Angi en startdato eller aktivitet sluttdato (betingelse) for en aktivitet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre en aktivitets startdato eller sluttdato i kolonnene Start og Slutt. Men Pass på at! Når du endrer et starttidspunkt eller sluttidspunkt, plasserer Project betingelse s i oppgavene tvinger dem til å starte eller avslutte denne datoen, selv om resten av tidsplanen endres.

Hva du vil gjøre?

Legge til en begrensning for en aktivitet

Fjern en betingelse

Tilgjengelige betingelser

Aktivitetsbetingelser kontra aktivitetsavhengigheter

Legge til en begrensning for en aktivitet

Hvis du har en uunngåelig betingelse, for eksempel en Arrangementsdato, velger du betingelsestypen samt datoen:

 1. Dobbeltklikk aktiviteten i Gantt-diagrammet.

 2. Klikk fanen Avansert.

 3. Velg et alternativ i Betingelsestype-listen.

 4. Hvis du velger en annen betingelse enn Så sent som mulig eller Så snart som mulig, skriver du inn en dato i Betingelsesdato-boksen.

  Dialogboks for Aktivitetsinformasjon, Betingelsestype-meny

Prosjektstyringstips    La Project gjøre hva det kan best — planlegge prosjektet.Angi aktivitetsvarigheter selv ogopprett koblinger mellom aktiviteter, og deretter beregner Project start- og sluttdatoene for aktivitetene.

Fjerne en betingelse

Du kan egentlig ikke fjerne en betingelse, men du kan tilbakestille den til standardverdien, og binde den til andre aktiviteter i stedet for en spesifikk dato.

 1. Dobbeltklikk aktiviteten i Gantt-diagrammet.

 2. Klikk fanen Avansert.

 3. Velg et av disse alternativene i Betingelsestype-listen:

Tilgjengelige betingelser

Project lar deg legge til åtte ulike betingelser til aktiviteter. Disse betingelsene er av tre typer:

 • Fleksible betingelser som ikke binder en aktivitet til en spesifikk dato.

 • Halvfleksible betingelser som inkluderer de tidligste startdatoene eller seneste sluttdatoene.

 • Ikke-fleksible betingelser som har spesifikke start- og sluttdatoer.

Betingelse

Type

Beskrivelse

Så sent som mulig

Fleksibel

Aktiviteten starter så sent som mulig uten å forsinke andre aktiviteter. Dette er standardbetingelsen når du planlegger fra prosjektets sluttdato.

Så snart som mulig

Fleksibel

Aktiviteten begynner så tidlig som mulig. Dette er standardbetingelsen når du planlegger fra prosjektets startdato.

Start tidligst

Halvfleksibel

Aktiviteten starter på eller etter en spesifikk dato.

Ferdig tidligst

Halvfleksibel

Aktiviteten fullføres på eller etter en spesifikk dato.

Start senest

Halvfleksibel

Aktiviteten starter på eller før en spesifikk dato.

Ferdig senest

Halvfleksibel

Aktiviteten fullføres på eller før en spesifikk dato.

Må avsluttes den

Ikke-fleksibel

Aktiviteten fullføres på en spesifikk dato.

Må starte den

Ikke-fleksibel

Aktiviteten starter på en spesifikk dato.

Aktivitetsbetingelser kontra aktivitetsavhengigheter

Det er enkelt å blande sammen aktivitetsbetingelser (begrensninger som viser når en aktivitet kan starte eller slutte) med aktivitetsavhengigheter (begrensninger som viser et forhold mellom aktiviteter).

Hvis du leter etter informasjon om avhengigheter, kan du se Koble aktiviteter i et prosjekt

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Om begrensninger

Angi start- og sluttdatoer for en aktivitet

Angi en tidsfrist for en aktivitet

Endre betingelsestypen for en aktivitet

Gjøre endringer i betingelsene ved å bruke prosjektveiledningen

Gjøre endringer i betingelsene i dialogboksen Aktivitetsinformasjon

Gjøre endringer i betingelsene i begrensning datoer-tabellen

Om begrensninger

Det finnes tre typer begrensninger:

 • Fleksible betingelser er ikke knyttet til bestemte datoer. Når du angir slike betingelser, kan du starte aktiviteter så tidlig som mulig eller så sent som mulig, men slik at de avsluttes før prosjektslutt, når det tas hensyn til andre betingelser og aktivitetsavhengigheter i tidsplanen.

 • Halvfleksible betingelser krever en tilknyttet dato som styrer den tidligste eller seneste start- eller sluttdatoen for en aktivitet. Slike betingelser tillater at en aktivitet avsluttes når som helst, så lenge den overholder start- eller sluttidsfristen.

