Bruke et filter til å vise valgte poster i en Access-database

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Filtrering er en nyttig måte å se bare dataene du vil vise i Access-databaser på. Du kan bruke filtre til å vise bestemte poster i et skjema, en rapport, en spørring eller et dataark, eller til å skrive ut bare bestemte poster fra en rapport, en tabell eller en spørring. Ved å bruke et filter kan du begrense dataene i en visning uten å endre utformingen av det underliggende objektet.

I denne artikkelen

Hvordan filtre er nyttige

Velge og bruke en filter type

Fjern eller bruk et filter på nytt

Fjerne et filter

Lagre et filter

Hvordan filtre er nyttige

Siden visningen du får, etter at du har brukt et filter, bare inneholder poster med verdiene du har valgt, forblir resten av dataene skjult til du fjerner filteret.

Obs!: Kolonner i dataark og kontroller i skjemaer og rapporter som er bundet til uttrykk, støtter ikke filtrering.

Det finnes flere typer filtre, og noen av dem er enkle å bruke og fjerne. Access inneholder noen vanlige filtre som er innebygd i alle visninger. Tilgjengeligheten av filter kommandoer avhenger av typen og verdiene i feltet.

Hvis du for eksempel vil vise postene for personer som har fødsels dag i løpet av en bestemt måned , klikker du fødsels dato-kolonnen på hjem -fanen i &-filter -gruppen og klikker dato filtre, og deretter velger du ønsket dato periode.

Filtrerering på et datofelt

1. filtrene som er tilgjengelige for deg, avhenger av data typen i den valgte kolonnen.

2. alle datoer i periode filteret ignorerer dag-og år-delen av dato verdiene.

I denne filtrerte visningen ser du bare postene der måneds delen av feltet fødsels dato er satt til april.

Fødselsdato filtrert for april

1. filter ikonet i Kol onne overskriften og post navigasjons feltet angir at gjeldende visning er filtrert på kolonnen fødsels dato.

2. Når du holder pekeren over Kol onne overskriften i data ark visning, vil du se gjeldende filter kriterium.

Obs!:  Når du bruker et filter på en kolonne som allerede er filtrert, fjernes det forrige filteret automatisk. Selv om bare ett enkelt filter kan være gyldig for et felt om gangen, kan du angi et annet filter for hvert felt i visningen.

Hvis du for eksempel vil se navnene på kontakter som bor i Storbritannia, der fødsels dagene faller i april, kan du filtrere kontakter-tabellen i land-feltet og også i fødsels dato-feltet. Når du filtrerer flere felt i én enkelt visning, kombineres filtrene ved hjelp av AND-operatoren, slik som dette:

Land region = Storbritannia og måned for fødsels dato = april

Slik går du tilbake til ufiltrert visning: fjerne filtrene. Hvis du fjerner et filter midlertidig, fjernes det fra visningen, slik at du kan bytte tilbake til den opprinnelige, ufiltrerte visningen.

Hvis du vil bytte mellom de filtrerte og ufiltrerte visningene: Klikk Aktiver/deaktiver filteri gruppen Sorter &-filterhjem -fanen.

Slik fjerner du et filter permanent fra en visning: Fjern filteret. Hvis du vil lære hvordan du fjerner filtre, kan du se delen fjerne et filter.

Filter innstillinger vil fortsatt gjelde til du lukker objektet, selv om du bytter til en annen visning av objektet. Hvis du filtrerer et skjema i data ark visning, vil filter innstillingene fremdeles være aktivert selv om du bytter til skjema visning eller oppSetts visning, og vil fortsatt gjelde til du lukker skjemaet. Hvis du lagrer objektet mens filteret brukes, vil det være tilgjengelig neste gang du åpner objektet. Hvis du vil lære mer om hvordan du lagrer et filter, kan du se delen Lagre et filter i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Velge og bruke en filter type

Du kan velge fra flere filtre som er klare til bruk for en datatype. Disse filtrene er tilgjengelige som meny kommandoer i følgende visninger: dataark, skjema, rapport og oppsett. I tillegg til disse filtrene kan du også filtrere et skjema eller dataark ved å fylle ut et skjema (kalt Filtrer etter skjema).

Hvis du vil ha mer fleksibilitet, og hvis du er fortrolig med å skrive uttrykk, kan du opprette dine egne filtre ved hjelp av alternativene på fanen Filtrer dokument.

Velg blant følgende typer filtre:

Vanlige filtre: Hvis du vil filtrere etter bestemte verdier eller et verdi område.

