Endre den nye databasen som er opprettet fra en mal

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hver mal som er inkludert i Access, er et fullstendig sporings program som inneholder forhånds definerte tabeller, skjemaer, rapporter, spørringer, makroer og relasjoner. Disse malene er utformet for å være nyttigere rett fra esken, slik at du kan opprette en ny database som er basert på en mal, og komme raskt i gang. Det kan imidlertid være noen ganger du vil endre den nye databasen, for eksempel legge til eller gi nytt navn til et felt eller endre en rapport.

Denne artikkelen forklarer hvordan du utfører de vanligste endringene du kan bruke på en database som er opprettet fra en mal. Se koblingene til artikler for mer detaljert informasjon om bestemte områder.

Hva vil du gjøre?

Lær det grunnleggende om tabeller og felt

Sette inn, legge til eller opprette en nytt felt i en tabell

Slette et felt fra en tabell

Gi nytt navn til et felt eller en tabell

Legge til et felt i et skjema eller en rapport

Legge til et felt som lagrer dokumenter, filer eller bilder

Endre hvordan et felt vises

Lær det grunnleggende om tabeller og felt

Når du oppretter en database, lagrer du dataene i tabeller – emnebaserte lister over rader og kolonner. Du lagrer informasjons elementene du vil spore, i felt (også kalt kolonner). I en Kontakter-tabell kan du for eksempel opprette felt for etter navn, for navn, telefon nummer og adresse. For en Products-tabell kan du opprette felt for produkt navn, produkt-ID og pris.

Det er viktig at du velger felt nøye. For eksempel er det vanligvis en dårlig idé å opprette et felt for å lagre en beregnet verdi. I de fleste tilfeller kan du la Access beregne verdien når den er nødvendig. Når du velger felt, kan du prøve å lagre informasjon i de minste delene av nyttige. I stedet for et fullstendig navn i ett enkelt felt, kan du for eksempel lagre for-og etter navn separat. Hvis du trenger å rapportere, sortere, søke etter eller utføre en beregning av et informasjons element, kan du vanligvis plassere det i et felt for seg selv.

Hvis du vil ha mer informasjon om utforming av databaser og valg av felt, kan du se artikkelen Grunnleggende om databaseutforming.

Et felt har bestemte egenskaper for å definere. Hvert felt har for eksempel et navn som entydig identifiserer feltet i en tabell. Et felt har også en datatype som er valgt for å samsvare med informasjonen som skal lagres. Data typen bestemmer verdiene som kan lagres og operasjonene som kan utføres på disse verdiene, i tillegg til hvor mye lagrings plass som skal stilles til side for hver verdi. Hvert felt har også en tilknyttet gruppe med innstillinger som kalles egenskaper som definerer utseendet eller virke måte egenskapene for feltet. Format -egenskapen definerer for eksempel visnings oppsettet for et felt, det vil si hvordan det skal vises når det vises.

Sette inn, legge til eller opprette en nytt felt i en tabell

Du kan enkelt legge til et felt i en tabell i data ark visning. Du kan imidlertid også legge til et felt i en tabell i utFormings visning. I data ark visning legger du til feltet ved å skrive inn data i cellen under Klikk for å legge til en Kol onne overskrift. Du kan også legge til et felt i en tabell i utFormings visning.

Hvis du vil lære mer om hvordan du legger til et felt i en tabell i data ark visning, kan du se artikkelen legge til eller slette en kolonne i et dataark.

Hvis du vil lære mer om hvordan du legger til et felt i en tabell i utFormings visning, kan du se artikkelen opprette en tabell og legge til felt.

Obs!: Når du legger til et nytt felt i en tabell, legges ikke feltet automatisk til i eksisterende skjemaer og rapporter. Du må legge til feltet manuelt i disse skjemaene og rapportene for at det skal vises i dem.

Slette et felt fra en tabell

Hvis det er mulig, bør du unngå å slette et felt fra en database som ble generert fra en av de gitte malene – det er sannsynlig at feltet er brukt i andre database objekter, for eksempel skjemaer og rapporter. Hvis du sletter feltet, vil dette derfor skape konsekvenser når du prøver å bruke de andre database objektene som bruker feltet – database objektene vil ikke fungere som forventet. Du må fjerne alle referanser til feltet fra alle objektene som bruker det, for at de andre objektene skal fungere riktig.

Når du bestemmer deg for at du må slette et felt fra en database som ble generert fra en mal, kan du gjøre dette i data ark visning eller utFormings visning. Husk at hvis andre database objekter refererer til det slettede feltet, må du endre de andre objektene for å fjerne referansen. Hvis en rapport for eksempel inneholder en kontroll som er bundet til det slettede feltet, og du kjører rapporten, vises en feil melding, fordi Access ikke finner dataene for feltet.

