Office
Logg på
Skrive og redigere

Søke etter og erstatte tekst

Finne og erstatte tekst og andre data i Word-dokumenter

Word tilbyr flere alternativer for å finne bestemt innhold i dokumentet. Du kan søke etter og erstatte elementer som tekst, bilder, bildetekst, bokmerker eller visse typer formatering, slik som avsnitt eller sideskift. Du kan bruke Gå til-kommandoen for å gå til bestemte forekomster av innhold i dokumentet, og du kan også utvide søket ved å bruke jokertegn, koder eller vanlige uttrykk for å finne ord eller uttrykk som inneholder bestemte tegn eller kombinasjoner av tegn.

Obs!: 

 • Word Online inneholder for øyeblikket bare de grunnleggende søk- og erstatt-funksjonene. Åpne dokumentet i skrivebordsversjonen av Word for å bruke avanserte søk- og erstattfunksjoner, slik som å finne objekter, formatering, bruke Gå til og bruke jokertegn, koder og vanlige uttrykk.

 • Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Søke etter og erstatte

Du kan raskt søke etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk.

 1. Hjem-fanen, i Redigering-gruppen velger du Finn. Eller trykk CTRL+F på tastaturet.

  Finn-alternativet på Hjem-fanen

  Navigasjon-ruten vises.

  Navigasjonsruten
 2. I søkeboksen skriver du inn teksten du vil finne. Alle forekomster av teksten utheves i dokumentet og listes opp i Navigasjon-ruten.

  Resultatene av søk uthevet i dokumentet og navigasjonsruten
 3. Gå gjennom resultatene ved bruk av pil opp- og pil ned-kontrollene.

Obs!: Hvis du foretar en endring i dokumentet, og søkeresultatene forsvinner, klikker du pil ned nedenfor søkeboksen for igjen å vise listen over resultater.

 1. Hjem-fanen, i Redigering-gruppen velger du Erstatt. Eller trykk CTRL+H på tastaturet.

  Alternativet Erstatt er markert på Hjem-fanen.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter og erstatte, i Søk etter-boksen.

 3. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

  Søke etter og erstatte tekst

 4. Klikk Søk etter neste, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Erstatt for å erstatte den uthevede teksten.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av teksten i dokumentet, klikker du Erstatt alle.

  • Hvis du vil hoppe over denne forekomsten av teksten og gå videre til neste forekomst, klikk Søk etter neste.

  Erstatt-fanen i dialogboksen Søk og erstatt

  Obs!: I Word Online finnes det ingen Søk etter neste-knapp. Gå gjennom resultatene ved å bruke pil opp og pil ned for å erstatte forekomster av den uthevede teksten.

Hvis du vil søke etter objekter, slik som tabeller, grafikk, kommentarer, fotnoter, sluttnoter eller ligninger, går du frem som følger:

 1. Hjem-fanen, i Redigering-gruppen klikker du Finn. Eller du trykker CTRL+F på tastaturet.

  Finn-alternativet på Hjem-fanen

  Navigasjon-ruten vises.

  Navigasjonsruten
 2. Klikk pilen på høyre side av søkeboksen, og velg deretter et alternativ fra listen.

  Liste over alternativer for å finne objekter

  Søkeresultatene vises nedenfor i søkeboksen.

 3. Velg et resultat for å se det i dokumentet, eller bla gjennom alle resultatene ved å klikke pil-kontrollene.

Leter du etter Søk og erstatt-dialogboksen?

For å utføre et avansert søk ved bruk av Søk og erstatt gjør du ett av følgende:

 • Hjem-fanen i Redigering-gruppen velger du pilen ved siden av Søk, og deretter velger du Avansert søk

  eller

 • I Navigasjon-ruten klikker du pilen til høyre i søkeboksen, og deretter velger du Avansert søk.

I Søk og Erstatt-dialogboksen klikker du Mer for detaljerte søkealternativer.

Obs!:  For et mindre sett med avanserte søkealternativer, slik som Skill mellom små/store bokstaver eller Bare finn hele ord, i Navigasjonsruten, velger du pilen til høyre i søkeboksen, og deretter velger du Alternativer.

Du kan søke etter og erstatte eller fjerne tegnformatering i dokumentet ditt. Du kan for eksempel søke etter et bestemt ord eller uttrykk og endre skriftfargen, eller du kan søke etter bestemt formatering, som fet eller uthevet, og endre den.