Filtrer etter merking: Hvis du vil filtrere alle radene i en tabell som inneholder en verdi som Sams varer med en valgt verdi i en rad, ved å filtrere data ark visningen.

Filtrer etter skjema: Hvis du vil filtrere etter flere felt i et skjema eller dataark, eller hvis du prøver å finne en bestemt post.

Avansert filter: for å filtrere type der du definerer egen definerte filter vilkår.

Obs!: Hvis du ikke ser filtrerings kommandoene i noen av visningene, kan det hende at utformeren av skjemaet eller databasen har deaktivert filtrering. Kontakt utformeren for mer hjelp.

Vanlige filtre

Bortsett fra OLE-objektfelt og felt som viser beregnede verdier, tilbyr alle felt typer vanlige filtre. Listen over filtre som er tilgjengelige, avhenger av data typen og verdiene til det valgte feltet.

Høyre klikk feltet du vil filtrere. Hvis du vil filtrere etter flere kolonner eller kontroller, må du enten velge og filtrere hver kolonne eller kontroll separat, eller bruke et avansert filter alternativ. Se delen Filtrer etter skjema og avanserte filtre i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du for eksempel vil se filtrene som er tilgjengelige for feltet fødsels dato, klikker du filter i gruppen Sorter & filter i kategorien hjem .

Vanlige datofiltre

1. Hvis du vil filtrere etter bestemte verdier, kan du bruke avmerkings boks listen. Listen viser alle verdiene som for øyeblikket vises i feltet.

2. Hvis du vil filtrere etter et verdi område, klikker du ett av disse filtrene og angir de nødvendige verdiene. Hvis du for eksempel vil se fødsels dager som faller mellom gjeldende dato og slutten av året, klikker du mellom, og deretter angir du de aktuelle start-og slutt datoene i dialog boksen mellom . Hvis du vil se alle fødsels dagene som faller på en bestemt dato, klikker du datoen og alle fødsels dagene som faller på den bestemte datoen, vises.

Det er viktig å være oppmerksom på at verdiene i et datofelt har innvirkning på listen over type spesifikke filtre. Hvis den nyeste dato verdien i et datofelt faller innenfor de siste to årene, vises en lengre, mer detaljert filter liste. Hvis ingen av datoene i et felt er mindre enn to år gamle, ser du den korte Filter listen.

Lister over vanlige filtre for langt og kort datoformat

Obs!: Type spesifikke filtre er ikke tilgjengelige for Ja/Nei, OLE-objekt og Vedleggs felt. Verdier-listen er ikke tilgjengelig for Notat felt eller for felt som inneholder rik tekst.

Bruke et felles filter

 1. Åpne en tabell, en spørring, et skjema eller en rapport i en av følgende visninger: dataark, skjema, rapport eller oppsett.

 2. Kontroller at visningen ikke allerede er filtrert. Kontroller at enten det ikke- filtrerte ikonet eller det nedtonede filteret ikke er tilgjengelig på post velgings linjen.

  Tips!: Hvis du vil fjerne alle filtre for et bestemt objekt, klikker du avanserti &-filter -gruppen på hjem -fanen, og deretter klikker du Fjern alle filtre.

 3. Klikk hvor som helst i kolonnen eller kontrollen som tilsvarer det første feltet du vil filtrere, og Klikk filter i gruppen Sorter & filter på hjem-fanen.

Hvis du vil bruke et vanlig filter: pek på tekst (eller tall eller dato) filtre, og klikk deretter på filteret du vil bruke. Filtre som er lik , og du må angi de nødvendige verdiene.

Tips!:  Enkelte tegn, for eksempel *,% og?, har en spesiell betydning når de er angitt i en filter tekst boks. For eksempel * representerer en streng med tegn, slik at strengen a * vil samsvare med en streng som begynner med en, og ikke bare den litterale strengen a *. Hvis du vil ignorere den spesielle betydningen til et tegn, setter du det i hake parenteser [], slik som dette: a [*]. Databaser som bruker ANSI-89-standarden, behandler *,?, [,],!,-, og # som spesial tegn. Databaser som bruker ANSI-92-standarden, behandler%, _, [,], ^ og-som spesial tegn. Du kan bruke enten standard med Access, men du kan ikke blande de to standardene (for eksempel ?a *) i et bestemt uttrykk..

