Gjøre et dataark enklere å vise og skrive ut

Når du åpner en tabell eller viser resultatet av en spørring, viser Microsoft Office Access 2007 tabell- eller spørringsresultatet i dataarkvisning. Du kan tilpasse visningen av dataarket – raden og kolonnen som vises i dataarkvisning – på flere forskjellige måter for å gjøre det enklere å arbeide med resultatet, vise det eller skrive det ut.

Denne artikkelen forklarer hvordan du tilpasser utseendet på et dataark, for eksempel hvordan du fryser en kolonne eller hvordan du endrer bakgrunnsfargen på alternative rader.

I denne artikkelen.

Hva er et dataark?

Lagre endringer i oppsett

Endre størrelse på kolonner eller rader

Flytte en kolonne

Endre skrift, skriftstørrelse, formatering og skriftfarge

Vise eller skjule kolonner

Fryse og frigi kolonner

Endre støttelinjestil og bakgrunnsfarge

Angi standarder for visning av dataark

Vise kolonnesummer

Endre bakgrunnsfarge på alternative rader

Hva er et dataark?

Et dataark viser feltene for hver post fra en tabell, et skjema eller et spørringsresultat i tabellformat (rad og kolonne), som vist her.

Ansattabell i dataarkvisning

Du kan også vise et skjema i dataarkvisning ved hjelp av kommandoen Delt skjema, som åpner en ny objektkategori som viser et skjema som er delt i to visninger vannrett: Oppsettvisning og dataarkvisning. Du deler et skjema ved å åpne et skjema i en hvilken som helst visning, og deretter klikker du Del skjema i Skjemaer-gruppen i kategorien Opprett.

Til toppen av siden

Lagre endringer i oppsett

Når du gjør endringer i oppsettet og utseendet på et dataark, vil du kanskje lagre disse endringene slik at de brukes neste gang du åpner dataarket. Når du lukker et dataark etter at du gjør endringer i oppsettet, blir du bedt om å lagre endringene. Hvis du klikker Ja, lagres endringene og brukes neste gang du åpner dataarket. Hvis du klikker Nei, forkastes endringene, og dataarket åpnes med standard oppsettinnstillinger (eller de siste lagrede innstillingene) neste gang du åpner det.

Til toppen av siden

Endre størrelse på kolonner eller rader

Noen ganger får ikke alle kolonnene i et dataark plass på skjermen, eller enkeltkolonner kan oppta mer plass enn nødvendig. I tillegg vil du kanskje endre høyden på radene. Når du åpner en tabell, spørring eller et skjema i dataarkvisning, kan du manuelt endre størrelsen på én kolonne, eller du kan endre størrelsen på en kolonne for å tilpasse innholdet automatisk. Du kan endre høyden på radene i et dataark, men den nye høyden gjelder for alle radene, og ikke for enkeltrader.

Endre størrelse på en kolonne manuelt

 • Plasser pekeren på høyre kant av kolonnen som du vil endre størrelse på, og når pekeren blir en tohodet pil, drar du til kolonnen har størrelsen du vil bruke.

  Endre størrelse på kolonne i dataark

  -eller-

 • Høyreklikk kolonneoverskriften, og klikk deretter Kolonnebredde på hurtigmenyen.

 • Angi en kolonnebredde i dialogboksen Kolonnebredde, eller merk av for Standardbredde hvis du vil bruke standardbredden, og klikk deretter OK.

Endre størrelse på en kolonne for å tilpasse innholdet

 • Dobbeltklikk høyre kant av kolonneoverskriften.

  -eller-

 • Høyreklikk kolonneoverskriften, og klikk deretter Kolonnebredde på hurtigmenyen.

 • Klikk Beste tilpassing i dialogboksen Kolonnebredde.

Endre størrelse på rader

Når du endrer størrelse på en rad, endres størrelsen på alle radene. Du kan ikke endre størrelsen på hver rad for seg.

Endre størrelse på rad i dataark

 • Plasser pekeren mellom to postvelger til venstre i dataarket, og dra til radene får ønsket størrelse.

  -eller-

 • Høyreklikk en postvelger, og klikk deretter Radhøyde på hurtigmenyen.

 • Angi en radhøyde i dialogboksen Radhøyde, og klikk deretter OK.

