Bruk en skjermleser til å opprette en spørring i Access-databaser på skrivebordet

Du kan bruke en skjermleser og et tastatur for å opprette en spørring i Access. En spørring gjør det enklere å vise, legge til, slette eller endre data i Access-databasen. Spørringer er også nyttig når du vil finne bestemte data raskt, beregne eller oppsummere data eller automatisere aktiviteter for databehandling, for eksempel å se gjennom de nyeste dataene på regelmessig basis.

Obs!: Dette emnet antar at JAWS-brukere har slått av funksjonen Virtuell båndmeny.

I dette emnet

Typer spørringer

I en godt utformet database er data som du vil presentere gjennom et skjema eller en rapport, vanligvis plassert i flere tabeller. En spørring henter informasjon fra ulike tabeller og setter den sammen slik at den vises i et skjema eller en rapport. Det finnes to hovedtyper med spørringer, en utvalgsspørring og en redigeringsspørring. Spørringstypen som du oppretter, avhenger av oppgaven du vil utføre.

En utvalgsspørring er en forespørsel om databaseresultater. En utvalgsspørring hjelper deg med å få kun de dataene du trenger, i en dataarkvisning. Bruk en utvalgsspørring til å:

 • Se gjennom data fra bare enkelte felt i en tabell

 • Se gjennom data fra flere relaterte tabeller samtidig

 • Se gjennom data basert på bestemte kriterier

 • Utføre beregninger

 • Kombinere data fra ulike tabeller.

Hvis for eksempel en Produkt-tabell har flere felt (kolonner), kan du opprette en utvalgsspørring for å få en ryddig visning som bare fokuserer på feltene (kolonnene) du trenger. Du kan også legge til vilkår for å filtrere antall rader som returneres, slik at for eksempel bare radene som inneholder produkter som koster mer enn USD 10, returneres.

En handlingsspørring er en forespørsel om å utføre en handling på dataene. Bruk en handlingsspørring for å legge til, endre eller slette data fra databasen. Hver aktivitet, for eksempel å legge til eller slette data, har en bestemt type redigeringsspørring.

Opprette en utvalgsspørring

Du kan opprette en utvalgsspørring ved å bruke spørringsveiviseren eller spørringsutformingen. Hvis du vil utføre en enkel spørring, kan du bruke spørringsveiviseren. Hvis du vil legge til vilkår i spørringen, kan du bruke spørringsutformingen.

Bruke spørringsveiviseren

 1. Trykk ALT+C, Q+Z. Ny spørring-vinduet åpnes, med veiviseren Enkel spørring valgt.

  Tips!: 

  • Hvis du ikke har lagret tabellen du vil opprette en spørring for, blir du bedt om å gjøre det før spørringsveiviseren åpnes.

  • Du kan også bruke spørringsveiviseren til å opprette andre typer spørringer: Krysstabellspørring, Søk etter duplikater-spørring (for å finne poster med like feltverdier i en enkelt tabell) og Spørring for søk etter unike poster (for å finne poster [rader] i en tabell som ikke har relaterte poster i en annen tabell).

 2. Trykk Enter. Enkel spørring-vinduet åpnes med fokus på listeboksen Tilgjengelige felt.

 3. Hvis du vil gå til kombinasjonsboksen for redigering av Tabeller/spørringer, trykker du ALT+T eller SKIFT+TAB.

 4. Trykk ALT+PIL NED for å åpne en rullegardinliste. Bruk pil opp og pil ned for å velge tabellen du vil kjøre spørringen på, på rullegardinlisten.

 5. Hvis du vil gå til Tilgjengelige felt-listen, trykker du TAB-tasten. Bruk pil ned for å velge feltet du vil kjøre spørringen på.

 6. Hvis du vil legge til feltet i spørringen, trykker du ALT+S. Fokuset flyttes til listeboksen Valgte felt.

 7. Trykk TAB-tasten. Når du hører «Større enn-knapp», trykker du ENTER. Hvis du vil legge til alle feltene, trykker du ALT+S og bruker TAB til du hører «Dobbelttrykk Pil høyre». Deretter trykker du ENTER.

  Hvis du vil legge til flere tabeller i spørringen, trykker du ALT+S. Fokuset flyttes til redigeringsfeltet Tabeller/spørringer. Gjenta trinn 4–7 ved behov.

 8. Når du er ferdig med å skrive inn alle tabeller og felt, kan du gå til neste side i veiviseren ved å trykke ALT+N.

  Tips!: De neste veivisersidene kan variere avhengig av informasjonen du har angitt. Du kan for eksempel bli bedt om å velge en detalj eller en sammendragsversjon av spørringen. Gjør valget ditt, og trykk ALT+N for å gå til neste side i veiviseren.

