Animasjon, video og lyd

Animere tekst eller objekter

Animere tekst eller objekter

Du kan animere tekst, bilder, figurer, tabeller, SmartArt-grafikk og andre objekter i PowerPoint-presentasjonen.

Effekter kan få objekter til å vises, forsvinne eller flytte på seg. De kan endre størrelsen eller fargen på et objekt.

PowerPoint 2013

01:54

Det finnes også en relatert video om animering av tekst.

Tips!: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Legg til animasjoner i tekst, bilder, figurer og mer i presentasjonen

 1. Merk objektet eller teksten du vil animere.

 2. Velg Animasjoner, og velg en animasjon.

 3. Velg Effektalternativer, og velg en effekt.

Behandle animasjoner og effekter

Det finnes ulike måter å behandle animasjoner i presentasjonen på:

 • Ved klikk: Starter en animasjon når du klikker på et lysbilde.

 • Med forrige: Spiller av en animasjon samtidig som forrige animasjon i sekvensen.

 • Etter forrige: Starter en animasjon umiddelbart etter den forrige.

 • Varighet: Forlenge eller forkorte en effekt.

 • Forsinkelse: Legge til tid før du kjører en effekt.

Legge til flere effekter i en animasjon

 1. Velg et objekt eller tekst med en animasjon.

 2. Velg Legg til animasjon, og velg en.

Endre rekkefølgen på animasjonene

 1. Velg en animasjonsindikator.

 2. Velg alternativet du vil ha:

  • Flytt tidligere: En animasjon vises tidligere i sekvensen.

  • Flytt senere: En animasjon vises senere i sekvensen.

Legge til animasjon i grupperte objekter

Du kan legge til en animasjon i grupperte objekter, tekst og mer.

 1. Trykk på CTRL og merk objektene du vil bruke.

 2. Velg Format > Grupper > Grupper for å gruppere objektene.

 3. Velg Animasjoner, og velg en animasjon.

Legge til animasjon i et objekt

 1. Merk objektet du vil animere.

 2. Klikk på Mer-knappen Mer-knappen i Animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen på båndet, og velg deretter animasjonseffekten du vil bruke.

  Animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.

  De mest populære effektene vises. Hvis du vil ha enda flere alternativer, klikker du på alternativet Mer nederst i galleriet.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

Hastigheten for effekten bestemmes av Varighet-innstillingen.

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. I Varighet-boksen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen angir du hvor mange sekunder du vil at animasjonseffekten skal vare.

  Alternativet for varighet for animasjonseffekter i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder. Minimum: 0,01 sekund. Du kan angi varigheten eller bruke PIL OPP eller PIL NED for å velge en standard trinnvis verdi.)

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. Åpne Start-listen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen, og velg ett av de tre alternativene som er beskrevet nedenfor:

  Alternativer for avspilling av animasjoner i PowerPoint

  Velg

  Slik starter du animasjonseffekten

  Ved klikk

  Når du klikker på lysbildet

  Med forrige

  Samtidig som den forrige animasjonseffekten i listen. (Du kan starte to eller flere animasjonseffekter samtidig med ett klikk.)

  Etter forrige

  Umiddelbart etter at avspillingen av forrige animasjonseffekt i listen er ferdig. (Ingen flere klikk er nødvendig for å starte denne animasjonseffekten.)

Forsinkelse-alternativet fastslår hvor mye tid som skal gå før en spesifikk animasjonseffekt starter – enten etter at du klikker eller etter at en foregående animasjonseffekt er ferdig.

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre, på lysbildet.

 2. Angi en tidsperiode i sekunder i Forsinkelse-boksen under Tidsberegning i Animasjoner-fanen.

Alternativet for utsettelse av animasjonseffekter i PowerPoint

Slik endrer du rekkefølgen til animasjoner på et lysbilde:

 1. Åpne Animasjon-ruten: Velg Animasjon-ruten i Avansert animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen.

 2. Velg animasjonseffekten du vil endre rekkefølge på, i Animasjon-ruten.

 3. Velg ett av disse alternativene under Ordne animasjon i Tidsberegning-gruppen på Animasjoner-fanen i båndet:

  Alternativer for tidsberegning av animasjoner i PowerPoint
  • Velg Flytt før for å flytte effekten opp én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  • Velg Flytt etter for å flytte effekten ned én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  Du kan velge et alternativ flere ganger ved behov, for å flytte de valgte effektene til riktig plass i animasjonsrekkefølgen.

Når du animerer et objekt, vises et lite tall litt til venstre for objektet. Dette tallet angir tilstedeværelsen av en animasjonseffekt og plasseringen til den i animasjonssekvensen på det gjeldende lysbildet.

 1. Velg tallet til animasjonen du vil fjerne.

 2. Trykk på DELETE-tasten på tastaturet.

Du finner mer utfyllende informasjon ved å se Endre, fjerne eller slå av animasjonseffekter.