Når du sletter et felt, sletter du permanent all informasjonen som er lagret i dette feltet. Derfor bør du være forsiktig når du sletter felt, og du bør opprette en sikkerhets kopi av databasen før du sletter feltet.

Før du kan slette et felt, må du forsikre deg om at det ikke deltar i noen tabell relasjoner. Hvis du prøver å slette et felt der det finnes relasjoner, advarer Access deg om at du først må slette relasjonene.

Hvis du vil ha trinn vise instruksjoner om hvordan du sletter en tabell relasjon, kan du se artikkelen opprette, redigere eller slette en relasjon.

Hvis du vil ha en trinnvis Fremgangs måte for hvordan du sletter felt fra tabeller, kan du se artikkelen slette et felt.

Gi nytt navn til et felt eller en tabell

Hvis det er mulig, bør du unngå å gi nytt navn til et felt eller en tabell i en database som ble generert fra en av de gitte malene – det er sannsynlig at feltet eller tabellen er ansatt i andre database objekter, for eksempel skjemaer og rapporter. Hvis du gir nytt navn til feltet eller tabellen, kan du dermed lage konsekvenser når du prøver å bruke de andre database objektene som bruker feltet eller tabellen. De andre objektene fungerer kanskje ikke som forventet hvis de fremdeles refererer til det gamle navnet. Det gamle navnet må endres til det nye navnet for at de andre objektene skal fungere riktig. Hvis det er merket av for Utfør autoKorrigering av navn i kategorien gjeldende database i dialog boksen Alternativer for Access , blir mye av dette gjort automatisk.

Du vil kanskje endre teksten som vises i en Kol onne overskrift i data ark visning. Du kan gjøre dette uten å gi nytt navn til feltet. Hvis du vil endre bare teksten i Kol onne overskriften, og du ikke vil gi nytt navn til feltet, kan du se delen endre teksten som vises i en Kol onne overskrift.

Hvis det er nødvendig, kan du gi nytt navn til en tabell i navigasjons ruten eller gi nytt navn til et felt i data ark visning eller utFormings visning. Før du gjør dette bør du vurdere å aktivere alternativet autoKorrigering av navn , hvis det ikke allerede er aktivert.

Aktivere alternativet for autoKorrigering av navn

Når du gir nytt navn til et database objekt, for eksempel et felt, en tabell, et skjema eller en rapport, vil du vanligvis at navne endringen skal overføres gjennom hele databasen. Ellers vil ikke objekter som refererer til det gamle navnet, fungere som forventet. Access gir funksjonen for autokorrigering av navn, noe som bidrar til å overføre navne endringer. AutoKorrigering av navn er aktivert som standard for alle nye databaser i Access. Hvis det imidlertid er deaktivert, kan du gjøre følgende for å aktivere den.

Aktivere alternativet for autoKorrigering av navn

 1. Klikk på Fil > Alternativer

 2. Klikk gjeldende databasei ruten til venstre i dialog boksen Alternativer for Access .

 3. Under Alternativerfor autokorrigering av navn merker du av for Spor informasjon om autokorrigering, og deretter merker du av for Utfør autokorrigering av navn .

 4. Hvis du vil beholde en tabell som logger hver endring som utføres av autoKorrigering av navn, merker du avmerkings boksen Logg endringer i autokorrigering av navn.

 5. Klikk OK.

 6. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøy linjen for hurtig tilgang.

Obs!: Funksjonen for autoKorrigering av navn er ikke den samme som Autokorrektur-funksjonen. Funksjonen for autoKorrigering av navn korrigerer referanser mellom objekter. Autokorrektur-funksjonen korrigerer ofte feil stavede ord eller uttrykk.

Gi nytt navn til et felt i data ark visning

 1. I navigasjons ruten dobbelt klikker du på tabellen der du vil gi nytt navn til feltet.

  Tabellen åpnes i data ark visning.

 2. Høyre klikk Kol onne overskriften for feltet du vil gi nytt navn til, og klikk deretter gi nytt navn til felt på hurtig menyen.

 3. Skriv inn det nye navnet på feltet, og trykk deretter ENTER.

Gi nytt navn til et felt i utFormings visning

 1. Høyre klikk på tabellen der du vil gi nytt navn til feltet, i navigasjons ruten, og klikk deretter på utFormings visning på hurtig menyen.

  Tabellen åpnes i utFormings visning.

