Office
Logg på

Grunnleggende om makroer i Access 2007

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hva makroer er, og hvordan du kan spare tid ved å automatisere oppgaver du utfører ofte. Du får grunnleggende informasjon om hvordan du oppretter og bruker makroer, samt beskrivelser av forbedringer for makroer i Microsoft Office Access 2007.

I denne artikkelen

Hva er en makro?

Forstå makroer

Nye makrofunksjoner i Office Access 2007

Opprette en makro

Kjøre en makro

Hva er en makro?

En makro er et verktøy som gjør det mulig å automatisere oppgaver og legger til funksjonalitet i skjemaer, rapporter og kontroller. Hvis du legger til en kommandoknapp i et skjema, du knytte knappens OnClick -hendelsen til en makro, og makroen inneholder kommandoene du vil at knappen skal utføres hver gang den klikkes.

I Access er det lurt å tenke på makroer som et forenklet programmeringsspråk som du skriver ved å bygge en liste over handlinger som skal utføres. Når du bygger en makro, kan du velge hver handling fra en rullegardinliste og fyll deretter ut nødvendig informasjon for hver handling. Makroer gjør det mulig å legge til funksjonalitet i skjemaer, rapporter og kontroller uten å skrive kode i en Visual Basic for Applications (VBA) modul. Makroer har et delsett av kommandoene som er tilgjengelige i VBA, og de fleste det enklere å bygge en makro enn for å skrive VBA-kode.

Hvis du for eksempel anta at du vil starte en rapport direkte fra en av dine skjemaer for dataregistrering. Du kan legge til en knapp i skjemaet, og deretter opprette en makro som starter rapporten. Makroen kan være en frittstående makro (et separat objekt i databasen), som deretter er bundet til hendelsen OnClick av knappen eller makroen kan innebygges direkte i hendelsen OnClick for selve knappen – en ny funksjon i Office Access 2007. Uansett når du klikker knappen makroen kjører, og starter rapporten.

Du oppretter en makro ved hjelp av makroverktøyet, som vises i illustrasjonen nedenfor.

Makroverktøyet

Slik viser du makroverktøyet:

 • Klikk makro i annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er tilgjengelig, klikker du pilen under modul eller Klassemodul-knappen, og klikk deretter makroen. Knappesymbol

  Tips!: Makroverktøyet har fått ny utforming i Access 2010 for å gjøre det enklere å opprette, endre og dele Access-makroer.

Til toppen av siden

Forstå makroer

Termen makro brukes ofte til å referere til frittstående makroobjekter (det vil si objekter som vises under makroer i navigasjonsruten), men i virkeligheten én makroobjektet kan inneholde flere makroer. Det er tilfelle, er det referert til som en makrogruppe. Makrogruppe vises i navigasjonsruten som en enkelt makro-objekt, men en makrogruppe faktisk inneholder mer enn én makro. Selvfølgelig er det mulig å opprette hver makro i et eget makroobjekt, men ofte det er fornuftig å gruppere flere relaterte makroer i et enkelt makro-objekt. Navnet i Makronavn-kolonnen identifiserer hver makro.

En makro består av individuelle makrohandlinger. De fleste handlinger krever ett eller flere argumenter. I tillegg kan du tilordne navn til hver makro i en makrogruppe, og du kan legge til betingelser for å kontrollere hvordan hver handling skal kjøres. De følgende delene beskriver hver av disse funksjonene mer detaljert.

Makronavn

Hvis makroobjektet inneholder bare én makro, er makronavn unødvendige. Du kan bare referere til makroen ved navnet på makroobjektet. Når det gjelder en makrogruppe, må du imidlertid tilordne et unikt navn til hver makro. Hvis Makronavn-kolonnen ikke vises i makroverktøyet, klikker du Makronavn Knappesymbol i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører makroer i makrogrupper vises senere i denne artikkelen.

Argumenter

Et argument er en verdi som gir informasjon til handlingen, for eksempel hvilken streng som skal vises i en meldingsboks, hvilken kontroll som skal kjøre og så videre. Noen argumenter er obligatoriske, og andre er valgfrie. Argumenter vises i ruten Handlingsargumenter nederst i makroverktøyet.

