Excel-ordliste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

3D

SVAR

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

L

M

N

O

P

SPØRSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

3D

Til toppen av siden

3D -referanse

En referanse til et område som strekker seg over to eller flere regneark i en arbeidsbok.

3D -vegger og -gulv

Området rundt mange 3D-diagramtyper som gir dimensjon og grenser i diagrammet. To vegger og ett gulv vises i tegneområdet.

A

Til toppen av siden

Activate

Gjøre et diagramark eller regneark aktiv, eller merkede, arket. Arket du aktiverer bestemmer hvilke faner vises. Hvis du vil aktivere et ark, klikker du kategorien for arket i arbeidsboken.

Aaktive cellen

Data skrives inn når du begynner å skrive den merkede cellen. Bare én celle er aktiv om gangen. Den aktive cellen er avgrenset med en kraftig kantlinje.

Aaktive ark

Arket du arbeider i en arbeidsbok. Navnet på fanen til det aktive arket er fet.

Adresse

Banen til et objekt, dokument, fil, side eller annet mål. En adresse kan være en Nettadresse () eller en UNC-bane (nettverksadresse), og kan inkludere en bestemt plassering i en fil, for eksempel et Word-bokmerke eller et celleområde i Excel.

Alternativ Oppstart-mappen

En mappe i tillegg til XLStart-mappen som inneholder arbeidsbøker eller andre filer du vil bruke som skal åpnes automatisk når du starter Excel og maler som du vil være tilgjengelig når du oppretter nye arbeidsbøker.

Alternativ Oppstart-mappen

En mappe i tillegg til XLStart-mappen som inneholder arbeidsbøker eller andre filer du vil bruke som skal åpnes automatisk når du starter Excel og maler som du vil være tilgjengelig når du oppretter nye arbeidsbøker.

Argument

Verdiene som en funksjon bruker til å utføre operasjoner eller beregninger. Argumenttypen en funksjon bruker er spesifikk for funksjonen. Vanlige argumenter som brukes i funksjoner omfatter tall, tekst, cellereferanser og navn.

Array

Brukes til å lage enkle formler som produserer flere resultater, eller som utføres på en gruppe med argumentene som er ordnet i rader og kolonner. Et matriseområde deler en felles formel. en matrisekonstant er en gruppe med konstanter som brukes som argument.

Array formel

En formel som utfører flere beregninger på ett eller flere sett med verdier, og returnerer et enkelt resultat eller flere resultater. Matriseformler er omsluttet klammeparentesene {} og angis ved å trykke CTRL + SKIFT + ENTER.

Associated pivottabell

Pivottabellen som leverer kildedataene i pivotdiagrammet. Det opprettes automatisk når du oppretter et nytt pivotdiagram. Når du endrer oppsettet enten rapporten, endres den andre også.

AAutoformat

En innebygd samling av celleformater (for eksempel skriftstørrelse, mønstre og justering) som du kan bruke på et dataområde. Excel avgjør nivåene for sammendrag og detaljene i det merkede området, og bruker formatene tilsvarende.

ADatoak

En linje tilfører diagramtegneområdet brukes som en referanseramme for måling. Y-aksen er vanligvis den vertikale aksen og inneholder data. X-aksen er vanligvis den vannrette aksen og inneholder kategorier.

B

Til toppen av siden

Base adresse

Den relative banen som Excel bruker for måladressen når du setter inn en hyperkobling. Dette kan være en Internett-adressen (URL), en bane til en mappe på harddisken eller en bane til en mappe på et nettverk.

Brekkefølge

En dekorativ linje som kan brukes på regnearkceller eller objekter, for eksempel diagrammer, bilder eller tekstbokser. Kantlinjer skille, fremheve eller gruppere elementer.

C

Til toppen av siden

Calculated kolonne

En beregnet kolonne bruker en enkelt formel som justeres for hver rad i en Excel-tabell. Alt du trenger for å inkludere flere rader, slik at formelen umiddelbart utvides til disse radene.

Calculated-feltet (database)

Et felt i resultatsettet for en spørring som viser resultatet av et uttrykk i stedet for data fra en database.

Calculated-feltet (pivottabell)

Et felt i en pivottabell eller et pivotdiagram som bruker en formel som du oppretter. Beregnede felt kan utføre beregninger ved hjelp av innholdet i andre felt i pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

Calculated element

Et element i et pivottabellfelt eller pivotdiagramfelt som bruker en formel som du oppretter. Beregnede elementer kan utføre beregninger ved hjelp av innholdet i andre elementer i det samme feltet i pivottabellen eller pivotdiagram.

Ckategorietiketter akse

Diagramaksen som representerer kategorien for hvert datapunkt. Den viser tilfeldige tekstverdier som Kv1, Kv2 og kvartal 3; Det kan ikke vise skalerte numeriske verdier.

Ckategorietiketter felt

Et felt som skal vises i kategoriområdet i pivotdiagrammet. Elementer i et kategorifelt vises som etiketter på kategoriaksen.

Ccellereferansen

En boks som er utformet av skjæringspunktet for en rad og kolonne i et regneark eller en tabell, der du skriver inn informasjon.

Ccellereferansen referanse

Settet med koordinater som har en celle i et regneark. Referansen til cellen som vises i skjæringspunktet mellom kolonne B og rad 3 er for eksempel B3.

Certifying sertifiseringsinstans

En kommersiell organisasjon eller en gruppe i et selskap, som bruker verktøy som Microsoft Certificate Server til å gi digitale sertifikater som programvareutviklere kan bruke til å signere makroer og brukere kan bruke til å signere dokumenter.

