Office
Logg på

Bruke en pivottabellrapport til å gjøre eksterne tabelldata tilgjengelige i Excel-tjenester

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil arbeide med tabelldata basert på en ekstern datatilkobling i Excel Services, kan du ikke bruke et ekstern dataområde (også kalt en spørringstabell). Du må opprette en pivottabellrapport som gjør om flerdimensjonale, hierarkiske data til flate data i en tabell, eller to dimensjoner. Fremgangsmåten forklares nedenfor.

Sammenligne flerdimensjonale og todimensjonale data

1. Konvertere en flerdimensjonal pivottabellrapport …

2. … til en todimensjonal pivottabellrapport …

3. … slik at du kan se flate tabelldata i Excel-tjenester.

Hva vil du gjøre?

Lær hvordan Excel-tjenester støtter tilkoblinger til eksterne datakilder

Lære om forskjeller mellom pivottabellrapporter som er koblet til eksterne data og eksterne dataområder

Gjøre en todimensjonal, tabellarisk pivottabellrapport

Opprette pivottabellrapporten og koble den til den eksterne datakilden

Legge til, utforme og ordne felt i området radetiketter

Endre alternativer for pivottabell og Feltinnstillinger

Utforme pivottabellrapporten som en todimensjonal tabell

Tilpasse utformingen av pivottabellrapporten

Publisere arbeidsboken i Excel Services

Lære hvordan Excel-tjenester støtter tilkoblinger til eksterne datakilder

Pivottabellrapporter er utformet for å akkumulere mengder med numeriske data i enkeltsummer og totalsummer, og for å arbeide med flerdimensjonale data som er ordnet i et hierarki. Eksterne dataområder, derimot, er todimensjonale tabeller som er strukturert i rader og kolonner, og som viser ikke-akkumulerte poster med kildedata.

Når du bruker veiviseren for datatilkobling eller Microsoft Query til å koble til eksterne data, kan du vanligvis oppretter et eksternt dataområde. Det eneste unntaket er når du oppretter en pivottabellrapport som er koblet til eksterne data. En pivottabellrapport opprette ikke et eksternt dataområde. Denne forskjellen i måten tilkoblinger opprettes er viktig å forstå når du publiserer en arbeidsbok i Excel-tjenester, fordi Excel Services bare støtter eksterne datatilkoblinger basert på pivottabellrapporter og støtter ikke eksterne dataområder.

Til toppen av siden

Lære om forskjeller mellom pivottabellrapporter som er koblet til eksterne data og til eksterne dataområder

Når du arbeider med en pivottabellrapport som er koblet til eksterne data, er det forskjeller mellom virkemåten til en pivottabellrapport og et eksternt dataområde at du bør være klar over, inkludert følgende:

Pivottabellrapporter deler opp data i grupper og undergrupper fra venstre mot høyre

Grupperte data er vanligvis basert på sortering av dataene etter én eller flere kolonner. Hvis du for eksempel vil se alle ansatte gruppert etter avdeling, kan du utføre en primær sortering av dataene etter avdeling, og en sekundær sortering etter ansatte. Du kan også neste grupper, for eksempel som produktlinje, kategori og produkt, eller som geografi, land/region, delstat/område og poststed. Pivottabellrapporter sorteres automatisk i grupper og undergrupper fra venstre mot høyre for å gjøre det lett å se relaterte data, for å vise overskrift og sammendragsinformasjon, og for å vise eller skjule relaterte elementer.

Data gruppert etter Produktlinjeog subgrouped i hver Produktlinje etter kategori

Produktlinje

Kategori

Produkt

Motorer

Fly

Vingemontert

Halemontert

Akselerator

Bil

269 HK

454 HK

Avgasser

Passasjer

Ekstrem varme

Standard

SUV

Liten

Ved å plassere en kolonne med unike verdier i radetikettområdet til venstre kan du automatisk gjøre dataene flate.

De samme dataene for Produktlinje slås sammen ved å legge til kolonnen ID Num

ID-nr.

Produktlinje

Kategori

Produkt

WM-345

Motorer

Fly

Vingemontert

TM-231

Motorer

Fly

Halemontert

BSTR-567

Motorer

Fly

Akselerator

6C-734

Motorer

Bil

269 HK

8C-121

Motorer

Bil

454 HK

MF-202

Avgasser

Passasjer

Ekstrem varme

MF-321

Avgasser

Passasjer

Standard

MF-211

Avgasser

SUV

Liten

Hvis du ikke vil vise kolonnen, kan du skjule den etter at du har lagt den til i pivottabellrapporten. (Merk kolonnen, og klikk deretter pilen ved siden av Format i Celler-gruppen i kategorien Forside, pek på Skjul og vis, og klikk deretter Skjul kolonner.)

