Pivottabeller

Filtrere data i en pivottabell

Filtrere data i en pivottabell

Hvis du vil fokusere på en mindre del av en stor mengde pivottabelldata for å foreta en detaljert analyse, kan du filtrere dataene. Du kan gjøre dette på flere måter. Begynn ved å sette inn én eller flere slicere for å filtrere dataene raskt og enkelt. Slicere har knapper du kan klikke for å filtrere dataene, og de vises hele tiden med dataene, slik at du alltid vet hvilke felt som vises eller skjules i den filtrerte pivottabellen.

Slicer-valg med flervalgsknappen uthevet

Tips!: Du kan nå velge flere slicere ved å klikke på knappen på etiketten som vist ovenfor, i Excel 2016.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen for å vise Pivottabellverktøy på båndet.

  Bånd i Pivottabellverktøy med kategoriene Analyser og Utforming

 2. Hvis du bruker Excel 2016 eller 2013, klikker du på Analyser > Sett inn slicer.

  Knappen Sett inn slicer i kategorien Analyser

  Hvis du bruker Excel 2010 eller 2007, klikker du på Alternativer > Sett inn slicer > Sett inn slicer.

  Bilde av båndet i Excel
 3. Merk av for feltene du vil opprette slicere for, i dialogboksen Sett inn slicere.

 4. Klikk OK.

  Det vises en slicer for hvert felt du merket av for i dialogboksen Sett inn slicere.

 5. Klikk elementene du vil vise i pivottabellen, i hver enkelt slicer.

  Hvis du vil velge flere elementer, holder du nede CTRL, og deretter velger du elementene du vil vise.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på sliceren, klikker du den. Dermed vises Slicerverktøy på båndet. Deretter bruker du en slicerstil eller endrer innstillingene på fanen Alternativer.

Andre måter å filtrere pivottabelldata på

Bruk en av de følgende filtreringsfunksjonene i stedet for eller i tillegg til å bruke slicere til å vise nøyaktig de dataene du vil analysere.

Filtrere data manuelt

Bruke et rapportfilter for å filtrere elementer

Vise bare bestemt tekst, bestemte verdier eller bestemte datoer

Vise de ti øverste eller nederste elementene

Filtrere etter merking for å vise eller skjule bare merkede elementer

Aktivere eller deaktivere filtreringsalternativer

Filtrere data manuelt

 1. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil ved siden av Radetiketter eller Kolonneetiketter i pivottabellen.

  Radetikettfilter

 2. Fjern merket for (Merk alt) øverst i listen over rad- eller kolonneetiketter, og merk deretter av for elementene du vil vise i pivottabellen.

  Boksen Merk alt i filtergalleriet

  Hvis du vil vise flere elementer i listen, drar du håndtaket nederst til høyre i filtergalleriet for å gjøre det større.

 3. Klikk OK.

  Filtreringspilene endres til dette ikonet Ikon for brukt filter for å angi at et filter brukes. Klikk det for å endre eller fjerne filteret, ved å klikke Fjern filter fra <feltnavn>.

  Du kan fjerne all filtrering samtidig ved å gjøre følgende:

  • I 2016 eller 2013: Klikk hvor som helst i pivottabellene, og deretter på Analyser > Fjern > Fjern filtre.

  • I 2010 eller 2007: Klikk hvor som helst i pivottabellene, og deretter på Alternativer > Fjern > Fjern filtre.

  Fjern-knappen i kategorien Analyser

Bruke et rapportfilter for å filtrere elementer

Obs!: Et rapportfilter er merket som Filtre i pivottabellfeltruten i Excel 2016 og Excel 2013. Se skjermbildene nedenfor:

Området Filtre i ruten Pivottabellfelt
Pivottabellfeltruten i Excel 2016
Rapportfilter i Pivottabellfelt-ruten
Pivottabellfeltruten i Excel 2010

Du kan raskt vise et annet sett med verdier i pivottabellen ved hjelp av et rapportfilter. Elementer du valgte i filteret, vises i pivottabellen, og elementer som ikke er valgt, vil være skjult. Hvis du vil vise filtersider (verdisettet som samsvarer med de merkede rapportfilterelementene) på separate regneark, kan du spesifisere det alternativet.