 9. Når du går til en ny side i veiviseren og hører «Hvilken tittel vil du ha for spørringen?», trykker du SKIFT+TAB. Fokuset flyttes til Rediger tittel-feltet. Skriv inn et navn.

 10. Vis, endre og lagre spørringen.

  • Hvis du vil lagre spørringen og åpne den for å vise informasjonen, trykker du ALT+O, ENTER. Trykk F6 for å lukke spørringen.

  • Hvis du vil lagre spørringen og avslutte veiviseren uten å vise resultatene av spørringen, trykker du ALT+F. Når veiviseren lukkes, vises spørringen på en ny fane med fokus i den første cellen

  • Du kan endre utformingen av spørringen ved å trykke ALT+M, ENTER. Spørringen åpnes i Utforming-visningen.

Bruke spørringsutformingen

 1. Trykk ALT+C, Q+D. Dialogboksen Vis tabell åpnes med Tabeller-fanen valgt, og du hører «Vis tabelldialogboks».

 2. I Vis tabell-tekstboksen kan du velge en tabell og legge den til i spørringen ved å bruke Pil ned og deretter trykke ALT+A. Tabellen er limt inn i arbeidsområdet over utformingsrutenettet.

 3. Hvis du vil lukke dialogboksen Vis tabell, trykker du ALT+C.

 4. Fokuset er i utformingsrutenettet, i redigeringsboksen Feltrad. Du hører «Utforming, Autonummer, type og tekst». (I Skjermleser hører du «Access, rad 1, kolonne 1».) Hvis du vil legge til et felt i utformingsrutenettet, trykker du ALT+PIL NED. Det åpnes en rullegardinliste over tilgjengelige felt.

 5. Trykk CTRL+PIL OPP for å flytte til rullegardinlisten. (I Skjermleser flyttes fokuset automatisk til rullegardinlisten.)

 6. Bruk PIL NED for å velge et felt fra rullegardinlisten, og trykk deretter ENTER. Feltet du valgte, vises i kolonnen. Fokuset flyttes automatisk til neste kolonne.

 7. Hvis du vil legge til et annet felt i spørringen, gjentar du trinn 4–6.

 8. Slik legger du til et vilkår i et felt:

  1. I kolonnen til feltet du vil legge til et vilkår i, trykker du PIL NED til du hører «Kriterier» .(I Skjermleser hører du «Rad 11, kolonne 1».)

  2. Skriv inn et vilkår. For et Pris-felt i en tabell med produkter kan du for eksempel angi >=10 for å vise en liste over produkter større enn eller lik USD 10,00.

 9. Hvis du vil se spørringsresultatene, trykker du ALT, J+Q og deretter G.

 10. Hvis du vil lagre spørringen, trykker du CTRL+ S. I dialogboksen Lagre som skriver du inn et navn for spørringen og trykker ENTER.

Obs!: Du kan bruke spørringsutformingen til å gå gjennom data fra flere relaterte tabeller samtidig. Hvis du har en database med en kundetabell og en ordretabell, og hver tabell har et Kunde-ID-felt som danner grunnlaget for en én-til-mange-relasjon mellom de to tabellene, kan du for eksempel opprette en spørring som returnerer ordrer for kunder i en bestemt by. Hvis du vil opprette en spørring som gjennomgår data fra flere tabeller samtidig, bruker du fremgangsmåten som er oppført her, men gjentar trinn 2 til 8 for å legge til flere tabeller, felt og vilkår i spørringen.

Opprette en parameterspørring

Hvis du kjører vanlige varianter av en bestemt spørring, kan du vurdere å bruke en parameterspørring. Når du kjører en parameterspørring, ber spørringen deg om feltverdier og bruker deretter verdiene som du angir, for å opprette vilkår for spørringen.

 1. I Navigasjon-ruten velger du spørringen du vil basere parameterspørringen på.

 2. Trykk programnøkkelen (vanligvis finner du den nederst til høyre på tastaturet) eller SKIFT+F10. En hurtigmeny åpnes og du hører «Åpne, O».

 3. Trykk D. Spørringen åpnes i Utforming-visningen, med fokus i den første raden i det første feltet i utformingsrutenettet for spørringen.

 4. Bruk PIL HØYRE for å gå til feltet du vil endre.

 5. Hvis du vil gå til Vilkår-raden, trykker du PIL NED til du hører «Kriterier» .(I Skjermleser hører du «Rad 11, kolonne 1».)

