Formatere feltet for dato og klokkeslett i Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bruker datatypen Dato/klokkeslett i Microsoft Access, kan du velge å beholde standardformatene, bruke et forhåndsdefinert format eller opprette et egendefinert format. Denne artikkelen forklarer i korte trekk datatypen Dato/klokkeslett, hvordan du legger til et felt for dato og klokkeslett i en tabell, og hvordan du kan bruke et forhåndsdefinert eller egendefinert format.

Hva vil du gjøre?

Oversikt over dato- og klokkeslettformater

Legge til et dato/klokkeslett-felt i en tabell

Formatere dato/klokkeslett-felt

Begrense format for dato og klokkeslett oppføringen ved å bruke en inndatamaske

Tilleggsinformasjon

Oversikt over formater for dato og klokkeslett

Datoen og klokkeslettet vises automatisk i formatene Dato og Langt klokkeslett i Access. Datoene vises som mm/dd/åååå i USA og dd/mm/åååå utenfor USA, der mm er måned, dd er dag og åååå er år. Klokkeslettet vises som tt:mm:ss, der tt er time, mm er minutter og ss er sekunder, men du kan vise datoen og klokkeslettet i flere formater.

Disse formatene for datoer og klokkeslett varierer i henhold til den geografiske plasseringen som er angitt på datamaskinen i Innstillinger for region og språk i Microsoft Windows. I Europa og mange deler av Asia kan du for eksempel se datoen og klokkeslettet som 28.11.2006 12:07:12 PM eller 28/11/2006 12:07:12 PM, avhengig av hvor du er. I USA hadde du sett 11/28/2006 12:07:12 PM. Du kan endre disse automatiske formatene ved å bruke egendefinerte visningsformater. Visningsformatene du velger, påvirker ikke hvordan dataene skrives inn, eller hvordan disse dataene lagres i Access. Du kan for eksempel angi en dato i et europeisk format, for eksempel 28.11.2006, og få tabellen, skjemaet eller rapporten til å vise verdien som 11/28/2006.

Access gir automatisk et visst nivå av datavalidering i forbindelse med formatering av dato og klokkeslett. Hvis du skriver inn en ugyldig dato, for eksempel 32.11.2006, får du en melding, og du kan velge om du vil skrive inn en ny verdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslett til datatypen Tekst. Gyldige datoverdier går fra -657 434 (1. januar 100 e.Kr.) til 2 958 465 (31. desember 9999 e.Kr.). Gyldige klokkeslettverdier går fra 0,0 til 0,9999, eller 23:59:59.

Hvis du vil ha mer informasjon om dato/klokkeslett datatypen, se artikkelen Innføring i datatyper og feltegenskaper.

Til toppen av siden

Legge til felt for dato og klokkeslett i tabeller

 1. Åpne tabellen der du vil sette inn feltet Dato/klokkeslett, i dataarkvisning.

 2. Klikk nedoverpilen ved siden av kolonnen Klikk for å legge til, og velg Dato og klokkeslett fra rullegardinfeltlisten.

 3. Gi feltet et nytt navn, og lagre tabellen.

Du kan legge til datoer i feltet ved å klikke datovelgeren eller kalenderikonet og gjøre ett av følgende:

 • Hvis du vil angi gjeldende dato, klikker du i dag.

 • Hvis du vil velge en dag i gjeldende måned, klikker du datoen.

 • Hvis du vil velge en annen måned og dag, bruker du frem- eller tilbakeknappen.

Til toppen av siden

Formatere Dato/klokkeslett-feltet.

Access tilbyr flere forhåndsdefinerte formater for datatypen Dato og klokkeslett, men hvis disse formatene ikke oppfyller behovene dine, kan du angi et egendefinert format. Standardformatet er formatet Dato – m/dd/åååå t: mm: ss AM/PM.

Bruke et forhåndsdefinert format

 1. Hvis du ikke allerede har et felt for dato og klokkeslett, legger du til feltet. Åpne tabellen i dataarkvisning, klikk nedoverpilen ved siden av kolonnen Klikk for å legge til, og velg Dato og klokkeslett fra rullegardinfeltlisten.

 2. Høyreklikk tabelloverskriften, og bytt til utformingsvisning.

 3. I den øvre delen av utformingsrutenettet velger du Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere.

 4. Klikk pilen i egenskapsboksen Format under Feltegenskaper, og velg et format fra rullegardinlisten.

  egenskaper for dato og klokkeslett

 5. Når du velger et format, Alternativer for oppdatering av egenskap-smartflagget vises, og lar deg for å bruke det nye formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som logisk vil arve den. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og klikk deretter Oppdater Format overalt der feltnavn er brukt. I dette tilfellet er feltnavnet navnet på dato/klokkeslett-felt.

 6. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du Ja når dialogboksen Oppdater egenskaper vises med skjemaene og de andre objektene som arver det nye formatet.

 7. Lagre endringene, og bytt til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Bruke egendefinert format

Når du oppretter et egendefinert format, skriver du inn ulike tegn i formategenskapen for et tabellfelt. Tegnene består av plassholdere (for eksempel 0 og #), skilletegn (for eksempel punktum og komma), litteraltegn og farger. Egendefinerte formater for Dato/klokkeslett-feltene kan inneholde to inndelinger, én for datoen og en annen for klokkeslettet, og du skiller inndelingene med et semikolon.

Når du bruker et egendefinert format på Dato/klokkeslett-feltet, kan du kombinere ulike formater ved å ha to inndelinger, én for datoen og en annen for klokkeslettet. I et slikt tilfelle skiller du inndelingene med et semikolon. Du kan for eksempel kombinere formatene Dato og Langt klokkeslett på følgende måte: dd.mm.åååå;tt:mm:ss. Du bruker et egendefinert format for dato eller klokkeslett ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Høyreklikk tabellen du vil arbeide med, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Velg Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere, i den øvre delen av utformingsrutenettet .