Cendre loggen

I en delt arbeidsbok, informasjon som vedlikeholdes om endringer i tidligere redigering økter. Informasjonen inneholder navnet på personen som har gjort endringene, da endringen ble gjort, og hvilke data som ble endret.

COffi området

Hele diagrammet og alle elementene.

COffi ark

Et ark i en arbeidsbok som inneholder bare et diagram. Et diagramark er nyttige når du vil vise et diagram eller et pivotdiagram separat fra regnearkdata eller en pivottabell.

Ckolonne-feltet

Et felt som er tilordnet en kolonneretning i en pivottabell. Elementer som er knyttet til et kolonnefelt vises som kolonneetiketter.

Ckolonne overskrift

Skyggelagte området øverst på hver datakolonne i ruten som inneholder feltnavnet.

Ckolonne overskrift

Bokstaver eller nummererte grå området øverst på hver kolonne. Klikk kolonneoverskriften for å merke en hel kolonne. Hvis du vil øke eller redusere bredden på en kolonne, kan du dra linjen til høyre for kolonneoverskriften.

Comparison vilkår

Et sett med søkebetingelser som brukes til å finne data. Sammenligningsvilkår kan være en streng av tegn som du vil sammenligne, for eksempel "Gastronor" eller et uttrykk, for eksempel "> 300."

Comparison operator

Et tegn som brukes i sammenligningsvilkår til å sammenligne to verdier. Seks standardene er = lik, > større enn, < mindre enn, > = større enn eller lik, < = mindre enn eller lik og <> ikke lik.

Conditional format

Et format, for eksempel skrift eller skyggelegging cellefarge, som Excel bruker automatisk på celler Hvis en bestemt betingelse er SANN.

Consolidation tabell

Tabellen med kombinerte resultater som vises i målområdet. Excel oppretter konsolideringstabellen ved å bruke sammendragsfunksjonen du velger på området kildeverdiene du angir.

Constant

En verdi som ikke beregnes. Tallet 210 og teksten "Kvartalsvise inntekter" er konstanter. Et uttrykk eller en verdi som er resultatet av et uttrykk, er ikke en konstant.

Constraints

Begrensninger for et Problemløser-problem. Du kan bruke begrensninger på justerbare celler, målcellen eller andre celler som er direkte eller indirekte relatert til målcellen.

Kopier C-området

Cellene som du kopierer når du vil lime inn data i en annen plassering. Når du kopierer celler, vises en flyttekantlinjen rundt dem for å indikere at de har blitt kopiert.

Criteria

Det angi vilkårene du angir for å begrense hvilke poster som inkluderes i resultatet av en spørring. Følgende vilkår velger for eksempel poster der verdien for ordrebeløpet er større enn 30 000: Beløp > 30000.

Criteria-ruten

Området i vinduet som viser vilkårene som brukes til å begrense postene i resultatet angitt i spørringen.

Cgjeldende område

Blokk med utfylte celler inneholder som den merkede cellen eller cellene. Området strekker seg i alle retninger til den første tomme raden eller kolonnen.

Cegendefinert beregning

En metode for å summere verdier i dataområdet i en pivottabell ved hjelp av verdiene i andre celler i dataområdet. Bruk listen Vis data-listen i dialogboksen PivotTable Field for et datafelt til å lage egendefinerte beregninger.

D

Til toppen av siden

Data skjema

En dialogboks som viser en hel post om gangen. Du kan bruke dataskjemaer til å legge til, endre, finne og slette poster.

Data etikett

En etikett som gir tilleggsinformasjon om en dataindikator, som representerer ett enkelt datapunkt eller verdi, som kommer fra en celle i dataark.

Data markør

En stolpe, området, prikk, sektor eller annet symbol i et diagram som representerer et enkelt datapunkt eller verdi som kommer fra en celle i dataark. Dataindikatorer i et diagram utgjør en dataserie.

Data-ruten

Området i vinduet som viser resultatet som er angitt i spørringen.

Data punkt

Enkeltverdier som er tegnet inn i et diagram. Relaterte datapunkt utgjør en dataserie. Datapunkt representeres av stolper, kolonner, linjer, sektorer, prikker og andre figurer. Disse figurene kalles dataindikatorer.

Data område

Et celleområde som inneholder data, og som er avgrenset av tomme celler eller dataarkkantlinjer.

Data serie

Relaterte datapunkt som tegnes inn i et diagram, og som er hentet fra dataarkrader eller kolonner. Hver dataserie i et diagram har en unik farge eller et mønster. Du kan tegne inn én eller flere dataserier i et diagram. Sektordiagrammer har bare én dataserie.

Data kilde

Et lagret sett med "" kildeinformasjonen brukes til å koble til en database. En datakilde kan inkludere navnet og plasseringen til databaseserveren, navnet på databasedriver og informasjon som databasen trenger når du logger på.

Data kilde-driver

En programfil som brukes til å koble til en bestemt database. Hver database program eller management system krever en annen driver.

Data tabell

Et celleområde som viser resultatene av erstatte forskjellige verdier i én eller flere formler. Det finnes to typer datatabeller: én tabeller og to tabeller.

Data tabell i diagrammer

Et rutenett som kan legges til noen diagrammer og inneholder numeriske data som brukes til å opprette diagrammet. Datatabellen vanligvis er knyttet til den vannrette aksen i diagrammet, og erstatter aksemerkeetiketter på den vannrette aksen.

Data validering

En Excel-funksjon som du kan bruke til å definere begrensninger på hvilke data som kan eller bør angis i en celle, og for å vise meldinger som ber brukeren om riktige oppføringer og varsle brukerne om ugyldige oppføringer.