 2. Klikk cellen i Feltnavn -kolonnen for feltet du vil gi nytt navn til.

  Tips!: Hvis du vil merke hele felt navnet, peker du like til venstre for det første tegnet i navnet til pekeren endres til en pil, og deretter klikker du.

 3. Rediger teksten for å gi nytt navn til feltet.

 4. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøy linjen for hurtig tilgang.

Gi nytt navn til en tabell

Du kan gi nytt navn til en tabell og de fleste andre database objekter direkte fra navigasjons ruten.

 1. Høyre klikk på tabellen du vil gi nytt navn til, i navigasjons ruten, og klikk deretter på gi nytt navn på hurtig menyen.

  Obs!: Du må lukke alle åpne objekter som refererer til tabellen før du kan gi den nytt navn.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk deretter ENTER.

 3. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøy linjen for hurtig tilgang.

Endre teksten som vises i en Kol onne overskrift

En bilde tekst er en tittel eller overskrift som du kan tilordne til et felt ved å angi feltets Tittel egenskap. Tittelen er uavhengig av felt navnet – hvert felt har et feltnavn og kan også ha en tittel. Du kan for eksempel at felt navnet skal være et enkelt ord uten innebygde mellomrom. Du kan deretter bruke overskrift -egenskapen til å opprette et mer beskrivende navn som inneholder mellomrom. Access viser tittelen i stedet for felt navnet i data ark visning og i etiketter og overskrifter i spørringer, skjemaer og rapporter.

Hvis du ikke angir tekst for Tittel egenskapen, brukes felt navnet som standard.

Hvis du vil endre navnet som vises i overskriften for en kolonne i data ark visning, kan du gjøre dette uten å endre felt navnet ved å angi feltets Tittel egenskap. Hvis du vil endre egenskapen Caption for et felt, gjør du følgende:

 1. Høyre klikk på tabellen du vil endre tittelen på, i navigasjons ruten, og klikk deretter på utFormings visning på hurtig menyen.

  Tabellen åpnes i utFormings visning.

 2. Klikk cellen i Feltnavn -kolonnen for feltet med Caption -egenskapen du vil angi.

 3. Klikk bilde tekstGenerelt -fanen under felt egenskaperi den nederste delen.

 4. Skriv inn en ny tittel for feltet.

 5. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøy linjen for hurtig tilgang.

Neste gang du åpner tabellen i data ark visning, vil tittelen i stedet for felt navnet vises i Kol onne overskriften.

Til toppen av siden

Legge til et felt i et skjema eller en rapport

Når du oppretter en database som du har basert på en mal, vil databasen inneholde en rekke innebygde, forhåndsutformede skjemaer og rapporter som du kan arbeide med umiddelbart. Det kan imidlertid hende at du vil legge til et ekstra felt i et skjema eller en rapport. Når du legger til et felt i et skjema eller en rapport, kan du opprette det som kalles en kontroll.

Kontroller er objekter som viser data, utfører handlinger og lar deg vise og arbeide med informasjon som forbedrer brukergrensesnittet, for eksempel etiketter og bilder. Kontroller kan være bundet, ubundet og beregnet.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hvilke typer kontroller du kan bruke i skjemaer og rapporter, se artikkelen innføring i Kontroller.

Legge til et felt i et skjema eller en rapport i oppsett visning

Når du har opprettet et skjema eller en rapport, kan du enkelt fin justere utformingen ved å arbeide i oppsett visning. Ved å bruke de faktiske direkte dataene som veiledning, kan du justere felt bredden og omorganisere feltene. Du kan plassere nye felt i skjemaet eller rapporten og angi egenskapene for skjemaet eller rapporten og deres kontroller.

Hvis du vil bytte til oppsett visning, høyre klikker du på skjemaet eller rapporten i navigasjons ruten, og deretter klikker du på oppsett visning på hurtig menyen. Du kan også klikke oppsett visning -knappen på status linjen i Access, eller du kan høyreklikke dokument fanen for skjemaet eller rapporten og deretter klikke oppsett visning på hurtig menyen.

Åpne egenskaps arket

 • Klikk på Egenskapsark i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

  Hurtig tast Trykk på F4.

Du kan bruke Feltliste -ruten til å legge til felt fra den underliggende tabellen eller spørringen i utformingen. Hvis du vil vise Feltliste -ruten, klikker du Legg til eksisterende felti Kontroller -gruppen i kategorien Format . Du kan deretter dra feltene direkte fra felt liste ruten til utformingen.