 • Ikke-fleksible betingelser krever en tilknyttet dato som styrer start- eller sluttdatoen for aktiviteten. Slike betingelser er nyttige når du må ta hensyn til eksterne faktorer i tidsplanen, for eksempel at utstyr eller ressurser er tilgjengelige, tidsfrister, kontraktmilepæler samt start- og sluttdatoer.

Tabellen nedenfor viser betingelsene som er tilgjengelige i Project.

Betingelsestype

Navn på betingelse

Beskrivelse

Fleksibel

Så sent som mulig (ALAP)

Planlegger at aktiviteten skal starte så sent som mulig, men slik at den avsluttes før prosjektet avsluttes og uten at etterfølgende aktiviteter forsinkes. Dette er standardbetingelsen for aktiviteter når du planlegger fra prosjektets sluttdato. Ikke angi noen start- eller sluttdato for aktiviteten med denne betingelsen.

Fleksibel

Så snart som mulig (ASAP)

Planlegger at aktiviteten skal starte så tidlig som mulig. Dette er standardbetingelsen for aktiviteter når du planlegger fra prosjektets startdato. Ikke angi noen start- eller sluttdato med denne betingelsen.

Halvfleksibel

Start tidligst (SNET)

Planlegger at aktiviteten skal starte på eller etter en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke starter før en angitt dato.

Halvfleksibel

Ferdig tidligst (FNET)

Planlegger at aktiviteten skal avsluttes på eller etter en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke blir ferdig før en bestemt dato.

Halvfleksibel

Start senest (SNLT)

Planlegger at aktiviteten skal starte på eller før en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke starter etter en angitt dato.

Halvfleksibel

Ferdig senest (FNLT)

Planlegger at aktiviteten skal avsluttes på eller før en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke avsluttes etter en bestemt dato.

Ikke-fleksibel

Må avsluttes den (MFO)

Planlegger at aktiviteten skal avsluttes på en angitt dato. Angir at den tidligste, den planlagte og den seneste sluttdatoen skal være datoen du skriver inn, og forankrer aktiviteten i tidsplanen.

Ikke-fleksibel

Må starte den (MSO)

Planlegger at aktiviteten skal starte på en angitt dato. Angir at den tidligste, den planlagte og den seneste startdatoen skal være datoen du skriver inn, og forankrer aktiviteten i tidsplanen.

Hvis du manuelt angi en startdato eller sluttdato for en aktivitet, endres betingelsestypen for aktiviteten til Start tidligst (SNET) eller Ferdig tidligst (FNET). Delvis fleksibel begrensning av denne typen tvinger aktiviteten skal starte eller slutte på den angitte datoen uavhengig av alle endringer som ellers ville påvirket aktivitetens plassering i prosjektplanen.

For optimal fleksibilitet i planleggingen anbefaler vi at du tillater prosjekt for å bruke fleksible betingelser for å beregne start- og sluttdatoer for aktiviteter som er basert på varighetene og aktivitetsavhengigheter du angir. Bare hvis du har uunngåelig betingelser, for eksempel en Arrangementsdato som ikke kan flyttes, bør du vurdere å angi en begrensning for en aktivitet manuelt.

hvorfor?

Angir betingelser for en oppgave som er avhengige av en annen aktivitet kan gi uønskede resultater, som vist i eksemplet nedenfor:

Aktiviteten "Støpe grunnmur" er koblet slik at den starter så snart "Grave hull" er fullført. "Grave hull" skal skje på 10. Hvis du angir en ikke-fleksibel begrensning som tvinger frem "Støpe foundation" til å starte på 10 og deretter "Grave hull" er du ferdig tidlig, Project vil ikke kunne dra nytte av den tidligste slutt og flytte "Støpe grunnmur" starter tidligere.

I stedet for å angi bestemte datoer for en aktivitet, bør du vurdere å tilordne betingelsen så snart som mulig (ASAP) og angir en tidsfrist for aktiviteten. Når du angir en tidsfrist prosjekt for å vise en tidsfrist for en indikator i visningen Gantt-diagram, og en indikator varsler deg når aktivitetens sluttdato går utover tidsfristen.

Angi start- og sluttdatoer for en aktivitet

For optimal fleksibilitet i planleggingen anbefaler vi at du tillater prosjekt for å beregne start- og sluttdatoer for aktiviteter som er basert på varighetene og aktivitetsavhengighetene du angir. Hvis du har uunngåelig begrensninger, for eksempel en Arrangementsdato, kan du imidlertid angi en bestemt start eller sluttdato for en aktivitet.

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Klikk oppgaven du planlegger, og klikk deretter Aktivitetsinformasjon Knapp .

