Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Dette emnet gir deg en trinnvise instruksjoner for å gjøre OneNote-notatblokkene dine mer tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

OneNote-notatblokk med en Contoso Project-side som viser en liste over gjøremål og et stolpediagram for oversikt over månedlige utgifter.

Personer som er blinde eller svaksynte, kan lettere forstå notatene dine hvis du oppretter OneNote-notatblokkene med tanke på tilgjengelighet.

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette OneNote 2016-notatblokker som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter, som utklipp, SmartArt-grafikk og figurer.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet, for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder beskrivelser av det som er viktig i bildet.

Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til en meningsfull hyperkoblingstekst.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Gi alle notatblokkdeler unike navn, og fjerne tomme deler.

Skjermlesere leser delfaner som gir informasjon om hva notatblokken inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en notatblokk og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til delfaner

Slette delfaner

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi suksess og en rød X for å angi feil, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruke en større skriftstørrelse (18 punkter eller større), sans serif-skrift og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkludere tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Skjermleserprogramvare gjenkjenner innebygde overskriftsstiler som overskrifter, og kan lese opp overskrifter til lytteren. Skjermleserprogramvare gjør det også mulig for brukere å navigere etter overskrift. Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i OneNote til å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene dine.

I tillegg er personer med lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, avhengig av overskrifter for å hjelpe dem med å strukturere informasjon og dele informasjon inn i mindre biter som er enklere å ta inn.

For at navigasjon skal bli enklere kan du organisere overskriftene i den foreskrevne logiske rekkefølgen. Bruk overskrift 1, overskrift 2 og deretter overskrift 3, ikke overskrift 3, overskrift 1 og deretter overskrift 2.

Bruk overskrifter til å organisere informasjonen i notatene dine i små, logiske inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruk ordnede lister

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Bruk en enkel tabellstruktur, og spesifiser kolonnetoppteksten.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en tabell er nestet i en annen tabell, eller hvis en celle er slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter dette punktet. Tomme celler i en tabell kan også villede den som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen. Skjermlesere bruker også informasjon fra topptekst til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelltopptekster

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel fotografier, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av bildet.

 1. Høyreklikk bildet i notatblokken, og velg Alternativ tekst... .

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, klikker du OK.

  Merknad: Fyll ut både Tittel- og Beskrivelse-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

  Skjermbilde av dialogboksen Alternativ tekst i OneNote med eksempeltekst i feltene Tittel og Beskrivelse.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Legge til en beskrivende hyperkobling i teksten for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Klikk Kobling på båndet i Sett inn-menyen.

 3. Teksten du merket, vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Merknad: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Legg til nettadressen i Adresse-feltet.

  Merknad: Du kan kopiere og lime inn adressen eller bruke knappen Søk på nettet eller Søk etter fil i OneNote til å finne målsiden eller filen.

  Skjermbilde av dialogboksen Kobling i OneNote. Inneholder to felt som skal fylles ut: Tekst som skal vises, og adresse.
 5. Klikk OK.

Gi nytt navn til delfaner

Delfaner med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere med å finne den riktige delen.

 1. Høyreklikk delfanen du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn.

 2. Skriv inn det nye navnet.

  Skjermbilde av hurtigmenyen med alternativet Gi nytt navn valgt.

Slette delfaner

For å hjelpe skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon, kan du fjerne eventuelle ubrukte delfaner som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk delfanen du vil slette i en notatblokk, og velg Slett.

  Skjermbilde av hurtigmenyen for å fjerne en del
 2. Klikk Ja i bekreftelsesboksen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. I Hjem-menyen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift for å fremheve noe.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Klikk pil ned ved siden av Skriftfarge-ikonet på Hjem-menyen, og klikk deretterAutomatisk.

  Skjermbilde av alternativet Skriftfarge på Hjem-menyen.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene til å lage en disposisjon av notatblokksidene for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Velg en overskriftsstil i Hjem-menyen, for eksempel Overskrift 2.

