Diagramtyper

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Diagramfunksjonen i Office gjør det enkelt å lage et flott diagram i Excel og deretter legge det til i et dokument.

Merknad: Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Det finnes mange typer diagrammer som kan hjelpe deg med å vise data på måter som gir mening for brukerne. Her er noen eksempler på de mest vanlige diagramtypene og hvordan de kan brukes.

kolonnediagram

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et stolpediagram. I stolpediagrammer er kategorier vanligvis ordnet langs den horisontale akse og verdier langs den vertikale aksen.

Stolpediagrammer er nyttige for å vise dataendringer over en tidsperiode, eller for å illustrere sammenligninger blant elementer.

Stolpediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Gruppert stolpediagram   Sammenligner verdier på tvers av kategorier. Et gruppert stolpediagram viser verdier i todimensjonale, vertikale rektangler. Et gruppert stolpediagram i 3D viser dataene ved hjelp av et 3D-perspektiv.

 • Stablet stolpediagram     Viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten og sammenligner forholdet til hver verdi og helheten på tvers av kategorier. Et stablet stolpediagram viser verdier i todimensjonale, vertikale, stablede rektangler. Et stablet stolpediagram i 3D viser dataene ved hjelp av et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram, fordi det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

 • Stablet stolpediagram med prosentfordeling    Sammenligner prosentdelen for hver verdi i forhold til helheten på tvers av kategorier. Et stablet stolpediagram med prosentfordeling viser verdier i todimensjonale, vertikale, stablede rektangler med prosentfordeling. Et stablet stolpediagram med prosentfordeling i 3D viser dataene ved hjelp av et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram, fordi det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

 • 3D-stolpediagram     bruker tre akser som du kan endre (en vannrett akse, en loddrett akse og en dybdeakse). De sammenligner datapunkter langs den vannrette aksen og dybdeaksen.

diagramlinje

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et linjediagram. Linjediagrammer kan vise sammenhengende data over tid, angitt mot en felles skala, og er derfor perfekte for å vise trender i data ved regelmessige intervaller. I et linjediagram er kategoridata distribuert jevnt langs den vannrette aksen, og alle verdidata er distribuert jevnt langs den loddrette aksen.

Linjediagrammer er fint å bruke hvis kategorietikettene er tekst og representerer verdier som er plassert med samme avstand, for eksempel måneder, kvartaler eller regnskapsår.

Linjediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Linjediagram med eller uten indikatorer    Viser trender over tid eller ordnede kategorier, spesielt når det er mange datapunkter og rekkefølgen de presenteres i, er viktig. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier bør du bruke et linjediagram uten indikatorer.

 • Stablet linjediagram med eller uten indikatorer    Viser trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier, bør du bruke et stablet linjediagram uten indikatorer.

 • Stablet linjediagram med prosentfordeling med indikatorer    Viser den prosentvise trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier, bør du bruke et 100 % stablet linjediagram uten indikatorer.

 • 3D-linjediagram    Viser hver rad eller kolonne med data som en 3D-tegnlinjal. Et 3D-linjediagram har vannrette akser, loddrette akser og dybdeakser som du kan endre.

sektordiagram

Data som bare er ordnet i én kolonne eller rad i et Excel-ark, kan tegnes inn i et sektordiagram. Sektordiagrammer viser størrelsen på elementer i én dataserie, som står i forhold til summen av elementene. Datapunktene i et sektordiagram vises som en prosentdel av hele sektoren.

Vurder å bruke et sektordiagram når du har bare én dataserie du vil tegne inn, ingen av verdiene du vil tegne inn, er negative, nesten ingen av verdiene du vil tegne inn, er nullverdier, du ikke har mer enn sju kategorier, og kategoriene representerer deler av hele sektordiagrammet.

Sektordiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Sektordiagram    Viser hvor mye hver verdi bidrar til helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan trekke ut sektorer i et sektordiagram manuelt for å fremheve dem.