 1. Hjem-fanen, i Redigering-gruppen velger du Erstatt. Eller trykk CTRL+H på tastaturet.

  Alternativet Erstatt er markert på Hjem-fanen.

 2. Hvis du ikke ser Format-knappen, klikk Mer.

  Mer-knappen

 3. Hvis du vil søke etter tekst med bestemt formatering, skriver du inn teksten i Søk etter-boksen. For å finne bare formatering lar du boksen stå tom.

 4. Klikk Format, og velg deretter formatene du vil søke etter og erstatte. Hvis du f.eks. vil finne uthevet tekst klikker du Format > Uthev, for å finne fet tekst klikker du Format > Skrift og deretter, i Finn skrift-dialogboksen velger du Fet i Skriftstil-listen.

 5. Klikk Erstatt med-boksen, klikk Format, og velg deretter formateringen du vil erstatte med slik som beskrevet i trinn 4.

  Obs!: Hvis du også vil erstatte teksten, skriver du inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

 6. Hvis du vil søke etter og erstatte hver forekomst av den angitte formateringen, klikker du Søk etter neste, og klikker deretter Erstatt. Hvis du vil erstatte alle forekomster av den angitte formateringen, klikker du Erstatt alle.

Du kan søke etter og erstatte spesialtegn og dokumentelementer, slik som faner, avsnittsmerker (returtegn) og manuelle sideskift. Du kan for eksempel finne alle doble linjeavstander (to avsnittsmerker) og erstatte dem med enkel linjeavstand (ett avsnittsmerke).

Tips!: For å vise skjulte formateringssymboler, slik som mellomrom, avsnittmerker og sideskift, klikker du i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

 1. Klikk pilen ved siden av Søk etter i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Avansert søk.

  Avansert Finn-alternativ på Finn-menyen

 2. Hvis du ikke ser Spesiell-knappen, klikk Mer.

  Mer-knappen

 3. Klikk Spesiell, og klikk deretter elementet du vil bruke.

 4. Hvis du vil erstatte elementet, klikker du kategorien Erstatt, og skriver deretter hva du vil bruke som erstatning i boksen Erstatt med.

 5. For å søke etter og erstatte hver forekomst av det angitte elementet, klikker du Søk etter neste, og deretter klikker du Erstatt. Hvis du vil erstatte alle forekomster av det angitte elementet, klikker du Erstatt alle.

Finne ved bruk av Gå til

 1. Klikk pilen ved siden av Søk i Redigere-gruppen på Hjem-fanen. Klikk deretter Gå til.

  Gå til-alternativet på Finn-menyen

 2. Klikk elementtypen i boksen Gå til hva.

 3. Gjør ett av følgende:

  • For å gå til et bestemt element skriver du inn identifiserbar informasjon for elementet i Angi elementtype-boksen, og klikker deretter Gå til.

  • Hvis du vil gå til neste eller forrige element av den angitte typen, kan du la Skriv inn-boksen være tom, og deretter klikke Neste eller Forrige.

Søk ved å bruke jokertegn

Bruk jokertegn for å søke etter tekst. For eksempel kan du bruke jokertegnet (*) for å søke etter en streng av tegn (for eksempel, "s*d" finner "sad" og "started" ).

 1. Klikk pilen ved siden av Søk etter i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Avansert søk.

  Avansert Finn-alternativ på Finn-menyen

 2. Merk av for Bruk godkjenning.

  Hvis du ikke ser avmerkingsboksen Bruk jokertegn, klikk Mer.

  Mer-knappen

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil velge et jokertegn fra en liste, klikker du Spesiell, klikker et jokertegn, og skriver deretter inn ønsket tilleggstekst i boksen Søk etter. Du finner mer informasjon i tabellen Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte nedenfor.

  • Skriv inn et jokertegn direkte i boksen Søk etter. Du finner mer informasjon i tabellen Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte nedenfor.

 4. Hvis du vil erstatte elementet, klikker du kategorien Erstatt, og skriver deretter hva du vil bruke som erstatning i boksen Erstatt med.

 5. Klikk Søk etter neste eller Søk etter alle og klikk deretter Erstatt, eller klikk Erstatt alle for å erstatte alle forekomstene av elementet.

  Obs!: Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Bruk parenteser () til å opprette grupper med jokertegn og tekst i Søk etter boksen, og bruke deretter \n i Erstatt med-boksen for å bruke resultatene av hvert uttrykk.