  Skjermbilde av valg av en overskriftsstil fra Hjem-menyen.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk Punktmerking-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil endre punktstilen, klikker du pil ned ved siden av Punktmerking-ikonet.

  Skjermbilde av elementet Punktmerket liste valgt på Hjem-menyen.
 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Merknad: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Når det er gjennomførbart, bruk nummererte lister da de er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk Nummerering-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil endre nummereringsstilen, klikker du pil ned ved siden av Nummerering-ikonet.

  Skjermbilde av alternativet Nummerert liste i Hjem-menyen.
 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Klikk Avsnittsjustering-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Klikk Alternativer for avsnittsavstand... , og skriv inn avstanden du vil bruke.

  Merknad: Verdiene for avsnittsavstand i OneNote følger en annen logikk enn verdiene i for eksempel Word. I OneNote må du angi det totale antallet (i punkter) for både gjeldende skriftstørrelse og den tiltenkte linjeavstanden. Hvis du for eksempel vil bruke dobbel linjeavstand med Calibri skriftstørrelse 11, angir du 27 i Minste linjeavstand-feltet.

 4. Skjermbilde av alternativet Avsnittsavstand på Hjem-menyen.

Bruk tabelloverskrifter

Legg til topptekster i tabellen for hjelpe skjermlesere å holde oversikt over kolonnene og radene .

Alle tabeller som er opprettet i OneNote har automatisk en overskriftsrad. Det er mulig å fjerne/legge til overskriftsraden ved hjelp av OneNote Windows-skrivebordsappen. Hvis du bruker en bærbar PC som har overskriftsraden deaktivert, kan du bruke Windows-skrivebordsappen til å løse dette problemet.

 1. I tabellen plasserer du markøren et vilkårlig sted i den første raden.

 2. Klikk Sett inn over i Tabellverktøy-menyen.

 3. Høyreklikk den innsatte raden i tabellen, og velg Tabell. Kontroller at Topptekstrad er valgt.

 4. Gå tilbake til tabellen og skriv inn kolonneoverskriftene.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette OneNote for Mac-notatblokker som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter, som utklipp, SmartArt-grafikk og figurer.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, bør du gjenta den teksten i brødteksten. I alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og hvilken hensikt det har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til en meningsfull hyperkoblingstekst.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Gi alle notatblokkdeler unike navn, og fjerne tomme deler.

Skjermlesere leser delfaner som gir informasjon om hva notatblokken inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en notatblokk og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Slette inndelingsfaner

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som å legge til fet skrift eller bruke større skrift. Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst, slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er en kobling selv om de ikke ser fargen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruke en større skriftstørrelse (18 punkter eller større), sans serif-skrift og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi kan oppleve at de oppfatter bevegelse av ordene på en side, eller tekst som flyter sammen (en linje med tekst som komprimeres inn i linjen under). Teksten kan også være slått sammen eller på annen måte forvrengt.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkludere tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå stort mellomrom mellom ordene. Store mellomrom kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i OneNote til å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene.

Overskrifter bør f.eks. organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i notatene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Bruk en enkel tabellstruktur, og spesifiser kolonnetoppteksten.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel fotografier, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av bildet.

 1. Høyreklikk bildet i notatblokken, og velg Alternativ tekst... .

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, klikker du OK.

  Merknad: Fyll ut både Tittel- og Beskrivelse-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

  Alternativ tekst-dialogboks for Mac Sierra.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Legge til en beskrivende hyperkobling i teksten for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Klikk Kobling på båndet i Sett inn-menyen.

 3. Teksten du merket, vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Merknad: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Legg til nettadressen i Adresse-feltet. Du kan kopiere og lime inn adressen fra den opprinnelige plasseringen.

  Hyperkobling-dialogboks for Mac.

 5. Klikk OK.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Inndelingsfaner med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere med å finne den riktige delen.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn.

 2. Skriv inn det nye navnet.

  Hurtigmeny for inndeling med utheving av Gi nytt navn til inndeling.