Viktig!: Hvis en pivottabellrapport oppdager to eller flere identiske rader med data fra datakilden, vises bare én rad i rapporten. Hvis du vil at alle rader, også identiske rader, skal vises i en pivottabellrapport, må du legge til en kolonne med unike verdier i tabellen, spørringen eller visningen du importerer fra datakilden. Hvis datakilden ikke har en unik kolonne, kan du legge til en i datakilden. Du kan for eksempel legge til en kolonne med datatypen Autonummer i en Microsoft Office Access-tabell, eller en kolonne med datatypen Identifiser i en Microsoft SQL Server-tabell, eller en beregnet kolonne som viser et unikt nummer for hver post, i en databasespørring eller visning.

Redigere celledata og legge til beregnede kolonner

Før du publiserer arbeidsboken i Excel-tjenester, kan du redigere dataene i et eksternt dataområde, men pivottabelldata er alltid skrivebeskyttet.

Når du dobbeltklikker en celle i et eksternt dataområde, settes du i redigeringsmodus og kan endre verdien eller til og med skrive inn en formel. Vær imidlertid oppmerksom på at den opprinnelige verdien i datakilden forblir uendret, og neste gang du oppdaterer dataene, overskrives den nye verdien, avhengig av egenskapen Hvis antall rader i dataområdet endres etter oppdatering for det eksterne dataområdet.

Når du dobbeltklikker en radetikettcelle i en pivottabellrapport, vises cellen, og elementene i radetiketten skjules. Når du gjør om en pivottabellrapport til en flat, todimensjonal tabell, har dette samme virkning som når du skjuler eller viser alle radverdiene i en gruppe til venstre for cellen.

Du kan legge til beregnede kolonner hvor som helst i en Microsoft Office Excel-tabell som er basert på et eksternt dataområde, eller du kan sette inn kolonner og autofylle formler i et eksternt dataområde. Du kan ikke sette inn beregnede kolonner i en pivottabellrapport (selv om du kan sette inn beregnede felt). Du kan imidlertid legge til en kolonne som autofyller data eller formler, rett til venstre eller høyre for pivottabellrapporten, og i en autofylt formel kan du bruke cellereferanser i pivottabellrapporten.

Opprette diagrammer

Hvis du vil opprette et diagram basert på dataene i pivottabellrapporten, du kan opprette en pivotdiagramrapport fungerer på samme måte som standarddiagram, men det finnes noen forskjeller, inkludert følgende:

Interaksjon     Med standarddiagrammer kan du opprette ett diagram for hver visning av dataene du vil se, men visningene er ikke interaktive. Med pivotdiagramrapporter kan du opprette et enkeltdiagram og vise dataene interaktivt på forskjellige måter ved å endre rapportoppsettet eller detaljene som vises. I Excel-tjenester kan du oppdatere både et standarddiagram og et pivotdiagramrapport gjennom å arbeide interaktivt med arbeidsboken, men begge diagrammene vises som statiske bilder.

Diagramtyper     Standard diagramtype for et standarddiagram er gruppert stolpediagram, som sammenligner verdier mellom kategorier. Standard diagramtype for et pivotdiagramrapport er stablet stolpediagram, som sammenligner bidraget til hver verdi med en totalverdi mellom kategorier. Du kan endre en pivotdiagramrapport til en hvilken som helst diagramtype, bortsett fra til et XY-diagram (punktdiagram), børsdiagram eller boblediagram.

Diagramelementer     Pivotdiagramrapporter inneholder de samme elementene som standarddiagram, men de også inneholde felt og elementer som kan legges til, roteres eller fjernes, for å vise forskjellige visninger av dataene. Kategorier, serier og data i standarddiagram er kategorifelt, seriefelt og verdifelt i pivotdiagramrapporter. Pivotdiagramrapporter kan også inneholde rapportfiltre. Hvert av disse feltene inneholder elementer som vises som etiketter eller serienavn i forklaringer i standarddiagram.

Formatering     De fleste formatering, inkludert elementer, oppsett og stil, beholdes når du oppdater en pivotdiagramrapport. Imidlertid beholdes ikke trendlinjer, dataetiketter, feilfelt og andre endringer i dataserien. Standarddiagram beholder denne formateringene brukt én gang.