D-databasen

En samling av data som er relatert til et bestemt emne eller formål. Informasjon om en bestemt enhet, for eksempel en ansatt eller ordre, kategoriseres i tabeller, poster og felt i en database.

D DE samtale

Interaksjonen mellom to programmer som kommuniserer og utveksler data ved hjelp av spesielle funksjoner og kode kalt dynamisk datautveksling (DDE).

Dstandard oppstartsarbeidsboken

Ny, som ikke er lagret arbeidsboken som skal vises når du starter Excel. Standard oppstartsarbeidsboken vises bare hvis du ikke har inkludert andre arbeidsbøker i XLStart-mappen.

Dstandard arbeidsbokmal

Bok malen du oppretter Hvis du vil endre standardformat for nye arbeidsbøker. Excel bruker malen til å opprette en tom arbeidsbok når du starter Excel, eller Opprett en ny arbeidsbok uten å angi en mal.

Dstandard regnearkmal

Sheet.xlt som du oppretter for å endre standardformatet for nye regneark. Excel bruker malen til å opprette et tomt regneark når du legger til et nytt regneark i en arbeidsbok.

Dependents

Celler som inneholder formler som refererer til andre celler. Hvis du for eksempel Hvis celle D10 inneholder formelen = B5, celle D10 er underordnet celle B5.

DMålnamn området

Celleområdet som du velger for å holde de summerte dataene i en konsolidering. Målområdet kan være i samme regneark som kildedataene eller i et annet regneark. Et regneark kan bare inneholde én konsolidering.

Detail data

For automatiske delsummer og regnearkdisposisjoner, delsum rader eller kolonner som er summert av sammendragsdata. Detaljdata er vanligvis tilstøtende til og over eller til venstre for sammendragsdata.

Drop linjer

Linjer som strekker seg fra et Pek i linje og arealdiagrammer kategoriaksen (x). Nyttige i arealdiagrammer å klargjøre der en dataindikator slutter og neste begynner.

Drop listen

En kontroll i en meny, en verktøylinje eller en dialogboks som viser en liste over alternativer når du klikker den lille pilen ved siden av listen.

E

Til toppen av siden

Diagram for E-mbedded

Et diagram som er plassert på et regneark i stedet for et separat diagramark. Innebygde diagrammer er nyttige når du vil vise eller skrive ut et diagram eller et pivotdiagram med kildedataene eller annen informasjon i et regneark.

Efeilceller stolper

Vanligvis brukes i statistiske eller vitenskapelig data, viser feilfelt potensielle feil eller grad av usikkerhet hver dataindikator i en serie.

EExcel-tillegg

Komponenter som kan være installert på datamaskinen for å legge til kommandoer og funksjoner i Excel. Disse tilleggsprogrammer er spesifikke for Excel. Andre tilleggsprogrammer som er tilgjengelige for Excel- eller Office er Component Object Model (COM)-tillegg.

EExcel-tabell

Tidligere kjent som en Excel-liste, kan du opprette, formatere og vise en Excel-tabell for å organisere dataene i regnearket.

Uttrykk

En kombinasjon av operatorer, feltnavn, funksjoner, litteraler og konstanter som evalueres til én enkelt verdi. Uttrykk kan angi vilkår (for eksempel ordre beløpet > 10000) eller utføre beregninger på feltverdier (for eksempel pris * antall).

Eeksterne data

Data som er lagret i en database, for eksempel Access, dBASE eller SQL Server, som er atskilt fra spørringen og programmet som du startet spørringen.

Eeksterne data

Data som er lagret utenfor Excel. Eksempler på databaser opprettet i Access, dBASE, SQL Server eller på en webserver.

E-eksterne dataområdet

Et dataområde som er hentet i et regneark, men som er hentet fra utenfor Excel, som i en database eller tekstfilen. Du kan formatere dataene eller brukes i beregninger som andre data i Excel.

Eekstern referanse

En referanse til en celle eller et område på et ark i en annen arbeidsbok, eller en referanse til et definert navn i en annen arbeidsbok.

F

Til toppen av siden

F-felt (database)

En informasjonskategori, for eksempel siste navn eller rekkefølge beløpet som er lagret i en tabell. Når spørringen viser et resultatsett i dataruten, representeres et felt som en kolonne.

F-felt (pivottabell)

I en pivottabell eller et pivotdiagram, en kategori med data som er utledet fra et felt i kildedataene. Pivottabeller ha rad, kolonne-siden og data-felt. Pivotdiagrammer har serie, kategori, side og data-felt.

Fsyk håndtak

Den lille svarte firkanten i nedre høyre hjørne av det merkede området. Når du peker på fyllhåndtaket, endres pekeren til et svart kryss.

Ffilteruttrykk

For å vise bare radene i en liste som oppfyller vilkårene du angir. Du kan bruke kommandoen AutoFilter til å vise rader som samsvarer med én eller flere bestemte verdier, beregnede verdier eller betingelser.

F

Grafisk utforming som brukes til alle tall, symboler og alfabetiske tegn. Kalles også type eller skriftsnitt. Arial og Courier New er eksempler på skrifter. Skrifter finnes vanligvis i forskjellige størrelser, som 10 punkt og ulike stiler, for eksempel fet.

Ftt

En sekvens med verdier, cellereferanser, navn, funksjoner eller operatorer i en celle som sammen danner en ny verdi. En formel starter alltid med et likhetstegn (=).

Ftt stolpe

Linjen øverst på Excel-vinduet du bruker til å skrive inn eller redigere verdier eller formler i celler eller diagrammer. Viser konstantverdi eller formelen som er lagret i den aktive cellen.