Angi handlingsargumenter

En ny funksjon i Office Access 2007 makroverktøyet er kolonnen argumenter, som lar deg vise (men ikke redigere) en Handlingsargumenter på samme linje som handlingen. Dette gjør det litt enklere å lese makroen, fordi du ikke lenger trenger å velge hver handling for å vise argumentene. Hvis du vil vise kolonnen argumenter, klikker du argumenter Knappesymbol i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

Betingelser

En betingelse angir bestemte kriterier som må oppfylles før en handling skal utføres. Du kan bruke alle uttrykk som evalueres til Sann/Usann eller Ja/Nei. Handlingen blir ikke utført hvis uttrykket evalueres til Usann, Nei eller 0 (null). Hvis uttrykket evalueres til en annen verdi, kjøres handlingen.

Du kan la én betingelse kontrollere flere handlinger ved å skrive inn en ellipse (...) i kolonnen Betingelse for hver etterfølgende handling som du vil at betingelsen skal gjelde for. Hvis uttrykket evalueres til Usann, Nei eller 0 (null), utføres ingen av handlingene. Hvis betingelsen evalueres til en annen verdi, utføres alle handlingene.

Klikk betingelser Knappesymbol for å vise kolonnen betingelser i makroverktøyet, i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

Bruk dette uttrykket til å utføre handlingen

Hvis:

[Sted]="Paris"

Paris er verdien for Sted i feltet i skjemaet som makroen ble kjørt fra.

DCount("[OrdreID]", "Ordrer")>35

Det er mer enn 35 oppføringer i feltet OrdreID i tabellen Ordrer.

DCount("*", "Ordredetaljer", "[OrdreID]=Forms![Ordrer]![OrdreID]")>3

Det er flere enn tre oppføringer i tabellen Ordredetaljer der feltet OrdreID i tabellen samsvarer med feltet OrdreID i skjemaet Ordrer.

[SendtDato] Between #2. feb 2006# And #2. mar 2006#

Verdien til feltet SendtDato i skjemaet som makroen kjøres fra, er ikke før 02.02.2006 og ikke senere enn 02.03.2006.

Forms![Varer]![EnheterPåLager]<5

Verdien i feltet EnheterPåLager i skjemaet Varer er mindre enn 5.

IsNull([Fornavn])

Verdien Fornavn i skjemaet som makroen kjøres er tom (har ingen verdi). Dette uttrykket er tilsvarer [Fornavn] er Null.

[Land/region]="Storbritannia" And Forms![SamletSalg]![AntallOrdrer] >100

Verdien i feltet Land/Region i skjemaet som makroen kjøres fra, er Storbritannia, og verdien i feltet AntallOrdrer i skjemaet SamletSalg er større enn 100.

[Land/region] In ("Frankrike", "Italia", "Spania") And Len([Postnr])<>5

Verdien i feltet Land/Region i skjemaet som makroen kjøres fra, er Frankrike, Italia eller Spania, og postnummeret har ikke en lengde på fem tegn.

MsgBox("Bekrefte endringer?",1)=1

Du klikker OK i en dialogboks der "Bekrefte endringer?" vises i funksjonen Meldingsboks. Hvis du klikker Avbryt i dialogboksen, ignorerer Access handlingen.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Den midlertidige variabelen som brukes til å lagre resultatet for en meldingsboks, sammenlignes med 2 (vbCancel=2).

Tips!: Hvis du vil at Access skal utelate en handling midlertidig, angir du Usann som en betingelse. Det kan være nyttig å utelate en handling midlertidig når du feilsøker en makro.

Makrohandlinger

Handlinger er de grunnleggende byggeblokkene for makroer. Access har et stort antall handlinger som du kan velge mellom for å aktivere mange forkjellige kommandoer. Noen vanlige handlinger kan for eksempel åpne en rapport, søke etter en post, vise en meldingsboks eller angi et filter for et skjema eller en rapport.