Flytte eller endre størrelse på elementer     I en pivotdiagramrapport kan du ikke flytte eller endre størrelsen på tegneområde, forklaringen, diagramtitlene eller aksetitlene, selv om du kan velge blant flere forhåndsdefinerte plasseringer for forklaringen, og du kan endre skriftstørrelsen for titlene. I et standarddiagram kan du flytte og endre størrelsen på alle disse elementene.

Når du oppretter en pivotdiagramrapport, hvis du foretrekker, kan du konvertere den til et standarddiagram. For mer informasjon, kan du se artikkelen opprette en pivottabell til anaylze regnearkdataeller opprette et pivotdiagram.

Sammenligne egenskaper for eksterne dataområder med alternativer for pivottabeller

Eksterne dataområder og pivottabellrapporter har egenskaper som du kan bruke til å kontrollere dataformatering og -oppsett, og til å angi hvordan dataene skal oppdateres.

I både eksterne dataområder og pivottabellrapporter kan du justere kolonnebredde og ta vare på kolonnesortering, filtrering og celleformatering, og dataoppsettet hvis de eksterne dataene oppdateres.

I et eksternt dataområde har du også velge å inkludere radnumrene som den første kolonnen med data. Det finnes ingen lignende alternativer i en pivottabellrapport. Se delen pivottabellrapporter og dataene i en venstre mot høyre rekkefølge, hvis du vil vite hvordan du legger til en unik kolonne på datakilden.

Når du oppdaterer et eksternt dataområde, kan du angi ett av følgende alternativer for å kontrollere hva som skjer med eksisterende data hvis antallet rader i dataområdet endres:

 • Sett inn celler for nye data, slett ubrukte celler (standardverdien)

 • Sett inn rader for nye data, slett ubrukte celler

 • Skriv over eksisterende celler med nye data, slett ubrukte celler

Når du oppdaterer en pivottabellrapport, viser den bare i nye data. Du kan imidlertid bli bedt om og bedt om å avgjøre om du vil skrive over eksisterende celler under gjeldende rapport.

Filtrere data

Filtrering av data i et eksternt dataområde og i en pivottabellrapport foregår omtrent på samme måte. Det finnes imidlertid noen forskjeller, blant annet følgende:

 • Eksterne dataområder bruker kommandoene Tekstfiltre, Tallfiltre og Datofiltre, mens pivottabellrapporter bruker kommandoene Etikettfiltre, Verdifiltre og Datofiltre.

 • Filtermenyen av et eksternt dataområde fjerner alltid elementer som ikke lenger gyldig, og filtermenyen inneholder aldri nye elementer med filter etter en oppdateringsoperasjon, men en pivottabellrapport har alternativer for å kontrollere denne virkemåten. For mer informasjon, kan du se delen Endre pivottabellalternativer og Feltinnstillinger.

 • En pivottabellrapport har en rapportfilterfunksjon (ikke tilgjengelig for et eksternt dataområde) som gjør det mulig for brukerne å arbeide med et delsett av dataene i pivottabellrapporten.

Sortere data

I et eksternt dataområde kan du sortere etter opptil 64 kolonner, du kan velge en hvilken som helst kolonne som primær sorteringskolonne, og du kan velge hvilke som helst av de andre kolonnene som sekundær sorteringskolonne. Prosessene med å sortere data i en pivottabellrapport og i et eksternt dataområde er imidlertid forskjellige. I motsetning til i et eksternt dataområde kan du i en pivottabellrapport bare utføre en primær sortering på kolonnen lengst til venstre. I alle andre kolonner utføres sekundær sortering basert på kolonnen rett til venstre. Kort sagt, du kan bare utføre en primær og sekundær sortering fra venstre mot høyre.

Når du plasserer en kolonne med unike verdier som første kolonne til venstre, kan du dessuten bare sortere etter den kolonnen. Grunnen er at du i praksis oppretter en primær gruppe for hver rad. Avhengig av hvilke behov brukerne har, kan du forhåndssortere dataene i Excel og deretter, når du har publisert arbeidsboken i Excel-tjenester, deaktivere sortering ved å fjerne merket for Sortering i verktøyruten for webdelen Microsoft Office Excel Web Access.

Bruke hyperkoblinger

I motsetning til i eksterne dataområder støttes ikke aktive hyperkoblinger i pivottabellceller. En hyperkobling behandles som tekst, men du kan ikke følge koblingen til en webside eller et dokument i Excel eller Excel-tjenester.