 3. Klikk egenskapsboksen Format i den nedre delen, og skriv deretter inn det egendefinerte formatet ved å bruke tegn fra tabellen plassholdere og skilletegn for egendefinert format .

 4. Når du angir et format, Alternativer for oppdatering av egenskap-smartflagget vises, og lar deg legge på formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som logisk vil arve den. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og klikk deretter Oppdater Format overalt der feltnavn er brukt. I dette tilfellet er feltnavnet navnet på dato/klokkeslett-felt.

 5. Hvis du velger å bruke endringene i hele databasen, vises dialogboksen Oppdater egenskaper med skjemaene og andre objekter som vil arve det nye formatet. Klikk Ja for å bruke formatet.

 6. Lagre endringene, og bytt deretter til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Til toppen av siden

Begrense registreringsformatet for dato og klokkeslett ved å bruke en inndatamaske

Når du vil tvinge brukere til å angi dato og klokkeslett i et bestemt format, bruker du en inndatamaske. Hvis du for eksempel brukte en inndatamaske til å angi datoer i det europeiske formatet, kan ikke noen som registrerer data i databasen, angi datoer i andre formater. Inndatamasker kan brukes på felt i tabeller, spørringsresultatsett og på kontroller i skjemaer og rapporter.

Du kan definere en inndatamaske i ett format, men angi et annet visningsformat. Du kan for eksempel ha en inndatamaske som krever at datoen angis som 2010.04.15, men få datoen til å vises som 15. april 2010.

Legge til en inndatamaske

 1. Merk Dato/klokkeslett-feltet, og klikk deretter egenskapen Inndatamaske i kategorien Generelt i den nedre delen av utformingsrutenettet.

 2. Veiviseren for inndatamaske åpnes og veileder deg gjennom valg av et format for inndatamaske.

 3. Klikk Ja og deretter Lagre for å bruke formatet.

Til toppen av siden

Mer informasjon

Forhåndsdefinerte formater og eksempler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Dato

(Standard) Viser datoverdiene som tall og klokkeslettverdiene som timer, minutter og sekunder. For begge typer verdier bruker Access dato- og klokkeslettskilletegnene angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis verdiene ikke har en klokkeslettkomponent, viser Access bare datoen. Hvis verdien ikke har en datokomponent, viser Access bare klokkeslettet.

30.06.2008 10:10:42

Lang dato

Viser bare datoverdier slik de er angitt i langt datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

Mandag 29. august 2006

Middels dato

Viser datoen som dd/mmm/åå, men bruker datoskilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

29.aug.06
29-aug-06

Kort dato

Viser datoverdier slik det er angitt i kort datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

29.8.2006
20-8-2006

Langt klokkeslett

Viser timer, minutter og sekunder. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:42

Middels klokkeslett

Viser timer og minutter etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10 AM

Kort klokkeslett

Viser bare timer og minutter. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Til toppen av siden

Plassholdere og skilletegn for egendefinert format

Bruk en kombinasjon av følgende komponenter til å bygge et egendefinert format. Hvis du for eksempel vil vise uke i året og dag i uken, skriver du inn ww/w.

Viktig!: Egendefinerte formater som ikke har identiske innstillinger med innstillingene for dato/klokkeslett som er angitt i regionale innstillinger Windows, ignoreres. Hvis du ønsker mer informasjon om regionale innstillinger i Windows, kan du se Hjelp for Windows.

Komponenter for datoformat

Format

Beskrivelse

d

Dagen i måneden oppgitt med ett eller to sifre (1 til 31).

dd

Dagen i måneden oppgitt med to sifre (01 til 31).

ddd

De første tre bokstavene i ukedagen (søn til lør).

dddd

Det fullstendige navnet på ukedagen (søndag til lørdag).

w

Dagen i uken (1 til 7).

ww

Uke i året (1 til 53).

m

Måned i året oppgitt med ett eller to sifre (1 til 12).

mm

Måned i året oppgitt med to sifre (01 til 12).

mmm

De første tre bokstavene i måneden (jan til des).

mmmm

Det fullstendige navnet på måneden (januar til desember).

q

Kvartalet i året (1 til 4).

y

Tallet for dagen i året (1 til 366).

åå

De siste to sifrene i årstallet (01 til 99).

åååå

Det fullstendige årstallet (0100 til 9999).

Komponenter for klokkeslettformat

Format

De s cription

H

Time oppgitt i ett eller to sifre (0 til 24).

hh

Time oppgitt i to sifre (00 til 24)

N

Minutter oppgitt i ett eller to sifre (0 til 59).

nn

Minutter oppgitt i to sifre (00 til 59)

s

Sekunder oppgitt i ett eller to sifre (0 til 59).

ss

Sekunder oppgitt med to sifre (00 til 59).

Komponenter for klokkeformat

Format

Beskrivelse

AM/PM

12-timers klokke med AM eller PM med store bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 PM.

am/pm

12-timers klokke med am eller pm med små bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 pm.

A / P

12-timers klokke med A eller P med store bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 P.

en / p

12-timers klokke med a eller p med små bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 p.

D.

12-timers klokke oppgitt med AM/PM slik det er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Komponenter for skilletegn

Obs!: Skilletegn angis i de regionale innstillingene i Windows.

En kort streng med tegn, i anførselstegn ("") er et egendefinert skilletegn. Anførselstegn vises ikke. "," Viser for eksempel et komma.

:   Skilletegn for klokkeslett, for eksempel tt:mm

/   Skilletegn for dato, for eksempel mmm/åååå

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×