Formatere feltet for dato og klokkeslett i Access

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bruker datatypen Dato/klokkeslett datatype i Microsoft Access, du har muligheten til å beholde standardformatene, bruke et forhåndsdefinert format eller opprette et egendefinert format. Denne artikkelen forklarer kort dato/klokkeslett-data type, hvordan du legger til et felt for dato og klokkeslett i en tabell og hvordan du kan bruke et forhåndsdefinert eller egendefinert format.

Hva ønsker du å gjøre?

Oversikt over dato- og klokkeslettformater

Legge til felt for dato og klokkeslett i tabeller

Formatere dato/klokkeslett-feltet

Begrense format for dato og klokkeslett oppføringen ved å bruke en inndatamaske

Mer informasjon

Oversikt over dato- og klokkeslettformater

Access viser automatisk datoen og klokkeslettet i dato og langt klokkeslett. Datoer vises som mm/dd/åååå i USA og som, mm/dd/åååå utenfor USA ble mm er måneden, dd er dagen og åååå er året. Klokkeslettet vises som tt: mm: ss AM/PM, der tt er timen, mm er minutter, og ss er sekunder, men du kan vise datoen og klokkeslettet i flere formater.

Disse automatisk formater for datoer og klokkeslett, varierer avhengig av den geografiske plasseringen som er angitt i innstillingen Microsoft Windows region og språk på datamaskinen. Hvis du for eksempel i Europa og mange deler av Asia, avhengig av plasseringen din, du kan se datoen og klokkeslettet som 28.11.2018 12:07:12 PM eller 28/11/2018 12:07:12 PM. I USA, vil du se 11/28/2018 12:07:12 PM. Det er mulig å endre disse formatene automatisk ved hjelp av egendefinerte visningsformater. Visningsformatet du velger, påvirker ikke hvordan dataene registreres eller hvordan Access lagrer disse dataene. Du kan for eksempel angi en dato i et europeisk format for eksempel 28.11.2018 og har tabellen, skjemaet eller rapporten vise verdien som 11/28/2018.

Access tilbyr automatisk et visst antall datavalidering som er relatert til dato og klokkeslett formatering. Hvis du for eksempel hvis du angir en ugyldig dato, for eksempel 32.11.2018, vises en melding, og du vil ha muligheten til å skrive inn en ny verdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslett type til datatypen tekst. Gyldige datoverdier strekker seg fra-657 434 (januar 1, 100 e.kr.) til 2 958 465 (desember 31 desember 9999 e.kr.). Gyldige klokkeslettverdier strekker seg fra.0 til.9999, eller 23:59:59.

Hvis du vil ha mer informasjon om datatypen Dato/klokkeslett, kan du se artikkelen Innføring i datatyper og feltegenskaper.

Til toppen av siden

Legge til felt for dato og klokkeslett i tabeller

 1. Åpne tabellen der du vil sette inn dato/klokkeslett-felt i dataarkvisning.

 2. Klikk pil ned ved siden av Klikk for å legge til kolonnen, og velg dato og klokkeslett fra rullegardinlisten feltlisten.

 3. Gi nytt navn til feltet og lagre tabellen.

Hvis du vil legge til datoer til felt, klikker du datovelgeren eller Kalender-ikonet og gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil angi gjeldende dato, klikker du i dag.

 • Hvis du vil velge en dag i gjeldende måned, klikk datoen.

 • Bruk knappene frem eller tilbake til å velge en annen måned og dag.

Til toppen av siden

Formatere dato/klokkeslett-feltet

Access har flere forhåndsdefinerte formater for dato- og klokkeslettdata, men hvis disse formatene ikke innfrir dine behov, kan du angi et egendefinert format. Standardformatet er Dato – dd.mm.åååå tt:mm:ss.

Bruke et forhåndsdefinert format

 1. Hvis du ikke allerede har et felt for dato og klokkeslett, Legg til feltet. Åpne tabellen i dataarkvisning, klikker du pil ned ved siden av Klikk for å legge til kolonnen, og velg dato og klokkeslett fra rullegardinlisten feltlisten.

 2. Høyreklikk tabelloverskriften og Bytt til utformingsvisning.

 3. I den øvre delen av utformingsrutenettet velger du Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere.

 4. Klikk pilen i egenskapsboksen Format under Feltegenskaper, og velg et format fra rullegardinlisten.

  egenskaper for dato og klokkeslett

 5. Når du har valgt et format, vises smartflagget Alternativer for oppdatering av egenskap, som gir deg muligheten til å bruke det nye formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som hadde arvet det logisk. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og deretter klikker du Oppdater format overalt der feltnavn brukes. I dette tilfellet er feltnavn navnet på Dato/klokkeslett-feltet.

 6. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du Ja når dialogboksen Oppdater egenskaper vises med skjemaene og de andre objektene som arver det nye formatet.

 7. Lagre endringene, og bytt til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Bruke egendefinert format

Når du oppretter et egendefinert format, kan du angi ulike tegn i Format-egenskapen for et tabellfelt. Tegnene består av plassholdere (for eksempel 0 og #) skilletegn (for eksempel perioder og komma), litterale tegn og farger. Egendefinerte formater for dato/klokkeslett-felt kan inneholde to deler – én for datoen og en annen for klokkeslett, og du skiller inndelingene med et mellomrom.

Når du bruker et egendefinert format til dato/klokkeslett-felt, kan du kombinere ulike formater ved å ha to deler, én for dato og en annen gang. I for eksempel en forekomst, vil du skiller inndelingene med et mellomrom. For eksempel du kan kombinere dato og langt klokkeslett-formater på følgende måte: m/dd/åååå: mm: ss. Hvis du vil bruke et egendefinert dato- eller klokkeslettformat, kan du gjøre følgende:

 1. I navigasjonsruten, høyreklikker du tabellen som du vil arbeide med, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Velg Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere, i den øvre delen av utformingsrutenettet .

