Angi egenskaper for tabellvirkemåte for Power View-rapporter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du bruker Power View, kan du angi egenskaper for tabell virke måte for å endre grupperings virke måten til detalj rader, og gir en bedre standard plassering av identifiserende informasjon (for eksempel navn, bilde-ID eller logo bilder) i flis beholdere, kort og diagrammer.

Obs!:  Du må angi rad identifikasjon før du kan angi andre egenskaper.

 1. Åpne Power Pivot. Se Starte Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tillegget for å få mer informasjon.

 2. Klikk tabell-fanen nederst i vinduet for å velge tabellen du konfigurerer egenskaper for.

 3. Klikk Avansert _GT_ tabell virke måte.

 4. I rad-IDvelger du en kolonne i tabellen som bare inneholder unike verdier og ingen tomme verdier. Angivelse av en rad-ID er det første trinnet for å angi andre egenskaper.

 5. Hvis du vil beholde unike rader, velger du kolonner som skal behandles som unike, selv om de er duplikater (for eksempel med arbeidere for navn og etter navn, for tilfeller der to eller flere ansatte deler samme navn).

 6. Standard etikett Kol onnen inneholder et visnings navn som skal representere rad data (for eksempel navnet på en ansatt i en ansatt post).

  I enkelte Power View-effekter som kort, vises standard etiketten i en større skrift. Hvis du også har angitt et standard bilde, vises standard etiketten under standard bildet i fanene til en del ark beholder.

 7. I standard bildevelger du en kolonne som inneholder et bilde som representerer rad dataene (for eksempel en bilde-ID i en ansatt post).

I denne artikkelen

Hvorfor angi egenskaper for tabell virke måte?

Standard felt

Egenskapen for rad-ID

Behold unike rader-egenskapen

Standard etiketter

Standard bilder

Optimalisere for bestemte oppsett

Bilder mangler

Angi at en kolonne inneholder URL-adresser for bilder

Angi at en kolonne inneholder binære bilder

Tabeller mangler én eller flere rader

Matrise oppsett er for overfylt

Diagram som viser for mange elementer og nivåer på aksen

Neste trinn

Se også

Hvorfor angi egenskaper for tabell virke måte?

Power View Groups-elementer automatisk basert på feltene og presentasjons formatet du bruker. I de fleste tilfeller gir standard gruppen et optimalt resultat. Men for noen tabeller, hovedsakelig de som inneholder detalj data, vil standard funksjonen for gruppering noen ganger gruppere rader som ikke skal grupperes (for eksempel ansatt-eller kunde poster som skal vises enkeltvis, spesielt når to eller flere personer del det samme for-og etter navnet). For slike tabeller kan du angi egenskaper som gjør at rader vises enkeltvis i stedet for gruppert sammen.

Obs!: Ikke endre standard virke måte på tabeller som fungerer som en oppslags tabell (for eksempel en dato tabell, en produkt kategori tabell eller en avdelings tabell, der tabellen består av et relativt lite antall rader og kolonner) eller sammendrags tabeller som inneholder rader som bare er interessant når sammendraget (for eksempel statistikk data som Oppruller seg etter kjønn, alder eller geografi). For oppslags-og sammendrags tabeller gir standard grupperings virkelse det beste resultatet.

Til toppen av siden

Standard felt

Du kan angi hvilke felt som skal legges til i Power View automatisk, hvis noen klikker tabell navnet i felt listen i Power View. En tabell kan ha mange felt, men noen av dem er sannsynligvis ofte brukt enn andre.

 1. I Power Pivot-vinduet > Avansert -fanen > du standard feltsett.

 2. Velg et felt i tabellen , og klikk Legg til.

 3. Det flyttes til standard felt, i rekkefølge.

 4. Når du har alle feltene du vil ha, kan du endre rekkefølgen de vises i. Velg et felt, og klikk Flytt opp eller Flytt ned.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Egenskapen for rad-ID

I tabellen angir rad-IDen en enkelt kolonne som bare inneholder unike verdier og ingen tomme verdier. Rad-ID-egenskapen brukes til å endre gruppering, slik at en gruppe ikke er basert på felt komposisjon for en rad, men i stedet på en fast kolonne som alltid brukes til entydig identifikasjon av en rad, uavhengig av feltene som brukes i et bestemt rapport oppsett.

Hvis du angir denne egenskapen, endres standard virke måte for gruppering fra dynamisk gruppering basert på Kol onnene som finnes i visningen, til en fast gruppe funksjon som oppsummerer basert på rad-IDen. Endring av standard grupperings virke måte er relevant for rapport oppsett, for eksempel en matrise, som ellers ville blitt gruppert (eller vise del Summer) for hver kolonne i raden.

Hvis du angir en rad-ID, kan du bruke følgende tilleggs egenskaper: Behold unike rader -egenskapen, Default Label -egenskapen og Default image -egenskapen, som har innvirkning på felt virke måten i Power View.

