Angi egenskaper for tabellvirkemåte for Power View-rapporter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du bruker Power View, kan du angi egenskaper for hvordan tabellen skal fremstå, slik at grupperingsvirkemåten for detaljrader endres og på den måten sikrer en bedre standardplassering av identifiserende informasjon (for eksempel navn, foto-IDer eller logobilder) i delarkbeholdere, kort og diagrammer.

Obs!: Du må angi radidentifikator før du kan angi andre egenskaper.

 1. Åpne Power Pivot. Se Starte Power Pivot in Microsoft Excel 2013-tillegget for mer informasjon.

 2. Klikk tabellfanen nederst i vinduet for å velge tabellen som du skal konfigurere egenskaper for.

 3. Klikk Avansert > Tabellvirkemåte.

 4. Velg en kolonne i tabellen som bare inneholder unike verdier og ingen tomme verdier, under Radidentifikator. Det å angi en rad-ID er det første trinnet for å angi andre egenskaper.

 5. Velg kolonner som skal behandles som unike, under Behold unike rader, selv om de er duplikater (for eksempel for- og etternavn til ansatte i tilfeller hvor det er to eller flere ansatte med samme navn).

 6. Kolonnen Standardetikett inneholder et visningsnavn som representerer raddata (for eksempel ansattnavn i en ansattpost).

  I enkelte Power View-visualiseringer, som for eksempel kort, vises standardetiketten i en større skrifttype. Hvis du også har angitt et standardbilde, vises standardetiketten under standardbildet på fanene i en delarkbeholder.

 7. Velg en kolonne som inneholder et bilde som representerer raddataene (for eksempel en foto-ID i en ansattpost), under Standardbilde.

I denne artikkelen

Hvorfor angi egenskaper for hvordan tabellen skal fremstå?

Standardfelt

Radidentifikator-egenskapen

Behold unike rader-egenskapen

Standardetiketter

Standardbilder

Optimalisering for bestemte oppsett

Bilder mangler

Angi at en kolonne inneholder nettadresser for bilder

Angi at en kolonne inneholder binære bilder

En eller flere rader mangler i tabeller

Matriseoppsettet er overfylt

Diagram viser for mange elementer og nivåer på aksen

Neste trinn

Se også

Hvorfor angi egenskaper for hvordan tabellen skal fremstå?

Power View grupperer automatisk elementer basert på feltene og presentasjonsformatet du bruker. I de fleste tilfeller genererer standardgrupperingen et optimalt resultat. For noen tabeller, primært tabeller som inneholder detaljdata, kan det imidlertid skje at standardgrupperingen grupperer rader som ikke skal grupperes (for eksempel ansatt- eller kundeposter som skal oppføres for seg, spesielt når to eller flere personer har samme for- og etternavn). For slike tabeller kan du angi egenskaper som gjør at rader oppføres for seg i stedet for å grupperes sammen.

Obs!: Ikke endre standardvirkemåten for tabeller som fungerer som oppslagstabeller (for eksempel en datotabell, produktkategoritabell eller avdelingstabell med relativt få rader og kolonner), eller sammendragstabeller som inneholder rader som bare er interessante når de er oppsummert (for eksempel folketellingsdata som sammenfattes etter kjønn, alder eller geografi). Standardgrupperingen gir det beste resultatet for oppslags- og sammendragstabeller.

Til toppen av siden

Standardfelt

Du kan angi hvilke felt som legges til automatisk i Power View hvis noen klikker tabellnavnet i Power View-feltlisten. En tabell kan ha mange felt, men noen av dem brukes sannsynligvis mer enn andre.

