DAX-scenarioer i Power Pivot

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne delen inneholder koblinger til eksempler som viser hvordan du bruker DAX-formler i følgende scenarioer.

 • Utføre kompliserte beregninger

 • Arbeide med tekst og datoer

 • Betingede verdier og feilkontroll

 • Bruke tidsintelligens

 • Rangere og sammenligne verdier

I denne artikkelen

Komme i gang

Eksempeldata

Flere ressurser

Scenarier: Utføre kompliserte beregninger

Lage egendefinerte beregninger for en pivottabell

Bruke et filter på en formel

Fjerne filtre enkeltvis for å skape et dynamisk forhold

Bruke en verdi fra en ytre løkke

Scenarier: Arbeide med tekst og datoer

Opprette en nøkkelkolonne ved sammenkjeding

Sette sammen en dato basert på datodeler trukket ut av en tekstdato

Definere et egendefinert dato- eller tallformat

Endre datatyper ved å bruke en formel

Scenario: Betingede verdier og feilkontroll

Generere en verdi basert på en betingelse

Kontrollere om det finnes feil i en formel

Scenarier: Bruke tidsintelligens

Beregne akkumulert salg

Sammenligne verdier over tid

Beregne en verdi over et egendefinert datointervall

Scenarier: Rangere og sammenligne verdier

Vise bare de ti øverste elementene i en pivottabell

Ordne elementer dynamisk ved hjelp av en formel

Komme i gang

Eksempeldata

Hvis du har erfaring med DAX-formler, kan du vil starte ved å gå gjennom eksemplene i eksempeldata for Power Pivot. For mer informasjon, kan du se hente eksempeldata for DAX og datamodellen veiledninger.

Flere ressurser

Du kan også gå til Wiki for DAX ressurs for der du kan finne alle typer informasjon om DAX inkludert blogger, eksempler, dokumentasjon og videoer som leveres av bransjer innledende eksperter og Microsoft.

Scenarioer: Utføre kompliserte beregninger

DAX-formler kan brukes til å utføre kompliserte beregninger som omfatter egendefinerte aggregeringer, egendefinert filtrering og bruk av betingede verdier. Denne delen inneholder eksempler på hvordan du kommer i gang med egendefinerte beregninger.

Lage egendefinerte beregninger for en pivottabell

CALCULATE og CALCULATETABLE er kraftige, fleksible funksjoner som er nyttige når du skal definere beregnede felt. Du kan bruke disse funksjonene til å endre konteksten som beregningen skal utføres i. Du kan også tilpasse typen aggregering eller matematisk operasjon som skal utføres. Se følgende emner hvis du vil ha eksempler:

Bruke et filter på en formel

I de fleste steder der en DAX-funksjonen tar en tabell som argument, kan du vanligvis sende i en filtrert tabell i stedet, enten ved å bruke FILTER-funksjonen i stedet for navnet på tabellen, eller ved å angi et filteruttrykk som ett av argumentene til funksjonen. De følgende emnene inneholder eksempler på hvordan du oppretter filtre og hvordan filtre påvirker resultatet av formler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Filtrere Data i DAX-formler.

Du kan bruke FILTER-funksjonen til å angi filterkriterier ved å bruke et uttrykk, mens de andre funksjonene er spesielt utformet for å filtrere ut tomme verdier.

Fjerne filtre enkeltvis for å skape et dynamisk forhold

Hvis du oppretter dynamiske filtre i formler, kan du enkelt svare på for eksempel følgende spørsmål:

 • Hvor mye bidrar salget for gjeldende produkt til totalt salg for året?

 • Hvor mye har denne divisjonen bidratt til den totale fortjenesten for alle produksjonsår, sammenlignet med andre divisjoner?

Formler som du bruker i en pivottabell kan påvirkes av pivottabell konteksten, men du kan endre konteksten ved å legge til eller fjerne filtre enkeltvis. Eksempel i alle emnet viser deg hvordan du gjør dette. Hvis du vil finne forholdet mellom salg for en bestemt forhandler over salg for alle forhandlere, kan du opprette et mål som beregner verdien for gjeldende kontekst dividert med verdien for alle kontekst.

ALLEXCEPT-emnet inneholder et eksempel på hvordan du fjerner filtre enkeltvis fra en formel. Begge eksemplene viser deg hvordan resultatene endres avhengig av utformingen av pivottabellen.

Se emnene nedenfor hvis du vil se andre eksempler på hvordan forhold og prosentandeler beregnes:

Bruke en verdi fra en ytre løkke

I tillegg til å bruke verdier fra gjeldende kontekst i beregninger kan DAX bruke en verdi fra en tidligere løkke ved generering av et sett med relaterte beregninger. Følgende emne inneholder en gjennomgang av hvordan du bygger en formel som refererer til en verdi i en ytre løkke. EARLIER-funksjonen støtter opptil to nivåer med nestede løkker.

Hvis du vil lære mer om radkontekst og relaterte tabeller og hvordan du bruker dette konseptet i formler, kan du se kontekst i DAX-formler.