Til toppen av siden

Nye makrofunksjoner i Office Access 2007

I tidligere versjoner av Access kunne flere vanlige funksjoner ikke utføres uten å skrive VBA-kode. I Office Access 2007 er nye funksjoner og makrohandlinger lagt til for å unngå behovet for kode. Dette gjør det enklere å legge til funksjonalitet i databasen og bidrar til å gjøre den sikrere.

 • Innebygde makroer    Du har nå muligheten til bygge inn makroer i alle hendelser angitt av et skjema, en rapport eller en kontroll. En innebygd makro er ikke synlig i navigasjonsruten. Den blir en del av skjemaet, rapporten eller kontrollen som den ble opprettet i. Hvis du oppretter en kopi av et skjema, en rapport eller en kontroll som inneholder innebygde makroer, finnes også makroene i kopien.

 • Økt sikkerhet    når knappen Vis alle handlinger Knappesymbol ikke er uthevet i makroverktøyet, bare makrohandlinger og KjørKommando-argumentene som er tilgjengelige for bruk er de som ikke krever klarert status for å kjøre. En makro som er bygget med disse handlingene vil kjøre selv om databasen er i deaktivert modus (når VBA forhindret fra å kjøre). Databaser som inneholder makrohandlinger som ikke er på listen over klarerte – eller databaser som har VBA-kode, må være eksplisitt gis klarert status.

 • Feil håndtering og feilsøking   Office Access 2007 har nye makrohandlinger, inkludert OnError (ligner på «På feil»-setning i VBA) og FjernMacroError, som gjør det mulig å utføre bestemte handlinger når feil oppstår mens makroen kjører. I tillegg kan makrohandlingen nye Enkeltsteg du angi Enkeltsteg modus når som helst i makroen, slik at du kan se hvordan makroen fungerer én handling om gangen. 

 • Midlertidige variabler    Tre nye makrohandlinger (AngiTempVar, FjernTempVarog FjernAlleTempVars) lar deg opprette og bruke midlertidige variabler i makroene. Du kan bruke disse i betinget uttrykk til kontroll kjøre makroer, eller til å sende data til og fra rapporter og skjemaer, eller til andre formål som krever en midlertidig lagringsplass for en verdi. Disse midlertidige variablene er også tilgjengelige i VBA, så du kan også bruke dem til å kommunisere data til og fra VBA-moduler.

Til toppen av siden


Lage makroer

I Office Access 2007 kan en makro eller makrogruppe være plassert i et makroobjekt (noen ganger kalt frittstående makro), eller en makro kan være innebygd i en hvilken som helst hendelsesegenskap for et skjema, en rapport eller en kontroll. Innebygde makroer blir en del av objektet eller kontrollen som de er innebygd i. Frittstående makroer vises i navigasjonsruten under Makroer. Innebygde makroer vises ikke.

Makrofunksjoner Builder

Opprette en frittstående makro

Opprette en makrogruppe

Opprette en innebygd makro

Eksempel: Bygge inn en makro i hendelsen ved ingen Data for en rapport

Redigere en makro

Lær mer om makrohandlinger

Makroverktøyfunksjoner

Du bruker makroverktøyet til å opprette og endre makroer. Slik åpner du makroverktøyet:

 • Klikk makro i annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er tilgjengelig, klikker du pilen under modul eller Klassemodul-knappen, og klikk deretter makroen. Knappesymbol

  Access viser makroverktøyet.

Du bruker makroverktøyet til å bygge listen over handlinger som du vil utføre når makroene kjøres. Når du åpner makroverktøyet første gang, vises kolonnene Handling, Argumenter og Kommentar.

Under Handlingsargumenter skriver du inn og redigerer argumenter for hver makrohandling, hvis det er nødvendig. En beskrivelsesboks som gir en kort beskrivelse av hver handling eller hvert argument, vises. Klikk en handling eller et handlingsargument for å lese beskrivelsen i boksen.

Den følgende tabellen viser kommandoene som er tilgjengelige i kategorien Utforming i makroverktøyet.