 6. Slett eventuell eksisterende informasjon i cellen, og skriv inn en parameterstreng. Hvis du for eksempel vil lage en parameterspørring for en spørring for å finne kunder i New York, sletter du «New York» og skriver inn For hvilken by?]. Du kan ikke bruke punktum (.) eller utropstegn (!) som tekst i en parameterledetekst.

  Strengen [For hvilken by?] er parameterledeteksten. Hakeparentesene angir at du vil at spørringen skal be om inndata, og teksten (i dette tilfellet For hvilken by?) er spørsmålet som parameterledeteksten vil vise.

 7. Hvis du vil kjøre spørringen, trykker du ALT, J+Q og deretter G. Vinduet Skriv inn parameterverdi åpnes med fokus i Rediger-feltet. Angi en verdi, for eksempel New York.

 8. Tab til OK-knappen, og trykk Enter. I dette eksemplet vises ordrer for kunder i New York.

Angi datatyper for parametere

Du kan også angi hvilken type data en parameter skal godta. Du kan angi datatypen for en parameter, men det er spesielt viktig å angi datatypen for numeriske verdier, valuta eller dato/klokkeslett. Når du angir datatypen som en parameter skal godta, vil brukere se en mer nyttig feilmelding hvis de skriver inn feil datatype, for eksempel tekst når valuta er forventet.

Obs!: Hvis det er angitt at en parameter skal godta tekstdata, tolkes alt som skrives inn, som tekst, og det vises ingen feilmelding.

Slik angir du datatypen for parametere i en spørring:

 1. Åpne parameterspørringen. Hvis du vil bytte til Utforming-visningen, trykker du ALT+H, W og deretter D. Utformingsrutenettet åpnes.

 2. Trykk ALT, J+Q og deretter S+P. Dialogboksen Spørringsparametere åpnes, med fokus i Parameter-kolonnen.

 3. Skriv inn ledeteksten for hver parameter du vil angi datatype for. Kontroller at hver parameter samsvarer med ledeteksten du bruker i Vilkår-raden i utformingsrutenettet for spørringen. Hvis du for eksempel skrev inn [For hvilken by?], angir du den samme ledeteksten i dialogboksen Spørringsparametere.

 4. Trykk TAB for å gå til Datatype-kolonnen.

 5. Trykk ALT+PIL NED for å åpne en rullegardinliste.

 6. Bruk PIL NED for å velge datatypen for en parameter.

 7. Hvis du vil lagre og lukke dialogboksen, trykker du ENTER.

Mer informasjon om å bruke parametere til å be om inndata når du kjører en spørring.

Opprette en krysstabellspørring

Når du vil omstrukturere sammendragsdata for å gjøre det enklere å lese og forstå dem, bruker du en krysstabellspørring. En krysstabellspørring beregner en sum, et gjennomsnitt eller andre mengdefunksjoner, og grupperer deretter resultatene etter to sett med verdier, ett på siden av dataarket og det andre øverst. Du kan bruke spørringsveiviseren til å opprette en krysstabellspørring.

Spørringsveiviseren for krysstabell får deg til å velge én enkelt tabell eller spørring som postkilde for krysstabellspørringen. Hvis én enkelt tabell ikke har alle dataene du vil ta med i krysstabellspørringen, starter du med å opprette en utvalgsspørring som returnerer de ønskede dataene.

 1. Trykk ALT+C, Q+Z. Dialogboksen Ny spørring åpnes, med veiviseren Enkel spørring valgt.

  Tips!: Hvis du ikke har lagret tabellen du vil opprette en spørring for, blir du bedt om å gjøre det før spørringsveiviseren åpnes.

 2. Trykk PIL NED. Du hører «Veiviser for krysstabellspørring».

 3. Trykk ENTER eller ALT+N. Veiviseren for krysstabellspørringer åpnes med alternativknappen for Tabeller valgt og med fokus i Tabeller-listeboksen.

 4. Merk objektene du vil bruke til å lage en krysstabellspørring:

  • Bruk Pil ned for å velge en tabell.

  • Trykk ALT+Q for å velge en spørring. Når du hører «alternativknappen for spørringer er merket,» trykker du SKIFT+TAB for å gå til listeboksen, og deretter bruker du PIL NED for å velge en spørring.

  • Hvis du vil velge både tabeller og spørringer, trykker du ALT+O. Når du hører «alternativknappen for Begge er merket», trykker du SKIFT+TAB for å gå til listeboksen, og deretter bruker du PIL NED for å velge tabellene og spørringene du vil ha.

