Dele detaljer om tidsplan og oppgaver med et Gantt-diagram i Visio

Dele detaljer om tidsplan og oppgaver med et Gantt-diagram i Visio

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et Gantt-diagram hjelper deg å planlegge aktivitetene i prosjektet, og hjelper deg med å spore fremdriften. Hvis du vil formidle detaljert aktivitets- og planen til ledere eller andre gruppemedlemmer, kan du opprette et Gantt-diagram i Microsoft Visio. Du kan også bruke et Gantt-diagram til å administrere prosjektets tidsplan på aktivitetsnivå.

Konfigurere et Gantt-diagram

 1. Klikk kategorien tidsplan i Kategorier-listen.

 2. Klikk Gantt, og klikk deretter Opprett.

 3. I dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram angir du datoene for tidsskalaen:

  • Velg kategorien Dato, og velg deretter de ønskede alternativene.
   Hovedenheter er den lengste tidsenheten (for eksempel år eller måneder) du vil bruke i diagrammet, og Delenheter er den korteste (for eksempel dager eller timer).

  • I kategorien Format klikker du figurene og etikettene du vil bruke på oppgavefelt, milepæler og sammendragslinjer, og klikker deretter OK.
   Hvis du ikke er sikker på hvilken formatering du skal velge, kan du bare akseptere standardvalgene. Du kan endre formateringen senere.

Legge til data i et Gantt-diagram

Oppgaver

Hver oppgave i et Gantt-diagram opptar en rad i diagramrammen. Når du skriver inn oppgavenavn i celler i Oppgavenavn-kolonnen, vises oppgavevarigheter som oppgavefelt i området under tidsskalaen.

Mål

Handling som skal utføres

Endre et oppgavenavn

 • Klikk cellen i Oppgavenavn-kolonnen som inneholder oppgaven, og skriv deretter inn et nytt navn.

Angi eller endre oppgavevarighet

 • Klikk cellen i Gantt-diagramrammen som inneholder varigheten eller datoen som du vil endre, og skriv deretter inn den nye informasjonen.

Type varighet:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uke

 • 1m for 1 måned

Legge til nye oppgaverader

 • Dra en Rad-figur fra Figurer-vinduet, og slipp den på ønsket sted på diagrammet.

Legge til indikatorer for fullføringsprosent i oppgaver

 1. Velg kolonnen til venstre for der du vil ha en kolonne for fullføringsprosent.

 2. Klikk Sett inn i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 3. Velg % fullført under Kolonnetype, og klikk deretter OK.

Mens oppgaven utføres, skriver du inn fullføringsprosenten for oppgaven i den nye kolonnen. Det vises en indikator for fullføringsprosent i det nye oppgavefeltet.

Slette en oppgave

 • Velg en celle i raden som representerer oppgaven du vil slette, og klikk deretter Slett i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Milepæler

Siden en milepæl representerer en viktig hendelse i en tidsplan i stedet for en oppgave, angir du varigheten til null.

Mål

Handling som skal utføres

Legge til en ny milepæl

 1. Dra en Milepæl-figur fra Figurer-vinduet, og slipp den på ønsket sted i diagrammet.

 2. Høyreklikk cellen i Start-kolonnen for raden som representerer milepælen, og klikk deretter Rediger dato på hurtigmenyen.

 3. Angi dato og klikk OK. Datoen i Slutt-kolonnen endres for å samsvare med datoen i Start-kolonnen, og Varighet er satt til null (0).

Konvertere en eksisterende oppgave til en milepæl

 • Angi en varighet på null (0) i Varighet-kolonnen til raden som representerer oppgaven som du vil konvertere til en milepæl.

Endre utseende på en milepælindikator

 • Høyreklikk milepælindikatoren, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

Slette en milepæl

 • Velg en celle i raden som representerer milepælen du vil slette, og klikk deretter Slett i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Oppgavesammendrag

Du kan bruke et oppgavesammendrag når du vil kombinere flere underordnede oppgaver under én samleoppgave.

Mål

Handling som skal utføres

Opprette underordnede oppgaver under et oppgavesammendrag

Et oppgavesammendrag er en normal oppgaverad. Den oppsummerer de underordnede oppgavene som er rykket inn under den. Slik oppretter du underordnede oppgaver:

 1. Velg en celle som inneholder et oppgavenavn. Hvis du vil merke flere oppgaver, holder du ned SKIFT-tasten mens du klikker.

 2. Klikk Innrykk i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Den innrykkede oppgaven er nå underordnet oppgavesammendraget over den.

Angi varigheten for et oppgavesammendrag

 1. I raden for den første underordnede oppgaven klikker du cellen i Start-kolonnen, og deretter skriver du inn startdatoen for oppgaven.

 2. For den samme underordnede oppgaven klikker du cellen i Slutt-kolonnen, og deretter skriver du inn sluttdatoen for oppgaven.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver underordnede oppgave.

Varigheten for oppgavesammendraget fylles ut automatisk når du har lagt til informasjon om oppgavevarighet for alle underordnede oppgaver.

Redusere innrykk for en oppgave

 • Høyreklikk navnet på oppgaven du vil redusere innrykket for, og klikk deretter Reduser innrykk på hurtigmenyen.

Endre utseende på et oppgavefelt

 1. Høyreklikk tidsfeltet for et oppgavesammendrag du vil endre, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen.

 2. Under Sammendragslinjer velger du symbolene du vil bruke for starten og slutten til linjene, og deretter klikker du OK.

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Når du gjør én oppgave i Gantt-diagrammet avhengig av en annen, kobles de to oppgavefeltene sammen av en pil. Hvis du endrer en dato eller varighet for oppgaven som en annen oppgave er avhengig av, endres også datoene for den avhengige oppgaven.

Mål

Handling som skal utføres

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Velg navnecellene til oppgavene og milepælene du vil koble til. Hold nede CTRL-tasten for å merke flere oppgaver.