Gruppe

Kommando

Beskrivelse

Verktøy   

Kjør   

Utfører handlingene som er oppført i makroen.

Enkeltsteg   

Aktiverer enkeltstegmodus. Når du kjører makroen i denne modusen, utføres én handling om gangen. Når hver handling er utført, vises dialogboksen Makrosteg. Klikk Steg i dialogboksen for å gå videre til neste handling. Klikk Stopp alle makroer for å stoppe denne og eventuell andre makroer som kjøres. Klikk Fortsett for å avslutte enkeltstegmodus og utføre de gjenværende handlingene uten å stoppe.

Builder   

Når du skriver inn et handlingsargument som kan inneholde et uttrykk, aktiveres denne knappen. Klikk Verktøy for å åpne dialogboksen Uttrykksverktøy, som du kan bruke til å bygge uttrykket.

Rader   

Sette inn rader   

Setter inn én eller flere tomme handlingsrader over én eller flere merkede rader.

Slette rader   

Sletter én eller flere merkede handlingsrader.

Vis/Skjul   

Vis alle handlinger   

Viser flere eller færre makrohandlinger i rullegardinlisten Handling.

 • Hvis du vil vise en lengre liste med makrohandlinger, klikker du Vis alle handlinger. Når den lengre listen med makrohandlinger er tilgjengelig, vises knappen Vis alle handlinger som valgt. Hvis du velger en makrohandling fra denne lengre listen med makrohandlinger, kan det hende du må gi databasen eksplisitt klareringsstatus før du kan kjøre handlingen.

 • Hvis du vil bytte fra en lengre liste over makrohandlinger til en kortere liste som viser bare de makrohandlingene som kan brukes i en database som ikke er klarert, må du passe på at knappen Vis alle handlinger ikke er aktivert.

  Tips!: Hvis knappen Vis alle handlinger er aktivert, klikker du knappen Vis alle handlinger for å deaktivere valget.

  Når knappen Vis alle handlinger ikke er aktivert, er den kortere listen over klarerte makrohandlinger tilgjengelig.

Makronavn   

Viser eller skjuler Makronavn-kolonnen. Makronavn kreves i makrogrupper for å skille de enkelte makroene fra hverandre, men ellers er makronavn valgfrie. For mer informasjon, kan du se delen opprette en makrogruppe, senere i denne artikkelen.

Betingelser   

Viser eller skjuler kolonnen Betingelse. Du bruker denne kolonnen til å skrive inn uttrykk som kontrollerer når en handling skal utføres.

Argumenter   

Viser eller skjuler kolonnen Argumenter. Denne kolonnen viser argumentene for hver makrohandling og gjør det enklere å lese gjennom makroen. Hvis kolonnen Argumenter ikke vises, må du klikke hver handling og lese argumentene under Handlingsargumenter. Du kan ikke skrive inn argumenter i kolonnen Argumenter.

Til toppen av delen

Opprette en frittstående makro

 • Klikk Makro i Annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er utilgjengelig, klikker du pilen under en av knappene Modul eller Klassemodul, og deretter klikker du Makro.

 • Makroverktøyet vises.

 • Legg til en handling i makroen:

  1. I makroverktøyet klikker du den første tomme cellen i Handling-kolonnen.

  2. Skriv inn handlingen du vil bruke, eller klikk pilen for å vise handlingsliste, og velg deretter handlingen du vil bruke.

  3. Angi argumenter for handlingen, under Handlingsargumenter, om nødvendig. Hvis du vil se en kort beskrivelse av hvert argument, klikker du i argumentboksen, og les beskrivelsen på høyre side av argumentet.
   Tips

   • For Handlingsargumenter med innstillinger som er navnet på et databaseobjekt, kan du angi argumentet ved å dra objektet fra navigasjonsruten til argumentboksen Objektnavn.

   • Du kan også opprette en handling ved å dra dra et databaseobjekt fra navigasjonsruten til en tom rad i makroverktøyet. Hvis du drar en tabell, en spørring, et skjema, en rapport eller en modul til makroverktøyet, legger Access til en handling som åpner tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten. Hvis du drar en makro til makroverktøyet, legger Access til en handling som kjører makroen.

