Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløser

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Problemløser er et Microsoft Excel-tilleggsprogram som du kan bruke til hva-skjer-hvis-analyse. Bruk Problemløser til å finne en optimal verdi (maksimum eller minimum) for en formel i en celle , kalt målcellen, underlagt begrensninger, eller grenser, for verdiene i andre formelceller i regnearket. Problemløser arbeider med en gruppe celler, kalt beslutningsvariabler eller bare variabelceller, som brukes til å beregne formlene i mål- og begrensningscellene. Problemløser justerer verdiene i beslutningsvariabelcellene for å oppfylle grensene for begrensningsceller og gi ønsket resultat for målcellen.

Du kan plassere ganske enkelt, til å bruke problemløseren til å bestemme maksimums- eller minimumsverdien for én celle ved å endre andre celler. Du kan for eksempel endre hvor mye beregnet reklamebudsjettet og se effekten på det beregnede profittbeløp.

Obs!: Versjoner av Problemløser fra før Excel 2007, refererte til beslutningsvariabelceller som "målcellen", og beslutningsvariabelceller som "endringsceller" eller "justerbare celler". Mange ble gjort forbedringer i Problemløser-tillegget for Excel 2010, så hvis du bruker Excel 2007 brukeropplevelsen vil være litt annerledes.

Obs!: 

I eksemplet nedenfor påvirker beløpet som brukes til reklame hvert kvartal, antall solgte enheter, og dermed indirekte salgsinntekter, de tilknyttede utgiftene og overskudd. Problemløser kan justere kvartalsbudsjettet for reklame (beslutningsvariabelcellene B5:C5) opp til en samlet budsjettbegrensning på kr 200 000 (celle F5) til samlet overskudd (målcelle F7) er så høyt som mulig. Verdiene i variabelcellene brukes til å beregne overskuddet for hvert kvartal. De er med andre ord knyttet til formelen i målcellen F7: =SUMMER(K1 Overskudd: K2 Overskudd).

Før evaluering

1. Variabelceller

2. Begrenset celle

3. Målcelle

Når du har kjørt Problemløser, blir de nye verdiene som følger:

Etter evaluering

 1. Klikk Problemløser i analyse-gruppen i kategorien Data.
  Båndet i Excel

  Obs!: Hvis kommandoen Problemløser eller analyse-gruppen ikke er tilgjengelig, må du aktivere Problemløser- tillegg. Se: hvordan du aktiverer det Problemløser - tillegget

  Bilde av dialogboksen Excel 2010 + Problemløser
 2. Skriv inn en cellereferanse eller et navn for målcellen i Angi mål-boksen. Målcellen må inneholde en formel.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så høy som mulig, klikker du Maks.

  • Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så lav som mulig, klikker du Min.

  • Hvis du vil at målcellen skal justeres til en bestemt verdi, klikker du Verdi og skriver inn den ønskede verdien i boksen.

  • Skriv inn navnet eller referansen for hver beslutning variable celleområdet i boksen Variabel endringsceller. Skill ikke-tilstøtende referansene med komma. Variabelcellene må være relatert direkte eller indirekte til målcellen. Du kan angi opptil 200 variabelceller.

 4. Angi eventuelle begrensninger du vil bruke, i Begrensninger-boksen ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Legg til i dialogboksen Problemløserparametere.

  2. Skriv inn cellereferansen til eller navnet på celleområdet du vil begrense verdiene for, i Cellereferanse-boksen.

  3. Klikk relasjonen ( <=, =, >=, int, bin eller dif ) du ønsker mellom den relaterte cellen og begrensningen. Hvis du klikker int, vises heltall i Begrensning-boksen. Hvis du klikker Bin, vises binær i Begrensning-boksen. Hvis du klikker Dif, vises alldifferent i Begrensning-boksen.

  4. Hvis du velger <=, =, eller >= for forholdet i Begrensning-boksen, skriver du inn et tall, en cellereferanse, et cellenavn eller en formel.

  5. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil godta begrensningen og legge inn enda en, velger du Legg til.