Hvis du vil bruke et filter basert på felt verdier: Fjern merket i avmerkings boksene ved siden av verdiene du ikke vil filtrere, og klikk deretter OK.

Hvis du vil filtrere etter ett eller bare noen få verdier i en lang liste, fjerner du merket for (Merk alt) og velger verdiene du vil bruke.

Hvis du vil filtrere etter null verdier (en null verdi angir fraværet) i tekst-, tall-og dato felt: Merk av for (Merk alt) i avmerkings boksen, og merk deretter av i avmerkings boksen ved siden av (tomme).

Filtrer etter merking

Hvis du vil se alle radene i en tabell som inneholder en verdi som Sams varer med verdien i en rad, kan du raskt filtrere data ark visningen ved å velge en bestemt verdi og deretter klikke markerings kommandoen. Rulle gardin listen viser de tilgjengelige filtrerings alternativene. Disse alternativene vil variere avhengig av data typen for den valgte verdien. En annen måte å få tilgang til alternativer for valg filter på, er å høyreklikke på den bestemte cellen.

Hvis for eksempel verdien 2/21/1967 for øyeblikket er valgt i fødsels dato feltet, klikker du merket område i _AMP_- filter -gruppen på hjem -fanen for å vise Filtrer etter merking-kommandoene, og deretter velger du filtrerings alternativet..

Utvalgsbasert filterliste

Listen over kommandoer avhenger også av hvor mye av verdien som er valgt. Hvis du for eksempel bare merker noen av tegnene i verdien, ser du en annen liste over kommandoer, avhengig av hvilken del av feltet du valgte.

Filtre basert på delvis merket felt

1. filter ved hjelp av begynnelsen av en felt verdi...

2.... midten av en felt verdi...

3.... eller slutten av en felt verdi.

Obs!: Filtrering på et delvis merket område er ikke tilgjengelig for felt med flere verdier. Kommandoen utvalg er ikke tilgjengelig for vedlegg.

Hvis du vil fjerne et filter, klikker du Aktiver/deaktiver filterhjem -fanen i &-filter -gruppen, eller klikker Avansert og deretter Fjern alle filtre.

Bruke et filter basert på et utvalg

 1. Åpne en tabell, en spørring, et skjema eller en rapport i en av følgende visninger: dataark, skjema, rapport eller oppsett.

 2. Kontroller at visningen ikke allerede er filtrert. Kontroller at enten det ikke- filtrerte ikonet eller det nedtonede filteret ikke er tilgjengelig på post velgings linjen.

 3. Flytt til posten som inneholder verdien du vil bruke som en del av filteret, og klikk deretter i kolonnen (i data ark visning) eller kontroll (i skjema-, rapport-eller oppsett visning).

Filtrere basert på et delvis merket område. Velg tegnene du vil bruke, i kategorien hjem , i Sorter &-filter -gruppen, klikk utvalg, og klikk deretter filteret du vil bruke.

Filtrer etter skjema

Dette filteret er nyttig når du vil filtrere etter flere felt i et skjema eller dataark, eller hvis du prøver å finne en bestemt post. Access oppretter et tomt skjema eller dataark som ligner på det opprinnelige skjemaet eller data arket, og lar deg fylle ut så mange av feltene som du vil. Når du er ferdig, finner Access postene som inneholder de angitte verdiene.

Obs!: Du kan ikke angi felt verdier for fler verdi felt ved hjelp av Filtrer etter skjema, heller ikke felt med data typen Notat, hyperkobling, ja/nei eller OLE-objekt, selv om du kan angi verdier for andre felt i post settet.

Hvis du for eksempel vil finne alle kunde postene der kontakt personens tittel er eier, og denne personen er plassert enten i Portland eller i Eugene, åpner du dataark-eller skjema for kunder og på hjem -fanen i Sorter & filter -gruppen, klikk Avansert, og klikk deretter Filtrer etter skjema.

Skriv inn det første settet med verdier, klikk deretter eller -fanen nederst i data arket eller skjemaet, og angi deretter det neste settet med verdier. Vær oppmerksom på at hvis du vil at en felt verdi skal fungere som et filter uavhengig av andre felt verdier, må du angi denne verdien på fanen Søk etter , og hver eller tab. Hver eller fane representerer et alternativt sett med filter verdier.

Slik viser du bare postene som Sams varer med inn dataene:    Klikk Aktiver/deaktiver filteri gruppen Sorter & filterhjem - fanen.

Bruke et filter ved å fylle ut et skjema

 1. Åpne en tabell eller spørring i data ark visning, eller et skjema i skjema visning.