Slette inndelingsfaner

For å hjelpe skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon, kan du fjerne eventuelle ubrukte inndelingsfaner som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil slette i en notatblokk, og velg Slett inndeling.

  Hurtigmeny for inndeling i Mac med utheving av Slett inndeling.

 2. Klikk Ja i bekreftelsesboksen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. I Hjem-menyen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift for å fremheve noe.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Klikk pil ned ved siden av Skriftfarge-ikonet på Hjem-menyen, og klikk deretterAutomatisk.

  Skriftfarge-rullegardinmenyen i OneNote for Mac.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene til å lage en disposisjon av notatblokksidene for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Velg en overskriftsstil i Hjem-menyen, for eksempel Overskrift 2.

  Overskriftstil-meny i OneNote for Mac,

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk Punktmerking-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil endre punktstilen, klikker du pil ned ved siden av Punktmerking-ikonet.

 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Punktmerket liste-rullegardinmeny i Mac.

  Merknad: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Når det er gjennomførbart, bruk nummererte lister da de er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk Nummerering-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil endre nummereringsstilen, klikker du pil ned ved siden av Nummerering-ikonet.

  Nummerert liste-rullegardinmeny i Mac.
 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Klikk Avsnittsjustering-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Klikk på justeringen du vil bruke.

  Avsnittjustering-rullegardingmeny på Mac.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Merknad: Dette emnet forutsetter at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette notatblokker som er tilgjengelige for alle, i OneNote for iOS.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter, som utklipp, SmartArt-grafikk og figurer.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, bør du gjenta den teksten i brødteksten. I alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og hvilken hensikt det har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til en meningsfull hyperkoblingstekst.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Gi alle notatblokkdeler unike navn, og fjerne tomme deler.

Skjermlesere leser delfaner som gir informasjon om hva notatblokken inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en notatblokk og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Slette inndelingsfaner

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som å legge til fet skrift. Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst, slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er en kobling selv om de ikke ser fargen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Unngå høy bruk av forskjellige stiler for tekstformatering.

Personer med dysleksi kan oppleve at de oppfatter bevegelse av ordene på en side, eller tekst som flyter sammen (en linje med tekst som komprimeres inn i linjen under). Teksten kan også være slått sammen eller på annen måte forvrengt.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå stort mellomrom mellom ordene. Store mellomrom kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde formateringsverktøy.

Bruk de innebygde formateringsverktøyene i OneNote for iOS for å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene dine.

Informasjonen i notatene dine bør også organiseres i små, logiske inndelinger. Bruk punktlister for elementer som ikke må være i en bestemt rekkefølge. Bruk ordnede lister for elementer som må være i en bestemt rekkefølge.

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Legge til alternativ tekst til bilder

Legg til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese en beskrivelse av bildet.

 1. Trykk og hold på bildet i notatblokken, sveip til venstre i hurtigmenyen og trykk på Alternativ tekst.

 2. Skriv inn en tittel og beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, trykker du på Ferdig.

  Merknad: Fyll ut både TITTEL- og BESKRIVELSE-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

  Alternativ tekst-dialogboks i iPhone.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote for iOS-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Legg til en hyperkobling i en beskrivende tekst for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Sveip til venstre i menylinjen, og trykk deretter på knappen Sett inn kobling.

  Kobling-knapp i menylinjen i iPhone.
 3. Teksten du merket, vises i VIS-feltet. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Merknad: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Skriv nettadressen til hyperkoblingen inn i ADRESSE-feltet.

  Merknad: Du kan også kopiere og lime inn adressen.

 5. Trykk Ferdig.

  Hyperkobling-dialogboks i iPhone.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Inndelingsfaner med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere med å finne riktig inndeling.

 1. Trykk og hold på inndelingsfanene du vil gi nytt navn i en notatblokk, og trykk på Gi nytt navn-knappen i menylinjen.

  Gi ny navn til inndeling-knappen i menylinjen i iPhone.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk på Ferdig.

Slette inndelingsfaner

For å hjelpe skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon, kan du fjerne eventuelle ubrukte inndelingsfaner som ikke inneholder informasjon.