   • Hvis du vil godta begrensningen og gå tilbake til dialogboksen Problemløser Parameter s, klikker du OK.
    Obs    du kan bruke relasjonene int, bin og dif i begrensninger for beslutningsvariabelceller.

    Endre eller slette en eksisterende begrensning ved å gjøre følgende:

  6. Klikk begrensningen du vil endre eller slette, i dialogboksen Problemløserparametere.

  7. Klikk Endre og gjør forandringene, eller klikk Slett.

 5. Klikk Løs, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil beholde løsningsverdiene i regnearket, klikker du Behold problemløserløsningen i dialogboksen Problemløserresultater.

  • Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige verdiene fra før du klikket Løs, velger du Gjenopprett opprinnelige verdier.

  • Du kan avbryte løsningsprosessen ved å trykke ESC. Excel beregner regnearket på nytt med de siste verdiene som ble funnet for beslutningsvariabelcellene.

  • Hvis du vil opprette en rapport som er basert på løsningen etter at Problemløser har funnet en løsning, kan du klikke en rapporttype i Rapporter-boksen og deretter klikke OK. Rapporten opprettes i et nytt regneark i arbeidsboken. Hvis Problemløser ikke finner noen løsning, er bare enkelte eller ingen rapporter tilgjengelige.

  • Hvis du vil lagre verdiene for beslutningsvariabelcellene som et scenario du kan vise senere, klikker du Lagre scenario i dialogboksen Problemløserresultater, og deretter skriver du inn et navn for scenarioet i Scenarionavn-boksen.

 1. Når du har definert et problem, klikker du Alternativer i dialogboksen Problemløserparametere.

 2. Merk av for Vis gjentakelsesresultater i dialogboksen Alternativer hvis du vil vise verdiene for hver prøveløsning, og velg deretter OK.

 3. Velg Løs i dialogboksen Problemløserparametere.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Vis prøveløsning:

  • Hvis du vil avbryte løsningsprosessen og vise dialogboksen Problemløserresultater, klikker du Stopp.

  • Hvis du vil fortsette løsningsprosessen og vise neste prøveløsning, klikker du Fortsett.

 1. Klikk Alternativer i dialogboksen Problemløserparametere.

 2. Velg eller angi verdier for de ulike alternativene på fanene Alle metoder, Ikke-lineær GRG og Evolusjonær i dialogboksen.

 1. Klikk Last inn / lagre i dialogboksen Problemløserparametere.

 2. Angi et celleområde for modellområdet, og klikk enten Lagre eller Last inn.

  Når du lagrer en modell, skriver du inn referansen for den første cellen i et loddrett område med tomme celler der du vil plassere problemmodellen. Når du laster inn en modell, skriver du inn referansen for hele celleområdet som inneholder problemmodellen.

  Tips!: Du kan lagre siste valgene i dialogboksen Problemløserparametere med et regneark ved å lagre arbeidsboken. Hvert regneark i en arbeidsbok kan ha egne Problemløser valg, og alle er lagret. Du kan også definere mer enn ett problem for et regneark ved å klikke Last inn/lagre for å lagre problemene enkeltvis.

Du kan velge blant følgende tre algoritmer eller løsningsmetoder i dialogboksen Problemløserparametere:

 • Ikke-lineær GRG (Generalized Reduced Gradient)    Brukes for problemer som er jevne og ikke-lineære.

 • LP (simpleks)    Brukes for problemer som er lineære.

 • Evolusjonær    Brukes for problemer som er ujevne.

Viktig!: Du bør aktivere tillegget Problemløser først. For mer informasjon, kan du se laste inn tilleggsprogrammet Problemløser.

I eksemplet nedenfor påvirker til reklame hvert kvartal antall solgte enheter, indirekte mengden inntekter fra salg, de tilknyttede utgiftene og fortjenesten. Problemløser kan kvartalsbudsjettet for reklame (beslutning variabelceller B5:C5), opp til en samlet budsjett betingelse av typen $ 20 000 (celle D5) til den totale fortjenesten (målcellen D7) når mulig. Verdiene i variabelcellene brukes til å beregne overskuddet for hvert kvartal, slik at de er relatert til formel målcellen D7, = SUMMER (Kv1 fortjeneste: Kv2 fortjeneste).