Legge til et rapportfilter

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Pivottabellfelt-ruten vises.

 2. Klikk på feltet i et område i pivottabellfeltlisten og velg Flytt til rapportfilter.

  Flytt til rapportfilter

Du kan gjenta dette trinnet for å opprette mer enn ett rapportfilter. Rapportfiltre vises ovenfor pivottabellen for enkel tilgang.

 1. Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, kan du dra feltene i Rapportfilter-området dit du vil. Rekkefølgen av rapportfiltrene gjenspeiles i pivottabellen.

Vise rapportfiltere i rader eller kolonner

 1. Klikk på pivottabellen eller den tilknyttede pivottabellen til et pivotdiagram

 2. Høyreklikk hvor som helst i pivottabellen, og klikk deretter på Alternativer for pivottabell.

 3. Spesifiser disse alternativene i Oppsett og format-fanen:

 4. Gjør ett av følgende under Oppsett i listeboksen Vis felt i rapportfilterområdet:

  • For å vise rapportfiltre i kolonner fra venstre til høyre velger du Bortover, så ned.

  • For å vise rapportfiltre i rader fra øverst til nederst velger du Ned, så bortover.

 5. Skriv inn eller velg antall felt som skal vises før en ny kolonne eller rad skal påbegynnes, i boksene Rapportfilterfelt per kolonne eller Rapportfilterfelt per rad basert på innstillingen i Vis felt i rapportfilterområdet.

Velge elementer i rapportfilteret

 1. Klikk på rullegardinpilen ved siden av rapportfilteret i pivottabellen.

  Klikk på rullegardinpilen ved siden av (Alle)
 2. Hvis du vil vise en avmerkingsboks for alle elementene slik at du kan fjerne eller velge dem etter behov, kan du merke av i boksen Merk flere elementer.

  Velg flere elementer
 3. Du kan nå merke av i boksene ved siden av elementene som du vil vise i rapporten. Hvis du vil velge alle elementene, kan du klikke på avmerkingsboksen ved siden av (Alle).

 4. Klikk på OK. Minst én boks må være merket for at denne knappen skal aktiveres.

  Rapportfilteret viser nå de filtrerte elementene.

  Filtrerte elementer basert på en filterverdi i et rapportfilter

Obs!: Hvis du bruker en OLAP-datakilde som Microsoft SQL Server Analysis Services (versjon 2005 eller senere), kan du bare velge et beregnet medlem hvis det er ett enkelt element. Du kan ikke velge flere elementer hvis ett eller flere av disse elementene er beregnede medlemmer.

Vise rapportfiltersider på separate regneark

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabellen til et pivotdiagram) som har ett eller flere rapportfiltre.

 2. Hvis du bruker Excel 2016 eller 2013, kan du klikke på Analyser-fanen, og i Pivottabell-gruppen klikker du på pilen ved siden av Alternativer, og så på Vis rapportfiltersider.

  Vis alternativet Rapportfiltersider

  Hvis du bruker Excel 2010 eller 2007, kan du klikke på Alternativer-fanen, klikke på pilen ved siden av Alternativer i Pivottabell-gruppen og deretter klikke på Vis rapportfiltersider.

  Pivottabell-gruppen i kategorien Alternativer under Pivottabellverktøy

 3. Velg et rapportfilterfelt i dialogboksen Vis rapportfiltersider, og deretter klikk på OK.

Vise bare bestemt tekst, bestemte verdier eller bestemte datoer

 1. Høyreklikk en tekst-, verdi- eller datafeltetikett i pivottabellen, og klikk deretter Etikettfiltre, Verdifiltre eller Datofiltre.

 2. Klikk sammenligningsoperatorkommandoen du vil bruke.

  Hvis du for eksempel vil filtrere etter tekst som starter med et bestemt tegn, velger du Begynner med, eller hvis du vil filtrere etter tekst som har bestemte tegn hvor som helst i teksten, velger du Inneholder.

  Obs!: Etikettfiltre er ikke tilgjengelige når rad- eller kolonneetikettfelt ikke har tekstbaserte etiketter.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Skriv inn teksten du vil filtrere etter, i dialogboksen Etikettfilter <feltnavn>.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter tekst som starter med bokstaven J, skriver du inn J. Hvis du vil filtrere etter tekst med «klokke» hvor som helst i teksten, skriver du inn klokke.