Vise Feltliste-ruten

 • Klikk Legg til eksisterende felt i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

Legge til et felt fra Feltliste-ruten

 • Hvis du vil legge til ett enkelt felt, drar du feltet fra felt liste ruten til inndelingen der du vil at det skal vises i skjemaet eller rapporten.

 • Hvis du vil legge til flere felt samtidig, holder du nede CTRL og klikker på feltene du vil bruke. Dra de merkede feltene til skjemaet eller rapporten.

Når du slipper feltene på en inndeling, oppretter Access en bundet tekst boks kontroll for hvert felt, og plasserer automatisk en etikett kontroll ved siden av hvert felt.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjemaer og rapporter, kan du se artiklene legge til et felt i et skjema eller en rapport, opprette et skjema i Accessog opprette en enkel rapport.

Legge til et felt som lagrer dokumenter, filer eller bilder

Du kan bruke Access til å legge til et felt med data typen vedlegg for å lagre ett eller flere dokumenter, filer eller bilder. Du kan bruke et vedleggs felt til å lagre flere filer i ett enkelt felt. Du kan til og med lagre mer enn én filtype i dette feltet. I en database for jobb kandidater kan du for eksempel legge ved én eller flere CVer, i tillegg til et bilde, i posten for hver kontakt.

Legge til et vedleggsfelt i en tabell

 1. Høyre klikk på tabellen der du vil legge til feltet, i navigasjons ruten, og klikk deretter på utFormings visning på hurtig menyen.

  Tabellen åpnes i utFormings visning.

 2. Klikk den første tomme raden i Feltnavn -kolonnen, og skriv inn et navn for det nye feltet.

 3. Klikk den tilstøtende cellen i datatype -kolonnen, og velg deretter vedlegg i listen.

 4. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøy linjen for hurtig tilgang.

  Det kan hende at Access viser en melding som sier at du ikke kan angre endringene etter at du har lagret tabellen. Dette betyr at du ikke kan konvertere feltet til en annen datatype, men du kan slette feltet hvis du tror du har gjort en feil.

 5. Klikk Ja for å bekrefte endringen.

Når du har lagt til Vedleggs feltet i tabellen, kan du bruke dialog boksen vedlegg til å legge til dokumenter, filer eller bilder i en oppføring.

Legge til et vedlegg i et felt

 1. Dobbelt klikk tabellen du vil legge til vedlegget i, i navigasjons ruten.

  Tabellen åpnes i data ark visning.

 2. Dobbelt klikk Vedleggs feltet i tabellen.

  Dialogboksen Vedlegg vises.

 3. Klikk på Legg til.

  Dialogboksen Velg fil vises.

 4. Bruk listen Søk i til å bla til filen eller filene du vil legge til i posten, velg filen eller filene, og klikk deretter Åpne.

  Vær oppmerksom på at du kan velge flere filer av alle data typer som støttes.

 5. Klikk OK i dialogboksen Vedlegg for å legge til filene i tabellen.

  Access legger til filene i feltet og øker nummeret som angir vedleggene i henhold til dette.

 6. Gjenta disse trinnene etter behov for å legge til filer i det gjeldende feltet eller andre felt i tabellen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Vedleggs felt, kan du se artikkelen legge ved filer og grafikk i postene i databasen.

Til toppen av siden

Endre hvordan et felt vises

Du kan tilpasse hvordan et felt skal vises når det vises. Du kan for eksempel angi visnings formater for bruk i databasen, for eksempel i skjemaer og rapporter, eller når en tabell åpnes i data ark visning. Hvis du vil angi et visnings format, angir du egenskapen Format for et felt. Feltets Format -egenskap arves deretter automatisk av nye skjemaer og rapporter som du oppretter.

Angi visnings formatet i data ark visning

 1. Dobbelt klikk tabellen som inneholder feltet som du vil angi formatet for, i navigasjons ruten.
  Tabellen åpnes i data ark visning.

 2. Klikk feltet som du vil angi visnings format for.

 3. Klikk pilen i rulle gardin listen ved siden av Formati formatering -gruppen på felt -fanen, og velg deretter et format.

  Feltet vises med det nye visnings formatet.

Angi visnings formatet i utFormings visning

 1. Høyre klikk tabellen som inneholder feltet som du vil endre visnings format for, i navigasjons ruten, og klikk deretter utFormings visning på hurtig menyen.

  Tabellen åpnes i utFormings visning.

 2. Klikk feltet som du vil angi visnings format for.

 3. Klikk Format -boksen på Generelt -fanen under felt egenskaper.

 4. Klikk rulle gardin listen, og velg et visnings format.

 5. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøy linjen for hurtig tilgang.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×