Du kan også bruke rad-ID for seg selv, som en fritt stående egenskap, for å aktivere følgende:

 • Bruk av binære bilder i en rapport. Hvis du fjerner tvetydighet rundt rad unikhet, kan Power View bestemme hvordan du tilordner standard bilder og standard etiketter for en gitt rad.

 • Fjerne uønskede del summer fra en matrise. Standard gruppering på felt nivået oppretter en delsum for hvert felt. Hvis du bare vil ha én delsum som er beregnet på rad nivå, gir denne resultatet en angivelse av rad-IDen.

Du kan ikke angi en rad-ID for tabeller merket som dato tabeller. For dato tabeller angis rad-ID-en når du merker tabellen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dialog boksen Merk som dato tabell.

Til toppen av siden

Behold unike rader-egenskapen

Med denne egenskapen kan du angi hvilke kolonner som skal formidle identitets informasjon (for eksempel et ansatt navn eller en produkt kode), slik at det skiller én rad fra en annen. I tilfeller der rader ser ut til å være identiske (for eksempel to kunder med samme navn), gjentas Kol onnene du angir for denne egenskapen, i rapport tabellen.

Avhengig av hvilke kolonner du legger til i en rapport, kan du finne rader som behandles som identiske rader, fordi verdiene i hver rad ser ut til å være de samme (for eksempel to kunder som heter Jon Yang). Dette kan skje fordi andre kolonner som gir differensiering (for eksempel mellom navn, adresse eller fødsels dato), ikke er i rapport visningen. I et slikt scenario er standard virke måten å skjule de identiske radene i én rad, og summere eventuelle beregnede verdier til ett større resultat fra de kombinerte radene.

Ved å angi egenskapen Behold unike rader kan du angi én eller flere kolonner som alltid skal gjentas, selv om det er like forekomster, når du legger til kolonnen i rapport visningen. Beregnede verdier som er tilknyttet raden, blir nå fordelt basert på hver enkelt rad i stedet for fremhevet til én rad.

Obs!:  Fordi Kol onnene som slutt brukeren velger, kan påvirke grupperingen, som endrer filter konteksten for uttrykks beregninger, må modell designere ta seg av å opprette mål som returnerer de riktige resultatene.

Til toppen av siden

Standard etiketter

Denne egenskapen angir en etikett som vises tydelig i et kort eller diagram, eller sammen med standard bildet i navigasjons stri pen til en flis rapport. Når det brukes med et standard bilde, vises standard etiketten under bildet. Når du velger en standard etikett, velger du kolonnen som formidler den meste informasjonen om raden (for eksempel et navn).

Standard etiketten vises i tittel området under et bilde i kategorien stripe for en del ark beholder, med navigasjons stri pen øverst, som er definert av standard bildets egenskap. Hvis du for eksempel har en liste over ansatte, kan du flisere ansatt informasjon ved hjelp av bilde-ID-en som standard bilde og ansatt navn som standard etikett. Standard etikett Kol onnen vises alltid under bildet i navigasjonen til en del ark beholder, selv om du ikke eksplisitt velger den i liste felt listen.

Standard bildet vises uten standard etiketten i utformings oppsettet omslag for en del ark beholder. med navigasjonen nederst på flisen.

I et kort oppsett vises standard etiketten i en større skrift i tittel området øverst på hvert kort. Hvis du for eksempel har en liste over ansatte, kan du lage kort med ansatt informasjon ved hjelp av bilde-ID-en som standard bilde og ansatt navn som standard etikett.

Til toppen av siden

Standard bilder

Denne egenskapen angir et bilde som vises som standard i navigasjonen på fane stri pen i en flis rapport, eller tydelig under standard etiketten til venstre for et kort. Et standard bilde bør være visuelt innhold. Eksempler inkluderer en bilde-ID i Ansatte-tabellen, en kunde logo i en kunde tabell eller en land-figur i en geografi tabell.

Obs!:  Bilder kan være kilde res fra URL-adresser til en bilde fil på en webserver eller binære data som er innebygd i arbeids boken. Hvis bildet er basert på en URL-adresse, må du passe på at du også angir kolonnen som en bilde type slik at Power View henter bildet i stedet for å vise URL-adressen som tekst data i rapporten.

Til toppen av siden

Optimalisere for bestemte oppsett

Denne delen beskriver virkningen av å angi egenskaper for tabell virke måte fra Standpoint for et bestemt presentasjons format og egenskaper for dataene. Hvis du prøver å fin justere oppsettet til en matrise, kan du for eksempel bruke denne informasjonen til å forstå hvordan du forbedrer en matrise ved hjelp av egenskaper for tabell virke måte i modellen.

Bilder mangler

Egenskaper du angir i modellen, bestemmer om bilder skal visualiseres i en rapport eller representeres som tekst verdier i rapporten. I følgende eksempel mangler det bilder i rapporten. Plasseringen av et bilde skal vises, vises URL-adressen til bilde filen i stedet. Denne virke måten oppstår fordi tekst i modellen tolkes som tekst i rapporten. Du kan endre denne virke måten ved å angi egenskaper for en kolonne som inneholder en bilde-URL. Egenskapen instruerer Power View om å bruke Kol onne verdien som en URL-adresse i stedet for å vise den som tekst.