Ftt palett

Et verktøy som hjelper deg med lar opprette eller redigere en formel og inneholder også informasjon om funksjonene og argumentene.

F-funksjon (Microsoft Query)

Et uttrykk som returnerer en verdi basert på resultatene av en beregning. Spørringen antar at datakildene støtter funksjonene Gjsn, antall, Maks, Min og summer. Noen datakilder støtter kanskje ikke alle disse, eller kanskje støtter flere funksjoner.

F-funksjon (Office Excel)

En forhåndsskrevet som tar en verdi eller verdier, utfører en operasjon, og returnerer en verdi eller verdier. Bruk funksjoner til å forenkle og forkorte formler i et regneark, spesielt de utfører lange og sammensatte beregninger.

G

Til toppen av siden

Goal seek

En metode for å finne en bestemt verdi for en celle ved å justere verdien av en annen celle. Når du bruker målsøking, varierer verdien i en celle som du angir, til en formel som er avhengige av returnerer cellen resultatet du ønsker.

Fjerne G

Et sett med kryssende linjer som brukes til å justere objekter.

Gridlines i diagrammer

Du kan legge til linjer i et diagram som gjør det enklere å vise og evaluere data. Støttelinjer strekker seg fra aksemerker på en akse over tegneområdet.

G-gruppe

I en disposisjon eller pivottabell, én eller flere detaljradene eller kolonner som er tilstøtende og underordnede til en sammendragsrad eller -kolonne.

H

Til toppen av siden

Høy lavt linjer

2D-linjediagrammer linjer som strekker seg fra høyeste til laveste verdien i hver kategori. Differanselinjer brukes ofte i børsdiagrammer.

Hogg regneark

Et eget regneark som viser endringer i en delt arbeidsbok, inkludert navnet på personen som gjorde endringen, når og hvor det ble gjort, hvilke data er slettet eller erstattet og hvordan konflikter ble løst.

I

Til toppen av siden

Jegdentifier

Et feltnavn som brukes i et uttrykk. Rekkefølgen beløpet er for eksempel identifikatoren (feltnavnet) for et felt som inneholder ordrebeløpet. Du kan bruke et uttrykk (for eksempel pris * antall) i stedet for en identifikator.

Jegmplicit skjæringspunkt

En referanse til et celleområde, i stedet for en enkeltcelle som beregnes som en enkelt celle. Hvis celle C10 inneholder formelen = B5: B15 * 5; Excel multipliserer verdien i celle B10 med 5 fordi cellene B10 og C10 er i den samme raden.

Jegindeks

En databasekomponent som raskere å søke etter data. Når en tabell har en indeks, finner dataene i tabellen ved å søke i indeksen.

Jegsidebanner sammenføyning

Standard sammenføyningstype mellom to tabeller der bare poster som har de samme verdiene i sammenføyningsfeltene er valgt i spørringen. De to samsvarende postene fra hver tabell kombineres og vises som én post i resultatsettet.

Jegnput celle

Cellen der hver inndataverdi fra en datatabell er erstattet. En hvilken som helst celle i et regneark kan være inndatacellen. Selv om inndatacellen ikke trenger å være en del av datatabellen, må formlene i datatabellene referere til innsettingscellen.

Jegnn rad

I en Excel-tabell, en spesiell rad som gjør det enklere å dataregistrering. Sett innsettingsrad er angitt med en stjerne.

Jegnternett Explorer

En nettleser som tolker HTML-filer, formaterer dem til websider og viser dem til brukeren. Du kan laste ned Internet Explorer fra Microsofts webområde på http://www.microsoft.com.

Jeginn element

En underkategori for et felt i pivottabeller og pivotdiagrammer. Feltet "Måned" kan for eksempel inneholder elementer, for eksempel "Januar", "Februar", og så videre.

Jegteration

Gjentatt beregning av et regneark til en bestemt numerisk betingelse er oppfylt.

j

Til toppen av siden

Join

En tilkobling mellom flere tabeller der poster fra relaterte felt som samsvarer med kombineres og vises som én post. Poster som ikke samsvarer med kan inkluderes eller utelates, avhengig av sammenføyningstypen.

Join linje

I Query spørre en linje som kobler feltene mellom to tabeller og viser hvordan dataene er relatert. Sammenføyningstypen viser hvilke poster er valgt for spørringsresultatsett.

Join linje

I spørringen, en linje som kobler feltene mellom to tabeller og viser hvordan dataene er relatert. Sammenføyningstypen viser hvilke poster er valgt for spørringsresultatsett.

Justify

Justere vannrett avstand slik at teksten justeres jevnt langs både venstre og høyre marg. Blokkjustere tekst oppretter en myk kant på begge sider.

L

Til toppen av siden

Lforklarings

En boks som identifiserer mønstrene eller fargene som er tilordnet til dataserier eller kategorier i et diagram.

Lforklarings taster

Symboler i forklaringene som viser mønstrene og fargene som er tilordnet til dataserier (eller kategorier) i et diagram. Forklaringsnøkler vises til venstre for forklaringstekster. Formatere en forklaring for også formaterer dataindikator som er knyttet til den.

Lllegg blokkert felt eller en post

Tilstanden til en post, felt eller annet objekt i en database som tillater at det skal vises, men ikke endres (skrivebeskyttet) i spørringen.

M

Til toppen av siden

Mapped område

Et område i en XML-liste som er koblet til et element i en XML-tilordning.