Endre størrelse på rader til standardhøyden

 1. Høyreklikk en postvelger, og klikk deretter Radhøyde på hurtigmenyen.

 2. Merk av for Standardhøyde i dialogboksen Radhøyde, og klikk deretter OK.

Obs!: Du kan ikke angre endringer i bredden på en kolonne eller høyden på rader ved å klikke Angre på verktøylinjen for hurtigtilgang. Du angrer endringene ved å lukke dataarket og deretter klikke Nei når du blir bedt om å lagre endringer i oppsettet av dataarket. Hvis du klikker Nei, angrer du også andre endringer du har gjort i oppsettet.

Til toppen av siden

Flytte en kolonne

Du kan ordne rekkefølgen på kolonnene i et dataark ved å dra kolonnene til forskjellige plasseringer. Du kan for eksempel gjøre dette for å sikre at en kolonne er lengst til venstre, og derfor alltid forblir i visningen.

 1. Klikk kolonneoverskriften for å merke kolonnen.

 2. Dra kolonnen til den nye plasseringen. Når markøren vises, slipper du kolonnen i posisjon.

  Flytte Fornavn-kolonnen til posisjonen lengst til venstre

Til toppen av siden

Endre skrift, skriftstørrelse, formatering og skriftfarge

Når du har åpnet en tabell, spørring eller et skjema i dataarkvisning, kan du endre skriften eller skriftegenskapene, for eksempel størrelse, farge og formatering. Legg merke til at endringene gjelder hele dataarket. Hvis du vil at endringene skal lagres slik at de vises automatisk neste gang du åpner dataarket, må du huske å klikke Ja når du blir bedt om å lagre endringene og lukke dataarket i oppsettet.

Illustrasjonen nedenfor viser Skrift-gruppen i kategorien Startside. Du bruker kommandoene i denne gruppen til å gjøre endringer i skriftegenskapene i dataarket.

Skrift-gruppe

 • Gjør ett av følgende i Skrift-gruppen i kategorien Startside:

  • Skriv inn eller velg en skrift i Skrift-boksen hvis du vil endre skriften.

  • Skriv inn eller klikk en skriftstørrelse i Skriftstørrelse-boksen hvis du vil endre skriftstørrelsen.

  • Klikk Fet, Kursiv eller Understreking (eller en hvilken som helst kombinasjon av de tre knappene) hvis du vil endre skriftstilen.

  • Klikk pilen ved siden av Skriftfarge-knappen hvis du vil endre skriftfargen, og velg deretter en farge fra paletten.

Til toppen av siden

Vise eller skjule kolonner

Når du arbeider i dataarkvisning, kan du skjule kolonnene for å fjerne dem fra visningen. Du kan reversere denne handlingen ved å velge å vise de skjulte kolonnene. Du kan for eksempel skjule en kolonne som inneholder informasjon som ikke er nødvendig på et gitt tidspunktet.

Obs!: Du viser eller skjuler kolonner i et dataark ved først å åpne en tabell, spørring eller et skjema i dataarkvisning.

Skjule én eller flere kolonner

 1. Merk kolonnen eller kolonnene du vil skjule.

  Du merker tilstøtende kolonner ved å holde nede SKIFT-tasten og klikke flere kolonneoverskrifter.

  Obs!: Du kan ikke merke kolonner som ikke står ved siden av hverandre. Merk flere kolonner og skjul dem separat.

 2. Høyreklikk kolonneoverskriften, og klikk deretter Skjul kolonner på hurtigmenyen.

Skjule kolonner i dataark

Vise én eller flere skjulte kolonner

 1. Høyreklikk en kolonneoverskrift, og klikk deretter Vis kolonner.

 2. Merk av for de skjulte kolonnene du vil vise, i dialogboksen Vis kolonner, og klikk deretter Lukk.

Til toppen av siden

Fryse og frigi kolonner

Noen ganger vil du kanskje oppbevare visse kolonner på venstre side mens du ruller eller navigerer til en annen posisjon i dataarket. Du vil kanskje bruke samme posisjon for en kolonne for alltid å vise en tittel eller ID slik at du enkelt kan identifisere en post. Du kan fryse én eller flere kolonner for å gjøre dette.

Obs!: Du fryser eller frigir kolonner i et dataark ved først å åpne en tabell, spørring eller et skjema i dataarkvisning.