Til toppen av siden

Lage en todimensjonal, tabellarisk pivottabellrapport

Prosessen med å gjøre om flerdimensjonale data til en flat, todimensjonal, tabellarisk pivottabellrapport omfatter flere trinn. De beste resultatene får du ved å følge fremgangsmåten nedenfor i angitt rekkefølge.

Til toppen av siden

Opprette pivottabellrapporten og koble den til den eksterne datakilden

 1. Merk en tom celle.

 2. Klikk Pivottabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Pivottabell.

  Bilde av båndet i Excel

  Dialogboksen Opprett pivottabell vises.

 3. Klikk Bruk en ekstern datakilde.

 4. Klikk Velg tilkobling.

  Den Dialogboksen Eksisterende tilkoblinger vises.

 5. I Vis-listen øverst i dialogboksen velger du kategorien med tilkoblinger du vil angi en tilkobling for, eller du velger Alle eksisterende tilkoblinger (som er standardverdien).

 6. Velg en tilkobling fra listen Velg en tilkobling, og klikk deretter Åpne.

 7. Skriv inn et sted. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil plassere pivottabellrapporten fra og med celle A1 i et nytt regneark, klikker du Nytt regneark.

  • Hvis du vil plassere pivottabellen i et eksisterende regneark, velger du Eksisterende regneark, og deretter skriver du inn den første cellen i celleområdet der du vil plassere pivottabellrapporten.

   Eventuelt klikke Skjul dialogboks Knappesymbol for å skjule dialogboksen midlertidig, merke begynnelsen cellen i regnearket, og klikk deretter Utvid dialogboks Knappesymbol .

 8. Klikk OK.

En tom pivottabellrapport, med feltlisten for pivottabell synlig, legges til på det angitte stedet.

Til toppen av siden

Legge til, sette opp og ordne feltene i radetikettområdet

Bruk feltlisten for pivottabell til å legge til, sette opp og ordne feltene, og til å sørge for at alle feltene legges til i radetikettområdet.

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil legge til felt i rapporten, gjør du ett eller flere av følgende:

   • Kryss av i avmerkingsboksen ved siden av hvert feltnavn i feltdelen av feltlisten. Hvert felt plasseres i et standardområde i oppsettdelen, men du kan flytte om på feltene.

    Som standard legges ikke-numeriske felt til i radetikettområdet, numeriske felt legges til i verdiområdet, og felt for dato og klokkeslett legges til i kolonneetikettområdet.

   • Flytt et felt til radetikettområdet ved å høyreklikke feltnavnet og deretter velge Legg til i radetiketter på hurtigmenyen.

    Tips!: Du kan også klikke og holde musen på et feltnavn og deretter dra feltet fra feltdelen til et område i oppsettdelen.

  • Hvis du vil flytte om på felt, klikker du feltnavnet i ett av områdene og velger én av følgende kommandoer:

Flytt opp   

Flytter feltet opp en plass i området.

Flytt ned   

Flytter feltet én posisjon ned i området.

Flytte til begynnelsen   

Flytter feltet til begynnelsen av området.

Flytt til slutten   

Flytter feltet til slutten av området.

Flytt til radetiketter   

Flytter feltet til radetikettområdet.

 • Fjerne en felt, klikk feltet navn i en av de oppsettområdene, og deretter klikker du Fjern felt, eller fjern merket ved siden av hvert feltnavn du vil fjerne, i feltdelen.

  Tips!: Du kan også klikke og holde musen på et feltnavn i oppsettdelen og deretter dra feltnavnet ut av feltlisten for pivottabell.

  Obs!: Når du fjerner merket i en avmerkingsboks i feltdelen, fjernes alle forekomster av feltet fra rapporten.

Til toppen av siden

Endre alternativer og feltinnstillinger for en pivottabell

Gjør følgende hvis du vil at en pivottabellrapport skal fungere omtrent på samme måte som et eksternt dataområde:

Endre alternativer for pivottabell   

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk Alternativer i Pivottabell-gruppen i kategorien Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for pivottabell vises.

 3. Hvis du vil at bredden på en kolonne skal justeres automatisk etter en oppdatering, klikker du kategorien Oppsett og format, og deretter merker du av for Beste tilpassing for kolonnebredder ved oppdatering under Vis.

 4. Hvis du vil beholde formateringen hver gang du oppdaterer dataene, klikker du kategorien Oppsett og format, og deretter merker du av for Behold celleformatering ved oppdatering under Vis.