   Hvis pivottabellen er basert på en ikke-OLAP-datakilde, kan du bruke følgende jokertegn til å søke etter data med bestemte tegn.

Bruk

Til å finne

? (spørsmålstegn)

Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og "jansen"

* (stjernetegn)

Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og "Sørøst"

~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn
fy06~? vil for eksempel finne «fy06?»

 • Skriv inn verdiene du vil filtrere etter, i dialogboksen Verdifilter <feltnavn>.

 • Skriv inn datoene du vil filtrere etter, i dialogboksen Datofilter <feltnavn>.

  Hvis pivottabellen er basert på en OLAP-datakilde, krever datofiltre datatypen klokkeslett for OLAP-kubefelthierarki. Hvis du skriver inn en dato som tekst i et tekstfelt, er ikke datofilteret tilgjengelig.

Tips!: Hvis du vil fjerne et etikett-, dato- eller verdifilter, klikker du pilen Ikon for brukt filter i rad- eller kolonneetiketten. Deretter klikker du Etikettfilter, Datofilter eller Verdifilter, og til slutt klikker du Fjern filter.

Vise de ti øverste eller nederste elementene

Du kan også bruke filtre til å vise de ti øverste eller nederste verdiene som oppfyller bestemte betingelser.

 1. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter eller Kolonneetiketter i pivottabellen. Klikk på Verdifiltre, og klikk deretter på De 10 høyeste.

 2. Gjør følgende i dialogboksen Filtrering av høyeste/laveste <feltnavn>:

  1. Klikk høyeste eller laveste i den første boksen.

  2. Skriv inn et tall i den andre boksen.

  3. Velg alternativet du vil filtrere etter, i den tredje boksen.

   • Hvis du vil filtrere etter antall elementer, velger du Elementer.

   • Hvis du vil filtrere etter prosent, velger du Prosent.

   • Hvis du vil filtrere etter sum, velger du Sum.

  4. Velg ønsket felt i den fjerde boksen.

Filtrere etter merking for å vise eller skjule bare merkede elementer

 1. Velg ett eller flere elementer i det feltet i pivottabellen som du vil filtrere etter merking.

  Du kan merke et usammenhengende område ved å holde nede CTRL mens du velger elementer.

 2. Høyreklikk på et element i det merkede området, og klikk deretter på Filtrer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Vis de merkede elementene ved å klikke på Bare behold merkede elementer.

  • Skjul de merkede elementene ved å klikke på Skjul merkede elementer.

   Tips!:  Du kan vise skjulte elementer igjen ved å fjerne filteret. Høyreklikk på et annet element i samme felt, klikk på Filtrer og deretter på Fjern filter.

Aktivere eller deaktivere filtreringsalternativer

Hvis du vil bruke flere filtre per felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapper i pivottabellen, kan du gjøre følgende for å aktivere eller deaktivere disse og andre filtreringsalternativer:

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen for å vise Pivottabellverktøy på båndet.

  Bånd i Pivottabellverktøy med kategoriene Analyser og Utforming

 2. Klikk Alternativer i Pivottabell-gruppen på fanen Alternativer.

  Knappen Alternativer i kategorien Analyser

 3. Klikk fanen Totaler og filtre i dialogboksen Alternativer for pivottabell.

 4. Gjør ett eller flere av følgende under Filtre:

  • Hvis du vil bruke eller ikke bruke flere filtre per felt, merker du av for eller fjerner merket for Tillat flere filtre per felt.

  • Hvis du vil inkludere eller utelate filtrerte elementer i totaler, kan du merke av for eller fjerne merket for Ta med filtrerte elementer i totaler og deretter merke av eller fjerne merket for Merk totaler med *. Hvis det er avmerket, vises en stjerne (*) i totalene utenfor feltene som visuelle totaler er deaktivert for. Dette alternativet er bare tilgjengelig i pivottabeller som er koblet til en OLAP-datakilde som støtter MDX-uttrykksspråket. Det påvirker alle felt i pivottabellen.

