Formatere dataene ved å bruke egendefinert formatering

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du har data i et felt vises i et bestemt format ved å bruke egendefinerte formater. Egendefinert formatering bare endre hvordan data vises og påvirker ikke hvordan dataene lagres i Microsoft Access-database, eller hvordan brukere kan angi eller redigere data.

Bruke et egendefinert format er et alternativ når du arbeider med datatyper som enten ikke har en forhåndsdefinert tilgang formateringsalternativ, eller hvis et forhåndsdefinert format ikke oppfyller dine behov. Du kan bruke egendefinerte formater ved å angi sett med litterale tegn og plassholdertegnene til et felt. Når du bruker et format for et tabellfelt, brukes det samme formatet automatisk i et skjema eller rapportkontroll du binder (kobler) i denne tabellfelt.

Denne artikkelen beskriver hvilke typer litteraler og plassholdertegn tegn du kan bruke med bestemte datatyper, og viser hvordan du bruker formatering.

Hva ønsker du å gjøre?

Lære mer om egendefinerte formater

Angi format for datatypene tall og valuta

Angi format for datatypene tekst og notat

Angi format for dato/klokkeslett-data type

Lær mer om formateringsalternativer

Lære mer om egendefinerte formater

Når du oppretter et egendefinert format, kan du angi ulike tegn i Format-egenskapen for et tabellfelt. Tegnene består av plassholdere (for eksempel 0 og #) skilletegn (for eksempel perioder og komma), litterale tegn og farger.

I tillegg kan du angi formater for fire typer numeriske verdier, positive og negative, null (0) og null (udefinert). Hvis du velger å opprette et format for hver type verdi, må du sette formatet for positive verdier først, formatet for negative verdier, formatet for nullverdier og formatet for tomme verdier sist. Du må også skille hvert format med et semikolon.

Eksempel på egendefinerte formater   

# ###. ##;(#,###.##) [Rød]; 0 000,00; " Udefinert"

Denne strengen har fire egendefinerte formater og viser følgende:

 • Positive verdier med to desimaler.

 • Negative verdier med to desimaler i parentes og med rød skrift.

 • Nullverdier som tallet 0, alltid med to desimaler.

 • Nullverdier som ordet "Udefinert".

Hver av de fire delene i strengen er atskilt med semikolon (;).

De følgende beskriver hvert avsnitt:

 • Nummertegn (#) er en plassholder for sifre. Hvis formatet ikke finner noen verdier, viser Access et mellomrom. Hvis du vil vise nuller i stedet for mellomrom (for eksempel for å vise 1234 som 1234.00), kan du bruke tallet 0 som plassholder.

 • Som standard viser den første delen positive verdier. Hvis du vil bruke et format med større verdier eller flere desimalplasser, kan du legge til flere plassholdere for desimalverdien, for eksempel # ###. ###. 1234.5678 vises som et eksempel som 1 234,568. Legg merke til at dette formatet bruker komma som tusenskilletegn og punktum som desimaltegn.

  Hvis desimaler verdier i posten som overskrider antall plassholdertegn i det egendefinerte formatet, runder av verdiene i Access, og viser hvor mange verdier som er angitt av formatet. Hvis feltet inneholder 3,456.789, men formatet angir to desimaler, runder Access desimalverdien til.79.

 • Som standard viser den andre delen bare negative verdier. Hvis dataene ikke inneholder negative verdier, lar Access feltet stå tomt. Forrige eksempelformatet omgir negative verdier med litterale tegn – innledende og avsluttende parentes. [Rød] farge deklarasjonen brukes også til å vise negative verdier i rødt.

 • Som standard definerer den tredje delen format for alle nullverdier (0). Når feltet inneholder verdien null, vises i dette tilfellet 0 000,00. Hvis du vil vise teksten i stedet for et tall, kan du bruke "Null" (omsluttet av doble anførselstegn) i stedet.

 • Som standard definerer den fjerde delen som brukerne ser når en post inneholder en nullverdi. I dette tilfellet ser brukere ordet "Udefinert". Du kan også bruke annen tekst, for eksempel "Null" eller "***". Husk at omgir tegn med doble anførselstegn forårsaker formatet til å behandle disse tegnene som litteraler og vise dem nøyaktig slik du la dem inn.

Obs!: Husk at du ikke trenger å bruke alle fire deler. Hvis tabellfeltet godtar tomme verdier, kan du for eksempel utelate den fjerde delen.

Til toppen av siden

Angi format for datatypene tall og valuta

Hvis du ikke angir et egendefinert format for numeriske og valutaverdier, viser Access tall i tallformat og valutaer i valuta-formatet.