 5. Hvis du vil at Filter-menyen skal fjerne elementer som ikke lenger er gyldige etter en oppdatering, klikker du kategorien Data og velger Ingen i boksen Antall elementer som skal beholdes per felt.

Endre innstillinger for verdifelt   

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Hvis du vil ta med nye elementer i en pivottabellrapport der det er brukt filter, høyreklikker du en celle, klikker Feltinnstillinger på hurtigmenyen, klikker kategorien Delsammendrag og filtre og merker av for Ta med nye elementer i manuelt filter under Filtre. Gjør dette for hvert felt.

Til toppen av siden

Sette opp pivottabellrapporten som en todimensjonal tabell

Gjør følgende for å sette opp pivottabellrapporten som en todimensjonal tabell:

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk Delsammendrag i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Ikke vis delsammendrag.

 3. Klikk Totalsum i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Av for rader og kolonner.

 4. Klikk Rapportsett i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Vis som tabell.

 5. Klikk Feltoverskrifter i Vis/skjul-gruppen i kategorien Alternativer.

Til toppen av siden

Tilpasse designen for pivottabellrapporten

Innebygde Pivottabellstiler og stilalternativer er utformet for flerdimensjonale dataene, ikke en todimensjonal tabell. Når du slår sammen rapporten til en todimensjonal tabell, disse stilene Vis ikke cellekantlinjer, og Radstriper og Kolonnestriper avmerkingsboksene i Alternativer for pivottabell-stil-gruppen i kategorien Utforming, påvirker ikke formatet på celler. Du kan tilpasse en pivottabellstil, slik at hver celle har en cellekantlinje og pivottabellrapporten bruker betinget formatering til å vise rad- eller kolonnestriper.

Tilpasse stilen pivottabell   

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Velg ønsket stil i gruppen Pivottabellstiller i kategorien Utforming, og gjør deretter følgende:

  1. Høyreklikk en av de viste stilene, bla gjennom galleriet, eller klikk Mer nederst i rullefeltet for å se alle tilgjengelige stiler.

  2. Klikk Lag kopi.

   Dialogboksen Endre hurtigstil for pivottabell vises.

  3. Du kan også skrive inn et nytt navn i Navn-boksen.

  4. Velg Hele tabellen i Tabellelement-boksen, og klikk deretter Format.

   Dialogboksen Formater celler vises.

  5. Klikk kategorien Kantlinje, og opprett deretter en cellekantlinje.

  6. Du kan også klikke kategoriene Fyll og Skrift og gjøre andre endringer.

  7. Klikk OK to ganger.

  8. Klikk Mer nederst i rullefeltet, og klikk deretter pivottabellstilen du nettopp opprettet, under kategorien Egendefinert.

Vise radstriper eller kolonnestriper ved hjelp av betinget formatering   

 1. Merk alle kolonnene i pivottabellrapporten.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Bilde av båndet i Excel

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Klikk Ny regel for å legge til et betinget format.

  Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klikk Bruk en formel til å bestemme hvilke celler som skal formateres under Velg en regeltype.

  1. Skriv inn en formel i boksen Formater verdier hvor denne formelen er sann under Rediger regelbeskrivelsen.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil vise radstriper, skriver du inn følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Hvis du vil vise kolonnestriper, skriver du inn følgende formel:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Hvis du vil vise rad- og kolonnestriper, skriver du inn følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 2. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Publisere arbeidsboken i Excel-tjenester

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du pilen ved siden av Publiser, og klikk deretter Excel-tjenester under Distribuer dokumentet til andre personer.

 2. I Filnavn-boksen skriver du inn banen til serveren og godtar det foreslåtte navnet på arbeidsboken eller skriver inn et nytt navn.

  På en datamaskin som kjører Windows Vista   

  • adresselinjen velger du en nettverksplassering som er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne, og deretter klikker du Lagre.

   På en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP   

  • I Lagre i-boksen velger du en nettverksplassering som er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne, og deretter klikker du Lagre.

   Skriv for eksempel http://server/området/filnavn

   Obs!: Excel kan publisere en arbeidsbok på serveren bare i XML-basert Microsoft Office Excel 2007-filformat (XLSX) eller binært Office Excel 2007-filformat (XLSB).

 3. Klikk OK.

 4. Kontroller at de visbare områdene i arbeidsboken vises riktig i webleseren ved å merke av for Åpne i Excel-tjenester.

 5. Klikk Lagre.

For mer informasjon, kan du se artikkelen Publiser en arbeidsbok i Excel-tjenester.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×