Definere omfang for søk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

For å fokusere et søk på bestemte steder eller innhold velger sluttbrukere omfang fra omfangslisten ved siden av Søk-boksen. De kan velge Alle områder for å søke alle tilgjengelige steder, eller velge et annet omfang for å begrense søkene til bestemte steder eller til innhold merket med bestemte egenskapsverdier. En spørring på omfanget Dette området (hvis tilgjengelig) vil for eksempel fokusere søket på gjeldende område og underområder.

Standardomfang som Alle områder og Personer defineres på Leverandør for delte tjenester-nivå. I tillegg kan en administrator med tillatelse til å administrere delte tjenester definere tilpassede omfang. Alle omfang definert på Leverandør for delte tjenester-nivå, deles på alle områdesamlingene. En områdesamlingsadministrator kan kopiere et delt omfang, endre den kopien eller bruke den som den er, og legge til egendefinerte omfang for bruk i områdesamlingen. Omfang kan inkludere andre omfang etter behov. Områdesamlingsadministratoren oppretter også visningsgrupper for omfang og ordner omfang innenfor dem, slik at områdeeiere kan bruke dem til å endre forekomster av omfangslisten for Søk-boksene på sine sider.

Obs!: Som standard er omfangsvelgeren på siden Avansert søk skjult. Men en administrator med tillatelser til å redigere siden Avansert søk kan endre webdelen Avansert søk slik at den viser listen over omfang, samt tilordne en visningsgruppe.

Hva vil du gjøre?

Planlegge omfang

Vise Vis omfang-siden

Definere eller redigere et område

Legge til eller redigere omfangsregler

Slette et område eller omfangsregler

Konfigurere omfanget visningsgrupper

Tilordne en visningsgruppe til en omfangliste

Planlegge omfang

En administrator definerer omfang slik at brukere kan fokusere søkene på bestemte steder og innhold. Når du definerer omfang, kan du kombinere stedsregler med egenskapsregler for å begrense søket etter ønske. Et omfang kan fore eksempel rette en spørring mot bestemte områder, eller til dokumenter merket med bestemte egenskapsverdier.

Obs!: Du kan gjøre egenskapsverdier tilgjengelig for søk ved hjelp av funksjonen forvaltede egenskaper som bestemte innhold egenskaper er tilordnet. Det vises en liste over de forvaltede egenskapene som kan brukes i omfang i Egenskapsspørring-delen på siden Opprett omfang og Rediger omfang-siden. For mer informasjon, kan du se senere i denne delen legge til eller redigere omfangsregler.

Til toppen av siden

Vise siden Vis omfang

Hvis du vil ha tilgang til siden Vis omfang for å legge til eller redigere omfang og visningsgrupper for omfang, må du ha administratortillatelser for områdesamlinger.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Klikk menyen Områdehandlinger, velg Innstillinger for område og velg Endre alle områdeinnstillinger.

 3. Klikk Søkeomfang under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område. Siden Vis omfang vises.

 4. Klikk Nytt område for å definere et nytt område, og følg trinnene i neste del, definere omfang.

  Hvis du vil redigere reglene for et eksisterende område, klikker du koblingen Legg til regler for et område, og følg deretter instruksjonene i avsnittet senere legge til eller redigere omfangsregler.

  For å definere en egendefinert visningsgruppen, og ordne områder innenfor det, klikker du Ny vise gruppe, og følg deretter instruksjonene i avsnittet senere Konfigurer omfanget vise gruppene.

Til toppen av siden

Definere eller redigere omfang

Omfang gjør det mulig å fokusere søk på bestemte steder eller innhold. En administrator med administratortillatelser for områdesamlinger kan kopiere et delt omfang og endre den kopien, i tillegg til å legge til egendefinerte omfang for bruk i områdesamlingen.

Når du skal legge til et egendefinert omfang i en områdesamling, kan det være nyttig å begynne med å kopiere et eksisterende omfang, for eksempel Alle områder, og så legge til regler som angir steder, innholdstyper eller egenskapsverdier. Ved å kombinere og justere flere regler kan du utforme omfang for områdesamlingen som gir fokuserte søk skreddersydd etter behovene til bestemte arbeidsgrupper.

 1. Følg trinnene i den forrige delen Vis Vis omfang-siden.

 2. Klikk Nytt omfang for å vise siden Opprett omfang.

  Eller klikk navnet på et eksisterende omfang for å vise siden Egenskaper og regler for omfang. Deretter klikker du Endre omfangsinnstillinger for å vise siden Rediger omfang.