 5. Trykk ENTER eller ALT+N for å gå til neste side.

 6. Den neste siden åpnes med fokus på listeboksen Tilgjengelige felt. Trykk PIL NED for å merke feltet som inneholder verdiene du vil bruke som radoverskrifter.

 7. Du kan legge til det valgte feltet ved å trykke TAB-tasten og deretter ENTER. Gjenta dette for hvert felt du vil legge til.

  Tips!: 

  • Du kan velge opptil tre felt skal brukes som kilder for radoverskrifter, men jo færre radoverskrifter du bruker, jo enklere blir det å lese dataarket for krysstabellspørringen.

  • Hvis du velger flere felt til å angi radoverskrifter, bestemmes rekkefølgen for å velge feltene av standardrekkefølgen som resultatene er sortert i.

 8. Trykk ENTER eller ALT+N for å gå til neste side i veiviseren

 9. Bruk PIL NED for å velge feltet som inneholder verdiene du vil bruke som kolonneoverskrifter, på neste side.

  Tips!: Generelt sett bør du velge et felt som inneholder få verdier slik at resultatene blir enkle å lese. Hvis du for eksempel bruker et felt som har få mulige verdier (for eksempel kjønn), kan det være bedre å bruke et felt som kan inneholde mange forskjellige verdier (for eksempel alder).

 10. Hvis feltet du velger å bruke for kolonneoverskrifter, har datatypen Dato/klokkeslett, vil veiviseren legge til et trinn som lar deg gruppere datoene i intervaller. Du kan angi År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato/klokkeslett. Hvis du ikke velger et Dato/klokkeslett-felt for kolonneoverskrifter, vil veiviseren hoppe over denne siden.

 11. Trykk ENTER eller ALT+N for å gå til neste side. Når siden åpnes, er det første feltet valgt i Felt-listeboksen, og fokuset er i Funksjoner-listeboksen.

 12. Hvis du vil gå til Felt-listeboksen for å velge et annet felt, trykker du SKIFT+TAB. Du hører «Felt, kolon, listeboks» og navnet på det første feltet. (I Skjermleser hører du «Felt, valgt».)

 13. Bruk PIL NED for å velge et felt.

 14. Hvis du vil gå til Funksjonsliste-boksen, trykker du TAB. Du hører «Funksjoner, kolon, listeboks» og navnet på den første funksjonen. (I Skjermleser hører du «Funksjoner, valgt».)

 15. Bruk PIL NED til å velge en funksjon du vil bruke til å beregne sammendragsverdier. Datatypen for det valgte feltet bestemmer hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

 16. Når du er ferdig med å velge, bruker du TAB for å gå til Ja, inkluder radsummer-merket og merker av for den eller fjerner avmerkingen.

  Hvis du inkluderer radsummene, har krysstabellspørringen en ekstra radoverskrift som bruker samme felt og funksjon som feltverdien. Hvis du inkluderer en radsum, settes det inn en ekstra kolonne som oppsummerer de gjenværende kolonnene. Hvis for eksempel krysstabellspørringen beregner gjennomsnittsalder etter sted og kjønn (med kolonneoverskrifter for kjønn), beregner tilleggskolonnen gjennomsnittsalderen etter sted, på tvers av alle kjønn.

  Tips!: Du kan endre funksjonen som brukes til å produsere radsummer ved å redigere krysstabellspørringen i utformingsvisning.

 17. Trykk ENTER eller ALT+N for å gå til neste side i veiviseren.

 18. På neste side trykker du SKIFT+TAB for å gi navn til spørringen, og deretter skriver du inn et navn. Standardnavnet inneholder suffikset «_crosstab».

 19. Vis, endre og lagre spørringen.

  • Hvis du vil vise krysstabellspørringen, trykker du ENTER.

  • Du kan endre utformingen av spørringen ved å trykke ALT+M, ENTER.

  • Hvis du vil lagre spørringen og avslutte veiviseren, trykker du ALT+F.

Opprette en slettespørring

Når du vil fjerne hele poster (rader) samtidig fra en tabell eller fra to relaterte tabeller, bruker du en slettespørring. En slettespørring er nyttig fordi den lar deg angi vilkår for å finne og slette data raskt. Det kan også spare tid, fordi du kan bruke en lagret spørring.

Obs!: 

 • Før du sletter alle data eller kjører en slettespørring, må du kontrollere at du har en sikkerhetskopi av Access-databasen. En slettespørring gir deg muligheten til å gå gjennom radene som skal slettes, før du utfører slettingen.