 • Sektordiagram av sektor og stolpediagram av sektor    Viser sektordiagrammer med brukerdefinerte verdier som er trukket ut fra hovedsektordiagrammet og samlet i et sekundært sektordiagram eller et stablet liggende stolpediagram. Disse diagramtypene er nyttige når du vil gjøre det enklere å skille mellom små sektorer i sektordiagrammet.

 • Hjuldiagram     Som et sektordiagram viser et hjuldiagram forholdet mellom enkeltdelene og helheten. Det kan imidlertid inneholde mer enn én dataserie. Hver ring i hjuldiagrammet representerer en dataserie. Viser data i ringer, der hver ring representerer en dataserie. Hvis prosentdeler vises i dataetikettene, vil hver ring totalt 100%.

  hjuldiagram

diagramlinje

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et liggende stolpediagram.

Bruk liggende stolpediagrammer til å vise sammenligninger blant enkeltelementer.

Liggende stolpediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Gruppert liggende stolpediagram og 3D gruppert liggende stolpediagram     Sammenligner verdier på tvers av kategorier. I et gruppert stolpediagram ordnet kategoriene vanligvis langs den vertikale aksen og verdier langs den vannrette aksen. Et gruppert stolpediagram i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format. Den viser ikke dataene med tre akser.

 • Stablet liggende stolpediagram og 3D stablet liggende stolpediagram     Viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten. Et stablet liggende stolpediagram i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format. Den viser ikke dataene med tre akser.

 • Stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling og stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling i 3D    Sammenligner prosentdelen for hver verdi i forhold til helheten på tvers av kategorier. Et stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format, men viser ikke dataene i tre akser.

Punktdiagram

Data som er ordnet i kolonner og rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et punktdiagram. Et punktdiagram har to verdiakser. Det viser ett sett med numeriske data langs den vannrette aksen (x-aksen) og et annet langs den loddrette aksen (y-aksen). Det kombinerer disse verdiene i enkle datapunkter og viser dem i ujevne intervaller, eller sektorgrupper.

Punktdiagrammer viser forholdene mellom de numeriske verdiene i flere dataserier, eller tegner inn to grupper med tall som én serie med xy-koordinater. Punktdiagrammer brukes vanligvis til å vise og sammenligne numeriske verdier, for eksempel vitenskapelige, statistiske og tekniske data.

Punktdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Punktdiagram     Sammenligner verdipar. Bruke et punktdiagram med dataindikatorer, men uten linjer hvis du har mange datapunkt og sammenkoblingslinjer gjør at dataene blir vanskeligere å lese. Du kan også bruke denne diagramtypen når du ikke trenger å vise connectivity datapunktene.

 • Punktdiagram med jevne linjer og punktdiagram med jevne linjer og indikatorer    Viser en jevn kurve som kobler datapunktene. Myke linjer kan vises med eller uten indikatorer. Bruk en jevn linje uten indikatorer hvis det er mange datapunkter.

 • Punktdiagrammer med rette linjer med og uten indikatorer    Viser rette koblingslinjer mellom datapunkter. Rette linjer kan vises med eller uten indikatorer.

 • Boblediagram eller boblediagram med 3D-effekt    Et boblediagram er en type punktdiagram (XY), der størrelsen på en boble representerer verdien av en tredje variabel. Sammenligner sett med tre verdier i stedet for to. Den tredje verdien bestemmer størrelsen på markøren boble. Du kan velge å vise bobler i 2D-format eller med en 3D-effekt.

  diagramboble

diagramområde

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et arealdiagram. Ved å vise summen av inntegnede verdier, viser et arealdiagram også forholdet mellom enkeltdelene og helheten.

Arealdiagrammer fremhever endringsforholdet over tid, og kan brukes til å trekke oppmerksomheten mot totalverdien på tvers av en tendens. Data som for eksempel representerer fortjeneste over tid, kan tegnes inn i et arealdiagram for å fremheve totalfortjenesten.

Arealdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Arealdiagram    Viser trenden for verdier over tid eller andre kategoridata. Tredimensjonale arealdiagrammer har tre akser (vannrett, loddrett og dybde) som du kan endre. Som en regel bør du vurdere å bruke et linjediagram i stedet for et arealdiagram som ikke er stablet, siden data fra én serie kan skjules av data fra en annen serie.