Du kan bruke jokertegnet \n til å søke etter et uttrykk og deretter erstatte det med det omorganiserte uttrykket. Skriv f.eks. inn (Ashton) (Chris) i boksen Søk etter og \2 \1 i boksen Erstatt med. Word vil søke etter Ashton Chris og erstatte det med Chris Ashton.

 • Når avmerkingsboksen Bruk jokertegn er valgt, søker Word bare etter den eksakte teksten som du angir. Legg merke til at avmerkingsboksene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord utilgjengelig (nedtonet) for å angi at disse alternativene er automatisk slått på. Du kan ikke slå av disse alternativene.

 • Hvis du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du inn en omvendt skråstrek (\) foran tegnet. Skriv for eksempel \? å finne et spørsmålstegn eller \\ å finne en omvendt skråstrek (dette kalles ofte «escape-tegn»).

 • Du kan bruke parenteser for å gruppere jokertegn og tekst, og for å angi rekkefølgen for evalueringen. For eksempel, skriv inn <(pre)*(ed)> for å finne "presorted" og "prevented".

For å finne

Type

Eksempel

Et hvilket som helst enkelt tegn, inkludert mellomrom og tegnsetting

?

l?r finner lør, lår og l r.

Ett av disse tegnene

[ ]

t[ae]ll finnertall og tell.

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t]ett finner rett, sett og tett. Områdene må være i stigende rekkefølge.

Begynnelsen av et ord

<

<(inter) finner interessant og internasjonal, men ikke sprinter.

Slutten av et ord

>

(en)> finner en og enger, men ikke seng.

Uttrykk

()

Word husker resultatet av en søkekombinasjon for bruk i en erstatning.

Et hvilket som helst tegn enkelt tegn bortsett fra tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t[!a-m]ll finner toll og tull, men ikke tall eller tell.

Presis n forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

{n}

is{2}e finner isse, men ikke ise.

Minst n forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

{n,}

is{1,}e finner ise og isse.

Fra n til m forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

NM

10{1,3} finner 10, 100 og 1000.

En eller flere forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

@

is@e finner ise og isse.

En hvilken som helst streng av tegn, inkludert mellomrom og tegnsetting.

*

s*l finner søl, sol og skikkelig brøl.

Bruk koder til å finne bokstaver, formatering, felt, eller spesialtegn

For å finne

Type

Avsnittsmerke ( Avsnittsmerke )

^p (fungerer ikke i boksen Søk etter når alternativet Bruk jokertegn er slått på) eller ^13

Tabulatortegn ( Tabulatortegn )

^T eller ^9

ASCII-tegn

^ nnn, hvor nnn er tegnkoden.

ANSI-tegn

^0 nnn, hvor 0 er null, og nnn er tegnkoden

Lang tankestrek ( - )

^+

Kort tankestrek ( - )

^=

Cirkumflekstegn

^^

Manuelt linjeskift ( Manuelt linjeskift )

^l eller ^11

Spalteskift

^n eller ^14

Sideskift eller inndelingsskift

^12 (setter inn et linjeskift ved erstatning)

Manuelt sideskift

^m (finner eller erstatter også inndelingsskift når alternativet Bruk jokertegn er slått på)

Hardt mellomrom ( Hardt mellomrom )

"s"

Hard bindestrek ( Hard bindestrek )

^~

Myk bindestrek ( Myk bindestrek )

^-

For å finne

Type

Hvilket som helst tegn

^?

Hvilket som helst siffer

^#

Hvilken som helst bokstav

^$

Bilde eller grafikk (bare innebygd)

^g

Fotnotemerke

^f eller ^2

Sluttnotemerke

^e

Felt (når feltkoder vises)

^d eller ^19 eller ^21

Kommentar (når kommentarer er innebygd)

^a eller ^5

Inndelingsskift

^b

Mellomrom

^w (et område eller en kombinasjon av jevnlige og harde mellomrom og tabulatortegn)

Å erstatte med dette …

Type

Innholdet på utklippstavlen

^c

Tekst i Søk-boksen

^&

Søke etter og erstatte tekst ved å bruke vanlige uttrykk (avansert)

Du kan automatisere mange søk-og-erstatt-oppgaver ved å bruke jokertegn for å bygge opp vanlige uttrykk, som er kombinasjoner av ordrett tekst og jokertegn. De ordrette tegnene i teksten angir at teksten må forekomme i tekststrengen som er målet. Jokertegnene angir teksten som kan variere i målstrengen. Du kan for eksempel bruke vanlige uttrykk til å finne og fjerne dupliserte rader fra en stor tabell eller transponere en liste over navn (endre dem fra «Fornavn Etternavn» til «Etternavn, Fornavn»).