  4. Hvis du vil, skriver du inn en kommentar for handlingen.

 • Hvis du vil legge til flere handlinger i makroen, flytter du til en annen handlingsrad, og deretter gjentar du trinn 2. Handlingene utføres i den rekkefølgen du angir dem.

Til toppen av delen

Opprette en makrogruppe

Hvis du vil gruppere flere relaterte i ett makroobjekt, kan du opprette en makrogruppe.

 • Klikk Makro i Annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er utilgjengelig, klikker du pilen under en av knappene Modul eller Klassemodul, og deretter klikker du Makro.

 • Makroverktøyet vises.

 • Klikk Makronavn Knappesymbol Hvis det ikke allerede er valgt i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming. Makronavn-kolonnen vises i makroverktøyet.

  Obs!: I makrogrupper er makronavn nødvendige for å identifisere de individuelle makroene. Makronavnet vises på samme linje som den første handlingen for makroen. Makronavnkolonnen står tom for eventuelle etterfølgende handlinger i makroen. Makroen avsluttes ved den neste oppføringen i makronavnkolonnen.

 • Skriv inn et navn for den første makroen i makrogruppen i Makronavn-kolonnen.

 • Legg til handlingene du vil at den første makroen skal utføre:

  1. Klikk pilen i kolonnen Handling for å vise handlingslisten.

  2. Klikk handlingen som du vil legge til.

  3. Angi argumenter for handlingen, under Handlingsargumenter, om nødvendig. Hvis du vil se en kort beskrivelse av hvert argument, klikker du i argumentboksen, og les beskrivelsen på høyre side av argumentet.
   Tips

   • For handlingsargumenter der innstillingene er et navn på et databaseobjekt kan du angi argumentet ved å dra objektet fra navigasjonsruten til argumentboksen Objektnavn for handlingen.

   • Du kan også opprette en handling ved å dra dra et databaseobjekt fra navigasjonsruten til en tom rad i makroverktøyet. Hvis du drar en tabell, en spørring, et skjema, en rapport eller en modul til makroverktøyet, legger Access til en handling som åpner tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten. Hvis du drar en makro til makroverktøyet, legger Access til en handling som kjører makroen.

  4. Hvis du vil, skriver du inn en kommentar for handlingen.

 • Gå til kolonnen Makronavn for den neste tomme raden, og skriv deretter inn et navn for den neste makroen i makrogruppen.

 • Legg til handlingene som du vil at makroen skal utføre.

 • Gjenta trinn 5 til 6 for hver makro i gruppen.

Obs!: 

 • Hvis du kjører en makrogruppe ved å dobbeltklikke den i navigasjonsruten, eller ved å klikke Kjør Knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming, kjører Access bare den første makroen, stopper ved det andre makronavnet.

 • Når du lagrer makrogruppen, blir navnet du angir, navnet på hele makrogruppen. Dette navnet vises under Makroer i navigasjonsruten. Hvis du vil referere til en enkeltmakro i en makrogruppe, bruker du denne syntaksen:

  makrogruppenavn.makronavn

  Hvis du for eksempel refererer knapper.varer til makroen i makrogruppen knapper. I en liste over makroer, for eksempel argumentlisten Makronavn for handlingen KjørMakro, viser Access makroen som knapper.varer.

Til toppen av delen

Opprette en innebygd makro

Innebygde makroer skiller seg fra frittstående makroer ved at innebygde makroer lagres i hendelsesegenskapene for skjemaer, rapporter eller kontroller. De vises ikke som objekter under Makroer i navigasjonsruten. Dette kan gjøre databasen enklere å behandle, ettersom du ikke behøver å administrere separate makroobjekter som inneholder makroer for et skjema eller en rapport. Følg den neste fremgangsmåten for å opprette en innebygd makro.

 1. Åpne skjemaet eller rapporten som inneholder makroen i utformingsvisning eller oppsettvisning. Hvis du vil åpne et skjema eller en rapport, høyreklikker du den i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol eller Oppsettvisning Knappesymbol .