  • Merk av eller fjern merket for Ta med filtrerte elementer i angitte totaler hvis du vil ta med eller utelate filtrerte elementer i totaler for navngitte sett. Dette alternativet er bare tilgjengelig i pivottabeller som er koblet til en OLAP-datakilde.

  • Merk av eller fjern merket for Delsummer filtrerte sideelementer hvis du vil ta med eller utelate filtrerte elementer i delsummer.

 5. Klikk fanen Vis, og merk av eller fjern merket for Vis felttekster og rullegardinlister for filtre hvis du vil vise eller skjule felttekster og rullegardinlister for filtre.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen for å vise pivottabellfanene (Analyse av pivottabell og Utforming) på båndet.

 2. Klikk på Analyse av pivottabell > Sett inn slicer.

 3. Merk av for feltene du vil opprette slicere for, i dialogboksen Sett inn slicere.

 4. Klikk OK.

  Det vises en slicer for hvert felt du merket av for i dialogboksen Sett inn slicere.

 5. Klikk elementene du vil vise i pivottabellen, i hver enkelt slicer.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på sliceren, kan du klikke på den for å vise Slicer-fanen på båndet. Du kan bruke en slicerstil eller endre innstillingene ved å bruke de ulike fanealternativene.

Andre måter å filtrere pivottabelldata på

Bruk en av de følgende filtreringsfunksjonene i stedet for eller i tillegg til å bruke slicere til å vise nøyaktig de dataene du vil analysere.

Filtrere data manuelt

Bruke et rapportfilter til å filtrere elementer

Vise de ti øverste eller nederste elementene

Filtrere etter merking for å vise eller skjule bare merkede elementer

Aktivere eller deaktivere filtreringsalternativer

Filtrere data manuelt

 1. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil ved siden av Radetiketter eller Kolonneetiketter i pivottabellen.

 2. Fjern merket for (Merk alt) øverst i listen over rad- eller kolonneetiketter, og merk deretter av for elementene du vil vise i pivottabellen.

 3. Filtreringspilene endres til dette ikonet Ikon for brukt filter for å angi at et filter brukes. Klikk det for å endre eller fjerne filteret, ved å klikke Fjern filter fra <feltnavn>.

  Hvis du vil fjerne all filtrering samtidig, klikker du på Analyse av pivottabell > Fjern > Fjern filtre.

Bruke et rapportfilter til å filtrere elementer

Du kan raskt vise et annet sett med verdier i pivottabellen ved hjelp av et rapportfilter. Elementer du valgte i filteret, vises i pivottabellen, og elementer som ikke er valgt, vil være skjult. Hvis du vil vise filtersider (verdisettet som samsvarer med de merkede rapportfilterelementene) på separate regneark, kan du spesifisere det alternativet.

Legge til et rapportfilter

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Pivottabellfelt-ruten vises.

 2. Klikk på feltet i et område og velg Flytt til rapportfilter i pivottabellfeltlisten.

Du kan gjenta dette trinnet for å opprette mer enn ett rapportfilter. Rapportfiltre vises ovenfor pivottabellen for enkel tilgang.

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene i området Filtre, kan du enten dra feltene til posisjonen du vil bruke, eller dobbeltklikke på et felt og velge Flytt opp eller Flytt ned. Rekkefølgen av rapportfiltrene gjenspeiles i pivottabellen.

Vise rapportfiltere i rader eller kolonner

 1. Klikk på pivottabellen eller den tilknyttede pivottabellen til et pivotdiagram

 2. Høyreklikk hvor som helst i pivottabellen, og klikk deretter på Alternativer for pivottabell.

 3. Spesifiser disse alternativene i Oppsett-fanen:

  1. Gjør ett av følgende i Rapportfilter-området i listen Ordne felt:

   • Velg Ned, så bortover for å vise rapportfiltre i rader fra øverst til nederst.

   • Velg Bortover, så ned for å vise rapportfiltre i kolonner fra venstre til høyre.

  2. Skriv inn eller velg antall felt som skal vises før en ny kolonne eller rad skal påbegynnes, i boksene Filterfelt per kolonne (basert på innstillingen i Ordne felt som du spesifiserte i forrige trinn).