 3. Skriv et ord, et navn, et akronym eller en kort frase som skal vises i Omfang-listen, i Tittel-boksen.

 4. Forklar formålet med omfanget i Beskrivelse-boksen. Dette er en valgfri beskrivelse beregnet på referanse for deg og områdeeiere, og vises ikke for sluttbrukere.

 5. Velg hvor omfanget skal vises under Visningsgrupper, for eksempel Rullegardinliste for søk.

 6. Velg om du vil vise resultatene fra Søk på dette området på siden med søkeresultater standard eller en annen webside i delen Målside med resultater. Hvis du vil bruke en annen søkeresultatside, velg Angi en annen side for Søk i dette omfanget, og Skriv inn webadressen for en annen eksisterende resultatsiden i boksen Målside med resultater (for eksempel http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Klikk OK for å lagre omfanget og gå tilbake til siden Vis omfang.

  Hvis du vil legge til omfangsregler, klikker du Legg til regler ved siden av navnet på området, og følg deretter trinnene i delen nedenfor Legg til eller Rediger omfangsregler.

Til toppen av siden

Legge til eller redigere omfangsregler

Omfangsregler definerer hva slags innhold som er knyttet til omfanget ved å angi steder, egenskaper eller kilder for innhold som enten er inkludert i eller utelatt fra omfanget.

 1. Følg trinnene i den forrige delen Vis Vis omfang-siden.

 2. Klikk koblingen Legg til regler i ved siden av navnet på et omfang i kolonnen Oppdateringsstatus. Siden Legg til omfangsregel vises.

  Eller klikk navnet på omfanget for å vise siden Egenskaper og regler for omfang. Deretter klikker du en eksisterende regel i delen Regler for å vise siden Rediger omfangsregel.

 3. Velg en regeltype under Type omfangsregel. Valgene er Webadresse, Egenskapsspørring eller Alt innhold.

  • Hvis du vil inkludere eller utelate et sted, velger du Webadresse og skriver et sted i én av boksene (hvis du vil bruke regler for flere steder, definerer du en egen regel for hvert sted).

   Hvis du skriver inn en bane i mappe-boksen (for eksempel http://site/subsite/folder), gjelder regelen bare for elementer som er plassert i den angitte mappen og undermappene.

   Hvis du skriver et vertsnavn i Vertsnavn-boksen, vil regelen gjelde elementer hvor som helst på den verten.

   Hvis du skriver et domenenavn i Domene eller underdomene-boksen, vil regelen gjelde alle elementene i det domenet.

  • Hvis du vil inkludere eller utelate innhold funnet ved søk etter en verdi tilordnet en forvaltet egenskap, velger du Egenskapsspørring. Velg en egenskap og skriv en verdi. (Hvis du vil bruke regler for flere egenskaper eller verdier, definerer du en egen regel for hver egenskapsinnstilling.)

   Obs!: Forvaltede egenskaper gjøres tilgjengelig for bruk i omfang av en administrator med administratortillatelser til delte tjenester.

  • Hvis du vil opprette et omfang som inkluderer alt som kravlesøkes av innholdskilden Lokale Office SharePoint Server-områder, velger du Innholdskilde under Type innholdsregel, og deretter Lokale Office SharePoint Server-områder under Innholdskilde.

  • Hvis du vil bruke en regel på alt innhold fra alle områder i søkeindeksen, velger du Alt innhold.

 4. Velg en Virkemåte for å velge hvordan denne regelen skal kombineres med andre regler for å definere omfanget. Velg Inkluder for an "OR"-regel, eller Utelat for en "AND NOT"-regel, eller Nødvendig for en "AND"-regel.

 5. Klikk OK for å bruke regelen.

  Obs!: Søkeomfang og tilhørende regler kompileres på en tidsplan som justeres automatisk basert på hyppigheten av tidligere oppdateringer. Administratoren kan også angi at omfangsoppdateringene skal foregå manuelt. Et nytt omfang vil ikke vises i en Søkeboks-omfangsliste før etter at den er kompilert første gang.

Til toppen av siden

Slette et omfang eller omfangsregler

Følg trinnene i forrige del for å slette omfang eller omfangsregler, Vis Vis omfang-siden. Deretter gjør du følgende:

Slette et omfang

 1. Beveg markøren over navnet på omfanget på siden Vis omfang, utvid menyen som vises og velg Slett.

 2. Klikk OK når du blir bedt om å bekrefte.

Slette omfangsregler

 1. Beveg markøren over navnet på et omfang på siden Vis omfang, utvid menyen som vises og velg Rediger egenskaper og regler. Dette viser siden Egenskaper og regler for omfang.