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Klikk kontrollen eller inndelingen som inneholder hendelsesegenskapen som du vil bygge inn makroen i.

  Hvis du vil merke hele skjemaet eller rapporten, klikker du Rapport i rullegardinlisten øverst på egenskapssiden.

 4. Velg kategorien Hendelse på egenskapssiden.

 5. Klikk hendelsesegenskap der du vil bygge inn makroen, og klikk deretter Verktøy-knappen ved siden av boksen.

 6. I dialogboksen Velg verktøy klikker du Makroverktøy, og deretter klikker du OK.

 7. I makroverktøyet klikker du i den første raden i Handling-kolonnen.

 8. I rullegardinlisten Handling klikker du den ønskede handlingen.

 9. Fyll ut eventuelle nødvendige argumenter ruten Handlingsargumenter, og deretter flytter du til den neste handlingsraden.

 10. Gjenta trinn 8 og 9 til makroen er ferdig.

 11. Klikk Lagre Knappesymbol , og klikk deretter Lukk Knappesymbol .

Makroen vil kjøre hver gang hendelsen utløses.

Obs!: Access kan du bygge en makrogruppe som en innebygd makro. Bare den første makroen i gruppen kjøres imidlertid når hendelsen utløses. Etterfølgende makroer ignoreres med mindre de kalles fra selve den innebygde makroen (for eksempel ved handlingen OnError ).

Til toppen av delen

Eksempel: Bygge inn en makro i hendelsen Ved ingen data for en rapport

Når du kjører en rapport og datakildene for rapporten ikke inneholder noen poster, viser rapporten en tom side – det vil si en siden som ikke har data. Du foretrekker kanskje å vise en meldingsboks i stedet og at rapporten ikke vises i det hele tatt. Når du bruker en innebygd makro, har du en idéell løsning for denne situasjonen.

 1. Åpne rapporten i utformingsvisning eller oppsettvisning.

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Velg kategorien Hendelse på egenskapssiden.

 4. Klikk Ved ingen data.

 5. Klikk Verktøy-knappen .

 6. I dialogboksen Velg verktøy klikker du Makroverktøy, og deretter klikker du OK.

 7. Angi handlingene og argumentene fra den følgende tabellen.

Handling

Argumenter

Meldingsboks

Finner ingen poster., Ja, Informasjon, Ingen data

AvbrytHendelse

[ingen argumenter]

 1. Legg merke til at tabellen ovenfor viser argumentene slik de vises i kolonnen Argumenter. De angis faktisk under Handlingsargumenter, som beskrevet i den følgende tabellen.

Handlingsargument

Verdi

Melding

Finner ingen poster.

Lydsignal

Ja

Type

Informasjon

Tittel

Ingen data

 1. Klikk Lukk.

  Makroverktøyet lukkes, og hendelsen Ved ingen data viser [Innebygd makro].

 2. Lagre og lukk rapporten.

Neste gang du kjører rapporten og ingen poster blir funnet, vises meldingsboksen. Når du klikker OK i meldingsboksen, avbrytes rapporten uten å vise den tomme siden.

Til toppen av delen

Redigere en makro

 • Sette inn en handlingsrad     Klikk makroraden ovenfor der du vil sette inn den nye handlingen, og klikk deretter Sett inn rader Knapp for å sette inn rad i oppslagstabell i kategorien Utforming i gruppen rader.

 • Slik sletter du en handlingsrad     Klikk handlingsraden du vil slette, og klikk deretter Slett rader Knappesymbol i kategorien Utforming i gruppen rader.

 • Flytte en handlingsrad    Merk handlingen ved å klikke radvelgeren til venstre for handlingsnavnet. Dra radvelgeren for å flytte handlingen til en ny posisjon.

Til toppen av siden

Lære mer om makrohandlinger

Når du arbeider i makroverktøyet, kan du lære mer om en handling eller et argument ved å klikke handlingen eller argumentet og deretter lese beskrivelsen i boksen nederst til høyre i makroverktøyvinduet. Hver makrohandling har også en tilknyttet hjelpeartikkel. Hvis du vil lære mer om en handling, klikker du handlingen i handlingslisten og trykker F1.