Rapportegenskap

Angi at en kolonne inneholder URL-adresser for bilder

 • Kontroller at Data-kategorien er satt til URL-adresse for bilde (foreslått)i > Avansert -fanen > rapporterings egenskaper i PowerPivot -vinduet.

 • Hvis ikke, klikker du rulle gardin pilen for data kategori _GT_ flere kategorier> nett adresse for bilde.

Angi at en kolonne inneholder binære bilder

 • I PowerPivot -vinduet > Avansert -fanen > rapporterings egenskaper section>- tabell.

 • For rad-IDvelger du en kolonne som inneholder unike verdier.

Tabeller mangler én eller flere rader

Noen ganger resulterer standard gruppe oppførsel i et resultat som er motsatt av det du mente. nærmere bestemt vises ikke detalj rader som finnes i modellen, i rapporten. Som standard er Power View-grupper på Kol onnene du legger til i visningen. Hvis du legger til land navn i rapporten, vises hvert land én gang i visningen, selv om den underliggende tabellen kan inneholde tusenvis av rader som inneholder flere forekomster av hvert lands navn. I dette tilfellet gir standard grupperings virke måte det riktige resultatet.

Tenk imidlertid på et annet eksempel der du vil at flere forekomster av en rad skal vises, fordi de underliggende radene inneholder data om forskjellige enheter. I dette eksemplet antar vi at du har to kunder som begge heter Jon Yang. Hvis du bruker standard virke måte for gruppering, vil bare én forekomst av Jon Yang vises i rapporten. I tillegg, fordi bare én forekomst vises i listen, er målets årlige inntekt summen av denne verdien for begge kundene. I denne situasjonen vil standard grupperings virke måte gi feil resultat når kunder som deler samme navn, faktisk er forskjellige personer.

Rapporteksempel med unike verdier

Hvis du vil endre standard grupperings virke måte, angir du rad-ID -en og Behold unike rader -egenskaper. Velg etter navn-kolonnen i Behold unike rader, slik at denne verdien gjentas for en rad, selv om den allerede vises i en annen rad. Når du har endret egenskapene og publisert arbeids boken på nytt, kan du opprette den samme rapporten, bare denne gangen vil du se begge kundene som heter Jon Yang, med den årlige inntekten riktig fordelt til hver av dem.

Rapporteksempel med kombinerte verdier

Matrise oppsett er for overfylt

Når du presenterer en detalj tabell i en matrise, gir standard grupper en summert verdi for hver kolonne. Avhengig av målene kan dette være flere Sammendrag enn du ønsker. Hvis du vil endre denne virke måten, kan du angi rad identifikasjon. Ingen flere egenskaper må angis; Du kan bare angi at rad identifikasjon er tilstrekkelig til å endre grupperingen slik at Sammendrag beregnes for hver rad basert på den unike rad identifikasjonen.

Sammenlign følgende før-og etter-bilder som viser effekten av å angi denne egenskapen for et matrise oppsett.

Før: standard gruppering basert på felt i matrise

Rapportegenskap

Rapportegenskap

Diagram som viser for mange elementer og nivåer på aksen

Diagramrapport som viser detalj data, bør bruke rad-IDen som en akse. Uten en rad-ID er aksen ubestemmelig, noe som resulterer i et oppsett som passer best for å bli fornuftig. Hvis du vil endre denne virke måten, kan du angi rad identifikasjon. Ingen flere egenskaper må angis; Du kan bare angi at rad identifikasjon er tilstrekkelig til å endre grupperingen slik at Sammendrag beregnes for hver rad basert på den unike rad identifikasjonen.

Sammenlign følgende før-og etter-bilder som viser effekten av å angi denne egenskapen for et diagramoppsett. Den er den samme rapporten, med identiske felt og presentasjon. Den eneste forskjellen er det nederste bildet som viser en rapport etter at rad-ID ble angitt i elementer-tabellen.

Rapportegenskap

Rapportegenskap

Til toppen av siden

Neste trinn

Når du har evaluert tabellene i modellen og angitt egenskaper for tabell virke måte på de som inneholder detalj rader som alltid skal vises som individuelle elementer, kan du optimalisere modellen ytterligere gjennom flere egenskaper eller innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om Power View, kan du se opplæring: optimalisere data modellen for Power View-rapportering.

Obs!:  Opphavsrett for video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Populasjons data med unData (data.un.org) på Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogrammer for olympiske idretter fra Thadius856 og Parutakupiu, distribuert i henhold til lisensen for Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Til toppen av siden

Se også

Egenskaper for PowerPivot-rapportering for Power View

PowerPivot: kraftig data analyse og data modellering i Excel

Opplæring: Analyse av data i en pivottabell ved hjelp av en datamodell i Excel 2013

Power View-og PowerPivot-videoer

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×