 1. Merke teksten eller objektet du vil legge til flere animasjoner for.

 2. Klikk Legg til animasjon i Avanserte animasjoner-gruppen i fanen Animasjoner.

  Avanserte animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.

Gjør følgende når du har lagt til én eller flere animasjonseffekter for å kontrollere at de fungerer:

 • På fanen Animasjoner klikker du Forhåndsvisning i gruppen Forhåndsvisning.

  Forhåndsvisning-gruppen i kategorien Animasjoner.

Unngå å måtte manuelt animere flere objekter på samme måte: Bruk Kopier animering til å kopiere animasjoner fra ett objekt til et annet. For fullstendig informasjon og en rask videodemonstrasjon kan du se Duplisere animasjoner med Kopier animering.

Kopier animering er tilgjengelig på verktøylinjebåndet Animasjon når noe som er animert, er valgt på et lysbilde.

Bruke en animasjonseffekt

 1. Velg teksten eller objektet du vil animere.

  Et «objekt» i denne sammenhengen er noe på et lysbilde, for eksempel et bilde, et diagram eller en tekstboks. Skaleringshåndtaket vises rundt et objekt når du velger det på lysbildet.

 2. Velg animasjonseffekten du vil bruke, fra Animer-listen i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen.

  Innebygde animasjoner

  Hvis det merkede objektet er en tekstboks, har du to alternativer for hver type animasjon i Animer-listen:

  • Alt samtidig: Animasjonen brukes for all tekst samtidig.

  • Etter avsnitt på 1. nivå: Animasjonen brukes etter tur for hvert avsnitt i tekstboksen.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

 • Merk teksten eller objektet du vil fjerne animasjonen fra.

 • Animasjoner-fanen i Animasjoner-gruppen velger du Ingen animasjon fra Animer-listen.

Du finner mer utfyllende informasjon ved å se Endre, fjerne eller slå av animasjonseffekter.

Hvis du vil ha mer kontroll over hvordan og når effektene brukes, kan du opprette og bruke en egendefinert animasjon. Du kan for eksempel gjøre at tekst forstørres eller forminskes, roteres eller flimrer, og du kan angi en animasjon slik at du hører lyden av applaus når et bilde vises. Du kan bruke mer enn én animasjon, så du kan få en linje med tekst til å fly inn, med eller uten lyd, og deretter få teksten til å fly ut igjen. Du kan bruke utheving, inngangs- og avslutningsalternativer i tillegg til forhåndsdefinerte eller egendefinerte bevegelsesbaner.

Du kan opprette egendefinerte animasjoner i Egendefinert animasjonppgaverute, som viser viktig informasjon om en animasjonseffekt, som effekttypen, rekkefølgen på flere effekter i forhold til hverandre og en del av teksten til effekten.

Oppgaveruten Egendefinert animasjon

1. Ikoner angir tidsforholdene for animasjonseffekter i forhold til de andre hendelsene på lysbildet. Valg omfatter følgende:

 • Start ved klikk (museikon, vises her): Animasjonseffekten starter når du klikker på lysbildet.

 • Start med forrige (ingen ikon): Animasjonseffekten starter samtidig som den forrige effekten i listen starter avspillingen (det vil si ett klikk utløser to eller flere animasjonseffekter).

 • Start etter forrige (klokkeikon): Animasjonseffekten starter umiddelbart etter at den forrige effekten i listen er ferdig med å spille av (det vil si at du ikke trenger å klikke flere ganger for å starte den neste animasjonseffekten).

2. Merk et element i listen for å se menyikonet (PIL NED), og klikk deretter på ikonet for å vise menyen.

3. Tall angir rekkefølgen som animasjonseffektene spilles av i. Tallene samsvarer også med etikettene som er knyttet til animerte elementer i normalvisning når oppgaveruten Egendefinert animasjon vises.

4. Ikoner representerer typen animasjonseffekt. I dette eksemplet er det en Uthevingseffekt.

Animerte elementer merkes på lysbildet med en nummerert kode som ikke skrives ut. Denne koden samsvarer med effektene i Egendefinert animasjon-listen, og koden vises ved siden av teksten eller objektet. Koden vises bare i normalvisning når oppgaveruten Egendefinert animasjon vises.

Hvis du vil bruke en egendefinert animasjonseffekt i Office PowerPoint 2007, gjør du følgende:

 1. Velg teksten eller objektet du vil animere.

 2. Klikk på Egendefinert animasjon i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen.

 3. I oppgaveruten Egendefinert animasjon klikker du på Legg til effekt og gjør deretter ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil at teksten eller objektet skal ha en inngangseffekt, peker du på Inngang og klikker deretter på en effekt.

  • Hvis du for eksempel vil legge til en rotasjonseffekt i tekst eller et objekt som allerede er synlig på lysbildet, peker du på Utheving og klikker deretter på en effekt.