 2. Klikk Kobling i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Merk oppgavene med avhengigheter du vil bryte, ved å klikke i cellene som inneholder oppgavenavnene. Hold nede CTRL-tasten for å merke flere oppgaver.

 2. Klikk Fjern kobling i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Endre stilen for avhengighetspiler

 • Mens Gantt-diagrammet er åpent, høyreklikker du tegningssiden og klikker S-koblinger.

Legg til kolonner

Mål

Handling som skal utføres

Endre navn på en eksisterende kolonne

 • Klikk overskriften for kolonnen du vil endre navn på, og skriv deretter inn et nytt navn.

Legge til en ny forhåndsdefinert datakolonne

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Sett inn i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 3. I Kolonnetype-listen klikker du kolonnenavnet som samsvarer med datatypen du vil legge til, og deretter klikker du OK.

Legge til en ny datakolonne du definerer selv

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Sett inn i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 3. I Kolonnetype-listen klikker du en av de brukerdefinerte kolonnene som samsvarer med formatet dataene skal være i (for eksempel Brukerdefinert desimal, Brukerdefinert tekst eller Brukerdefinert tid), og deretter klikker du OK.

 4. Skriv inn et nytt navn på kolonnen.

Obs!: Hvis du legger til mer enn én tekstkolonne, velger du et annet brukerdefinert tekstalternativ hver gang. Velg for eksempel Brukerdefinert tekst 1 for den første kolonnen, Brukerdefinert tekst 2 for den andre kolonnen, osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Velg overskriften til kolonnen du vil slette (skjule).

 • Klikk Skjul i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Obs!: Når du sletter eller skjuler en kolonne i diagrammet, bevares dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil vise kolonnen igjen senere, høyreklikker du en kolonneoverskrift, og klikker deretter Sett inn kolonne. På listen velger du kolonnen du vil vise igjen, og klikker deretter OK.

Slette (skjule) en datakolonne

 1. Klikk overskriften for kolonnen du vil flytte.

 2. Dra kolonnen til den nye plasseringen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en kolonne til venstre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til venstre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for tidsskalaområdet, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i tidsskalaområdet.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala for hovedenheter og delenheter som gjelder fra datoen prosjektet begynner, til datoen det slutter. Du kan definere tidsenhetene for tidsskalaen, start- og sluttdatoen, og antall dager du regner som ikke-arbeidsdager.

Mål

Handling som skal utføres

Endre start- og/eller sluttdato

 1. Klikk Diagramalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 2. Angi datoområde under Tidsskalaområde i dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram.

Endre tidsenheter

 1. Klikk Diagramalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 2. Velg ønskede Hovedenheter og Delenheter under Tidsenheter i dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram, og klikk deretter OK.

Angi ikke-arbeidsdager

 1. Klikk Konfigurer arbeidstid i Administrer-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 2. Velg ønskede alternativer for Arbeidsdager og Arbeidstid i dialogboksen Konfigurer arbeidstid, og klikk deretter OK.

Bla til en bestemt oppgave eller milepæl

 1. Merk oppgaven eller milepælen du vil rulle til, ved å klikke i cellen som inneholder oppgavenavnet.

 2. Klikk Bla til aktivitet i Navigasjon-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Bla til en bestemt dato

 • Klikk Gå til slutt for å rulle til slutten av tidsskalaen, i kategorien Gantt-diagram i Navigasjon-gruppen.

 • Hvis du vil rulle én delenhet til venstre, i kategorien Gantt-diagram i Navigasjon-gruppen klikker du Neste.

 • Klikk forrige for å rulle én delenhet til høyre i Navigasjon-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 • Klikk Gå til Start for å rulle til begynnelsen av tidsskalaen, i kategorien Gantt-diagram i Navigasjon-gruppen.

Endre bredden på tidsskalaområdet

 1. Velg tidsskalakolonnen.

 2. Dra markeringshåndtaket til høyre i kolonnen i ønsket retning slik at området får ønsket bredde.

Vise flere tidsenheter

 1. Klikk den heltrukne linjen som omslutter rammen for Gantt-diagrammet.

 2. Dra markeringshåndtaket i midten til høyre på rammen mot høyre.

Obs!: Når du utvider tidsskalaen for å vise flere tidsenheter, endrer du også sluttdatoen som er knyttet til prosjektet.

Hva vil du gjøre?

Bruke et Gantt-diagram som et kommunikasjonsverktøy

Konfigurere et Gantt-diagram

Legge til data i et Gantt-diagram

Skrive ut et stort Gantt-diagram

Bruke et Gantt-diagram som et kommunikasjonsverktøy

I et Gantt-diagram representerer grafiske elementene for eksempel stolper og piler aktiviteter og avhengigheter mellom dem slik at du kan spore endringer i én aktivitet påvirker hvordan de andre.

Du kan også gruppere flere underordnede oppgaver under én aktivitetssammendrag og legge til beskrivelser, nødvendige ressurser og prosent fullført for hver aktivitet.

Aktiviteter vises som stolper på en tidsskala.

Datakolonner for Gantt-diagram

Du kan raskt lage en visuelt flott tidsplan for en presentasjon ved å bruke et fargevalg og legge til tekstetiketter i et Gantt-diagram.

Hvis du starter en tidsplan for et kompleks prosjekt som en Visio Gantt-diagram, kan du enkelt eksporterer planen til Microsoft Project 2010, og deretter bruke Project til å planlegge og behandle prosjektet i detalj.

Produkt

Bruke

Visio

 • Du vil lage en visuelt flott tidsplan for en presentasjon.

 • Du vil definere de grunnleggende oppgavene i en plan i den tidlige planleggingsfasen av et prosjekt.

 • Planen inneholder færre enn 30 aktiviteter.

Project

 • Du vil bruke en fullstendig funksjonalitet prosjektstyringsverktøyet for planlegging og planlegge et prosjekt.

 • Planen inneholder en rekke aktiviteter.