 • Stablet arealdiagram    Viser trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid, eller andre kategoridata. Et stablet arealdiagram i 3D vises på samme måte, men i 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram da det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

 • Stablet arealdiagram med prosentfordeling    Viser trenden for prosentandelen som hver verdi bidrar med over tid, eller andre kategoridata. Et stablet arealdiagram med prosentfordeling i 3D vises på samme måte, men i 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram da det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

aksjediagram

Data som er ordnet i kolonner eller rader i en bestemt rekkefølge i et Excel-ark, kan tegnes inn i et børsdiagram.

Som navnet tilsier, brukes børsdiagrammer vanligvis til å illustrere svingningene i aksjekurser, men de kan også brukes til vitenskapelige data. Du kan for eksempel bruke et børsdiagram til å angi temperatursvingningene over dager eller år.

Børsdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Børsdiagram med høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs     Illustrerer aksjekurser grafisk. Den krever tre verdiserier i riktig rekkefølge: høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs.

 • Åpne, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs børsdiagram     Krever fire verdiserier i riktig rekkefølge: åpne, høy, laveste kurs og lukkingskurs.

 • Børsdiagram med omsetningsvolum, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs     Krever fire verdiserier i riktig rekkefølge: volum, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs. Det måler volum ved hjelp av to verdiakser: én for kolonnene som måler volum, og den andre for aksjekurser grafisk.

 • Børsdiagram med volum åpne høy og lav-lukkingskurs     Krever fem verdiserier i riktig rekkefølge: volum, åpne, høy, laveste kurs og lukkingskurs.

diagramoverflate

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et overflatediagram. Akkurat som på et topografisk kart markerer farger og mønstre områder som er i samme verdiområde.

Et overflatediagram er nyttig når du vil finne optimale kombinasjoner mellom to datasett.

Overflatediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • 3D-overflatediagram    Viser verditrender over to dimensjoner i en kontinuerlig kurve. Fargebånd i et overflatediagram representerer ikke dataserien, men forskjellen mellom verdiene. Dette diagrammet viser dataene tredimensjonalt, som om en gummiplate var strukket over et tredimensjonalt stolpediagram. Det brukes ofte for å vise forholdet mellom store mengder data som det ellers ville vært vanskelig å se.

 • 3D-overflatediagram (trådramme)    Viser bare linjene. Det er ikke så enkelt å lese et 3D-overflatediagram (trådramme), men diagramtypen er nyttig når du trenger å tegne inn store datasett raskt.

 • Konturdiagram    Overflatediagrammer sett ovenfra, som todimensjonale topografiske kart. I et konturdiagram representerer fargebåndene bestemte verdiområder. Linjene i et konturdiagram kobler sammen interpolerte punkter med lik verdi.

 • Trådramme-konturdiagram   Overflatediagrammer sett ovenfra. Uten fargebånd på overflaten viser et trådrammediagram bare linjene. Trådramme-konturdiagrammer er ikke lett å lese. Det kan være bedre å bruke et tredimensjonalt overflatediagram i stedet.

radardiagram

I et radardiagram har hver kategori en egen verdiakse som sprer seg ut fra midtpunktet. Linjer kobler sammen alle verdiene i samme serie.

Bruk radardiagrammer til å sammenligne totalverdien for flere dataserier.

Radardiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Radardiagram    Viser endringer i verdier i forhold til et midtpunkt.

 • Radardiagram med indikatorer    Viser endringer i verdier i forhold til et midtpunkt med indikatorer.

 • Fylt radardiagram    Viser endringer i verdier i forhold til et midtpunkt, og området som er dekket av en dataserie, er fylt med en farge.

Du kan bruke en kartdiagram til å sammenligne verdier og vise kategorier på tvers av geografiske områder. Bruk dette når du har geografiske områder i dataene, for eksempel land/regioner, tilstand, regionene eller postnumre.

Excel kartdiagram med verdidata Excel kartdiagram etter kategori

For mer informasjon, kan du se opprette et kartdiagram.

Traktdiagrammer viser verdier på tvers av flere trinn i en prosess.