Scenarioer: Arbeide med tekst og datoer

Denne delen inneholder koblinger til DAX-referanseemner som inneholder eksempler på vanlige scenarioer der du arbeider med tekst, trekker ut og setter sammen dato- og klokkeslettverdier eller oppretter verdier basert på en betingelse.

Opprette en nøkkelkolonne ved sammenkjeding

Power Pivot tillater ikke sammensatte nøkler. Hvis du har sammensatte nøkler i datakilden, må du derfor kanskje slå dem sammen til én nøkkelkolonne. Følgende emne inneholder ett eksempel på hvordan du oppretter en beregnet kolonne basert på en sammensatt nøkkel.

Sette sammen en dato basert på datodeler trukket ut av en tekstdato

Power Pivot bruker en SQL Server-datatype for dato/klokkeslett i arbeid med datoer. Hvis de eksterne dataene inneholder datoer som er formatert annerledes – for eksempel hvis datoene har et regionalt datoformat som ikke gjenkjennes av Power Pivot-datamotoren, eller hvis dataene har erstatningsnøkler med heltall – må du derfor kanskje bruke en DAX-formel til å trekke ut datodelene og deretter sette sammen delene til en gyldig representasjon av dato/klokkeslett.

Hvis du for eksempel har en kolonne med datoer som er representert som et heltall, og deretter importert som en tekststreng, kan du konvertere strengen til en dato/klokkeslett-verdi ved å bruke følgende formel.

=Date(Right([value1],4),Left([value1],2),Mid([value1],2))

Verdi1

Resultat

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Følgende emner inneholder mer informasjon om funksjonene som brukes til å trekke ut og sette sammen datoer.

Definere et egendefinert dato- eller tallformat

Hvis dataene inneholder datoer og tall som ikke representeres i et standard Windows-tekstformat, kan du definere et egendefinert format for å sikre at verdiene håndteres riktig. Du bruker disse formatene når du konverterer verdier til eller fra strenger. De følgende emnene inneholder også en detaljert liste over forhåndsdefinerte formater som er tilgjengelige for arbeid med datoer og tall.

Endre datatyper ved å bruke en formel

Datatypen for resultatet, bestemmes av kildekolonnene i Power Pivot, og du kan ikke eksplisitt angi datatypen for resultatet, fordi optimal datatypen bestemmes av Power Pivot. Du kan imidlertid bruke implisitt data type konverteringer utføres av Power Pivot til å endre datatypen utdata. Hvis du vil ha mer informasjon om typen konverteringer, kan du se hente eksempeldata for DAX og datamodellen veiledninger.

 • Hvis du vil konvertere en dato eller tallstreng til et tall, multipliserer du med 1. Den følgende formelen beregner for eksempel dagens dato minus tre dager og returnerer deretter den tilsvarende heltallsverdien.

  = (I DAG ()-3) * 1.0

 • Hvis du vil konvertere en dato, et tall eller en valuta til en streng, kjeder du sammen verdien med en tom streng. Følgende formel returnerer for eksempel dagens dato som en streng.

  = "" & IDAG()

Følgende funksjoner kan også brukes til å sikre at en bestemt datatype returneres:

Konvertere reelle tall til heltall

Scenario: Betingede verdier og feilkontroll

DAX har funksjoner som gjør det mulig å teste verdiene i dataene og returnere en annen verdi basert på en betingelse som Excel. Du kan for eksempel opprette en beregnet kolonne som etiketter forhandlere som foretrukket eller verdi avhengig av årlig salgsbeløpet. Funksjoner som tester verdier er også nyttig for å merke området eller typen verdier, for å unngå uventede datafeil bryter beregninger.

Generere en verdi basert på en betingelse

Du kan bruke nestede IF-betingelser til å teste verdier og generere nye verdier basert på betingelser. De følgende emnene inneholder noen enkle eksempler på betinget behandling og betingede verdier:

Kontrollere om det finnes feil i en formel

I motsetning til Excel kan du ikke ha gyldige verdier i én rad i en beregnet kolonne og ugyldige verdier i en annen rad. Det vil si at hvis det er en feil i en del av en Power Pivot-kolonne, blir hele kolonnen flagget med en feil. Derfor må du alltid rette formelfeil som gir ugyldige verdier.

Hvis du for eksempel lager en formel som dividerer med null, får du kanskje uendelig som resultat eller en feil. Enkelte formler gir også feil hvis funksjonen kommer til en tom verdi der den forventer en numerisk verdi. Når du utvikler datamodellen, er det best å tillate at feilene vises, slik at du kan klikke meldingen og feilsøke problemet. Når du publiserer arbeidsbøker, bør du imidlertid bygge inn feilhåndtering for å unngå at uventede verdier forårsaker beregningsfeil.

Du unngår returnering av feil i en beregnet kolonne ved å bruke en kombinasjon av logiske funksjoner og informasjonsfunksjoner til å kontrollere om det finnes feil, og alltid returnere gyldige verdier. De følgende emnene inneholder noen enkle eksempler på hvordan du gjør dette i DAX:

Scenarioer: Bruke tidsintelligens

Funksjonene for tidsintelligens i DAX inneholder funksjoner du kan bruke til å hente datoer og datointervaller fra dataene. Du kan deretter bruke disse datoene eller datointervallene til å beregne verdier på tvers av like perioder. Funksjonene for tidsintelligens inneholder også funksjoner som fungerer med standard datointervaller, slik at du kan sammenligne verdier på tvers av måneder, år eller kvartaler. Du kan også lage en formel som sammenligner verdier for første og siste dato i en angitt periode.