Matrix

En rektangulær matrise med verdier eller et celleområde som kombineres med andre matriser eller områder for å lage flere summer eller produkter. Excel inneholder forhåndsdefinerte matrisefunksjoner som kan lage summene eller produktene.

Merged celle

En enkeltcelle som er opprettet ved å kombinere to eller flere merkede celler. Cellereferansen for en sammenslått celle er cellen øverst til venstre i det opprinnelige området.

Microsoft Excel-kontroll

En innebygd Excel-kontroll enn en ActiveX-kontroll.

Microsoft hjelp for Visual Basic

Få hjelp for Visual Basic i Excel, i kategorien utvikler i kode-gruppen klikker du Visual Basic, og klikk deretter Hjelp for Microsoft Visual Basic under Hjelp-menyen.

Moving gjennomsnitt

En sekvens med gjennomsnitt beregnet fra deler av en dataserie. I et diagram utjevner glidende gjennomsnitt variasjonene i dataene, og viser dermed mønstret eller trenden mer tydelig.

Moving kantlinje

En animert kantlinje som vises rundt en regnearkområdet som har utklipt eller kopiert. Hvis du vil avbryte en flyttekantlinjen, trykker du ESC.

Mkategorietiketter med flere nivåer

Kategorietikettene i et diagram som basert på regnearkdata, vises automatisk på mer enn én linje i et hierarki. Overskriften Produser kan for eksempel vises over en rad med overskrifter Tofu, Epler og Pærer.

N

Til toppen av siden

Nvn

Et ord eller en streng med tegn som representerer en celle, et celleområde, en formel eller en konstantverdi. Bruke enkel å forstå navn, for eksempel produkter, til å referere til vanskelig å forstå områder, for eksempel salg! C20: C30.

Nvn-boksen

Boksen til venstre ende av formellinjen som identifiserer den merkede cellen, diagramelement eller tegneobjekt. Hvis du vil gi navn til en celle eller et område, skriver du inn navnet i navn-boksen, og trykk ENTER. Hvis du vil flytte til og velger en navngitt celle, klikker du navnet i navn-boksen.

Nonadjacent utvalget

Et utvalg av to eller flere celler eller områder som ikke berører hverandre. Når inntegning sammensatte merkede områder i et diagram, må du kontrollere at de kombinerte utvalgene danner et rektangel.

Npå OLAP-kildedata

Underliggende data for en pivottabell eller et pivotdiagram som kommer fra en kilde enn en OLAP-database. Disse kildene inkluderer relasjonsdatabaser, tabeller i Excel-regneark og tekst fildatabaser.

O

Til toppen av siden

ObjectLink

Et OLE-dataformat som beskriver koblede objekter, identifiserer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hver av disse dataelementer er en streng med null-terminert.

Ofrakoblet kubefil

En fil du oppretter på harddisken eller en delt nettverksressurs til å lagre OLAP-kildedata for pivottabell- eller pivotdiagramrapport. Frakoblet kubefil filer kan du fortsette å arbeide når du ikke er koblet til OLAP-serveren.

O FANGET

En databaseteknologi som er optimalisert for spørringer og rapportering, i stedet for behandling av transaksjoner. OLAP-dataene er ordnet hierarkisk og lagres i kuber i stedet for tabeller.

O FANGET leverandør

Et sett med programvare som gir tilgang til en bestemt type OLAP-database. Programvaren kan inneholde en datakildedriver og annen klientprogramvare som er nødvendig for å koble til en database.

Operand

Elementer på hver side av en operatør i en formel. I Excel kan operander være verdier, cellereferanser, navn, etiketter og funksjoner.

Operator

Et tegn eller symbol som angir hva slags beregningen som skal utføres i et uttrykk. Det finnes matematiske, sammenligning, logisk, og referanseoperatorer.

Outer sammenføyning

En sammenføyning der alle postene fra én tabell velges i spørringen, selv om det finnes ingen samsvarende poster i en annen tabell. Poster som oppfyller kombineres og vises som én. Poster som ikke har treff i den andre tabellen vises tomme.

Outer sammenføyning

Sammenføyning der alle poster fra én tabell er valgt, selv om det finnes ingen samsvarende poster i en annen tabell. Poster som oppfyller kombineres og vises som én. Poster som ikke har treff i den andre tabellen, vises som tomme.

Otiviteten

Regnearkdata der rader og kolonner med detaljdata grupperes slik at du kan opprette rapporter om sammendrag. Disposisjonen kan summere et helt regneark eller en merket del av den.

Otiviteten data

Data som befinner seg i en regnearksdisposisjon. Disponere data omfatter både sammendrags- og detaljrader rader eller kolonner i en disposisjon.

Odisposisjonssymboler

Symboler du bruker til å endre visningen av et disponert regneark. Du kan vise eller skjule detaljdata ved å trykke plusstegnet, minustegnet og tall 1, 2, 3 eller 4, som viser disposisjonsnivå.

OwnerLink

Et OLE-dataformat som beskriver et innebygd objekt, identifiserer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hver av disse dataelementer er en streng med null-terminert.

P

Til toppen av siden

Palder inndelingsskift

Delelinje som bryter et regneark inn i separate sider for utskrift. Settes automatisk inn sideskift basert på papirstørrelse, marginnstillinger, skaleringsalternativer og plasseringene manuelle sideskift som settes inn.

Forhåndsvisning av Palder sideskift

Regnearkvisning som viser områder som skal skrives ut og plasseringene til sideskift. Området som skal skrives ut, vises i hvitt, automatiske sideskift vises som stiplede linjer og manuelle sideskift vises som heltrukne linjer.