Traktdiagram viser salgsforløp, der faser er oppført i den første kolonnen og verdier i den andre

Vanligvis redusere verdiene gradvis, slik at stolpene ser ut som en trakt. For mer informasjon, kan du se opprette et traktdiagram.

Trekartdiagram gir en hierarkisk visning av dataene og en enkel måte å sammenligne forskjellige nivåer av kategorisering. Trekartdiagram viser kategorier farge og nærhet og enkelt kan vise mye data som kan være vanskelig med andre diagramtyper. Trekartdiagram kan tegnes når det finnes tomme celler (tom) i den hierarkiske strukturen og treemap diagrammer er god for sammenligning av proporsjoner i hierarkiet.

Eksempel på trekartdiagram i Office 2016 for Windows

Trekartdiagrammer har ingen diagramundertyper.

For mer informasjon, kan du se opprette et treemap-diagram.

Ringdiagram er ideell for å vise hierarkiske data, og kan tegnes inn når det finnes tomme celler (tom) i den hierarkiske strukturen. Hvert nivå i hierarkiet representeres av én ring eller sirkel med innerste sirkelen som øverst i hierarkiet. Et ringdiagram uten hierarkiske data (ett nivå over kategorier), ser ut omtrent som et hjuldiagram. Et ringdiagram med flere nivåer med kategorier viser imidlertid hvordan ytre ringer er relatert til indre ringer. Ringdiagram fungerer best ved som viser hvordan én ring er brutt i sin medvirkende deler.

Bilde av et ringdiagram i Office 2016 for Windows

Ringdiagrammer har ingen under diagramundertyper.

For mer informasjon, kan du se opprette et ringdiagram.

Et fossefalldiagram viser en løpende totale av økonomiske dataene som verdier er lagt til eller trekkes fra. Det er nyttig for å forstå hvordan en startverdi påvirkes av en serie med positive og negative verdier. Kolonnene er fargekodet slik at du kan raskt se positive fra negative tall.

Eksempel på et fossefallsdiagram

Fossefalldiagrammer har ingen diagramundertyper.

For mer informasjon, kan du se opprette et fossefalldiagram.

Data som tegnes inn i et histogramdiagram viser frekvensene i en fordeling. Hver kolonne i diagrammet kalles en lomme. Lommen kan endres for å ytterligere analysere dataene.

Eksempel på histogram

Typer histogramdiagrammer

 • Histogram    Histogramdiagrammet viser fordelingen av dataene gruppert i frekvenslommer.

  Histogramdiagram i undertypen Histogram
 • Paretodiagram    Et paretodiagram er et sortert histogramdiagram som inneholder begge kolonnene sortert i synkende rekkefølge og en linje som representerer den akkumulerte prosentandelen.

  Undertypen Pareto-diagram under histogrammer i tilgjengelige diagrammer

Mer informasjon er tilgjengelig for Histogram og Pareto diagrammer.

Et boksdiagram viser fordelingen av data i kvartiler og fremhever gjennomsnittet og utliggere. Boksene kan ha linjer som strekker seg vertikalt og kalles whiskers. Disse linjene angir variasjonen utenfor øvre og nedre kvartil, og ethvert punkt utenfor disse linjene eller whiskerene betraktes som en utligger. Bruk denne typen diagram når det finnes flere sett med data som er relaterte på en eller annen måte.

Eksempel på boksdiagram

For mer informasjon, kan du se opprette en boks- og whisker-diagram.

Det finnes mange typer diagrammer som kan hjelpe deg med å vise data på måter som gir mening for brukerne. Her er noen eksempler på de mest vanlige diagramtypene og hvordan de kan brukes.

kolonnediagram

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et stolpediagram. I stolpediagrammer er kategorier vanligvis ordnet langs den horisontale akse og verdier langs den vertikale aksen.

Stolpediagrammer er nyttige for å vise dataendringer over en tidsperiode, eller for å illustrere sammenligninger blant elementer.

Stolpediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Gruppert stolpediagram   Sammenligner verdier på tvers av kategorier. Et gruppert stolpediagram viser verdier i todimensjonale, vertikale rektangler. Et gruppert stolpediagram i 3D viser dataene ved hjelp av et 3D-perspektiv.