 • Må du tildeler flere ressurser til aktiviteter eller koble tidsplaner for ulike prosjekter.

Til toppen av siden

Konfigurere et Gantt-diagram

 1. Klikk på NyFil-fanen.

 2. Under Velg en mal, klikker du tidsplan, og dobbeltklikk deretter Gantt-diagram.

 3. I dialogboksen Alternativer for Gantt-diagrammet for å konfigurere datoene for tidsskalaen. Du kan også velge hvordan du vil formatere aktivitetsstolpene, milepæler og andre diagramelementer:

  • Klikk kategorien dato, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

   Obs!: Hovedenheter lengste tidsenheten (for eksempel år eller måneder) som du vil bruke i diagrammet, og Delenheter er den korteste (for eksempel timer eller dager).

  • Klikk figurene og etikettene du vil bruke på aktivitetsfelt, milepæler og sammendragslinjer i kategorien Format, og klikk deretter OK.
   Dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram

Obs!: Hvis du ikke er sikker på hvilken formatering for å velge, godtar du bare standardvalgene. Du kan endre formateringen senere.

En diagramrammen nært hold

Når du setter opp et Gantt-diagram, vises en generell diagramrammen.

Rammen er som et tomt lerret som kan du tegne detaljene i planen:

 • Klikk en celle i Aktivitetsnavn-kolonnen, og skriv deretter for å erstatte standardteksten med et bestemt aktivitetsnavn. Du kan legge til flere aktiviteter som prosjektet pågår.

 • Datoene i kolonnene Start og Slutt gjenspeiler du har angitt startdatoen for prosjektet. Hvis du vil endre datoen, klikker du en celle, og skriv deretter inn.

 • Varighet kolonnen oppdateres automatisk når du skriver inn nye start- og sluttdatoer. Du kan også skrive inn én av datoene og varigheten for å angi lengden på en aktivitet.

 • I tidsskalaen (området kalt 2000 med måneder vist nedenfor), hovedenheter øverst, og Delenheter er nederst. Tidsskalaen begynner og slutter med start- og sluttdatoene du har angitt. Når du legger til aktivitetens start- og sluttdatoer eller varigheter, vises aktivitetsfelt i området under tidsskalaen, og området utvides.

Tips!: Hvis du vil registrere ytterligere data om hver aktivitet, kan du legge til flere kolonner. Du kan for eksempel legge til en ressurs kolonne slik at Gantt-diagrammet viser hvem som er ansvarlige for hver aktivitet.

Til toppen av siden

Legge til data i et Gantt-diagram

Du kan fylle rammen med data som viser detaljer om prosjektplanen. Du kan legge til og begrense følgende tidsplanelementer:

Oppgaver

Milepæler

Aktivitetssammendrag

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Datakolonner

Tidsskala

Oppgaver

Datakolonner for Gantt-diagram

Hver oppgave i et Gantt-diagram opptar en rad i diagramrammen. Når du skriver inn oppgavenavn i celler i Oppgavenavn-kolonnen, vises oppgavevarigheter som oppgavefelt i området under tidsskalaen.

Mål

Handling som skal utføres

Endre et oppgavenavn

 • Klikk cellen i Oppgavenavn-kolonnen som inneholder oppgaven, og skriv deretter inn et nytt navn.

Angi eller endre oppgavevarighet

 • Klikk cellen i Gantt-diagramrammen som inneholder varigheten eller datoen som du vil endre, og skriv deretter inn den nye informasjonen.

Obs!: Type varighet:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uke

 • 1m for 1 måned

Legge til nye oppgaver nederst i Gantt-diagrammet

 • Merk rammen for Gantt-diagram ved å klikke den heltrukne linjen som omslutter diagrammet. Klikk Ny for å opprette en ny oppgaverad i oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Oppgaver-gruppen

Legge til en ny aktivitet mellom to eksisterende aktiviteter

 • Merk en celle i raden du vil bruke en ny oppgaverad skal vises over, og klikk deretter Ny i kategorien Gantt-diagram i oppgaver-gruppen.
  Oppgaver-gruppen

Legge til indikatorer for fullføringsprosent i oppgaver

 1. Velg den skyggelagte delen øverst i kolonnen til venstre for der du vil at en kolonne skal vises, og klikk deretter Sett inn i kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Kolonner-gruppen

 2. Velg % fullført under Kolonnetype, og klikk deretter OK.

 3. Mens oppgaven utføres, skriver du inn fullføringsprosenten for oppgaven i den nye kolonnen. Det vises en indikator for fullføringsprosent i det nye oppgavefeltet.

Slette en oppgave

 • Merk en celle i raden som representerer oppgaven du vil slette, og klikk deretter Slett i oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Oppgaver-gruppen

Milepæler

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Siden en milepæl representerer en viktig hendelse i en tidsplan i stedet for en oppgave, angir du varigheten til null.

Mål

Handling som skal utføres

Legge til en ny milepæl

 1. Dra en milepælfigur fra sjablongen Figurer for Gantt-diagram til rammen for Gantt-diagrammet, og slipp den mellom cellene som inneholder aktivitetsnavn for aktivitetene som du vil skal følge før og etter milepælen.

 2. Høyreklikk cellen i Start-kolonnen for raden som representerer milepælen, og klikk deretter Rediger dato på hurtigmenyen.

 3. Skriv inn datoen du vil bruke, og klikk deretter OK. Datoen i Slutt-kolonnen endres til å samsvare med datoen i Start-kolonnen, og varighet er satt til null (0).

Konvertere en eksisterende oppgave til en milepæl

 • Angi en varighet på null (0) i Varighet-kolonnen til raden som representerer oppgaven som du vil konvertere til en milepæl.

Endre utseende på en milepælindikator

 • Høyreklikk milepælindikatoren, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

Slette en milepæl

 • Merk en celle i raden som representerer milepælen du vil slette, og klikk deretter Slett i oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Oppgaver-gruppen

Oppgavesammendrag

Gantt-diagram med aktivitetssammendrag og underordnede aktiviteter

Du kan bruke et oppgavesammendrag når du vil kombinere flere underordnede oppgaver under én samleoppgave.