Pparameter

I Excel, kan du legge til, endre eller fjerne parametere for å angi celler som kan redigeres i regnearkdataene i Excel Services. Når du lagrer arbeidsboken, gjenspeiles endringene automatisk på serveren.

Pparameter spørring

Angir en type spørring som når du kjører den, spør etter verdier (vilkår) du bruker til å velge postene for resultatsettet slik at den samme spørringen kan brukes til å hente annet resultat.

Passord

Mulighet til å beskytte regneark eller arbeidsboken. Når du beskytter regneark- eller arbeidsbokelementer med et passord, er det svært viktig at du husker passordet. Uten den er det ikke mulig å oppheve beskyttelsen av arbeidsboken eller regnearket. Du bør alltid bruke sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord Bland ikke disse elementene. Sterkt passord: Y6dh! et5. Svakt passord: Hus27. Bruk et sterkt passord som du kan huske slik at du ikke trenger å skrive det ned.

Paste området

Mål målet for data som har utklipt eller kopiert ved hjelp av Office-utklippstavlen.

Pivotdetaljer området

Regnearkområdet som du drar pivottabell- eller pivotdiagramrapport felt for å endre oppsettet for rapporten. På en ny rapport angi stiplede blå disposisjoner pivotområdet i regnearket.

PivotChart kategori-feltet

Et felt som er tilordnet en kategoriretning i et pivotdiagram. I et diagram vises kategoriene vanligvis på x-aksen eller vannrette aksen i diagrammet.

PivotChart

Et diagram som gir en interaktiv analyse av data, for eksempel en pivottabell. Du kan endre visninger av dataene, kan du se forskjellige detaljnivåer eller omorganisere diagramoppsettet ved å dra felt og ved å vise eller skjule elementer i feltene.

PivotChart serie-feltet

Et felt som er tilordnet en serieretning i et pivotdiagram. Seriene representeres i forklaringen i et diagram.

PivotTable data

I en pivottabell summerte data som er beregnet fra datafeltene for en kilde-listen eller tabellen.

PivotTable totalsummer

Summere verdier for alle celler i en rad eller alle celler i en kolonne i en pivottabell. Verdier i en totalsum Totalt-rad eller kolonne beregnes ved hjelp av samme sammendragsfunksjonen som brukes i dataområdet i pivottabellen.

PivotTable liste

En Microsoft Office Web Component som gjør det mulig å opprette en struktur som ligner på en pivottabell i Excel. Brukere kan vise pivottabellisten i en nettleser og endre oppsettet på samme måte som i en pivottabell i Excel.

PivotTable

En interaktiv, krysstabulert Excel-rapport som summerer og analyserer data, for eksempel databaseposter, fra ulike kilder, inkludert de eksterne for Excel.

PivotTable delsum

En rad eller kolonne som bruker en sammendragsfunksjon til å vise summen av detaljelementer i et pivottabellfelt.

Ppartiet området

I et 2D-diagram, området avgrenset av akser, inkludert alle dataserier. I et 3D-diagram, området avgrenset av akser, inkludert dataserier, kategorinavn, aksemerkeetiketter og aksetitler.

Point

En målenhet lik 1/72 tomme.

Precedents

Celler som er referert til i en formel i en annen celle. Hvis du for eksempel Hvis celle D10 inneholder formelen = B5, celle B5 er en overordnet celle D10.

Pprimærnøkkel

Én eller flere felt som unikt identifiserer hver post i en tabell. På samme måte som nummerskiltet identifiserer en bil, identifiserer primærnøkkelen en post.

PSkriv ut-området

Én eller flere celleområder som du angir skal skrives ut når du ikke vil skrive ut hele regnearket. Hvis et regneark inneholder et utskriftsområde, skrives bare utskriftsområdet.

PSkriv ut titler

Rad- eller kolonneetiketter som skrives ut på toppen av eller på venstre side av hver side på et utskrevet regneark.

PEgenska felt

Uavhengige attributter tilknyttet elementer eller medlemmer i en OLAP-kube. Hvis du for eksempel hvis by elementer har størrelse og befolkning egenskaper som er lagret i serverkuben, kan en pivottabell vise størrelse og befolkning for hver by.

Protect

Angi innstillinger for et regneark eller en arbeidsbok som forhindre brukere fra å vise eller få tilgang til de angitte regneark- eller arbeidsbokelementer.

Q

Til toppen av siden

Spørsmål-spørring

I spørringen eller Access, en måte å finne poster som svarer på et bestemt spørsmål du spør om dataene som er lagret i en database.

Spørsmålspørring kanal

Du bruker en spørringskanal i DDE-kommunikasjon mellom målprogrammet og en bestemt spørring (for eksempel Spørring1) i spørringen. Du må allerede har åpnet i spørringsvinduet ved hjelp av et systemkanalen for å bruke en spørringskanal.

Spørsmålspørring utforming

Alle elementene som er inkludert i spørring-vinduet, for eksempel tabeller, vilkår, rekkefølgen felt er ordnet og så videre. Utformingen angir også om automatisk spørring er slått på, og om du kan redigere kildedataene.

R

Til toppen av siden

Endre R

To eller flere celler i et ark. Cellene i et område kan være tilstøtende eller atskilte.

Rskrivebeskyttet

En innstilling som gjør det mulig for en fil som skal leses eller kopiert, men ikke endret eller lagret.

RRegistrer

En samling av informasjon om en bestemt person, sted, hendelsen eller ting. Når spørringen viser et resultatsett i dataruten, representeres en post som en rad.

Rervall (eksternt dataområde)

Oppdatere data fra en ekstern datakilde. Hver gang du oppdaterer data, vises den nyeste versjonen av informasjonen i databasen, inkludert eventuelle endringer som ble gjort til dataene.