 1. Trykk og hold på inndelingsfanen du vil fjerne i en notatblokk, og trykk deretter på Fjern-knappen i menylinjen.

  Fjern inndeling-knappen i menylinjen i iPhone.

 2. Klikk på Slett i bekreftelsesboksen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

Bruke tekstformatering

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. I menylinjen kan du for eksempel velg fet eller kursivert skrift for å understreke eller fremheve noe. Trykk på alternativet du vil velge.

  Fet tekst-knappen på menylinjen i iPhone.

Endre skrifttype og størrelse

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet i Notatblokker-visningen.

  Innstillinger-knappen i Notatblokker iPhone.
 2. Trykk på Rediger og vis i Innstillinger.

 3. Velg en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype.

  Endre alternativer for skrifttype og tekststørrelse i Innstillinger i iPhone.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte kontinuerlig tekst til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk på Punktmerket liste-knappen i menylinjen.

  Punktmerket liste-knappen på menylinjen i iPhone.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Merknad: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Bruk en nummerert liste for en sekvens, da det er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk på Nummerering-knappen i menylinjen.

  Sortert liste-knappen på menylinjen i iPhone.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Juster avsnittene til venstre for å unngå store avstander mellom ordene.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Trykk på Juster-knappen i menylinjen.

  Venstrejuster-knapp i menylinjen i iPhone.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette notatblokker i OneNote for Windows 10 som er tilgjengelige for alle.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter, som utklipp, SmartArt-grafikk og figurer.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, bør du gjenta den teksten i brødteksten. I alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og hvilken hensikt det har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til en meningsfull hyperkoblingstekst.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Gi alle notatblokkdeler unike navn, og fjerne tomme deler.

Skjermlesere leser delfaner som gir informasjon om hva notatblokken inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en notatblokk og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Slette inndelingsfaner

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Du kan også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som å legge til fet skrift. Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst, slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er en kobling selv om de ikke ser fargen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Unngå høy bruk av forskjellige stiler for tekstformatering.

Personer med dysleksi kan oppleve at de oppfatter bevegelse av ordene på en side, eller tekst som flyter sammen (en linje med tekst som komprimeres inn i linjen under). Teksten kan også være slått sammen eller på annen måte forvrengt.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå stort mellomrom mellom ordene. Store mellomrom kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk innebygde formateringsverktøy.

Bruk de innebygde formateringsverktøyene i OneNote for å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene dine.

Informasjonen i notatene dine bør også organiseres i små, logiske inndelinger. Bruk punktlister for elementer som ikke må være i en bestemt rekkefølge. Bruk ordnede lister for elementer som må være i en bestemt rekkefølge.

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Legge til alternativ tekst til bilder

Legg til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese en beskrivelse av bildet.

 1. Høyreklikk på bildet i notatblokken, og klikk på Bilde > Alternativ tekst.

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Skriv kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, klikker du på Ferdig.

  Merknad: Fyll ut både Tittel- og Beskrivelse-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

  Dialogboks for alternativ tekst for å legge til alternativ tekst i OneNote for Windows 10.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Legg til en hyperkobling i en beskrivende tekst for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Klikk på Kobling på båndet i Sett inn-menyen.

 3. Teksten du merket, vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Merknad: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Skriv nettadressen til hyperkoblingen inn i Adresse-feltet.

  Merknad: Du kan også kopiere og lime inn adressen.

 5. Klikk Sett inn.

  Skjermbilde av dialogboksen for å legge til en hypertekstkobling i OneNote for Windows 10.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Inndelingsfaner med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere med å finne riktig inndeling.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn til inndeling.

  Skjermbilde av hurtigmenyen for å gi nytt navn til en inndelingsfane i OneNote for Windows 10.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk på ENTER.

Slette inndelingsfaner

For å hjelpe skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon, kan du fjerne eventuelle ubrukte inndelingsfaner som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil slette i en notatblokk, og velg Slett inndeling.