 • Hvis du vil slette bare noen få poster, trenger du ikke en spørring. Bare åpne tabellen i Dataark-visning, velg felt (kolonner) eller poster (rader) du vil slette, og trykk deretter DELETE. Du vil bli bedt om å bekrefte en permanent sletting.

Opprette en slettespørring

 1. Trykk ALT+C, Q+D. Dialogboksen Vis tabell åpnes.

 2. Bruk Pil ned for å velge en tabell. Trykk ALT+A. Gjenta dette for hver tabell du vil slette poster fra.

 3. Hvis du vil lukke dialogboksen Vis tabell, trykker du ALT+C. Tabellen vises som et vindu øverst til venstre i utformingsrutenettet for spørringen, med alle feltene oppført.

 4. Trykk ALT, J+Q og deretter X. Utformingsrutenettet åpnes med fokus i det første feltet. I utformingsrutenettet er ikke Sorter- eller Vis-radene tilgjengelige lenger, og Slett-raden er nå tilgjengelig.

 5. Når du hører «Autonummer, rad 1, type og tekst», trykker du ALT+PIL NED for å åpne rullegardinlisten.

 6. Slik sletter du alle tomme rader i tabellen eller feltet:

  1. Bruk PIL NED til å merke et felt i tabellen, og trykk deretter ENTER. Fokuset flyttes til neste kolonne.

  2. Hvis du vil flytte til forrige kolonne, trykker du PIL VENSTRE.

  3. Trykk PIL NED-tasten for å gå til Slett-raden. Når du hører «Slett kolon», trykker du ALT+PIL NED for å åpne en rullegardinliste.

  4. For å velge «Hvor» trykker du PIL OPP og deretter ENTER. Fokuset flyttes til neste kolonne.

  5. Hvis du vil flytte til forrige kolonne, trykker du PIL VENSTRE.

  6. Trykk PIL NED-tasten for å gå til Vilkår-raden.

  7. Når du hører «Vilkår» eller «Rad 11, kolonne 1», er typen Null.

 7. Slik bruker du bestemte kriterier i en slettespørring:

  1. a. Hvis du vil merke feltet med vilkårene du vil bruke for sletting, bruker du PIL NED-tasten og trykker ENTER.

  2. b. Trykk PIL NED-tasten for å gå til Slett-raden. Trykk ALT+PIL NED, og deretter trykker du PIL NED og ENTER for å velge «Hvor». Fokuset flyttes til neste kolonne.

  3. c. Hvis du vil flytte til forrige kolonne, trykker du Pil venstre.

  4. d. Trykk PIL NED-tasten for å gå til Vilkår-raden.

  5. e. Skriv inn vilkårene dine. Hvis du vil se en eksempelliste over vilkår i spørringer, kan du se Opprette og kjøre en slettespørring.

  6. f. Hvis du vil gå til Vis-raden, trykker du PIL OPP.

  7. g. Fjern avmerkingen for boksen Vis for hvert vilkår.

 8. Hvis du vil bekrefte at spørringen returnerer postene du vil slette, trykker du ALT+H, W og deretter H.

 9. Slik kjører du spørringen:

  1. Hvis du vil bytte til Utforming-visningen, trykker du CTRL+H, W og deretter D.

  2. I Utforming-visningen trykker du ALT, J+Q og deretter G. Det åpner et bekreftelsesvindu der du blir bedt om å bekrefte slettingen av x antall rader.

  3. Trykk ENTER hvis du vil slette radene.

 10. Hvis du vil lagre spørringen, trykker du CTRL+ S. I dialogboksen Lagre som skriver du inn et navn og trykker ENTER.

Sikkerhetskopier databasen din

 1. Trykk ALT+F, A. Lagre som-siden åpnes, med Lagre database som valgt.

 2. Hvis du vil sikkerhetskopiere databasen, trykker du B, ENTER. Dialogboksen Lagre som åpnes med redigeringsboksen Filnavn valgt. Hvis du vil, skriver du inn et nytt navn for dokumentet og trykker deretter ENTER.

Hvis du bruker en skrivebeskyttet fil eller en database som ble opprettet i en tidligere versjon av Access, får du kanskje en melding om at det ikke er mulig å opprette en sikkerhetskopi av databasen.

Hvis du vil gå tilbake til en sikkerhetskopi, lukker du den opprinnelige filen og endrer navnet på den, slik at sikkerhetskopien kan bruke navnet til originalversjonen. Tilordne navnet på originalversjonen til sikkerhetskopien, og åpne sikkerhetskopien med nytt navn i Access.

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×