Mål

Handling som skal utføres

Opprette et aktivitetssammendrag med underordnede aktiviteter

 1. Legge til et aktivitetssammendrag og underordnede aktiviteter eller milepæler i Gantt-diagrammet.

 2. Velg en underordnet aktivitet, merke en celle som inneholder navnet på aktiviteten. Hvis du vil merke flere aktiviteter, holder du nede SKIFT mens du klikker.

 3. Klikk innrykk i oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Oppgaver-gruppen

Angi varigheten for et oppgavesammendrag

 1. I raden for den første underordnede oppgaven klikker du cellen i Start-kolonnen, og deretter skriver du inn startdatoen for oppgaven.

 2. For den samme underordnede oppgaven klikker du cellen i Slutt-kolonnen, og deretter skriver du inn sluttdatoen for oppgaven.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver underordnede oppgave.

Obs!: Varigheten for oppgavesammendraget fylles ut automatisk når du har lagt til informasjon om oppgavevarighet for alle underordnede oppgaver.

Rykke en aktivitet

 • Velg navnet på oppgaven du vil senke, og deretter innrykk i oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Oppgaver-gruppen

Redusere innrykk for en oppgave

 • Høyreklikk navnet på oppgaven du vil heve, og klikk deretter Oudent i kategorien Gantt-diagram i oppgaver-gruppen.
  Oppgaver-gruppen

Endre utseende på et oppgavefelt

 1. Høyreklikk oppgavelinjen for et aktivitetssammendrag som du vil endre, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen.

 2. Under Sammendragslinjer velger du symbolene du vil bruke for starten og slutten til linjene, og deretter klikker du OK.

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Når du gjør én oppgave i Gantt-diagrammet avhengig av en annen, kobles de to oppgavefeltene sammen av en pil. Hvis du endrer en dato eller varighet for oppgaven som en annen oppgave er avhengig av, endres også datoene for den avhengige oppgaven.

Mål

Handling som skal utføres

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Velg aktiviteter og milepæler du vil angi avhengigheter ved å klikke i cellene som inneholder aktivitetsnavn. Hvis du vil merke flere aktiviteter, holder du nede SKIFT mens du merker.

 2. Klikk kobling i oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Oppgaver-gruppen

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Velg aktivitetene med avhengigheter du vil bryte ved å klikke i cellene som inneholder aktivitetsnavn. Hvis du vil merke flere aktiviteter, holder du nede SKIFT mens du merker.

 2. Klikk Fjern kobling i oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Oppgaver-gruppen

Endre stilen for avhengighetspiler

 • Mens Gantt-diagrammet er åpent, høyreklikker du tegningssiden og klikker S-koblinger.

Datakolonner

En prosjektplan bygges fra oppgave-spesifikke data. Samling av startdatoer og varigheter bestemmer sluttdatoen for prosjektet. I et Visio Gantt-diagram lagrer du aktivitetsdataene i datakolonner.

Hvis du vil registrere og vise tilleggsinformasjon om aktivitetsdata i et Gantt-diagram, kan du legge til nye kolonner. Du kan for eksempel legge til en kolonne for Aktivitetsmerknader der du kan beskrive kompliserte eller unike aktiviteter, en kolonne for ressurser som viser personene som er ansvarlig for å fullføre hver oppgave eller en kolonne for fullføringsprosent for å spore hvor stor prosentandel av hver aktivitet er fullført.


Datakolonner for Gantt-diagram

Når du oppretter et nytt Gantt-diagram, som standard inneholder diagrammet aktivitetsnavn, Start, slutt og varighet kolonner. Du kan omorganisere eksisterende kolonnene, legge til nye kolonner og slette kolonner du ikke lenger trenger.

Mål

Handling som skal utføres

Endre navn på en eksisterende kolonne

 • Klikk overskriften for kolonnen du vil endre navn på, og skriv deretter inn et nytt navn.

Legge til en ny forhåndsdefinert datakolonne

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Sett inn i kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Kolonner-gruppen

 3. I Kolonnetype-listen klikker du kolonnenavnet som samsvarer med datatypen du vil legge til, og deretter klikker du OK.

Legge til en ny datakolonne du definerer selv

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Sett inn i kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Kolonner-gruppen

 3. I Kolonnetype-listen klikker du en av de brukerdefinerte kolonnene som samsvarer med formatet dataene skal være i (for eksempel Brukerdefinert desimal, Brukerdefinert tekst eller Brukerdefinert tid), og deretter klikker du OK.

 4. Skriv inn et nytt navn på kolonnen.

Obs!: Hvis du legger til mer enn én tekstkolonne, velger du et annet brukerdefinert tekstalternativ hver gang. Velg for eksempel Brukerdefinert tekst 1 for den første kolonnen, Brukerdefinert tekst 2 for den andre kolonnen, osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Velg overskriften til kolonnen du vil slette (skjule).

 • Klikk Skjul i kategorien Gantt-diagram i kolonner-gruppen.
  Kolonner-gruppen

Obs!: Når du sletter eller skjuler en kolonne i diagrammet, bevares dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil vise kolonnen igjen senere, høyreklikker du en kolonneoverskrift, og klikker deretter Sett inn kolonne. På listen velger du kolonnen du vil vise igjen, og klikker deretter OK.

Slette (skjule) en datakolonne

 1. Klikk overskriften for kolonnen du vil flytte.

 2. Dra kolonnen til den nye plasseringen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en kolonne til venstre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til venstre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for tidsskalaområdet, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i tidsskalaområdet.