Hvis du vil opprette et egendefinert format, bruker du formateringstegnene som vises i tabellen nedenfor. Du kan også angi en farge som du vil at tall eller valuta.

Tegn

Beskrivelse

#

Brukes for å vise et siffer. Hver forekomst av tegnet representerer en plassering for ett tall. Hvis det ikke finnes en verdi i en plassering, vises et mellomrom. Kan også brukes som plassholder.

Hvis du bruker dialogboksen Formater ### og angi verdien 45 i feltet, vises for eksempel 45. Hvis du skriver inn 12,145 i et felt, viser Access 12,145 – selv om du definerte bare én plassholder til venstre for tusenskilletegn skilletegn.

0

Brukes for å vise et siffer. Hver forekomst av tegnet representerer en plassering for ett tall. Hvis det ikke finnes en verdi i en plassering, vises tallet 0.

Tusen- og desimalskilletegn

Brukes til å angi hvor du vil skal plasseres tusen- og desimalskilletegn. Access bruker skilletegn som er definert for de regionale innstillingene i Windows. Hvis du vil ha informasjon om disse innstillingene, kan du se endre de regionale innstillingene i Windows for å endre utseendet på enkelte datatyper.

mellomrom, + - $ ()

Brukes for å sette inn mellomrom, matematiske tegn (+ -) og økonomiske symboler (¥ £ $) etter behov hvor som helst i formatstrengene. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), omgir du dem med doble anførselstegn. Legg merke til at du kan plassere dem hvor som helst.

\

Brukes for å tvinge Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omgi et tegn med doble anførselstegn.

!

Brukes for å tvinge venstre-justering av alle verdier. Når du tvinger venstre-justering, du kan ikke bruke # og 0 plassholdere for sifre, men du kan bruke plassholdere for teksttegn. Hvis du vil ha mer informasjon om disse plassholderen, kan du se egendefinerte formater for tekst og notat datatyper.

*

Brukes for å tvinge tegnet som følger umiddelbart etter stjernen (*), til å bli et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Numeriske data vises vanligvis som høyrejustert, og eventuelle områder til venstre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en formatstreng, og når du gjør dette, fylles eventuelle mellomrom ut med det angitte tegnet.

Formatet kr ##*~,00 viser for eksempel et valutabeløp som kr 45~~~~~,15. Hvor mange tildetegn (~) som vises i feltet, er avhengig av antallet mellomrom i tabellfeltet.

%

Brukes som det siste tegnet i en formatstreng. Multipliserer verdien med 100 og viser resultatet med et etterfølgende prosenttegn.

E+, E-

– eller –

e+, e-

Brukes for å vise verdier i eksponentiell notasjon.

Bruk dette alternativet når det forhåndsdefinerte eksponentielle formatet ikke gir nok plass for verdiene. Bruk E+ eller e+ for å vise verdier som positive eksponenter og E- eller e- for å vise negative eksponenter. Du må bruke disse plassholderne sammen med andre tegn.

Anta for eksempel at du angir formatet 0,000E+00 for et numerisk felt og deretter skriver inn 612345. Access viser 6,123E05. Access runder først antall desimalplasser ned til tre (antallet nuller til høyre eller venstre for desimalskilletegnet). Deretter beregner Access eksponentverdien fra antall sifre som plasseres til høyre (eller venstre, avhengig av språkinnstillingene) for desimalskilletegnet i den opprinnelige verdien. I dette tilfellet vil den opprinnelige verdien plassere "612345" (fem sifre) til høyre for desimaltegnet. Derfor viser Access 6,123E+05, og den resulterende verdien tilsvarer 6,123 x 105.

"Litteral tekst"

Omgi all tekst du vil at brukere skal se, med doble anførselstegn.

[farge]

Brukes for å anvende en farge for alle verdier i en inndeling i formatet. Du må omgi navnet på fargen med klammer og bruke ett av disse navnene: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul og hvit.

Hvis du vil bruke et egendefinert format for datatypene tall eller valuta, gjør du følgende:

 1. Høyreklikk tabellen du vil endre, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Merk feltet du vil formatere, og klikk deretter cellen ved siden av Format-boksen i kategorien Generelt.

 3. Skriv inn spesialtegnene basert på formateringen du ønsker.

 4. Trykk CTRL+S for å lagre arbeidet.

Når du bruker et egendefinert format på et felt, kan du teste formatet ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Skriv inn verdier uten tusenskilletegn skilletegn eller desimalskilletegn, og se hvordan formatet behandler dataene. Plassere formatet skilletegnene på riktige steder?

 • Angi verdier som er lengre eller kortere enn du forventer (med eller uten skilletegn), og se hvordan formatet fungerer. Legger formatet til enten uønskede mellomrom eller innledende eller etterfølgende nuller?