  • Hvis du vil legge til en effekt som gjør at tekst eller et objekt forlater lysbildet på et bestemt tidspunkt, peker du på Avslutning og klikker deretter på en effekt.

  • Hvis du vil legge til en effekt som får tekst eller et objekt til å bevege seg i et bestemt mønster, peker du på Bevegelsesbaner og klikker deretter på en bane.

 4. Hvis du vil angi hvordan effekten brukes på teksten eller objektet, høyreklikker du på den egendefinerte animasjonseffekten i Egendefinert animasjon-listen og klikker deretter på Effektalternativer på hurtigmenyen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil angi innstillinger for tekst, går du til Effekt-, Tidsberegning- og Tekstanimasjon-fanene og klikker på alternativene du vil bruke til å animere teksten.

  • Hvis du vil angi innstillinger for et objekt, går du til Effekt- og Tidsberegning-fanene og klikker på alternativene du vil bruke til å animere objektet.

Effektene vises i Egendefinert animasjon-listen, i den rekkefølgen de legges til.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke lydeffekter på tekstpunktene som du har lagt animasjonseffekter til. Først ser lysbildet omtrent slik ut.

Lysbilde som inneholder animerte inngangs- og avslutningseffekter

Og oppgaveruten Egendefinert animasjon ser ut omtrent som dette.

Ruten Egendefinert animasjon med inngangs- og avslutningseffekter

Gjør følgende:

 1. Gå til Egendefinert animasjon-listen i oppgaveruten Egendefinert animasjon , og klikk på pilen til høyre for animasjonseffekten som ble brukt på det første tekstpunktet. Klikk deretter på Alternativer for effekter.

  Alternativer for effekt

 2. Gå til Lyd-listen under Forbedringer i Effekt-fanen, og gjør ett av følgende:

  • Velg en lyd.

  • Hvis du vil legge til en lyd fra en fil, kan du velge Annen lyd og deretter finne lydfilen som du vil bruke.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hvert tekstpunkt du vil legge en lydeffekt til.

Gjør følgende når du har lagt til én eller flere animasjonseffekter for å kontrollere at de fungerer:

 • Nederst i oppgaveruten Egendefinert animasjon klikker du på Spill av.

Teste animasjonseffektene

Bruke en animasjon

 1. Velg objektet eller teksten på lysbildet du vil animere.

  Et «objekt» i denne sammenhengen er noe på et lysbilde, for eksempel et bilde, et diagram eller en tekstboks. Skaleringshåndtaket vises rundt et objekt når du velger det på lysbildet. (For animasjonsformål er et avsnitt i en tekstboks også et objekt, men det har ikke skaleringshåndtak når du velger det. I stedet har hele tekstboksen skaleringshåndtak.)

 2. Åpne galleriet med animasjoner på Animasjoner-fanen på båndet, og velg den du vil bruke.

  Alternativene i animasjonsgalleriet i PowerPoint Online
 3. Åpne Effektalternativer-listen på Animasjoner-fanen for å velge blant de tilgjengelige alternativene. Effektalternativer er tilgjengelige for tekst eller for å velge retningen eller intensiteten til en animasjon. (Ikke alle animasjoner har effektalternativer.)

 4. Hvis du vil forhåndsvise en animasjon, velger du Spill av fra begynnelsen, på Lysbildefremvisning-fanen på båndet.

  Hvis du vil starte en lysbildefremvisning, velger du Spill av fra begynnelsen, på Visning-fanen på båndet.

  (Hvis du har slått av det forenklede båndet, har du ingen Lysbildefremvisning-fane. Bruk heller Visning-fanen for å starte en lysbildefremvisning.)

 5. Klikk på lysbildet for å spille av en animasjonseffekt i lysbildefremvisningen.

Fjerne en animasjonseffekt

 1. Velg det animerte objektet.

 2. Åpne galleriet med animasjoner på Animasjoner-fanen på båndet, og velg Ingen.

Endre rekkefølgen på animasjonseffektene

Når du animerer et objekt, vises et lite tall litt til venstre for objektet. Dette tallet angir tilstedeværelsen av en animasjonseffekt og plasseringen dens i animasjonssekvensen på lysbildet. Disse tallene vises når Animasjon-fanen på båndet er valgt.

 1. Velg et animert objekt på lysbildet.

 2. Klikk på Flytt tidligere eller Flytt senere i Tidsberegning-gruppen i Animasjon-fanen på båndet.

  Hvert klikk endrer plasseringen til objektet i rekkefølgen med ett trinn. Nummerering i animasjonsindikatorene endres for å gjenspeile rekkefølgen til effektene.

Se også

Få tekst til å vises én linje, ett ord eller én bokstav om gangen

Legge til en animert GIF i et lysbilde

Legge til flere animasjonseffekter på ett enkelt objekt

Legge til en animert bevegelsesbaneeffekt

3D-animasjonseffekter i PowerPoint

Overganger mellom lysbilder

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×