Til toppen av siden

Kjøre en makro

Frittstående makroer kan kjøres i ett av følgende måter: direkte (for eksempel fra navigasjonsruten), i en makrogruppe, fra en annen makro fra en VBA-modul, eller svar på en hendelse som oppstår i et skjema, rapport eller kontroll. En makro som er innebygd i et skjema, rapport eller kontrollen kan kjøres ved å klikke Kjør KnappesymbolUtforming-fanen når makroen er i utformingsvisning. Ellers kjøres bare makroen hver gang den tilknyttede hendelsen utløses.

Kjøre makroer direkte

Hvis du vil kjøre en makro direkte, gjør du ett av følgende:

 • Naviger til makroen i navigasjonsruten, og dobbeltklikk deretter makronavnet.

 • Klikk Kjør makro Knappesymbol i kategorien Databaseverktøy i makro-gruppen, klikker du makroen i Makronavn-listen, og klikk deretter OK.

 • Hvis makroen er åpen i utformingsvisning, klikker du Kjør Knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming. Hvis du vil åpne makroen i utformingsvisning, høyreklikker du den i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol .

Kjøre makroer i makrogrupper

Hvis du vil kjøre en makro som er i en makrogruppe, gjør du ett av følgende:

 • Klikk Kjør makro Knappesymbol i makro-gruppen i kategorien Databaseverktøy, og klikk deretter makroen i Makronavn-listen.

  Access inneholder en oppføring for hver makro i hver makrogruppe i formatet makrogruppenavn.makronavn.

 • Klikk OK.

 • Angi makroen som en hendelsesegenskap innstilling i et skjema eller rapport eller som argumentet Makronavn for handlingen KjørMakro . Referere til makroen ved å bruke følgende syntaks:

  makrogruppenavn.makronavn

  Den følgende innstillingen for hendelsesegenskapen kjører for eksempel en makro kalt Kategorier i en gruppe kalt Skjema_Sentralbordknapper:

  Skjema_Sentralbordknapper.Kategorier

 • Kjøre en makro som er i en makrogruppe fra en VBA-prosedyre ved hjelp av metoden KjørMakro for objektet DoCmd , og ved hjelp av syntaksen vist tidligere for å referere til makroen.

Kjøre en makro fra en annen makro eller fra en VBA-prosedyre

Legge til handlingen KjørMakro i makroen eller prosedyren.

 • Hvis du vil legge til handlingen KjørMakro i en makro, klikk KjørMakro i handling-listen i en tom handlingsrad, og angi deretter Makronavn-argumentet til navnet på makroen du vil kjøre.

 • Hvis du vil legge til handlingen KjørMakro i en VBA-prosedyre, legger du til KjørMakro metode for objektet DoCmd i prosedyren, og deretter angir du navnet på makroen du vil kjøre. For eksempel kjøres følgende forekomsten av metoden KjørMakro makroen kalt Mine makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Kjøre en makro som svar på en hendelse i et skjema, en rapport eller en kontroll

Selv om du nå kan bygge inn makroer direkte i hendelsesegenskaper for skjemaer, rapporter og kontroller, kan du også fortsatt opprette frittstående makroer og deretter binde dem til hendelser, slik makroer brukes i tidligere versjoner av Access.

 1. Når du har bygget den frittstående makroen, åpner du skjemaet eller rapporten i utformingsvisning eller oppsettvisning.

 2. Åpne egenskapssiden for skjemaet eller rapporten eller for en inndeling eller kontroll i skjemaet eller rapporten.

 3. Velg kategorien Hendelse.

 4. Klikk hendelsesegenskap for hendelsen du vil utløse makroen. Hvis du vil starte makroen for hendelsen Change , klikker du for eksempel egenskapen Ved endring .

 5. I rullegardinlisten klikker du navnet på den frittstående makroen.

 6. Lagre skjemaet eller rapporten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×