Her er et eksempel du kan prøve. Trinnene i denne delen forklarer hvordan du bruker et vanlige uttrykk som transponerer navn. Husk på alltid å bruke Søk og erstatt-dialogboksen for å kjøre de vanlige uttrykkene dine. Husk også at hvis et uttrykk ikke fungerer som forventet, kan du alltid trykke CTRL+Z for å angre endringene og deretter prøve et annet uttrykk.

 1. Start Word, og åpne et nytt, tomt dokument.

 2. Kopier følgende navn inn i dokumentet.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Hjem-fanen i Redigering-gruppen klikker du Erstatt for å åpne Søk og erstatt-dialogboksen.

  Alternativet Erstatt er markert på Hjem-fanen.

 4. Hvis du ikke ser avmerkingsboksen for Bruk jokertegn, klikker du Mer, og deretter merker du av i boksen. Hvis du ikke merker av i boksen behandler Word jokertegn som tekst.

 5. Skriv inn følgende tegn i Søk etter-boksen. Pass på at du inkluderer mellomrommet mellom de to settene med parenteser, og at du ikke har et mellomrom på slutten.

  (<*>) (<*>)

 6. I Erstatt med skriver du inn følgende tegn. Pass på at du inkluderer mellomrommet mellom kommaet og den andre skråstreken.

  \2, \1

 7. Velg navnene, og klikk deretter Erstatt alle. Word transponerer navnene og skiller dem med komma, slik som dette:

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Dokumentets innhold bestemmer de fleste av (men ikke alle) utformingene dine av vanlige uttrykk. I eksemplet ovenfor inneholdt hvert element (navn) to ord. Hvis elementet inneholdt to ord og en initial for mellomnavn, ville du brukt et annet uttrykk.

La oss undersøke hvert uttrykk innenfra og utover:

I det første uttrykket, (<*>) (<*>):

 • Stjernen (*) returnerer all teksten i ordet.

 • Mindre enn- og større enn-symbolene (< >) markerer henholdsvis begynnelsen og slutten av hvert ord. De sørger for at søket returnerer et enkelt ord.

 • Parentesene og avstanden mellom dem deler ordene i forskjellige grupper: (første ord) (andre ord). Parentesene angir også rekkefølgen som du vil at søket skal evaluere uttrykkene hvert uttrykk i.

Uttrykket sier med andre ord: «Finn begge ordene.»

I det andre uttrykket, \2, \1:

 • Her fungerer skråstreken (\) sammen med tallene for å tjene som en plassholder. (Du kan også bruke skråstreken for å finne andre jokertegn. Se neste avsnitt for mer informasjon.)

 • Kommaet etter den første plassholderen setter inn riktig skilletegn mellom de transponerte navnene.

Uttrykket sier med andre ord: «Skriv det andre ordet, legg til et komma, skriv det første ordet.»

Eksemplene nedenfor viser deg noen av måtene du kan bruke jokertegn og vanlige uttrykk på i Word. For en liste over jokertegn som du kan bruke, se avsnittet Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte ovenfor.

Eksempel 1: Transponer navn med forbokstav for mellomnavn

Eksempel 2: Transponere datoer

Eksempel 3: Legg til punktum eller fjern dem fra hilsninger

Eksempel 4: Finn dupliserte avsnitt eller rader

Eksempel 1: Transponer navn med forbokstav for mellomnavn

Dette eksemplet bruker en kombinasjon av jokertegn og tegnkoder for å transponere navn som inneholder forbokstav for mellomnavn. Hvis du er kjent med tegnkoder, kan du se avsnittet Bruke koder for å finne bokstaver, formatering, felt eller spesialtegn ovenfor.

Husk følgende når du fortsetter:

 • Når du bruker dette uttrykket på navnene som er plassert i en tabell, må du først konvertere tabellen til tekst.

 • Hvis tabellen inneholder mer enn én kolonne, kopierer du kolonnen som inneholder navnene inn i et tomt dokument og konverterer det til tekst der.