Velge elementer i rapportfilteret

 1. Klikk på rullegardinpilen ved siden av rapportfilteret i pivottabellen.

 2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av elementene du vil vise i rapporten. Hvis du vil velge alle elementene, kan du klikke på avmerkingsboksen ved siden av (Merk alle).

  Rapportfilteret viser nå de filtrerte elementene.

Vise rapportfiltersider på separate regneark

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabellen til et pivotdiagram) som har ett eller flere rapportfiltre.

 2. Klikk på Analyse av pivottabell (på båndet) > Alternativer > Vis rapportfiltersider.

 3. Velg et rapportfilterfelt i dialogboksen Vis rapportfiltersider, og deretter klikker du på OK.

Vise de ti øverste eller nederste elementene

Du kan også bruke filtre til å vise de ti øverste eller nederste verdiene som oppfyller bestemte betingelser.

 1. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpil ved siden av Radetiketter eller Kolonneetiketter i pivottabellen.

 2. Høyreklikk på et element i det merkede området, og klikk deretter på Filtrer > Ti øverste eller Ti nederste.

 3. Skriv inn et tall i den første boksen.

 4. Velg alternativet du vil filtrere etter, i den andre boksen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

  • Hvis du vil filtrere etter antall elementer, velger du Elementer.

  • Hvis du vil filtrere etter prosent, velger du Prosent.

  • Hvis du vil filtrere etter sum, velger du Sum.

 5. Du kan også søke etter en bestemt verdi i søkeboksen.

Filtrere etter merking for å vise eller skjule bare merkede elementer

 1. Velg ett eller flere elementer i det feltet i pivottabellen som du vil filtrere etter merking.

 2. Høyreklikk på et element i det merkede området, og klikk deretter på Filtrer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Vis de merkede elementene ved å klikke på Bare behold merkede elementer.

  • Skjul de merkede elementene ved å klikke på Skjul merkede elementer.

   Tips!:  Du kan vise skjulte elementer igjen ved å fjerne filteret. Høyreklikk på et annet element i samme felt, klikk på Filtrer og deretter på Fjern filter.

Aktivere eller deaktivere filtreringsalternativer

Hvis du vil bruke flere filtre per felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapper i pivottabellen, kan du gjøre følgende for å aktivere eller deaktivere disse og andre filtreringsalternativer:

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen for å vise pivottabellfanene på båndet.

 2. Klikk på AlternativerAnalyse av pivottabell-fanen.

  1. Klikk på Oppsett i dialogboksen Alternativer for pivottabell.

  2. Merk av eller fjern merket i boksen Tillat flere filtre per felt, avhengig av hva du trenger, i Oppsett-området.

  3. Klikk på Vis-fanen og merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Felttekster og filtre hvis du vil vise eller skjule felttekster og rullegardinlister for filtre.

Du kan vise og samhandle med pivottabeller i Excel Online, som omfatter noe manuell filtrering og bruk av slicere som er opprettet i skrivebordsversjonen av Excel til å filtrere dataene. Du kan ikke opprette nye slicere i Excel Online.

Gjør ett av følgende for å filtrere i pivottabelldataene:

 • Klikk pilen på Radetiketter eller Kolonneetiketter for å bruke et manuelt filter, og velg deretter filtreringsalternativene du vil bruke.

Filtreringsalternativer for pivottabelldata

 • Hvis pivottabellen har slicere, klikker du bare elementene du vil vise i hver enkelt slicer.

Slicer med valgte elementer

Hvis du har skrivebordsversjonen av Excel, kan du bruke Åpne i Excel for å åpne arbeidsboken og bruke flere filtre eller opprette nye slicere for pivottabelldataene der. Slik gjør du det:

Klikk Åpne i Excel og filtrer dataene i pivottabellen.

Knappen for å redigere i Excel

Hvis du vil ha nyheter om de siste Excel Online-oppdateringene, kan du gå til Microsoft Excel-bloggen.

Hvis du vil ha den komplette pakken med Office-programmer og -tjenester, kan du prøve eller kjøpe den på Office.com.

Se også

Video: Filtrere elementer i en pivottabell

Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata

Opprette en pivottabell for å analysere eksterne data

Opprette en pivottabell for å analysere data i flere tabeller

Sortere data i en pivottabell

Gruppere eller dele opp data i en pivottabell

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×