Eksempel på evaluering i Problemløser

Bildeforklaring 1 Variabelceller

Bildeforklaring 2 Begrensede celler

Bildeforklaring 3  Målcellen

Når du har kjørt Problemløser, blir de nye verdiene som følger:

Eksempel på å løse formler med nye verdier

 1. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel for Mac 2011: Klikk Data-fanen under analyse, og klikk Problemløseren.

  Data-fanen, Analyse-knappen, tillegget Problemløser

 2. I Angi målsetting, angir du en cellereferanse eller navn for målcellen.

  Obs!: Målcellen må inneholde en formel.

 3. Gjør noe av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Gjøre verdien i målcellen så høy som mulig

  Klikk Maks.

  Gjøre verdien i målcellen så lav som mulig

  Klikk Min.

  Angi målcellen til en bestemt verdi

  Klikk Verdien av, og skriv deretter inn verdien i boksen.

 4. Skriv inn navnet eller referansen for hver beslutning variable celleområdet i boksen Variabel endringsceller. Skill sammensatte referanser med komma.

  Variabelcellene må være relatert direkte eller indirekte til målcellen. Du kan angi opptil 200 variabelceller.

 5. Legge til eventuelle begrensninger som du vil bruke, i boksen begrensninger.

  Hvis du vil legge til en betingelse, gjør du følgende:

  1. Klikk Legg til i dialogboksen Problemløserparametere.

  2. Skriv inn cellereferansen til eller navnet på celleområdet du vil begrense verdiene for, i Cellereferanse-boksen.

  3. På den < = relasjon hurtigmenyen Velg relasjonene du vil ha mellom den refererte cellen og begrensningen. Hvis du velger < =, =, eller > =, i begrensning-boksen skriver du inn et tall, en cellereferanse eller navn eller en formel.

   Obs!: Du kan bare bruke int, bin og dif relasjoner i begrensninger for beslutningsvariabelceller.

  4. Gjør noe av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Godta begrensningen og legge til en annen

  Klikk på Legg til.

  Godta begrensningen og gå tilbake til dialogboksen Problemløserparametere

  Klikk OK.

 6. Klikk Løs, og gjør deretter ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Beholde løsningsverdiene på arket

  Klikk Behold løsningen i dialogboksen Problemløserresultater.

  Gjenopprette de opprinnelige dataene

  Klikk Gjenopprett opprinnelige verdier.

Obs!: 

 1. Hvis du vil avbryte løsningsprosessen, trykker du ESC. Excel beregner på arket med de siste verdiene som finnes for justerbare celler.

 2. Hvis du vil opprette en rapport som er basert på løsningen etter at problemløseren finner en løsning, kan du klikke en rapporttype i rapporter-boksen, og klikk deretter OK. Rapporten er opprettet i et nytt ark i arbeidsboken. Hvis problemløseren ikke finner en løsning, er alternativet for å opprette en rapport er ikke tilgjengelig.

 3. Hvis du vil lagre til å justere celleverdier som et scenario som du kan vise senere, klikker du Lagre Scenario i dialogboksen Problemløserresultater, og skriv deretter inn et navn for scenario i Scenarionavn-boksen.

 1. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel for Mac 2011: Klikk Data-fanen under analyse, og klikk Problemløseren.

  Data-fanen, Analyse-knappen, tillegget Problemløser

 2. Når du har definert et problem, i dialogboksen Problemløserparametere, klikker du Alternativer.

 3. Merk av for Vis gjentakelsesresultater å vise verdiene for hver prøveløsning, og klikk deretter OK.

 4. Velg Løs i dialogboksen Problemløserparametere.

 5. Gjør ett av følgende i dialogboksen Vis prøveløsning:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Avbryte løsningsprosessen og vise dialogboksen Problemløserresultater

  Klikk Stopp.

  Fortsette løsningsprosessen og vise neste prøveløsning

  Klikk Continue.

 1. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel for Mac 2011: Klikk Data-fanen under analyse, og klikk Problemløseren.