 • Stablet stolpediagram     Viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten og sammenligner forholdet til hver verdi og helheten på tvers av kategorier. Et stablet stolpediagram viser verdier i todimensjonale, vertikale, stablede rektangler. Et stablet stolpediagram i 3D viser dataene ved hjelp av et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram, fordi det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

 • Stablet stolpediagram med prosentfordeling    Sammenligner prosentdelen for hver verdi i forhold til helheten på tvers av kategorier. Et stablet stolpediagram med prosentfordeling viser verdier i todimensjonale, vertikale, stablede rektangler med prosentfordeling. Et stablet stolpediagram med prosentfordeling i 3D viser dataene ved hjelp av et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram, fordi det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

 • 3D-stolpediagram     bruker tre akser som du kan endre (en vannrett akse, en loddrett akse og en dybdeakse). De sammenligner datapunkter langs den vannrette aksen og dybdeaksen.

 • Sylinder-, kjegle- og pyramidediagrammer    Er tilgjengelige i de samme grupperte diagrammene, stablede diagrammene, stablede diagrammene med prosentfordeling og 3D-diagrammene som finnes for rektangulære stolpediagrammer, og de viser og sammenligner data på samme måte. Den eneste forskjellen er at disse diagramtypene viser sylinder-, kjegle- eller pyramideformer i stedet for rektangler.

diagramlinje

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et linjediagram. Linjediagrammer kan vise sammenhengende data over tid, angitt mot en felles skala, og er derfor perfekte for å vise trender i data ved regelmessige intervaller. I et linjediagram er kategoridata distribuert jevnt langs den vannrette aksen, og alle verdidata er distribuert jevnt langs den loddrette aksen.

Linjediagrammer er fint å bruke hvis kategorietikettene er tekst og representerer verdier som er plassert med samme avstand, for eksempel måneder, kvartaler eller regnskapsår.

Linjediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Linjediagram med eller uten indikatorer    Viser trender over tid eller ordnede kategorier, spesielt når det er mange datapunkter og rekkefølgen de presenteres i, er viktig. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier bør du bruke et linjediagram uten indikatorer.

 • Stablet linjediagram med eller uten indikatorer    Viser trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier, bør du bruke et stablet linjediagram uten indikatorer.

 • Stablet linjediagram med prosentfordeling med indikatorer    Viser den prosentvise trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier, bør du bruke et 100 % stablet linjediagram uten indikatorer.

 • 3D-linjediagram    Viser hver rad eller kolonne med data som en 3D-tegnlinjal. Et 3D-linjediagram har vannrette akser, loddrette akser og dybdeakser som du kan endre.

sektordiagram

Data som bare er ordnet i én kolonne eller rad i et Excel-ark, kan tegnes inn i et sektordiagram. Sektordiagrammer viser størrelsen på elementer i én dataserie, som står i forhold til summen av elementene. Datapunktene i et sektordiagram vises som en prosentdel av hele sektoren.

Vurder å bruke et sektordiagram når du har bare én dataserie du vil tegne inn, ingen av verdiene du vil tegne inn, er negative, nesten ingen av verdiene du vil tegne inn, er nullverdier, du ikke har mer enn sju kategorier, og kategoriene representerer deler av hele sektordiagrammet.

Sektordiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Sektordiagram    Viser hvor mye hver verdi bidrar til helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan trekke ut sektorer i et sektordiagram manuelt for å fremheve dem.

 • Sektordiagram av sektor og stolpediagram av sektor    Viser sektordiagrammer med brukerdefinerte verdier som er trukket ut fra hovedsektordiagrammet og samlet i et sekundært sektordiagram eller et stablet liggende stolpediagram. Disse diagramtypene er nyttige når du vil gjøre det enklere å skille mellom små sektorer i sektordiagrammet.

 • Sektordiagram med uttrukne sektorer    Viser hvor mye hver verdi bidrar til helheten, mens enkeltverdier fremheves. Sektordiagrammer med uttrukne sektorer kan vises i 3D-format. Du kan endre innstillingen for sektordiagrammer med uttrukne sektorer for alle sektorer og enkeltsektorer, men du kan ikke flytte sektorene i et sektordiagram med uttrukne sektorer manuelt.

diagramlinje

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et liggende stolpediagram.