 • Når du har transponert navnene, kan du konvertere teksten tilbake til en tabell. Deretter kan du slette den opprinnelige kolonnen og erstatte den med de endrede dataene.

Forbered først eksempeldataene:

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, starter du Word og oppretter et nytt, tomt dokument.

 2. Sett inn en tom tabell i dokumentet. Gjør tabellen 1 kolonne bred og 4 rader høy.

 3. Kopier disse navnene enkeltvis, og lim dem inn i en tom tabellcelle:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Tabellen skal se omtrent slik ut:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Velg tabellen, og i Tabellverktøy på Oppsett-fanen i Data-gruppen klikker du Konverter til tekst.

 5. Velg Avsnittsmerker som tekstskilletegn, og klikk deretter OK.

Nå transponerer du navnene:

 1. Hjem-fanen i Redigering-gruppen klikker du Erstatt for å åpne Søk og erstatt-dialogboksen.

 2. Merk av for Bruk jokertegn (du må kanskje klikke Mer for å se avmerkingsboksen), og skriv deretter inn det følgende uttrykket i Søk etter-boksen:

  (*) ([! ]@)^13

  Kontroller at du setter inn et mellomrom mellom de to settene med parenteser og etter utropstegnet. Hvis du ikke har sett tegnet ^13 før, forklarer vi hva det betyr i neste avsnitt.

 3. I Erstatt med-boksen skriver du inn følgende uttrykk:

  \2, \1^p

 4. Velg listen over navn og klikk deretter Erstatt alle. Word transponerer navnene og initialen for mellomnavnet, slik som dette:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Konverter den endrede teksten tilbake til en tabell:

 1. Velg listen over transponerte navn.

 2. Sett inn-fanen, i Tabeller-gruppen klikker du Tabell og deretter klikker du Konverter tekst til tabell.

 3. I Konverter tekst til tabell-dialogboksen, under Skill tekst ved, klikker du Avsnitt, og deretter klikker du OK.

Transponering med initial for mellomnavn, del for del

La oss se på de enkelte delene av uttrykket for å se hvordan de fungerer. Vi begynner med uttrykket i Søk etter-boksen.

Hele uttrykket ser etter to grupper med mønstre: et fornavn med en initial for mellomnavn (eller en mellomnavn) og et etternavn. (*) finner alle fornavn. Legg merke til at det er et mellomrom etter den.

Denne delen av uttrykket samsvarer med de siste navnene:

([! ]@)^13

Utropstegnet utelukker alle tegn som er angitt i klammeparentesene. I dette tilfellet betyr [! ] «finn alt unntatt mellomrom». Effekten er til å trimme vekk mellomrommet foran etternavnene.

@-tegn finner én eller flere forekomster av det forrige tegnet, slik at den ganske enkelt sikrer at alle mellomrom foran etternavnet fjernes.

Vi trenger å vite hvor etternavnet slutter, så vi bruker også ^13-tegnet for å søke etter avsnittmerket ved slutten av hver linje. Fordi vi ikke har tenkt å bruke avsnittsmerket, omgir vi imidlertid alt annet med parentes.

Du kan prøve dette ved å kopiere navnene til testdokumentet på nytt (påse at du skiller dem med avsnittsmerker), og deretter søke ved bruk av ([! ]@)^13 i Søk etter-boksen. Søk samsvarer med hvert etternavn.

Fordi søket starter på nytt i begynnelsen av neste linje, bruker vi jokertegnet stjerne (*) for å sammenligne alt derfra til begynnelsen av det neste etternavnet.

Fordi vi ikke har tenkt å bruke mellomrom foran etternavnet, bruker vi parenteser til å utelate det fra de to gruppene:

(*) ([! ]@)^13

Viktig!: Vær forsiktig når du bruker ^13-tegnkoden. Vanligvis kan du bruke den ^p tegnkoden for å søke etter avsnittmerker. Denne koden fungerer imidlertid ikke i jokertegnsøk. Du må i stedet bruke erstatningskoden ^13. Selv om ^p-tegnkoden ikke fungerer i jokertegnsøk, må du bruke det i erstatt jokertegn-operasjoner fordi det inkluderer informasjon om formatering og ^13-tegn gjør ikke det. Du kan i tillegg ikke tilordne stilinformasjon til ^13-tegnet i det hele tatt. Feil bruk av ^13-koden i en erstatt-operasjon vil føre til konvertering av dokumentet til en fil som du ikke kan formatere.