 2. Slik sletter du en individuell omfangsregel:

  1. Klikk navnet på regelen på siden Egenskaper og regler for omfang.

  2. Nederst på siden Rediger omfangsregel klikker du Slett.

 3. Slik sletter du alle reglene for et omfang:

  1. Klikk Slett alle regler i Regler-delen av siden Egenskaper og regler for omfang.

Til toppen av siden

Konfigurere visningsgrupper for omfang

Visningsgrupper brukes til å tilordne omfang til søkebokser. For en bestemt områdesamling kan en administrator med administratortillatelser til områdesamlinger opprette en ny visningsgruppe for omfang og ordne omfang i denne, eller legge til omfang i eksisterende visningsgrupper. En områdeeier kan så legge til visningsgruppen i omfangslisten for en hvilken som helst Søk-boks i området, slik at brukerne kan gjennomføre mer fokuserte søk.

Opprette eller redigere visningsgrupper for omfang

Hvis du vil gjøre det mulig for en områdeeier å endre omfangene som er tilgjengelig fra omfangslisten ved siden av en Søk-boks, kan en områdesamlingsadministrator endre eksisterende visningsgrupper, eller opprette nye visningsgrupper og ordne omfang i dem.

 1. Følg trinnene i den forrige delen Vis Vis omfang-siden.

 2. Klikk Ny visningsgruppe for å vise siden Opprett visningsgruppe for omfang.

  Eller klikk navnet på en eksisterende visningsgruppe for å vise side Rediger visningsgruppe for omfang.

 3. Skriv en Tittel som vil hjelpe områdeeiere å identifisere visningsgruppen, på den valgte siden.

 4. Skriv en Beskrivelse som forklarer omfangene i denne visningsgruppen, og hvor disse valgene kan være nyttige. Dette er en valgfri beskrivelse beregnet på referanse for deg og områdeeiere, og vises ikke for sluttbrukere.

 5. I delen Omfang merker du av for avmerkingsboksen ved siden av hvert omfang du vil inkludere i visningsgruppen.

 6. Bruk Posisjon fra toppen-listene til å justere rekkefølgen på omfangene i visningsgruppe.

 7. Velg omfanget eller omfangene som skal vises i listen, i Standard omfang-listen, og som det skal søkes i som standard hvis brukeren ikke velger et annet omfang.

 8. Klikk OK for å fullføre opprettingen av den nye visningsgruppen.

Inkludere et omfang i visningsgrupper

Du kan legge til et omfang i eksisterende visningsgrupper fra siden Rediger omfang.

 1. Følg trinnene i den forrige delen Vis Vis omfang-siden.

 2. Klikk navnet på et omfang for å vise siden Egenskaper og regler for omfang.

 3. Klikk Endre omfangsinnstillinger i Omfangsinnstillinger-delen på siden Egenskaper og regler for omfang.

 4. Velg visningsgruppene som skal inkludere dette omfanget i Visningsgruppe-delen på siden Rediger omfang, og avmerk resten.

 5. Klikk OK for å lagre endringene.

Til toppen av siden

Tilordne en visningsgruppe til en omfangsliste

Legg til en visningsgruppe i omfangslisten for en søkeboks for å gjøre omfanget tilgjengelig for brukerne av et område.

 1. Logg på startsiden for området.

  Obs!: En administrator med tillatelse som administrator for områdesamling kan endre et hvilket som helst webområde i områdesamlingen. En områdeeier kan endre alle sidene på ett område.

 2. Vis siden som inkluderer omfangslisten du vil endre. Utvid Områdehandlinger-menyen, og velg Rediger side.

 3. Flytt markøren til webdelen, utvid Rediger-menyen og velg Endre delt webdel.

 4. Klikk plusstegnet (+) i Søkeboks-verktøyruten for å vise Diverse-delen.

 5. Bla til Visningsgruppe for omfang-boksen, skriv navnet på visningsgruppen som skal besørge omfangene for denne omfangslisten, og klikk Bruk.

 6. Klikk OK for å lukke verktøyruten.

 7. Hvis rollen din tillater at du gjør den nye visningsgruppen for omfang tilgjengelig med en gang, klikker du Publiser. Hvis du må ha den endrede webdelen gjennomgått først, klikker du Sjekk inn for å dele kladd.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×