 3. Klikk Avansert-kategorien.

 4. Velg en betingelsestype fra Betingelsestype-listen.

 5. Hvis du velger en betingelse enn Så sent som mulig eller så snart som mulig, skriver du inn en Betingelsesdato i Betingelsesdato-boksen, eller velg en dato fra kalenderen.

Obs!: Når du planlegger prosjektet fra en startdato og skriver inn en dato i Start-feltet for en aktivitet (eller drar en Gantt-stolpe for å endre startdatoen), angir Project betingelsen Start tidligst (SNET) for oppgaven. Hvis du skriver inn en dato i Slutt-feltet for en aktivitet, angir Project automatisk betingelsen Ferdig tidligst (FNET).

Hvis du har problemer med din aktivitetsbetingelser, kan være nyttige informasjonen i avsnittene nedenfor.

Angi en tidsfrist for en aktivitet

Du kan angi en tidsfrist dato for en aktivitet til å holde oversikt over sluttdatoen uten å låse tidsplanen med en ikke-fleksibel begrensning. Project oppdaterer tidsplanen etter behov, holder oversikt over Tidsfristdatoer og viser et symbol Indikator for utgått tidsfrist i indikatorkolonnen Hvis en aktivitet avsluttes etter tidsfristen.

Slik angir du en tidsfrist for en aktivitet:

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Klikk aktiviteten du tildeler en tidsfrist.

 3. Klikk Aktivitetsinformasjon Knapp , og klikk deretter kategorien Avansert.

 4. Angi tidsfristdatoen i tidsfrist-boksen.

  Tips!: Hvis du senere finner ut at du ikke lenger vil tidsfrist for denne oppgaven, kan du fjerne tidsfristen ved å fjerne tidsfrist-boksen.

 5. Klikk OK for å lagre tidsfristen. En grønn pil tidsfrist-pil vises ved siden av stolpen for aktiviteten i Gantt-diagrammet. Du blir ikke varslet av Project hvis en tidsfrist er passert.

Obs!: Når en aktivitet passerer tidsfristen, beregnes negativ slakk for oppgaven. Hvis en aktivitet er fullført senere enn planlagt å fullføre en dag, vises det for eksempel Totalslakk av-1 d.

Endre betingelsestypen for en aktivitet

Du kan endre betingelsestypen for en aktivitet i Prosjektveiledningen, dialogboksen Aktivitetsinformasjon eller Begrensning datoer-tabellen.

Gjøre endringer i betingelsene ved å bruke prosjektveiledningen

 1. Klikk oppgaver Oppgaver-knappen på verktøylinjen For Project.

 2. Klikk angi tidsfrister og aktivitetsbetingelseroppgaver-ruten.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en enkelt oppgave, klikker du oppgavenavnet.

  • Hvis du vil velge mer enn én aktivitet, holder du nede CTRL og klikk hvert aktivitetsnavn.

  • Hvis du vil merke alle oppgavene i prosjektet, klikker du Merk alt.

   Merk alt-knappen

 4. Under Angi betingelser for aktiviteter, velger du betingelsestypen du vil bruke for den valgte oppgaven eller oppgavene.

 5. Klikk Fullført.

Gjøre endringer i betingelsene i dialogboksen Aktivitetsinformasjon

 1. Klikk oppgaven som har betingelsen, og klikk deretter Aktivitetsinformasjon Knapp .

 2. Se gjennom eller endre betingelsestypen i kategorien Avansert.

Obs!: Aktivitetsbetingelser er også tydelig merket i indikatorkolonnen med en symbol for begrensning ( Indikator for ikke-fleksibel begrensning eller Indikator for moderat fleksibel begrensning ). Hold pekeren over betingelsesindikatoren for å se betingelsestypen og dato.

Gjøre endringer i betingelsene i begrensning datoer-tabellen

 1. Klikk Flere visningerVis-menyen.

 2. Klikk Aktivitetsliste i visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 3. Pek på tabellVis-menyen, og klikk deretter Flere tabeller.

 4. Klikk oppgave.

 5. Klikk Begrensningen datoer i listen tabeller, og klikk deretter Bruk.

  Aktivitetslisten endres til å vise Begrensning datoer-tabellen som viser aktivitetsnavn, varighet og betingelsestypen for alle betingelser (inkludert så snart som mulig ) og betingelsesdatoen, hvis aktuelt.

 6. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil endre en betingelsestypen, klikker du pilen i Betingelsestype-feltet, og klikk deretter betingelsestypen du vil bruke.

  • Hvis du vil endre datoen for en betingelse, i Betingelsesdato-feltet skriver du inn eller Velg datoen du vil bruke.

   Hvis du endrer en betingelse til Så snart som mulig (ASAP) eller Så sent som mulig (ALAP), viser IT i Betingelsesdato-feltet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×