Obs!: Hvis tidsskalaområdet er lang, må du kanskje zoome ut for å flytte kolonnen forbi områdets midtpunkt. Velg Zoom for å zoome ut, på Vis-menyen, og klikk deretter zoomenivået du vil bruke.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala for hovedenheter og delenheter som gjelder fra datoen prosjektet begynner, til datoen det slutter. Du kan definere tidsenhetene for tidsskalaen, start- og sluttdatoen, og antall dager du regner som ikke-arbeidsdager.

Datakolonner for Gantt-diagram

Du kan bla til en bestemt dato eller aktivitet på tidsskalaen, og du kan endre bredden på tidsskalaområdet og vise flere datoer.

Mål

Handling som skal utføres

Endre start- og/eller sluttdato

 1. Klikk Diagramalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Behandle-gruppen

 2. I dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram under Tidsskalaområde, kan du endre Klikk datoen du vil endre.

Endre tidsenheter

 1. Klikk Diagramalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Behandle-gruppen

 2. Velg ønskede Hovedenheter og Delenheter under Tidsenheter i dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram, og klikk deretter OK.

Angi ikke-arbeidsdager

 1. Klikk Konfigurer arbeidstid i Behandle-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Behandle-gruppen

 2. Velg ønskede alternativer for Arbeidsdager og Arbeidstid i dialogboksen Konfigurer arbeidstid, og klikk deretter OK.

Bla til en bestemt oppgave eller milepæl

 1. Merk oppgaven eller milepælen du vil rulle til, ved å klikke i cellen som inneholder oppgavenavnet.

 2. Klikk Bla til aktivitet i navigasjon-gruppen i kategorien Gantt-diagram.
  Navigasjon-gruppen

Bla til en bestemt dato

 • Klikk Gå til slutt for å rulle til slutten av tidsskalaen, i kategorien Gantt-diagram i Navigasjon-gruppen.

 • Hvis du vil rulle én delenhet til venstre, i kategorien Gantt-diagram i Navigasjon-gruppen klikker du Neste.

 • Klikk forrige for å rulle én delenhet til høyre i Navigasjon-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 • Klikk Gå til Start for å rulle til begynnelsen av tidsskalaen, i kategorien Gantt-diagram i Navigasjon-gruppen.
  Navigasjon-gruppen

Endre bredden på tidsskalaområdet

 1. Klikk én gang i det grå området øverst i tidsskalaområdet, og klikk deretter på nytt for å merke tidsskalakolonnen.

 2. Dra det blå markeringshåndtaket på høyre side av kolonnen i ønsket retning til området har bredden du vil bruke.

Vise flere tidsenheter

 1. Klikk den heltrukne linjen som omslutter rammen for Gantt-diagrammet.

 2. Dra det blå markeringshåndtaket i midten til høyre på rammen mot høyre.

Obs!: Når du utvider tidsskalaen for å vise flere tidsenheter, endrer du også sluttdatoen som er knyttet til prosjektet.

Til toppen av siden

Skrive ut et stort Gantt-diagram

Med mindre du oppretter en tidsplan for et lite prosjekt, er Gantt-diagrammet sannsynligvis gå utover grensene for én standard utskriftssiden. Tabellen nedenfor beskriver noen utskriftsproblemer som kan oppstå og hva du kan gjøre før du skriver ut som hjelper deg med å få resultatene du forventer.

Problemet

Løsning

Handling som skal utføres

Bare en del av Gantt-diagrammet skrives ut.

Kontroller at hele diagrammet får plass på en tegningsside.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Utforming.

 2. Klikk kategorien Sidestørrelse under zoom utskrift i dialogboksen Utskriftsformat, velger Tilpass til.

 3. Skriv inn «1» i boksen ark vannrett ved siden av Tilpass til, og Skriv inn «1» i boksen ark loddrett.

 4. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Den utskrevne siden og tegningssiden stemmer er ikke det samme.

Endre papirretningen.

 • Klikk retning i gruppen Utskriftsformat i kategorien Utforming, og klikk deretter retningen du vil bruke.

Du vet ikke hvor mange sider diagrammet vil bli skrevet ut på tvers av.

Forhåndsvis hvordan tegningen skal skrives før du skriver det ut.

 • Klikk Skriv utfil-fanen, og klikk deretter Forhåndsvisning.

Du vet ikke hvor sideskift vil inntreffe.

Slå på sideskift for å se hvor mange sider diagrammet plasseres over.

 • Velg Sideskift i Vis-gruppen i kategorien visning. Grå linjer på diagrammet angir hvor sideskift vil inntreffe.

Sideskift mellom de utskrevne sidene inntreffer på uegnede stillinger.

Endre marginnstillingene Hvis du vil styre overlapping mellom sider. Jo større marg, jo større overlapping mellom sider.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Utforming.

 2. Klikk Oppsett under Skriverpapir i kategorien Skriveroppsett.

 3. Angi marginnstillingene du vil bruke, og klikk deretter OK to ganger.

Til toppen av siden

Hva vil du gjøre?

Bruke et Gantt-diagram som et kommunikasjonsverktøy

Konfigurere et Gantt-diagram

Legge til data i et Gantt-diagram

Skrive ut et stort Gantt-diagram

Bruke et Gantt-diagram som et kommunikasjonsverktøy

I et Gantt-diagram representerer grafiske elementene for eksempel stolper og piler aktiviteter og avhengigheter mellom dem slik at du kan spore endringer i én aktivitet påvirker hvordan de andre.

Du kan også gruppere flere underordnede oppgaver under én aktivitetssammendrag og legge til beskrivelser, nødvendige ressurser og prosent fullført for hver aktivitet.

Aktiviteter vises som stolper på en tidsskala.

Eksempel på Gantt-diagram

Du kan raskt lage en visuelt flott tidsplan for en presentasjon ved å bruke et fargevalg og legge til tekstetiketter i et Gantt-diagram.

Hvis du starter en tidsplan for et kompleks prosjekt som en Visio Gantt-diagram, kan du enkelt eksporterer planen til Microsoft Office Project, og deretter bruke Office Project til å planlegge og behandle prosjektet i detalj. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer Gantt-diagrammer fra Office Visio, kan du se Hjelp i Microsoft Office Visio.