Rervall (pivottabell)

Oppdatere innholdet i en pivottabell eller et pivotdiagram for å gjenspeile endringer i de underliggende kildedataene. Hvis rapporten er basert på kjøres eksterne data, oppfrisking den underliggende spørringen for å hente nye eller endrede data.

Regression analyse

Et skjema for statistisk analyse som brukes for prognose. Regresjonsanalyse beregner relasjonen mellom variabler slik at en gitt variabel kan forutses fra én eller flere variabler.

Rforhold referanse

I en formel refereres adressen til en celle som er basert på den relative plasseringen av cellen som inneholder formelen og cellen til. Hvis du kopierer formelen, justeres referansen automatisk. En relativ referanse tar formen A1.

Reksterne referanse

En referanse til data som er lagret i et dokument fra et annet program.

Rapport filter

Et felt som brukes til å filtrere et delsett med data i en pivottabell eller et pivotdiagram i én side for ytterligere oppsett og analyse. Du kan vise et sammendrag av alle elementer i et rapportfilter, eller vise ett element om gangen, som filtrerer ut dataene for alle andre elementer.

Rapport mal

En Excel-mal (.xlt-fil) som inneholder én eller flere spørringer eller pivottabeller som er basert på eksterne data. Når du lagrer en rapportmal, lagres spørringsdefinisjonen i Excel, men lagre ikke de eksporterte dataene i malen.

Result Sett

Settet med poster som returneres når du kjører en spørring. Du kan se resultatet for en spørring i spørringen, eller du kan returnere et resultatsett til et Excel-regneark for videre analyse.

Ris overskrift

Det nummererte grå området til venstre for hver rad. Klikk radoverskriften for å merke en hel rad. Hvis du vil øke eller redusere høyden på en rad, kan du dra linjen under radoverskriften.

Retikett is

Et felt som er tilordnet en radretning i en pivottabell.

R-kvadrert verdi

Et tall mellom 0 og 1 som viser hvor nært de beregnede verdiene for trendlinjen samsvarer med det faktiske data. En trendlinje er mest pålitelig når den R-kvadrert verdien er på eller nær 1. Også kjent som koeffisienten til beslutning om.

S

Til toppen av siden

Scenario

Et navngitt sett over inndataverdier som du kan erstatte i en regnearkmodell.

Srulle Lås

Når scroll lock er aktivert, piltastene Bla det aktive arket i stedet aktivere en annen celle. Hvis du vil aktivere scroll lock eller deaktivere, Trykk SCROLL LOCK-tasten.

Sdelingen

En kombinasjon av et regneark, Vis og scenario som du velger når du oppretter en rapport. En rapport kan inneholde flere inndelinger.

Svelge

Utheve en celle eller celleområde i et regneark. De merkede cellene påvirkes av neste kommando eller handling.

Svelge alt-knappen

Det grå rektangelet i hjørnet øverst til venstre i et dataark der rad- og kolonneoverskrifter møtes. Klikk denne knappen for å merke alle cellene i et dataark.

Series akse

Diagramaksen som representerer dybdedimensjonen i et ekte 3D-diagram. Den viser serier som tilfeldige tekstverdier. Det kan ikke vise skalerte numeriske verdier.

Series felt

Et felt som skal vises i serieområdet i et pivotdiagram. Elementer i en seriefeltet vises i forklaringen og inneholder navnene på de enkelte dataseriene.

Series linjer

I 2D-stablede liggende og stående stolpediagrammer, linjer som kobler dataindikatorer i hver serie som brukes til å fremheve forskjellen i målingen mellom hver serie.

Sdelt arbeidsbok

En arbeidsbok som er konfigurert til å tillate at flere brukere på et nettverk til å vise og gjøre endringer samtidig. Hver bruker som lagrer arbeidsboken ser endringene som er gjort av andre brukere.

SEnkeltskjema tilordnet celle

En celle som er koblet til et ikke-gjentatt element i en XML-tilordning.

SSorter rekkefølge

En måte å organisere data basert på verdi eller datatype. Du kan sortere data alfabetisk, numerisk eller etter dato. Sorteringen bruker en stigende (1 til 9, A til Å) eller synkende (9 til 1, fra å til A) rekkefølge.

Skildekode områder

Celleområdene du konsolidere i målområdet du angir. Kildeområdene kan være i et regneark i en arbeidsbok i andre åpne eller lukkede arbeidsbøker, eller i Lotus 1-2-3-regneark.

Skildekode data

Listen eller tabellen som brukes til å opprette en pivottabell eller et pivotdiagram. Kildedata kan hentes fra en Excel-tabell eller område, en ekstern database eller kube eller en annen pivottabell.

S SQL

Et språk som brukes til å hente, oppdatere og administrere data. Når du oppretter en spørring, bruker spørringen SQL til å bygge den tilsvarende SQL SELECT-setningen. Hvis du vet SQL, kan du vise eller endre SQL SELECT-setningen.

Sstandard skrift

Standardskriften i regneark. Standardskriften angir standardskriften for Normal-cellestilen.

Saktivitetssammendrag data

For automatiske delsummer og regnearkdisposisjoner, alle rader eller kolonner som summerer detaljdata. Sammendragsdata er vanligvis tilstøtende til eller nedenfor detaljdataene.

Saktivitetssammendrag (funksjon)

En type beregning som kombinerer kildedata i en pivottabell eller en konsolideringstabell, eller når du setter inn automatiske delsummer i en liste eller database. Eksempler på sammendragsfunksjoner er Sum, antall og gjennomsnitt.