"Erstatt"-uttrykket (\2 \1) foretar den faktiske transponeringen. I Erstatt med-boksen forteller \2,-tegnene søket at det skal skrive det andre mønsteret først og legge til et komma etter mønsteret. \1^p-tegnet forteller søket hvor det skal skrive det første mønsteret og at det skal skrive et avsnittmerke etter dette mønsteret.

Eksempel 2: Transponere datoer

Dette eksemplet bruker vanlige uttrykk til å konvertere datoene i europeisk format til datoer i amerikansk format.

 1. Kopier og lim inn følgende dato i dokumentet: 28. mai 2003

 2. Åpne Søk og erstatt-dialogboksen, og skriv så inn følgende uttrykk i Søk etter-boksen:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Kontroller at du setter inn et mellomrom mellom følgende innledende og avsluttende parenteser: 2}) (<[ and *>) ([0.

 3. Skriv inn følgende uttrykk i Erstatt med-boksen:

  \3 \1, \4

  Pass på at du setter inn et mellomrom mellom hvert sett med tegn.

 4. Klikk Erstatt alle.

  Søket erstatter 28. mai 2003 med Mai 28, 2003.

Transponere datoer, del for del

La oss begynne med uttrykket i Søk etter-boksen. Uttrykket fungerer ved å bryte ned datoer i fire mønstre, uttrykt ved settet av parenteser. Hvert mønster inneholder komponentene som du finner i alle datoer skrevet i stilen du brukte i eksemplet. Arbeid fra venstre til høyre:

 • Tallområdet [0-9] samsvarer med enkeltsiffertallene i det første mønsteret. Fordi datoer kan bestå av to tall, forteller vi søk å returnere enten ensifrede eller tosifrede datoer: {1,2}. Resultatet er det første mønsteret: ([0-9] {1,2}).

  Engelske ordenstall utgjør mønsteret for andre. Engelske ordenstall består av «th», «nd», «st» og «rd», så vi legger til disse bokstavene i et område [dhnrst]. Fordi engelske ordenstall alltid består av to bokstaver, begrenser vi antallet bokstaver til to: ([dhnrst] {2}).

 • Detter kommer et mellomrom, etterfulgt av bokstaver og jokertegn som finnes i månedsnavn. Alle engelske månedsnavn begynner med disse store bokstavene: ADFJMNOS. Vi vet ikke hvor mange tegn som følger etter hver bokstav, så vi lag dem følges av en stjerne (*). Vi er bare interessert i selve månedsnavnet, så vi bruker større enn- og mindre enn-tegn for å begrense resultatene til det enkelte ordet. Resultatet er det fjerde mønsteret: (< [ADFJMNOS]*>).

 • Til slutt søker vi etter året. Vi bruker samme tallområde, men denne gangen begrenser vi antallet til fire bokstaver ([0-9]{4}).

Legg merke til at i Erstatt med-boksen skrev vi bare inn tre av de fire adressemønstrene. Vi har utelatt ordenstallenes «th» osv. fra datoen fordi datoer i amerikansk format ikke bruker ordenstall. Hvis du vil la ordenstallet være i datoen, skriver du inn \3 \1\2, \4 i Erstatt med-boksen. I dette tilfellet angir du et mellomrom både etter 3 og etter komma, men ikke andre steder.

På dette punktet lurer du kanskje på hvordan å håndtere datoer der navnet i måneden ikke er stavet ut, slik som 28/05/03. Du søker ved bruk av dette uttrykket:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Du erstatter ved bruk av dette uttrykket:

\3/\1/\2

Hvis datoen tar formatet til 28/05/2003, kan du bruke {4} i det siste mønsteret i stedet for {2}.

Om bruk av listeskilletegn i vanlige uttrykk

Det forrige eksemplet bruker følgende argument til å finne enten ensifrede eller tosifrede datoer: {1,2}. I dette tilfellet skiller et komma de to verdiene. De regionale innstillingene i Windows styrer imidlertid listeskilletegn som du bruker. Hvis de regionale innstillingene angir bruk av semikolon som listeskilletegn for, må du bruke dem i stedet for komma.