Fryse én eller flere kolonner

 1. Merk kolonnen eller kolonnene du vil fryse.

  Du merker én kolonne ved å klikke kolonneoverskriften for den kolonnen. Du merker tilstøtende kolonner ved å holde nede SKIFT-tasten og klikke flere kolonneoverskrifter. Du kan ikke merke kolonner som ikke står ved siden av hverandre. Merk flere kolonner og frys dem separat.

 2. Høyreklikk kolonneoverskriften, og klikk deretter Frys kolonner på hurtigmenyen.

  Obs!: Kolonner som fryses, flyttes til venstre for alle andre kolonner. Du tilbakestiller disse kolonnene til de opprinnelige posisjonene ved først å frigi dem og deretter dra kolonnene til posisjonen du vil bruke.

Frigi alle kolonner

 • Høyreklikk en kolonneoverskrift, og klikk deretter Frigi alle kolonner på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Endre støttelinjestil og bakgrunnsfarge

Du kan endre utseendet på et dataark ved å endre støttelinjestil og bakgrunnsfarge. I tillegg kan du angi bakgrunnsfargen slik at den skifter for hver post. Du gjør dette ved å se delen Endre bakgrunnsfarge på skiftende rader.

Obs!: Du angir støttelinjestil eller bakgrunnsfarge i et dataark ved først å åpne en tabell, spørring eller et skjema i dataarkvisning.

Angi støttelinjestil

 1. Klikk pilen ved siden av Støttelinjer i Skrift-gruppen i kategorien Startside.

 2. Klikk støttelinjestilen du vil bruke.

  Støttelinjer-knapp i Skrift-gruppen

Angi bakgrunnsfarge

 1. Klikk pilen ved siden av Fyll-/bakgrunnsfarge i Skrift-gruppen i kategorien Startside.

 2. Klikk bakgrunnsfargen du vil bruke.

  Fyll-/bakgrunnsfarge-knappen i Skrift-gruppen

Til toppen av siden

Angi standarder for visning av dataark

Du kan tilpasse standardverdiene som bestemmer første utseende for et dataark. Ved å tilpasse standardverdiene kan du bruke en standardvisning for alle nye dataark. Disse innstillingene kan du endre i dialogboksen Alternativer for Access. Oppsettinnstillingene du angir her, gjelder for alle databaser, ikke bare den gjeldende databasen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen .

 2. Klikk Alternativer for Access, og klikk deretter Dataark.

 3. Angi alternativene du vil bruke.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Vise kolonnesummer

Noen ganger er det nyttig å kunne vise en sum nederst i en kolonne. Office Access 2007 inneholder et nytt verktøy, kalt Totalrad, som forenkler prosessen med å summere kolonner med data. Du kan også bruke Totalrad til å utføre andre beregninger, for eksempel finne gjennomsnitt, telle antall elementer i en kolonne, og finne minste eller største verdi i en kolonne med data.

Totalrad i dataark

Du viser Totalrad mens du viser et dataark ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Klikk Totaler i Poster-gruppen i kategorien Startside.

  Det vises en ny rad nederst i dataarket med ordet Total i den første kolonnen.

 2. Klikk cellen som inneholder ordet Total.

  Legg merke til at det vises en pil i cellen.

 3. Klikk pilen for å velge en mengdefunksjon.

  Hvilke mengdefunksjoner som er tilgjengelige, avhenger av typen data som finnes i kolonnen. Hvis kolonnen for eksempel inneholder valutadata, vises det en liste over funksjoner lik listen som ble vist i foregående grafikk.

Du får mer informasjon om hvordan du bruker Totalrad ved å klikke koblingene i Se også-delen i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Endre bakgrunnsfarge på alternative rader

Du kan angi bakgrunnsfarge på alternative rader i et dataark uavhengig av vanlig bakgrunnsfarge. Når du angir en alternativ bakgrunnsfarge, gjør du det enklere å skille tilstøtende rader.

Obs!: Du endrer bakgrunnsfarge på alternative rader i et dataark ved først å åpne en tabell, spørring eller et skjema i dataarkvisning.

 1. Klikk pilen ved siden av Alternativ fyll-/bakgrunnsfarge i Skrift-gruppen i kategorien Startside.

  Knappen Alternativ fyll-/bakgrunnsfarge i Skrift-gruppen

 2. Klikk den skiftende raden og bakgrunnsfargen du vil bruke.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×