SGjenopprett kanal

Brukes i en DDE-kommunikasjon mellom programmer for å få informasjon om systemet, for eksempel gjeldende tilkoblinger, åpne spørringer og statusen for målprogrammet.

T

Til toppen av siden

Tkan ruten

Området i spørring-vindu som viser tabellene i en spørring. Hver tabell viser feltene som du kan hente data.

Template

En arbeidsbok som du opprette og bruke som grunnlag for andre lignende arbeidsbøker. Du kan opprette maler for arbeidsbøker og regneark. Standardmalen for arbeidsbøker kalles bok. Standardmalen for regneark kalles ark.xlt.

Ttekst-boksen

Et rektangulært objekt i et regneark eller diagram, der du kan skrive inn tekst.

Tick avsnittsmerker og aksemerkeetiketter

Aksemerker er små linjer med målenhet, tilsvarende inndelingene på en linjal som krysser en akse. Aksemerkeetiketter identifisere kategorier, verdier eller serie i diagrammet.

Titles i diagrammer

Beskrivende tekst som er automatisk justert etter en akse eller midtstilt øverst i et diagram.

Total rad

En spesiell rad i en Excel-tabell som inneholder et utvalg av mengdefunksjoner som er nyttig for å arbeide med numeriske data.

Tolonnesummer

En av de fem beregning typene spørringen definerer for deg: Sum, Gjsn, antall, Min og Maks.

Tmotorsykkelspill piler

Piler som viser forholdet mellom den aktive cellen og relaterte celler. Sporingspiler er blå når peker fra en celle som gir data til en annen celle, og rød hvis en celle inneholder en feilverdi, for eksempel #DIV/0!.

Ttrendlinje

En grafisk fremstilling av trender i dataserier, for eksempel en linje som skrår oppover for å vise økt salg over en periode med måneder. Trendlinjer brukes til studere problemene med forutsigelse, også kalt regresjonsanalyse.

Ttrendlinje etikett

Valgfri tekst for en trendlinje, inkludert regresjonsligningen eller R-kvadrert verdi, eller begge deler. En etikett for trendlinje kan formateres og flyttet; Det kan ikke endre størrelse.

U

Til toppen av siden

Up-ned-felt

Linjediagrammer med flere dataserier, som viser forskjellen mellom datapunkter i serien fornavn og etternavn.

V

Til toppen av siden

Verdi

Tekst, dato, tall eller logiske inndata som fullfører en betingelse som et felt må oppfylle for søking og filtrering. Feltet Forfatter med betingelsen < b > lik < /b > må for eksempel inneholde en verdi, for eksempel < b > John < /f >, være fullført.

Verdi akse

Et diagramaksen som viser skalerte numeriske verdier.

Verdi felt

Et felt fra en kilde-listen, en tabell eller en database som inneholder data som er summert i en pivottabell eller et pivotdiagram. Et verdifelt inneholder vanligvis numeriske data, for eksempel statistikk eller salgsbeløp.

Vverdier-området

Del av en pivottabell som inneholder sammendragsdata. Verdiene i hver celle i verdiområdet representerer et sammendrag av data fra kilde-poster eller rader.

Vertexes

Svart, firkant, firkantete peker som vises i endene og i skjæringspunktet for linjer eller kurver i noen autofigurer (for eksempel frihåndstegninger, frihåndstegninger og kurver) når du redigerer punkt i en autofigur.

Vertexes

Svart, firkant, firkantete peker som vises i endene og i skjæringspunktet for linjer eller kurver i noen autofigurer, for eksempel frihåndstegninger, frihåndstegninger og kurver.

Vis

Et sett med skjermspråk og utskriftsinnstillinger som du kan gi navn til og bruke en arbeidsbok. Du kan opprette flere visninger av samme arbeidsbok uten å lagre separate kopier av arbeidsboken.

W

Til toppen av siden

Web spørring

En spørring som henter data som er lagret på Internett eller intranettet.

What – hvis analyse

Prosessen med å endre verdiene i celle for å se hvordan disse endringene påvirker resultatet av formler i regnearket. Hvis du for eksempel varierende rentesatsen som brukes i en nedbetalingstabell til å finne innbetalinger.

Workbook

Programfil et regneark som du oppretter i Excel. En arbeidsbok inneholder regneark med rader og kolonner som du kan angi og beregne data.

Worksheet

Det primære dokumentet som du bruker i Excel til å lagre og arbeide med data. Også kalt et regneark. Et regneark består av celler som er ordnet i kolonner og rader. et regneark er alltid lagret i en arbeidsbok.

Workspace fil

En fil som lagrer viser informasjon om åpne arbeidsbøker, slik at du senere kan fortsette å arbeide med samme vindusstørrelser, utskriftsområder, skjermforstørrelse og skjerminnstillinger. En arbeidsområdefil inneholder ikke selve arbeidsbøkene.

World bred Web

Et system for å navigere Internett eller via en samling av arbeidsbøker og andre Office-dokumenter koblet sammen med hyperkoblinger og plassert på en delt nettverksressurs, en selskapets intranett eller Internett. Når du bruker en nettleser, vises på weben som en samling av tekst, bilder, lyder og digitale filmer.

Wrap

I tekst, kan bryte en linje med teksten automatisk i å nå en marg eller et objekt og fortsette teksten på en ny linje.

X

Til toppen av siden

X ML

Extensible Markup Language (XML): En komprimert form av Standard Generalized Markup Language (SGML) som gjør at utviklere kan opprette egendefinerte koder som gir fleksibilitet i organisering og presentasjon av informasjon.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×