtigmenyen. Du hører: "Klipp ut, menyelementet."

 3. Trykk pil ned til du hører "Tallformat", og trykk deretter Enter. Du hører: "I dialogboksen tallformat."

 4. Velg format, trykker du pil ned til du hører formatet du vil bruke for eksempel «Valuta» eller «Dato», og trykk deretter Enter for å velge.

Opprette en tabell fra dataene

Du kan opprette en tabell fra dataene, slik at du kan, for eksempel raskt filtrere eller sortere dataene.

 1. Merk cellene du vil inkludere i tabellen. Trykk SKIFT + PIL for å velge flere tilstøtende celler taster.

 2. For å åpne dialogboksen Formater som tabell, trykker du Alt + Windows-tasten, T, T, L. Du hører: "I dialogboksen Formater som tabell."

 3. Trykk Skift + Tab-tasten. Du hører "tabellen har overskrifter," og hvis det er merket eller ikke. Hvis du vil endre det merkede området, trykker du mellomrom.

  Obs!: Bruke tabelloverskrifter for å gjøre tabellen større tilgjengelighet for skjermen reader-brukere. Skjermlesere Bruk hodeinformasjonen for å forstå hvordan du finner tabellceller.

 4. Trykk Enter for å opprette tabellen.

Sortere eller filtrere data i en tabell

 1. Flytte til en celle med et Sorter og Filtrer rullegardinmenyen i tabellen du vil sortere eller filtrere. Du hører detaljene celle, etterfulgt av "Har en Sorter og Filtrer rullegardinmenyen".

 2. Trykk Alt + Pil ned-pil for å åpne rullegardinmenyen-menyen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sortere dataene, trykker du pil ned til du hører "Sorter stigende" eller "Sorter synkende", og trykk deretter Enter.

  • Hvis du vil bruke en enkelt filter, trykker du pil ned til du hører "Filter", og trykk deretter Enter. Dialogboksen Filter åpnes. Trykk pil ned til du hører alternativene du ønsker, og trykk deretter mellomrom for å merke eller oppheve merking alternativene. Hvis du vil bruke et filter, trykker du Enter.

  • Hvis du vil bruke et komplisert filter, trykker du pil ned til du hører "Tekstfiltre", og trykk deretter høyre piltast. Meny med filtre åpnes. Trykk pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter Enter. Det åpnes en dialogboks. Skriv inn verdiene du vil bruke, og trykk deretter Enter.

  • Hvis du vil fjerne et filter, trykker du pil ned til du hører "Fjern filter fra," etterfulgt av filtrerte cellenavnet, og trykk deretter Enter.

Vis tallberegninger

 1. I cellen der du vil at summen skal vises, skriver du inn et likhetstegn (=).

 2. Skriv inn navnet på formel eller funksjon du vil bruke for eksempel Summer eller gjennomsnitt. En liste over funksjoner åpnes og er oppdatert mens du skriver. Du hører funksjonen første i listen.

 3. Trykk pil ned til du hører funksjonen du ønsker, og trykk deretter Tab for å merke den.

 4. Skriv inn celleområdet eller andre tall du vil bruke funksjonen på, etterfulgt av en høyreparentes, og trykk deretter Enter.

Lagre arbeidet

Excel Online arbeidet automatisk ditt, men du kan endre plasseringen eller filnavnet, og du kan laste ned en kopi av filen.

Lagre en kopi på Internett

 1. I Redigeringsvisning, trykker du Alt + Windows-tasten, F, svar, svar. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 2. Skriv inn et nytt navn for filen.

 3. Trykk Tab-tasten. Du hører "Erstatte den eksisterende filen, Merk" og hvis det er merket eller ikke. Hvis du vil endre det merkede området, trykker du mellomrom.

 4. Hvis du vil lagre kopi på nettet, trykker du Enter.

Gi nytt navn til en arbeidsbok

 1. I Redigeringsvisning, trykker du Alt + Windows-tasten, F, A-R. Dialogboksen Gi nytt navn til åpnes.

 2. Skriv inn et nytt navn for filen.

 3. Trykk TAB til du hører "OK, knappen", og trykk deretter Enter.

Lagre en kopi på en lokal datamaskin

 1. I Redigeringsvisning, trykker du Alt + Windows-tasten, F, A, C. Fokus flyttes til en aktiv kategori på arbeidsboken.

 2. Trykk Ctrl + F6 til du hører "Valgt", etterfulgt av navnet på kategorien gjeldende.

 3. Trykk Caps Lock + pil høyre eller venstre piltast til du hører: "meldingsteksten, Hva vil du gjøre med < filnavn >."

 4. Trykk TAB til du hører "Lagre-knappen", og trykk deretter Enter. Filen er lastet ned til mappen laste ned på datamaskinen.

Skriv ut jobben

 1. I Redigeringsvisning, trykker du Alt + Windows-tasten, F, P, P. Dialogboksen Utskriftsinnstillinger åpnes.

 2. Hvis du vil skrive ut ved hjelp av standardinnstillingene, trykk TAB til du hører "Skriv ut-knappen", og trykk deretter Enter.

Instruksjoner for hvordan du kan utføre mer avanserte oppgaver, utskrift, går du til bruke en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Se også

Legge til kommentarer i et Excel Online-regneark med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Hurtigtaster i Excel Online

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×