Produkt

Bruke

Office Visio

 • Du vil lage en visuelt flott tidsplan for en presentasjon.

 • Du vil definere de grunnleggende oppgavene i en plan i den tidlige planleggingsfasen av et prosjekt.

 • Planen inneholder færre enn 30 aktiviteter.

Office Project

 • Du vil bruke en fullstendig funksjonalitet prosjektstyringsverktøyet for planlegging og planlegge et prosjekt.

 • Planen inneholder en rekke aktiviteter.

 • Må du tildeler flere ressurser til aktiviteter eller koble tidsplaner for ulike prosjekter.

Til toppen av siden

Konfigurere et Gantt-diagram

Først konfigurere grunnleggende diagramrammen og datoene for tidsskalaen. Du kan også velge hvordan du vil formatere aktivitetsstolpene, milepæler og andre diagramelementer.

Senere kan du endre datoer, legge til eller slette aktiviteter og milepæler og opprette avhengigheter mellom oppgaver. Du kan også bruke fargevalg og legge til en tittel og forklaringen.

 1. Velg Nyfil-menyen i Visio, velg tidsplan, og klikk deretter Gantt-diagram.

 2. Klikk kategorien dato, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  Hovedenheter lengste tidsenheten (for eksempel år eller måneder) som du vil bruke i diagrammet, og Delenheter er den korteste (for eksempel timer eller dager).

 3. Klikk figurene og etikettene du vil bruke på aktivitetsfelt, milepæler og sammendragslinjer i kategorien Format, og klikk deretter OK.

Hvis du ikke er sikker på hvilken formatering for å velge, godtar du bare standardvalgene. Du kan endre formateringen senere.

En diagramrammen nært hold

Når du setter opp et Gantt-diagram, vises en generell diagramrammen.

Rammen er som et tomt lerret som kan du tegne detaljene i planen:

 • Klikk en celle i Aktivitetsnavn-kolonnen, og skriv deretter for å erstatte standardteksten med et bestemt aktivitetsnavn. Du kan legge til flere aktiviteter som prosjektet pågår.

 • Datoene i kolonnene Start og Slutt gjenspeiler du har angitt startdatoen for prosjektet. Hvis du vil endre datoen, klikker du en celle, og skriv deretter inn.

 • Varighet kolonnen oppdateres automatisk når du skriver inn nye start- og sluttdatoer. Du kan også skrive inn én av datoene og varigheten for å angi lengden på en aktivitet.

 • I tidsskalaen (området kalt 2000 med måneder vist nedenfor), hovedenheter øverst, og Delenheter er nederst. Tidsskalaen begynner og slutter med start- og sluttdatoene du har angitt. Når du legger til aktivitetens start- og sluttdatoer eller varigheter, vises aktivitetsfelt i området under tidsskalaen, og området utvides.

Hvis du vil registrere ytterligere data om hver aktivitet, kan du legge til flere kolonner. Du kan for eksempel legge til en ressurs kolonne slik at Gantt-diagrammet viser hvem som er ansvarlige for hver aktivitet.

Til toppen av siden

Legge til data i et Gantt-diagram

Du kan fylle rammen med data som viser detaljer om prosjektplanen. Du kan legge til og begrense følgende tidsplanelementer:

Oppgaver

Milepæler

Aktivitetssammendrag

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Datakolonner

Tidsskala

Oppgaver

Datakolonner for Gantt-diagram

Hver oppgave i et Gantt-diagram opptar en rad i diagramrammen. Når du skriver inn oppgavenavn i celler i Oppgavenavn-kolonnen, vises oppgavevarigheter som oppgavefelt i området under tidsskalaen.

Mål

Handling som skal utføres

Endre et oppgavenavn

 • Klikk cellen i Oppgavenavn-kolonnen som inneholder oppgaven, og skriv deretter inn et nytt navn.

Angi eller endre oppgavevarighet

 • Klikk cellen i Gantt-diagramrammen som inneholder varigheten eller datoen som du vil endre, og skriv deretter inn den nye informasjonen.

Type varighet:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uke

 • 1m for 1 måned

Legge til nye oppgaver nederst i Gantt-diagrammet

 • Merk rammen for Gantt-diagram ved å klikke den heltrukne linjen som omslutter diagrammet. Hvis du vil opprette nye oppgaverader, drar du det grønne markeringshåndtaket nederst i midten av rammen.

Legge til en ny aktivitet mellom to eksisterende aktiviteter

 • Høyreklikk en celle i raden du vil bruke en ny oppgaverad skal vises over, og klikk deretter Ny oppgave på hurtigmenyen.

Legge til indikatorer for fullføringsprosent i oppgaver

 1. Høyreklikk den skyggelagte delen øverst i kolonnen til venstre for der du vil at en kolonne for fullføringsprosent, og klikk deretter Sett inn kolonne på hurtigmenyen.

 2. Velg % fullført under Kolonnetype, og klikk deretter OK.

 3. Mens oppgaven utføres, skriver du inn fullføringsprosenten for oppgaven i den nye kolonnen. Det vises en indikator for fullføringsprosent i det nye oppgavefeltet.

Slette en oppgave

 • Høyreklikk en celle i raden som representerer oppgaven du vil slette, og klikk deretter Slett aktivitet på hurtigmenyen.

Endre utseendet på et aktivitetsfelt

 • Høyreklikk oppgavelinjen, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen. Klikk alternativene du ønsker, fra listen, og klikk deretter OK.

Milepæler

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Siden en milepæl representerer en viktig hendelse i en tidsplan i stedet for en oppgave, angir du varigheten til null.

Mål

Handling som skal utføres

Legge til en ny milepæl

 1. Dra en milepælfigur fra sjablongen Figurer for Gantt-diagram til rammen for Gantt-diagrammet, og slipp den mellom cellene som inneholder aktivitetsnavn for aktivitetene som du vil skal følge før og etter milepælen.