Bruk liggende stolpediagrammer til å vise sammenligninger blant enkeltelementer.

Liggende stolpediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Gruppert liggende stolpediagram    Sammenligner verdier på tvers av kategorier. I et gruppert, liggende stolpediagram er kategoriene vanligvis ordnet langs den loddrette aksen og verdiene langs den vannrette aksen. Et gruppert, liggende stolpediagram i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format, men viser ikke dataene i tre akser.

 • Stablet stolpediagram    Viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten. Et stablet, liggende stolpediagram i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format, men viser ikke dataene i tre akser.

 • Stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling og stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling i 3D    Sammenligner prosentdelen for hver verdi i forhold til helheten på tvers av kategorier. Et stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format, men viser ikke dataene i tre akser.

 • Vannrette sylinder-, kjegle- og pyramidediagrammer    Er tilgjengelige i de samme grupperte diagrammene, stablede diagrammene og stablede diagrammene med prosentfordeling som finnes for rektangulære, liggende stolpediagrammer. De viser og sammenligner data på samme måte. Den eneste forskjellen er at disse diagramtypene viser sylinder-, kjegle- eller pyramideformer i stedet for vannrette rektangler.

diagramområde

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et arealdiagram. Ved å vise summen av inntegnede verdier, viser et arealdiagram også forholdet mellom enkeltdelene og helheten.

Arealdiagrammer fremhever endringsforholdet over tid, og kan brukes til å trekke oppmerksomheten mot totalverdien på tvers av en tendens. Data som for eksempel representerer fortjeneste over tid, kan tegnes inn i et arealdiagram for å fremheve totalfortjenesten.

Arealdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Arealdiagram    Viser trenden for verdier over tid eller andre kategoridata. Tredimensjonale arealdiagrammer har tre akser (vannrett, loddrett og dybde) som du kan endre. Som en regel bør du vurdere å bruke et linjediagram i stedet for et arealdiagram som ikke er stablet, siden data fra én serie kan skjules av data fra en annen serie.

 • Stablet arealdiagram    Viser trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid, eller andre kategoridata. Et stablet arealdiagram i 3D vises på samme måte, men i 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram da det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

 • Stablet arealdiagram med prosentfordeling    Viser trenden for prosentandelen som hver verdi bidrar med over tid, eller andre kategoridata. Et stablet arealdiagram med prosentfordeling i 3D vises på samme måte, men i 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram da det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

Punktdiagram

Data som er ordnet i kolonner og rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et punktdiagram. Et punktdiagram har to verdiakser. Det viser ett sett med numeriske data langs den vannrette aksen (x-aksen) og et annet langs den loddrette aksen (y-aksen). Det kombinerer disse verdiene i enkle datapunkter og viser dem i ujevne intervaller, eller sektorgrupper.

Punktdiagrammer viser forholdene mellom de numeriske verdiene i flere dataserier, eller tegner inn to grupper med tall som én serie med xy-koordinater. Punktdiagrammer brukes vanligvis til å vise og sammenligne numeriske verdier, for eksempel vitenskapelige, statistiske og tekniske data.

Punktdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Punktdiagram med bare indikatorer    Sammenligner verdipar. Bruk et punktdiagram med dataindikator, men uten linjer, når du bruker mange datapunkter, og når koblingslinjer ville gjort dataene vanskeligere å lese. Du kan også bruke denne diagramtypen når du ikke trenger å vise tilkobling til datapunktene.

 • Punktdiagram med jevne linjer og punktdiagram med jevne linjer og indikatorer    Viser en jevn kurve som kobler datapunktene. Myke linjer kan vises med eller uten indikatorer. Bruk en jevn linje uten indikatorer hvis det er mange datapunkter.

 • Punktdiagrammer med rette linjer med og uten indikatorer    Viser rette koblingslinjer mellom datapunkter. Rette linjer kan vises med eller uten indikatorer.

diagramboble

Et boblediagram er en type punktdiagram, der størrelsen på en boble representerer verdien av en tredje variabel.

Boblediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Boblediagram eller boblediagram med 3D-effekt    Sammenligner tre verdisett i stedet for to. Den tredje verdien avgjør størrelsen på bobleindikatoren. Du kan velge å vise bobler i 2D-format eller med 3D-effekt.

aksjediagram

Data som er ordnet i kolonner eller rader i en bestemt rekkefølge i et Excel-ark, kan tegnes inn i et børsdiagram.

Som navnet tilsier, brukes børsdiagrammer vanligvis til å illustrere svingningene i aksjekurser, men de kan også brukes til vitenskapelige data. Du kan for eksempel bruke et børsdiagram til å angi temperatursvingningene over dager eller år.

Børsdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Børsdiagram med høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Illustrerer aksjekurser. Det krever tre verdiserier i riktig rekkefølge: høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs.

 • Børsdiagram med åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Krever fire verdiserier i riktig rekkefølge (åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs).

 • Børsdiagram med volum, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Krever fire serier med verdier i riktig rekkefølge: volum, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs. Det måler volum ved hjelp av to verdiakser: én for kolonnene som måler volum, og den andre for børskursene.

 • Børsdiagram med volum, åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Krever fem verdiserier i riktig rekkefølge (omsetningsvolum, åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs).

diagramoverflate

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et Excel-ark, kan tegnes inn i et overflatediagram. Akkurat som på et topografisk kart markerer farger og mønstre områder som er i samme verdiområde.

Et overflatediagram er nyttig når du vil finne optimale kombinasjoner mellom to datasett.

Overflatediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • 3D-overflatediagram    Viser verditrender over to dimensjoner i en kontinuerlig kurve. Fargebånd i et overflatediagram representerer ikke dataserien, men forskjellen mellom verdiene. Dette diagrammet viser dataene tredimensjonalt, som om en gummiplate var strukket over et tredimensjonalt stolpediagram. Det brukes ofte for å vise forholdet mellom store mengder data som det ellers ville vært vanskelig å se.

 • 3D-overflatediagram (trådramme)    Viser bare linjene. Det er ikke så enkelt å lese et 3D-overflatediagram (trådramme), men diagramtypen er nyttig når du trenger å tegne inn store datasett raskt.

 • Konturdiagram    Overflatediagrammer sett ovenfra, som todimensjonale topografiske kart. I et konturdiagram representerer fargebåndene bestemte verdiområder. Linjene i et konturdiagram kobler sammen interpolerte punkter med lik verdi.

 • Trådramme-konturdiagram   Overflatediagrammer sett ovenfra. Uten fargebånd på overflaten viser et trådrammediagram bare linjene. Trådramme-konturdiagrammer er ikke lett å lese. Det kan være bedre å bruke et tredimensjonalt overflatediagram i stedet.

hjuldiagram

I likhet med et sektordiagram viser et hjuldiagram forholdet mellom delene og helheten. Det kan imidlertid inneholde mer enn én dataserie. Hver ring i hjuldiagrammet representerer en dataserie.

Hjuldiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Hjuldiagram    Viser data i ringer, og hver ring representerer en dataserie. Hvis dataetikettene viser prosentandeler, utgjør hver ring 100 %.

 • Hjuldiagram med uttrukne sektorer    Viser forholdet mellom de enkelte verdiene og helheten, samtidig som de fremhever enkeltverdier, men de kan inneholde mer enn én dataserie.

radardiagram

I et radardiagram har hver kategori en egen verdiakse som sprer seg ut fra midtpunktet. Linjer kobler sammen alle verdiene i samme serie.

Bruk radardiagrammer til å sammenligne totalverdien for flere dataserier.

Radardiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Radardiagram    Viser endringer i verdier i forhold til et midtpunkt.

 • Fylt radardiagram    Viser endringer i verdier i forhold til et midtpunkt, og området som er dekket av en dataserie, er fylt med en farge.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Opprett et diagram

Redigere data i et diagram

Legg til en sekundær akse i et diagram

Opprette et organisasjonskart

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×