For en liste over alle funksjoner for tidsintelligens, kan du se Funksjonene for tidsintelligens (DAX). For tips om hvordan du bruker datoer og klokkeslett effektivt i en Power Pivot analyse, kan du se datoer i PowerPivot.

Beregne akkumulert salg

Emnene nedenfor inneholder eksempler på hvordan slutt- og startsaldo beregnes. Ved hjelp av eksemplene kan du opprette løpende saldoer på tvers av ulike intervaller, for eksempel dager, måneder, kvartaler eller år.

Sammenligne verdier over tid

Emnene nedenfor inneholder eksempler på hvordan summer kan sammenlignes på tvers av ulike tidsperioder. Standard tidsperioder som støttes av DAX, er måneder, kvartaler og år.

Beregne en verdi over et egendefinert datointervall

Se emnene nedenfor hvis du vil se eksempler på hvordan du henter egendefinerte datointervaller, for eksempel de 15 første dagene etter oppstart av en salgskampanje.

Hvis du bruker tidsintelligensfunksjonene til å hente et egendefinert datosett, kan du bruke datosettet som inndata i en funksjon som utfører beregninger, for å opprette egendefinerte aggregeringer på tvers av tidsperioder. Se emnet nedenfor hvis du vil se et eksempel på hvordan dette gjøres:

 • PARALLELPERIOD-funksjonen

  Obs!: Hvis du ikke har behov for å angi et egendefinert datointervall, men jobber med standard regnskapsenheter som måneder, kvartaler eller år, anbefaler vi at du utfører beregninger ved å bruke tidsintelligensfunksjonene som er utviklet for dette formålet, for eksempel TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD osv.

Scenarioer: Rangere og sammenligne verdier

Hvis du bare vil vise de n øverste elementene i en kolonne eller pivottabell, har du flere muligheter:

 • Du kan bruke funksjonene i Excel 2010 til å opprette et toppfilter. Du kan også merke flere topp- eller bunnverdier i en pivottabell. Denne delen beskriver først hvordan du filtrerer for å vise de ti øverste elementene i en pivottabell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for Excel.

 • Du kan lage en formel som rangerer verdier dynamisk, og deretter filtrere etter rangeringsverdiene eller bruke rangeringsverdien som en slicer. Deretter finner du en beskrivelse av hvordan du lager denne formelen og deretter bruker rangeringen i en slicer.

Det er fordeler og ulemper ved hver metode.

 • Toppfilteret i Excel er enkelt å bruke, men filteret er bare til visningsformål. Hvis de underliggende dataene for pivottabellen endres, må du oppdatere pivottabellen for å kunne se endringene. Hvis du må arbeide dynamisk med rangeringer, kan du bruke DAX til å lage en formel som sammenligner verdier med andre verdier i en kolonne.

 • DAX-formelen er kraftigere. Når du legger til rangeringsverdien i en slicer, kan du dessuten bare klikke sliceren for å endre antallet toppverdier som vises. Beregningene er imidlertid behandlingsmessig krevende, og denne metoden er kanskje ikke egnet for tabeller med mange rader.

Vise bare de ti øverste elementene i en pivottabell

Vise de høyeste eller laveste verdiene i en pivottabell

 1. Klikk nedpilen i overskriften Radetiketter i pivottabellen.

 2. Velg Verdifiltre > Høyeste/laveste.

 3. I dialogboksen Topp 10 Filter < kolonnenavn > velger du kolonnen skal rangeres, og antall verdier, på følgende måte:

  1. Velg Topp for å vise cellene med de høyeste verdiene, eller Bunn for å vise cellene med de laveste verdiene.

  2. Skriv inn antallet høyeste eller laveste verdier du vil vise. Standardverdien er 10.

  3. Velg hvordan du vil at verdiene skal vises:

Navn

Beskrivelse

Elementer

Velg dette alternativet for pivottabellen hvis du bare vil vise listen over de høyeste eller laveste elementene etter verdi.

Prosent

Velg dette alternativet for pivottabellen hvis du bare vil vise elementene som utgjør den angitte prosenten.

Sum

Velg dette alternativet hvis du vil vise summen av verdiene til de høyeste eller laveste elementene.

 1. Merk kolonnen som inneholder verdiene du vil rangere.

 2. Klikk OK.

Ordne elementer dynamisk ved å bruke en formel

Følgende emne inneholder et eksempel på hvordan du bruker DAX til å lage en rangering som lagres i en beregnet kolonne. Siden DAX-formler beregnes dynamisk, kan du alltid være sikker på at rangeringen er riktig selv om de underliggende dataene har blitt endret. Siden formelen brukes i en beregnet kolonne, kan du bruke rangeringen i en slicer og deretter velge de fem, ti eller til og med hundre øverste verdiene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×