 3. Klikk egenskapsboksen Format i den nedre delen, og skriv deretter inn det egendefinerte formatet ved å bruke tegn fra tabellen plassholdere og skilletegn for egendefinert format .

 4. Når du har skrevet inn et format, vises smartflagget Alternativer for oppdatering av egenskap, som gir deg muligheten til å bruke formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som hadde arvet det logisk. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og deretter klikker du Oppdater format overalt der feltnavn brukes. I dette tilfellet er feltnavn navnet på Dato/klokkeslett-feltet.

 5. Hvis du velger å bruke endringene i hele databasen, vises dialogboksen Oppdater egenskaper med skjemaene og andre objekter som vil arve det nye formatet. Klikk Ja for å bruke formatet.

 6. Lagre endringene, og bytt deretter til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Til toppen av siden

Begrense format for dato og klokkeslett oppføringen ved å bruke en inndatamaske

Når du vil tvinge brukere til å angi dato og klokkeslett i et bestemt format, kan du bruke en inndatamaske. Hvis du for eksempel hvis du har brukt en inndatamaske for å angi datoer i europeisk format, vil noen registrering av data i databasen ikke kunne angi datoer i andre formater. Inndatamasker kan brukes til felter i tabeller, spørringsresultatsett, og kontroller i skjemaer og rapporter.

Du kan definere en inndatamaske i ett format, men du kan angi et annet visningsformat. Du kan for eksempel har en inndatamaske krever dato angis som 2018.04.15, men har datoen vise som 15-April-2018.

Legge til en inndatamaske

 1. Merk Dato/klokkeslett-feltet, og klikk deretter egenskapen Inndatamaske i kategorien Generelt i den nedre delen av utformingsrutenettet.

 2. Veiviseren for inndatamaske åpnes og veileder deg gjennom valg av et format for inndatamaske.

 3. Klikk Ja og deretter Lagre for å bruke formatet.

Til toppen av siden

Mer informasjon

Forhåndsdefinerte formater og eksempler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Dato

(Standard) Viser datoverdiene som tall og klokkeslettverdiene som timer, minutter og sekunder. For begge typer verdier bruker Access dato- og klokkeslettskilletegnene angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis verdiene ikke har en klokkeslettkomponent, viser Access bare datoen. Hvis verdien ikke har en datokomponent, viser Access bare klokkeslettet.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lang dato

Viser bare datoverdier slik de er angitt i langt datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

Mandag 27 August 2018

Middels dato

Viser datoen som dd/mmm/åå, men bruker datoskilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Kort dato

Viser datoverdier slik det er angitt i kort datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

27/8/2018
8-27-2018

Langt klokkeslett

Viser timer, minutter og sekunder. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:42

Middels klokkeslett

Viser timer og minutter etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10 AM

Kort klokkeslett

Viser bare timer og minutter. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Til toppen av siden

Plassholdere og skilletegn for egendefinert format

Bruk en kombinasjon av følgende komponenter til å bygge et egendefinert format. Hvis du for eksempel vil vise uke i året og dag i uken, skriver du inn ww/w.

Viktig!: Egendefinerte formater som ikke samsvarer med innstillingene for dato/klokkeslett i de regionale innstillingene i Windows, ignoreres. Hvis du vil ha mer informasjon om regionale innstillinger i Windows, kan du se Hjelp for Windows.

Komponenter for datoformat

Format

Beskrivelse

d

Dagen i måneden oppgitt med ett eller to sifre (1 til 31).

dd

Dagen i måneden oppgitt med to sifre (01 til 31).

ddd

De første tre bokstavene i ukedagen (søn til lør).

dddd

Det fullstendige navnet på ukedagen (søndag til lørdag).

w

Dagen i uken (1 til 7).

ww

Uke i året (1 til 53).

m

Måned i året oppgitt med ett eller to sifre (1 til 12).

mm

Måned i året oppgitt med to sifre (01 til 12).

mmm

De første tre bokstavene i måneden (jan til des).

mmmm

Det fullstendige navnet på måneden (januar til desember).

q

Kvartalet i året (1 til 4).

y

Tallet for dagen i året (1 til 366).

åå

De siste to sifrene i årstallet (01 til 99).

åååå

Det fullstendige årstallet (0100 til 9999).

Komponenter for klokkeslettformat

Format

De s cription

H

Time oppgitt med ett eller to sifre (0 til 24).

tt

Time oppgitt med to sifre (00 til 24).

N

Minutter oppgitt med ett eller to sifre (0 til 59).

nn

Minutter oppgitt med to sifre (00 til 59).

s

Sekunder oppgitt med ett eller to sifre (0 til 59).

ss

Sekunder oppgitt med to sifre (00 til 59).

Komponenter for klokkeformat

Format

Beskrivelse

AM/PM

12-timers klokke med AM eller PM med store bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 PM.

am/pm

12-timers klokke med am eller pm med små bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 pm.

A / P

12-timers klokke med A eller P med store bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 P.

a/p

12-timers klokke med a eller p med små bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 p.

AMPM

12-timers klokke oppgitt med AM/PM slik det er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Komponenter for skilletegn

Obs!: Skilletegn angis i de regionale innstillingene i Windows.

En kort streng med tegn, i anførselstegn ("") er et egendefinert skilletegn. Anførselstegn vises ikke. "," Viser for eksempel et komma.

:   Skilletegn for tid. For eksempel tt:mm

/   Datoskilletegn. Hvis du for eksempel mmm/åååå

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×