 2. Kontroller at visningen ikke allerede er filtrert. Kontroller at enten det ikke- filtrerte ikonet eller det nedtonede filteret ikke er tilgjengelig på post velgings linjen.

 3. Klikk Avanserti gruppen Sorter &-filterhjem -fanen, og klikk deretter Filtrer etter skjema på hurtig menyen.

 4. Avhengig av om du arbeider i data ark visning eller skjema visning, gjør du ett av følgende:

  Data ark visning:Klikk den første raden i kolonnen du vil filtrere, klikk pilen som vises, og velg deretter en verdi. Hvis du vil legge til flere verdier, klikker du eller -fanen nederst i data arket og velger en annen verdi.

  Skjema visning: Klikk pilen som vises i kontrollen, og velg en verdi du vil filtrere etter. Hvis du vil legge til flere verdier , klikker du eller -fanen nederst i skjemaet og velger en annen verdi.

  Tips!: Du kan ikke angi felt verdier for fler verdi felt ved hjelp av Filtrer etter skjema, men du kan angi verdier for et ikke-fler verdi felt i post settet.

  • Hvis du vil angi en liste over mulige verdier for et felt, bruker du or -operatoren. Angi for eksempel «Portland» eller "Oregon" i Poststed-feltet for å filtrere etter poster som inneholder én av verdiene.

  • Hvis du vil filtrere basert på statusen til en kontroll, for eksempel en avmerkings boks eller knapp, klikker du kontrollen slik at den er i den statusen du ønsker. Hvis du vil returnere kontrollen til en nøytral plassering, slik at den ikke brukes som et kriterium for å filtrere poster, må du kontrollere at den ikke er tilgjengelig (nedtonet).

  • Hvis du vil filtrere etter poster som har null (manglende), ikke-null, tom (tom eller "") eller ikke-tomme verdier , er type null, ikke null, ""eller ikke "" i feltet.

 5. Hvis du vil angi to alternative sett med vilkår, for eksempel hvis du bare vil se navnene på kontakter som har land-verdien USA og som fødsels dagene faller i april, kan du gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil hente alle postene som oppfyller ett av flere sett med vilkår, angir du vilkårene ved å skrive inn det første settet med vilkår , klikker kategorien eller , og deretter angir du det neste settet med vilkår. Vær oppmerksom på at hvis du vil at en felt verdi skal fungere som et filter uavhengig av andre felt verdier, må du angi denne verdien på fanen Søk etter , og hver eller tab. Med andre ord representerer kategorien Søk etter og hver eller fane et alternativt sett med filter verdier.

  • Vær også oppmerksom på at hver gang du legger til et felt kriterium i eller -fanen, oppretter Access en annen eller fane. Dette gjør at du kan angi flere «eller»-kriterier. Filteret returnerer alle poster som inneholder alle verdiene som er angitt i kategorien Søk etter , eller alle verdiene som er angitt i den første eller på fanen, eller alle verdiene angitt på den andre eller fanen, og så videre.

Hvis du vil fjerne et filter og vise alle postene , klikker du Aktiver/deaktiver filter på nytt.

Hvis du vil endre et Filtrer etter skjema , klikker du Avansert , og deretter klikker du Filtrer etter skjema på nytt. Gjeldende filter kriterie sett vises.

Avansert filter

Noen ganger vil du kanskje bruke et filter som er en avansert filter type, og du må kanskje skrive filter kriteriet selv. Hvis du for eksempel vil finne poster som inneholder datoer som forekommer i løpet av de siste sju dagene eller de siste seks månedene.

Bruk av de avanserte filtrene krever skrive uttrykk. Uttrykk ligner på formler i Excel, og til vilkårene du angir når du utformer en spørring.

Ett eksempel på hvor du kan bruke et avansert filter, er å finne navnene på kontaktene som har fødsels dag i løpet av de siste sju dagene. Når du har brukt et avansert filter, kan du begrense resultatene til de som har USA for landet/regionen.

Bruke et avansert filter

 1. Åpne en tabell, en spørring, et skjema eller en rapport i en av følgende visninger: dataark, skjema, rapport eller oppsett.

 2. Kontroller at visningen ikke allerede er filtrert. Kontroller at ingen filtre vises nedtonet på post navigasjons linjen (er ikke tilgjengelig). Hvis post navigasjons feltet ikke vises, klikker du Avansert i _AMP_- filter -gruppen på hjem -fanen, og deretter klikker du Fjern alle filtre (Hvis Fjern alle filtre vises nedtonet, det er ingen filtre som påvirker dette).