  Data-fanen, Analyse-knappen, tillegget Problemløser

 2. Klikk Alternativer, og velg deretter ett eller flere av følgende alternativer i dialogboksen Alternativer eller Alternativer:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Angi løsning klokkeslett og gjentakelser

  Skriv inn antall sekunder du vil tillate for løsning gang i kategorien Alle metoder, under Løse begrensninger, i boksen Maks tid (sekunder). Skriv inn maksimalt antall gjentakelser som du vil tillate i gjentakelser-boksen.

  Obs!: Hvis løsningsprosessen når den maksimale tiden eller antall gjentakelser før problemløseren finner en løsning, vises dialogboksen Vis prøveløsning.

  Angi ønsket grad av presisjon

  Skriv inn graden av presisjon du vil bruke i boksen Begrensningspresisjon kategorien Alle metoder. Jo mindre tall, jo høyere presisjon.

  Angi Tilnærmingsgrad

  Skriv inn hvor stor relativ endring du vil tillate i de fem siste gjentakelsene før problemløseren stopper med en løsning i sammenfall-boksen i kategorien Ikke-lineær GRG eller Evolusjonsmotoren. Jo mindre tall, jo mindre relativ endring er tillatt.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk Løs eller Lukk i dialogboksen Problemløserparametere.

 1. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel for Mac 2011: Klikk Data-fanen under analyse, og klikk Problemløseren.

  Data-fanen, Analyse-knappen, tillegget Problemløser

 2. Klikk Last inn/lagre, angi et celleområde for modellområdet, og klikk deretter Lagre eller laste inn.

  Når du lagrer en modell, skriver du inn referansen for den første cellen i et loddrett område med tomme celler der du vil plassere problemmodellen. Når du laster inn en modell, skriver du inn referansen for hele celleområdet som inneholder problemmodellen.

  Tips!: Du kan lagre siste valgene i dialogboksen Problemløserparametere med et ark ved å lagre arbeidsboken. Hvert ark i en arbeidsbok kan ha egne Problemløser valg, og alle er lagret. Du kan også definere mer enn ett problem for et ark ved å klikke Last inn/lagre for å lagre problemene enkeltvis.

 1. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel for Mac 2011: Klikk Data-fanen under analyse, og klikk Problemløseren.

  Data-fanen, Analyse-knappen, tillegget Problemløser

 2. Velg ett av følgende på Velg en metode for å løse hurtigmenyen:

Løse metoden

Beskrivelse

(Generalized Reduced Gradient) ikke-lineær GRG

Standardvalget for modeller som bruker de fleste Excel-funksjoner enn hvis, velg, oppslag og andre "trinn" funksjoner.

LP (simpleks)

Bruk denne metoden for lineær programming problemer. Modellen bør bruke summer, SUMMERPRODUKT, + - og * i formler som er avhengige av variabelcellene.

Evolusjonær

Denne metoden, basert på genetisk algoritmene som passer best når modellen bruker hvis, Velg eller OPPSLAGSTABELLEN med argumentene som er avhengige av variabelcellene.

Obs!: Deler av Problemløser programmet koden er opphavsrett 1990-2010 ved Frontline Systems, Inc. andre deler har opphavsrett for 1989 ved Optimal metoder, Inc.

Mer hjelp til å bruke problemløseren

Hvis du vil ha mer detaljert hjelp til Problemløser kontakt:

Frontline Systems, Inc.
Postboks 4288
Skrå Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Webområde: http://www.solver.com
E-post: info@solver.com
Hjelp for Problemløser på www.solver.com.

Enkelte deler av programkoden for Problemløser har opphavsrett for 1990–2009 ved Frontline Systems, Inc. Andre deler har opphavsrett for 1989 ved Optimal Methods, Inc.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Ved hjelp av problemløseren for stor budsjettering

Ved hjelp av Problemløser til å bestemme optimal produkt-mix

Introduksjon til hva-hvis-analyse

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Bruke feilkontroll for å oppdage feil i formler

Hurtigtaster i Excel 2016 for Windows

Hurtigtaster i Excel 2016 for Mac

Funksjoner i Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×