 • Angi en null eller en tom verdi i et format som er ment for positive eller negative verdier, og se om du liker resultatet.

Til toppen av siden

Angi format for datatypene tekst og notat

Datatypene tekst og notat godtar ikke forhåndsdefinerte formater. Datatypen Notat godtar egendefinert og rik tekstformatering godtar bare egendefinerte formater for datatypen tekst.

Vanligvis bruke egendefinerte formater for datatypene tekst og notat til å gjøre det enklere å lese tabelldataene. Hvis du bruker et webskjema til å samle inn kredittkortnumre, og du lagrer disse numrene uten mellomrom, kan du for eksempel bruke et egendefinert format til å legge til de riktige feltene for å gjøre det enklere å lese kredittkortnumre.

Egendefinerte formater for datatypene tekst og notat Tillat bare to formatinndelinger i en streng. Den første delen av en Formatstrengen kontrollerer utseendet på teksten, og den andre delen viser tomme verdier eller tomme strenger. Hvis du ikke angir et format, Venstrejusterer Access all tekst i dataark.

Tabellen nedenfor viser og forklarer de egendefinerte formatene du kan bruke på felt som har datatypene tekst eller notat.

Tegn

Beskrivelse

@

Brukes for å vise eventuelle tilgjengelige tegn for plasseringen i formatstrengen. Hvis alle tegn plasseres i de underliggende dataene, i Access, vises eventuelle resterende plassholdere som mellomrom.

Hvis for eksempel formatstrengen er @@@@@, og den underliggende teksten er ABC, venstrejusteres teksten med to innledende mellomrom.

&

Brukes for å vise eventuelle tilgjengelige tegn for plasseringen i formatstrengen. Hvis alle tegn plasseres i de underliggende dataene, i Access, vises eventuelle resterende plassholdere som tomme.

Hvis for eksempel formatstrengen er &&&&&, og teksten er ABC, vises bare den venstrejusterte teksten.

!

Brukes for å tvinge plassholdertegn til å fylles ut fra venstre mot høyre i stedet for fra høyre mot venstre. Du må bruke dette tegnet på begynnelsen av alle formatstrenger.

<

Brukes for å tvinge all tekst til å ha små bokstaver. Du må bruke dette tegnet på begynnelsen av en formatstreng, men du kan sette inn et utropstegn (!) foran det.

>

Brukes for å tvinge all tekst til å ha store bokstaver. Du må bruke dette tegnet på begynnelsen av en formatstreng, men du kan sette inn et utropstegn (!) foran det.

*

Når dette brukes, blir tegnet som følger umiddelbart etter stjernen, til et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Tekst vises vanligvis som venstrejustert, i Access, og området til høyre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en formatstreng, og når du gjør dette, fylles eventuelle mellomrom ut med det angitte tegnet, i Access.

Mellomrom, + - $ ()

Brukes for å sette inn mellomrom, matematiske tegn (+ -), økonomiske symboler ($ ¥ £) og parenteser etter behov hvor som helst i formatstrengene. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), omgir du dem med doble anførselstegn – legg merke til at du kan plassere dem hvor som helst i formatstrengen.

"Litteral tekst"

Omgi all tekst du vil at brukere skal se, med doble anførselstegn.

\

Brukes for å tvinge Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omgi et tegn med doble anførselstegn.

[farge]

Brukes for å anvende en farge for alle verdier i en inndeling i formatet. Du må omgi navnet med klammer og bruke ett av disse navnene: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul og hvit.

Obs!: Når du angir et format, fylles plassholdertegnene med data fra det underliggende feltet.

Hvis du vil bruke et egendefinert format, gjør du følgende:

 1. Høyreklikk tabellen du vil endre, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Merk feltet du vil formatere, og klikk deretter cellen ved siden av Format-boksen i kategorien Generelt.

 3. Angi formatet.

  Type egendefinert format som du kan angi, avhenger av datatypen du velger for feltet.

 4. Trykk CTRL+S for å lagre arbeidet.

Du kan teste egendefinert formatering i ett av følgende måter:

 • Angi verdier for store eller små bokstaver, og se hvordan formatet behandler dataene. Resultatene merkelig?

 • Angi verdier som er lengre eller kortere enn du forventer (med eller uten skilletegn), og se hvordan formatet fungerer. Legger formatet til enten uønskede mellomrom eller innledende eller etterfølgende mellomrom eller uventede tegn?

 • Angi en tom streng eller en tom verdi, og se om du liker resultatet.