 3. Klikk Avanserti gruppen Sorter & filter i kategorien hjem , og klikk deretter Avansert filtrering/sortering på hurtig menyen.

 4. Legg til feltene du vil filtrere etter, i rute nettet.

 5. Angi et vilkår i vilkår -raden for hvert felt. Kriteriene brukes som et sett, og bare poster som Sams varer med alle kriteriene i vilkår -raden, vises. Hvis du vil angi alternative vilkår for ett enkelt felt, skriver du inn det første vilkåret i vilkår -raden og det andre vilkåret i eller -raden, og så videre.

  Tips!: 

  • Hele settet med vilkår i eller -raden brukes som et alternativ til settet med vilkår i vilkår -raden. Vilkår som du vil bruke for begge settene av vilkår, må skrives inn i både vilkår -raden og eller -raden. Klikk Aktiver/deaktiver filter for å se de filtrerte radene.

  • En god måte å lære å skrive kriterier på er å bruke et felles filter eller et filter basert på merket område som gir et resultat som er nær det du leter etter. Når du har brukt filteret på visningen, viser du fanen filter objekt

Spesielle kommandoer på fanen Filtrer dokument

To spesial kommandoer er tilgjengelige for deg på fanen Filtrer dokument. Når du høyre klikker hvor som helst over utformings rute nettet på fanen , er kommandoene Last fra spørring og Lagre som spørring tilgjengelig på hurtig menyen.

Spesielle filteralternativer

Kommandoen Last inn fra spørring laster inn utformingen av en valgt spørring i rute nettet. Dette lar deg bruke spørrings vilkårene som filter kriterier.

Med kommandoen Lagre som spørring kan du lagre filter innstillingene som en ny spørring.

Til toppen av siden

Fjern eller bruk et filter på nytt

Hvis du vil bytte til ufiltrert visning av data, fjerner du filtrene ved å klikke filtrert på post navigasjons linjen for å gå tilbake til full visningen.

Når du fjerner gjeldende filtre, fjernes filtrene midlertidig fra alle feltene i visningen. Hvis du for eksempel først bruker filtre i feltene land/region og fødsels dato, og deretter fjerner filtrene, ser du alle postene på nytt.

Hvis du vil bruke de nyeste filtrene på nytt, klikker du ufiltrert på post navigasjons linjen.

Til toppen av siden

Fjerne et filter

Fjerne et filter når du ikke trenger det lenger. Når du fjerner et filter, slettes det fra visningen, og du kan ikke lenger bruke det på nytt ved å klikke ufiltrert på status linjen. Du kan fjerne ett enkelt filter fra ett enkelt felt, eller fjerne alle filtre fra alle feltene i visningen.

 • Slik fjerner du ett enkelt filter fra ett enkelt felt: høyre klikk den filtrerte kolonnen eller kontrollen, og klikk deretter Fjern filter fra feltnavn.

 • Hvis du vil fjerne alle filtre fra alle felt: Klikk Avanserti gruppen Sorter & filter i kategorien hjem , og klikk deretter Fjern alle filtre på hurtig menyen.

Til toppen av siden

Lagre et filter

Det kan være nyttig å lagre et filter hvis du vil bruke det på nytt. Filter innstillingene som er i bruk når du lukker en tabell, en spørring, et skjema eller en rapport, lagres automatisk sammen med objektet, og de er tilgjengelige for bruk på nytt. Som standard brukes imidlertid ikke automatisk disse innstillingene når du åpner objektet ved neste.

Hvis du vil sikre at de gjeldende filtrene brukes automatisk neste gang du åpner en tabell, en spørring, et skjema eller en rapport fra objektets egenskaps ark, setter du egenskapen FilterOnLoad for objektet til Ja. FilterOnLoad -egenskapen brukes neste gang du åpner objektet. Når du endrer denne innstillingen, må du lukke objektet og åpne det på nytt for å bruke den nye innstillingen.

Obs!: Egenskaps innstillingen FilterOnLoad brukes bare når objektet lastes inn. Hvis du angir denne egenskapen for et objekt i utFormings visning og deretter bytter til en annen visning, fører det ikke til at innstillingen brukes. Du må lukke og åpne objektet på nytt for at endringer i egenskaps innstillingen for FilterOnLoad skal gjelde..

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×