  Skjermbilde av hurtigmenyen for å slette en inndelingsfane i OneNote for Windows 10.

 2. Klikk på Slett inndeling i bekreftelsesboksen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. Hjem-menyen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift, for å fremheve noe.

  Tekstformatering-knappene på Hjem-båndet i OneNote for Windows 10.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte kontinuerlig tekst til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Punktliste-ikonet på Hjem-menyen.

  Punktliste-knappen er valgt på Hjem-båndet i OneNote for Windows 10.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Merknad: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Bruk en nummerert liste for en sekvens, da det er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Nummerering-ikonet på Hjem-menyen, og velg en stil.

  Nummerert liste-knappene på Hjem-båndet i OneNote for Windows 10.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette OneNote Online-notatblokker som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter, som utklipp, SmartArt-grafikk og figurer.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, bør du gjenta den teksten i brødteksten. I alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og hvilken hensikt det har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til en meningsfull hyperkoblingstekst.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Gi alle notatblokkdeler unike navn, og fjerne tomme deler.

Skjermlesere leser delfaner som gir informasjon om hva notatblokken inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en notatblokk og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Slette inndelingsdelfaner

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som å legge til fet skrift eller bruke større skrift. Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst, slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er en kobling selv om de ikke ser fargen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, også personer med synshemninger, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruke en større skriftstørrelse (18 punkter eller større), sans serif-skrift og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi kan oppleve at de oppfatter bevegelse av ordene på en side, eller tekst som flyter sammen (en linje med tekst som komprimeres inn i linjen under). Teksten kan også være slått sammen eller på annen måte forvrengt.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkludere tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå stort mellomrom mellom ordene. Store mellomrom kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i OneNote Online for å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene.

Overskrifter bør f.eks. organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i notatene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Bruk en enkel tabellstruktur, og spesifiser kolonnetoppteksten.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel fotografier, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av bildet.

 1. Høyreklikk på bildet i notatblokken, og velg Rediger alternativ tekst ….

 2. Skriv inn en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, klikker du på OK.

  Alternativ tekst-dialogboks for OneNote Online.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote Online-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til beskrivende hyperkoblingstekst

Legge til en beskrivende hyperkobling i teksten for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Klikk Kobling på båndet i Sett inn-menyen.

 3. Teksten du merket, vises i feltet Vis tekst. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Merknad: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Legg til nettadressen i Adresse-feltet.

  Hyperlink-dialogboks for OneNote Online.

 5. Klikk Sett inn.

Gi nytt navn til inndelingsfaner

Inndelingsfaner med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere med å finne riktig inndeling.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn ….

 2. Skriv inn det nye navnet.

  Alternativet Gi nytt navn til en inndeling i OneNote Online.

Slette delfaner

For å hjelpe skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon, kan du fjerne eventuelle ubrukte inndelingsfaner som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil slette i en notatblokk, og velg Slett ….

  Alternativet Slett inndeling i OneNote Online.

 2. Klikk Ja i bekreftelsesboksen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. I Hjem-menyen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift for å fremheve noe.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Klikk pil ned ved siden av Skriftfarge-ikonet på Hjem-menyen, og klikk deretterAutomatisk.

  Alternativer for skriftfarge i OneNote Online.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene til å lage en disposisjon av notatblokksidene for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Velg en overskriftsstil i Hjem-menyen, for eksempel Overskrift 2.

  Alternativer for overskriftstiler i OneNote Online.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk Punktmerking-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil endre punktstilen, klikker du pil ned ved siden av Punktmerking-ikonet.

  Punktmerket liste-menyen i OneNote Online.

 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Merknad: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Når det er gjennomførbart, bruk nummererte lister da de er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk Nummerering-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil endre nummereringsstilen, klikker du pil ned ved siden av Nummerering-ikonet.

  Alternativer for menyen Nummerert liste i OneNote Online.

 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Klikk Avsnittsjustering-ikonet på Hjem-menyen.

 3. Velg alternativet du vil ha.

  Menyalternativer for avsnittjustering i OneNote Online.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×