 2. Høyreklikk cellen i Start-kolonnen for raden som representerer milepælen, og klikk deretter Rediger dato på hurtigmenyen.

 3. Skriv inn datoen du vil bruke, og klikk deretter OK. Datoen i Slutt-kolonnen endres til å samsvare med datoen i Start-kolonnen, og varighet er satt til null (0).

Konvertere en eksisterende oppgave til en milepæl

 • Angi en varighet på null (0) i Varighet-kolonnen til raden som representerer oppgaven som du vil konvertere til en milepæl.

Endre utseende på en milepælindikator

 • Høyreklikk milepælindikatoren, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

Slette en milepæl

 • Høyreklikk en celle i raden som representerer milepælen du vil slette, og klikk deretter Slett aktivitet på hurtigmenyen.

Oppgavesammendrag

Gantt-diagram med aktivitetssammendrag og underordnede aktiviteter

Du kan bruke et oppgavesammendrag når du vil kombinere flere underordnede oppgaver under én samleoppgave.

Mål

Handling som skal utføres

Opprette et aktivitetssammendrag med underordnede aktiviteter

 1. Legge til et aktivitetssammendrag og underordnede aktiviteter eller milepæler i Gantt-diagrammet.

 2. Hvis du vil velge en underordnet aktivitet, klikk en celle som inneholder navnet på aktiviteten. Hvis du vil merke flere aktiviteter, holder du nede SKIFT mens du klikker.

 3. Høyreklikk en av de merkede aktivitetene, og klikk deretter Rykk inn på hurtigmenyen.

Angi varigheten for et oppgavesammendrag

 1. I raden for den første underordnede oppgaven klikker du cellen i Start-kolonnen, og deretter skriver du inn startdatoen for oppgaven.

 2. For den samme underordnede oppgaven klikker du cellen i Slutt-kolonnen, og deretter skriver du inn sluttdatoen for oppgaven.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver underordnede oppgave.

Varigheten for oppgavesammendraget fylles ut automatisk når du har lagt til informasjon om oppgavevarighet for alle underordnede oppgaver.

Rykke en aktivitet

 • Høyreklikk navnet på oppgaven du vil senke, og klikk deretter Rykk inn på hurtigmenyen.

Redusere innrykk for en oppgave

 • Høyreklikk navnet på oppgaven du vil heve, og klikk deretter Reduser innrykk på hurtigmenyen.

Endre utseende på et oppgavefelt

 1. Høyreklikk oppgavelinjen for et aktivitetssammendrag som du vil endre, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen.

 2. Under Sammendragslinjer velger du symbolene du vil bruke for starten og slutten til linjene, og deretter klikker du OK.

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Når du gjør én oppgave i Gantt-diagrammet avhengig av en annen, kobles de to oppgavefeltene sammen av en pil. Hvis du endrer en dato eller varighet for oppgaven som en annen oppgave er avhengig av, endres også datoene for den avhengige oppgaven.

Mål

Handling som skal utføres

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Velg aktiviteter og milepæler du vil angi avhengigheter ved å klikke i cellene som inneholder aktivitetsnavn. Hvis du vil merke flere aktiviteter, holder du nede SKIFT mens du merker.

 2. Høyreklikk en av de merkede aktivitetene, og klikk deretter Koble aktiviteter på hurtigmenyen.

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Velg aktivitetene med avhengigheter du vil bryte ved å klikke i cellene som inneholder aktivitetsnavn. Hvis du vil merke flere aktiviteter, holder du nede SKIFT mens du merker.

 2. Høyreklikk en av de merkede aktivitetene, og klikk deretter Opphev aktivitetskoblinger på hurtigmenyen.

Endre stilen for avhengighetspiler

 • Mens Gantt-diagrammet er åpent, høyreklikker du tegningssiden, og klikk deretter S-koblinger på hurtigmenyen.

Datakolonner

En prosjektplan bygges fra oppgave-spesifikke data. Samling av startdatoer og varigheter bestemmer sluttdatoen for prosjektet. I et Visio Gantt-diagram lagrer du aktivitetsdataene i datakolonner.

Hvis du vil registrere og vise tilleggsinformasjon om aktivitetsdata i et Gantt-diagram, kan du legge til nye kolonner. Du kan for eksempel legge til en kolonne for Aktivitetsmerknader der du kan beskrive kompliserte eller unike aktiviteter, en kolonne for ressurser som viser personene som er ansvarlig for å fullføre hver oppgave eller en kolonne for fullføringsprosent for å spore hvor stor prosentandel av hver oppgave er komplett Ted.


Datakolonner for Gantt-diagram

Når du oppretter et nytt Gantt-diagram, som standard inneholder diagrammet aktivitetsnavn, Start, slutt og varighet kolonner. Du kan omorganisere eksisterende kolonnene, legge til nye og slette kolonner du ikke trenger lenger.

Mål

Handling som skal utføres

Endre navn på en eksisterende kolonne

 • Klikk overskriften for kolonnen du vil endre navn på, og skriv deretter inn et nytt navn.

Legge til en ny forhåndsdefinert datakolonne

 1. Høyreklikk overskriften i kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises, og klikk deretter Sett inn kolonne på hurtigmenyen.

 2. I Kolonnetype-listen klikker du kolonnenavnet som samsvarer med datatypen du vil legge til, og deretter klikker du OK.

Legge til en ny datakolonne du definerer selv

 1. Høyreklikk overskriften i kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises, og klikk deretter Sett inn kolonne på hurtigmenyen.

 2. I Kolonnetype-listen klikker du en av de brukerdefinerte kolonnene som samsvarer med formatet dataene skal være i (for eksempel Brukerdefinert desimal, Brukerdefinert tekst eller Brukerdefinert tid), og deretter klikker du OK.