Hvis du vil finne ut hvilke listeskilletegn operativsystemet ditt spesifiserer, gjør du følgende:

 1. Åpne Kontrollpanel. (Høyreklikk Windows Start-knappen, og klikk deretter Kontrollpanel i Windows 8 og nyere. I Windows 7, klikker du Start-knappen, og deretter klikker du Kontrollpanel.)

 2. Klikk Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre dato, klokkeslett eller tallformat, og klikk deretter Tilleggsinnstillinger.

 4. Klikk Tall-fanen, og finn deretter Listeskilletegn-oppføringen.

Eksempel 3: Legg til punktum eller fjern dem fra hilsninger

I noen land inkluderer ikke titler (hr., fr. osv.) ikke punktum. Dette eksemplet viser hvordan du legger til eller fjerner komma fra titler. Herfra antar vi at du forstå hvordan å bruke Søk og erstatt-dialogboksen.

I dette uttrykket er Mr, Ms, FRU og Dr uten punktum:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Legg merke til at uttrykket bruker et annen mønster som inneholder et tomt felt. Dette tomme feltet ville normalt fulgt etter tittelen hvis det ikke var punktum der. Dette uttrykket legger til punktum:

\1.\2

Hvis du vil gjøre omvendt, søker du ved bruk av dette uttrykket:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Og erstatt ved bruk av dette uttrykket:

\1

Eksempel 4: Finn dupliserte avsnitt eller rader

Når du bruker dette uttrykket, vil du kanskje sortere listen først for å plassere dupliserte rader ved siden av hverandre. I tillegg må du fjerne alle tomme avsnittsmerker. Med andre ord, hvis du bruker tomme avsnitt til å skille tekstblokker, for eksempel slik:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

må du fjerne disse avsnittene, slik:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

Du kan bruke favorittmetoden din for å fjerne de tomme avsnittene, men her er én som finner to påfølgende avsnitttegn. Søke ved bruk av dette uttrykket (@-tegnet gjentar Søk og erstatt-operasjonen og fjerner alle tomme linjer):

(^13)\1@

Du kan erstatte resultatene med dette uttrykket:

^p

Nå skal vi se på hvordan du erstatter tekst. Dette uttrykket finner alle sekvenser av to påfølgende identiske avsnitt:

(*^13)\1

Dette uttrykket matcher også lengre repetisjoner av tekst som slutter i avsnitt. Kjør for eksempel uttrykket mot den følgende listen:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Søk finner de fire første linjene og stopper bare når det generelle mønsteret endres. Hvis derimot du kjører uttrykket mot denne listen:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

finner uttrykket bare de første to avsnittene. 

Hvis du vil søke etter et større antall like elementer, legger du til flere plassholdere. Dette uttrykket finner for eksempel tre påfølgende identiske avsnitt:

(*^13)\1\1

Du kan også bruke parenteser til å gjøre samme. Eksemplene nedenfor finner henholdsvis to og tre identiske avsnitt:

(*^13){2} (*^13){3}

Eller du kan finne enten to eller tre identiske avsnitt:

(*^13){2,3}

Du kan også finne to eller flere identiske avsnitt:

(*^13){2,}

Du kan erstatte et hvilket som helst av disse uttrykkene med følgende streng:

\1

Du kan i tillegg gjenta søk og erstatt-operasjonen etter behov for å erstatte alle de dupliserte avsnittene i dokumentet ditt, eller du kan legge til @-jokertegnet og få uttrykket til å gjenta operasjonen for deg:

(*^13)\1@

Du kan også bruke denne metoden til å erstatte dupliserte rader i en tabell. For å gjøre dette må du først fjerne eventuelle sammenslåtte celler, og deretter sortere tabellen for å plassere dupliserte celler ved siden av hverandre. Deretter konverterer du tabellen til tekst. (På Tabell-menyen peker du på Konverter, og deretter klikker du Tabell til tekst. Når du blir bedt om det, bruker du tabellskilletegnet.) Når du har foretatt erstatningene, konverterer du teksten tilbake til en tabell.

Flere eksempler

Du finner flere eksempler på hvordan å bruke vanlige uttrykk i Word i Finne og erstatte tegn ved bruk av jokertegn på nettstedet for vanlige spørsmål om MVP.

Se også

Konfigurere eller deaktivere automatisk tekstformatering (AutoFormat)

Slette sidetall

Slett en side i Word

Sette inn symboler

Finne og erstatte tekst eller formatering i Word for Mac

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×