Til toppen av siden

Angi format for dato/klokkeslett-data type

Hvis du ikke angir et forhåndsdefinert eller egendefinert format, bruker Access formatet Dato – m/dd/åååå hh: nn: ss AM/PM.

Egendefinerte formater for dato/klokkeslett-felt kan inneholde to deler – én for datoen og en annen for klokkeslett, og du skiller inndelingene med et semikolon. Hvis du for eksempel du kan gjenopprette formatet dato på følgende måte: m/dd/åååå, med et semikolon.

Tegn

Beskrivelse

Datoskilletegn

Brukes for å bestemme hvor skilletegnene for dager, måneder og år. Access bruker skilletegnet som er definert i de regionale innstillingene i Windows. Hvis du vil ha informasjon om disse innstillingene, kan du se endre de regionale innstillingene i Windows for å endre utseendet på enkelte datatyper.

c

Brukes for å vise Generell dato-formatet.

d eller dd

Brukes for å vise datoen i måneden med ett eller to sifre. For ett siffer bruker du én enkelt plassholder. For to sifre bruker du to plassholdere.

ddd

Brukes for å forkorte ukedagen til tre bokstaver.

Mandag vises for eksempel som man.

dddd

Brukes for å vise hele navnet på ukedagene.

ddddd

Brukes for å vise Kort dato-formatet.

dddddd

Brukes for å vise Lang dato-formatet.

w

Brukes for å vise nummeret på ukedagen.

Mandag vises for eksempel som 2.

m eller mm

Brukes for å vise måneden som et ensifret eller tosifret nummer.

mmm

Brukes for å forkorte navnet på måneden til tre bokstaver.

Oktober vises for eksempel som okt.

mmmm

Brukes til å vise hele navnet på månedene.

k

Brukes for å vise nummeret på det gjeldende kalenderkvartalet (1-4).

For en dato i mai, viser Access 2 som kvartalsverdien.

y

Brukes for å vise dagen i året, 1-366.

åå

Brukes for å vise de to siste sifrene i året.

Obs!: Vi anbefaler at du angir og viser alle fire sifre for et gitt år.

åååå

Brukes for å vise alle sifrene i et år i området 0100-9999.

Skilletegn i klokkeslett

Brukes for å bestemme hvor skilletegnene for timer, minutter og sekunder. Access bruker skilletegnet som er definert i de regionale innstillingene i Windows. .

t eller tt

Brukes for å vise timen som ett eller to sifre.

n eller nn

Brukes for å vise minutter som ett eller to sifre.

s eller ss

Brukes for å vise sekunder som ett eller to sifre.

ttttt

Brukes for å vise det Langt klokkeslett-formatet.

AM/PM

Brukes for å vise 12-timers klokkeverdier med et etterfølgende AM eller PM. Access bruker systemklokken i datamaskinen til å angi verdien.

A/P eller a/p

Brukes for å vise 12-timers klokkeverdier med et etterfølgende A, P, a eller p. Access bruker systemklokken i datamaskinen til å angi verdien.

AMPM

Brukes til å vise 12-timers klokkeverdier. Access bruker morgen- og ettermiddagsindikatorene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Mellomrom, + - $ ()

Brukes for å sette inn mellomrom, matematiske tegn (+ -), økonomiske symboler ($ ¥ £) og parenteser etter behov hvor som helst i formatstrengene. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), omgir du dem med doble anførselstegn. Legg merke til at du kan plassere dem hvor som helst.

\

Brukes for å tvinge Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omgi et tegn med doble anførselstegn.

*

Brukes for å tvinge tegnet som følger umiddelbart etter stjernen (*), til å bli et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Tekst vises vanligvis som venstrejustert, og eventuelle områder til høyre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en formatstreng, og når du gjør dette, fylles eventuelle mellomrom ut med det angitte tegnet.

"Litteral tekst"

Omgi all tekst du vil at brukere skal se, med doble anførselstegn.

[farge]

Brukes for å anvende en farge for alle verdier i en inndeling i formatet. Du må omgi navnet med klammer og bruke ett av disse navnene: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul og hvit.

Til toppen av siden

Lær mer om formateringsalternativer

Hvis du vil at et felt i et dataark, skjema eller en rapport til å vise en bestemt verdi mens feltet lagrer en annen verdi, kan du opprette et oppslagsfelt. Hvis du vil lære mer om oppslagsfelt, kan du lese Tilpass hvordan data skal vises ved å opprette et oppslagsfelt. Hvis du vil kontrollere formatet data angis, kan du lese opprette en inndatamaske for å angi feltet eller styre verdiene i et bestemt. Hvis du vil lære hvordan du legger til rik tekstformatering i et felt, kan du lese sette inn eller legge til felt for rik tekst.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×