 3. Skriv inn et nytt navn på kolonnen.

Obs!: Hvis du legger til mer enn én tekstkolonne, velger du et annet brukerdefinert tekstalternativ hver gang. Velg for eksempel Brukerdefinert tekst 1 for den første kolonnen, Brukerdefinert tekst 2 for den andre kolonnen, osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Høyreklikk overskriften til kolonnen du vil slette (skjule), og klikk deretter Skjul kolonne på hurtigmenyen.

Obs!: Når du sletter, eller skjule en kolonne fra diagrammet, beholdes dataene fra-kolonnen i en fil. Hvis du vil vise kolonnen på nytt senere, høyreklikk en kolonneoverskrift, og klikk deretter Sett inn kolonne på hurtigmenyen. Merk kolonnen du vil vise på nytt fra listen, og klikk deretter OK.

Slette (skjule) en datakolonne

 1. Klikk overskriften for kolonnen du vil flytte.

 2. Dra kolonnen til den nye plasseringen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en kolonne til venstre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til venstre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for tidsskalaområdet, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i tidsskalaområdet.

Obs!: Hvis tidsskalaområdet er lang, må du kanskje zoome ut for å flytte kolonnen forbi områdets midtpunkt. Velg Zoom for å zoome ut, på Vis-menyen, og klikk deretter zoomenivået du vil bruke.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala for hovedenheter og delenheter som gjelder fra datoen prosjektet begynner, til datoen det slutter. Du kan definere tidsenhetene for tidsskalaen, start- og sluttdatoen, og antall dager du regner som ikke-arbeidsdager.

Datakolonner for Gantt-diagram

Du kan bla til en bestemt dato eller aktivitet på tidsskalaen, og du kan endre bredden på tidsskalaområdet og vise flere datoer.

Mål

Handling dra

Endre start- og/eller sluttdato

 1. Høyreklikk hvor som helst på tidsskalaen i Gantt-diagrammet, og klikk deretter Alternativer for dato på hurtigmenyen.

 2. Under Tidsskalaområde, velg en ny start eller slutt datoen eller klokkeslettet, og klikk deretter OK.

Endre tidsenheter

 1. Høyreklikk hvor som helst på tidsskalaen i Gantt-diagrammet, og klikk deretter Alternativer for dato på hurtigmenyen.

 2. Velg ønskede hovedenheter og Delenheter du vil ha under tidsenheter, og klikk deretter OK.

Angi ikke-arbeidsdager

 1. Høyreklikk hvor som helst på tidsskalaen i Gantt-diagrammet, og klikk deretter Konfigurer arbeidstid på hurtigmenyen.

 2. Velg alternativene du vil bruke for arbeidsdager og arbeidstid, og klikk deretter OK.

Bla til en bestemt oppgave eller milepæl

 1. Velg oppgaven eller milepælen du vil bla til ved å klikke i cellen som inneholder navnet på aktiviteten.

 2. Klikk Bla til aktivitet-knappen på verktøylinjen for Gantt-diagram.

Obs!: Hvis du ikke ser verktøylinjen Gantt-diagramVis-menyen, pek på Verktøylinjer, og klikk deretter Gantt-diagram.

Bla til en bestemt dato

Høyreklikk hvor som helst på tidsskalaen i Gantt-diagrammet, og klikk deretter ett av følgende på hurtigmenyen:

 • Bla til startdato, bla til slutten av tidsskalaen.

 • Bla én enhet til venstre, vil rulle én delenhet til venstre.

 • Bla én enhet til høyre, for å rulle én delenhet til høyre.

 • Bla til startdato, bla til begynnelsen av tidsskalaen.

Endre bredden på tidsskalaområdet

 1. Klikk én gang i det grå området øverst i tidsskalaområdet, og klikk deretter på nytt for å merke tidsskalakolonnen.

 2. Dra det grønne markeringshåndtaket til høyre for kolonnen i ønsket retning til området har bredden du vil bruke.

Vise flere tidsenheter

 1. Klikk den heltrukne linjen som omslutter rammen for Gantt-diagrammet.

 2. Dra det grønne markeringshåndtaket i midten til høyre på rammen mot høyre.

Obs!: Når du utvider tidsskalaen for å vise flere tidsenheter, endrer du også sluttdatoen som er knyttet til prosjektet.

Til toppen av siden

Skrive ut et stort Gantt-diagram

Med mindre du oppretter en tidsplan for et lite prosjekt, er Gantt-diagrammet sannsynligvis gå utover grensene for én standard utskriftssiden. Tabellen nedenfor beskriver noen utskrift problemer som kan oppstå og hva du kan gjøre før du skriver ut som hjelper deg med å få resultatene du forventer.

Problemet

Sol ution

Handling som skal utføres

Bare en del av Gantt-diagrammet skrives ut.

Kontroller at hele diagrammet får plass på en tegningsside.

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk kategorien Sidestørrelse, klikker du Tilpass størrelse til tegning innhold, og klikk deretter OK.

Den utskrevne siden og tegningssiden stemmer er ikke det samme.

Endre papirretningen.

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk kategorien Skriveroppsett, klikker du retningen du ønsker, og klikk deretter OK.

Du vet ikke hvor mange sider diagrammet vil bli skrevet ut på tvers av.

Forhåndsvis hvordan tegningen skal skrives før du skriver det ut.

 • Klikk Forhåndsvisningfil-menyen.

Du vet ikke hvor sideskift vil inntreffe.

Slå på sideskift for å se hvor mange sider diagrammet plasseres over.

 • Klikk SideskiftVis-menyen. Grå linjer på diagrammet angir hvor sideskift vil inntreffe.

Sideskift mellom de utskrevne sidene inntreffer på uegnede steder.

Endre marginnstillingene Hvis du vil styre overlapping mellom sider. Jo større marg, jo større overlapping mellom sider.

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk Oppsett i kategorien Skriveroppsett.

 3. Angi marginnstillingene du vil bruke, og klikk deretter OK to ganger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×