 1. Gå til fanen Avansert > Standard feltsett i Power Pivot-vinduet.

 2. Merk et felt i Felt i tabellen, og klikk Legg til.

 3. Det flyttes til Standardfelt, i rekkefølge.

 4. Når du har alle feltene du vil bruke, kan du endre rekkefølgen de vises i. Mer et felt, og klikk Flytt opp eller Flytt ned.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Radidentifikator-egenskapen

I tabellen spesifiserer radidentifikatoren en enkelt kolonne som bare inneholder unike verdier og ingen tomme verdier. Radidentifikatoren blir brukt til å endre gruppering slik at en gruppe ikke er basert på sammensettingen av felt i en rad, men i stedet på en fast kolonne som alltid blir brukt til unik identifisering av en rad, uavhengig om feltene blir brukt i et spesielt rapportoppsett.

Angivelse av denne egenskapen endrer standardgrupperingsvirkemåten fra dynamisk gruppering basert på kolonnene som finnes i visningen, til en fast grupperingsvirkemåte som oppsummerer basert på radidentifikatoren. Endring av standard grupperingsvirkemåte er relevant for rapportoppsett, slik som en matrise, som ellers ville bli gruppert (eller vise delsummer) for alle kolonnene i raden.

Når du angir en radidentifikator, aktiveres følgende ekstra egenskaper: Behold unike rader, Standardetikett og Standardbilde, som alle virker inn på hvordan feltet fremstår i Power View.

Du kan også bruke Radidentifikator alene, som en frittstående egenskap, for å aktivere følgende:

 • Bruk av binære bilder i en rapport. Ved å fjerne tvetydigheter rundt unikhet i rader, kan Power View fastsette hvordan standardbilder og standardetiketter skal tilordnes en gitt rad.

 • Fjern uønskede delsummer fra en matriserapport. Standardgruppering på feltnivå oppretter en delsum for hvert av feltene. Du kan angi en radidentifikator hvis du bare vil ha en enkelt delsum som blir beregnet på radnivå.

Du kan ikke angi en radidentifikator for tabeller som er merket som datotabeller. For datotabeller blir radidentifikatoren angitt når du merker tabellen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dialogboksen Merk som datotabell.

Til toppen av siden

Behold unike rader-egenskapen

Med denne egenskapen kan du angi hvilke kolonner som skal vise identitetsinformasjon (for eksempel ansattnavn eller produktkode) på en måte som skiller én rad fra en annen. I tilfeller der rader synes å være identiske (som to kunder med samme navn), blir kolonnene som du angir for denne egenskapen gjentatt i rapporttabellen.

Avhengig av hvilke kolonner du legger til i en rapport, kan du finne rader som blir behandlet som identiske rader fordi verdiene i hver av radene syne å være de samme (for eksempel to kunder som heter Jon Yang). Dette kan forekomme fordi andre kolonner som differensierer (som mellomnavn, adresse eller fødselsdato) ikke er med i rapportvisningen. Standardfremgangsmåten i et slikt tilfelle er å slå sammen de identiske radene til én enkelt rad og oppsummere eventuelle beregnede verdier i ett samlet resultat fra de sammenslåtte radene.

Når du angir egenskapen Keep Unique Rows, kan du oppgi én eller flere kolonner som alltid skal gjentas, selv om det er duplikate forekomster, hver gang du legger den kolonnen til i rapportvisningen. Beregnede verdier som er tilknyttet raden blir nå fordelt basert på hver enkelt rad i stedet for å sammenfattes i én enkelt rad.

Obs!: Ettersom kolonnene som sluttbrukeren velger, kan påvirke grupperingen slik at filterkonteksten for uttrykksberegninger endres, må modellutformere sørge for å opprette mål som returnerer riktige resultater.

Til toppen av siden

Standardetiketter

Denne egenskapen angir en etikett som vises tydelig på et kort eller i et diagram, eller sammen med standardbildet i navigasjonsstripen for en delarkrapport. Når standardetiketten blir benyttet med et standardbilde, vises den under bildet. Når du velger en standardetikett, velger du kolonnen som viser mest informasjon om raden (for eksempel et navn).

I fanestripeoppsettet for en delarkbeholder, med navigeringsstripen langs den øverste kanten, vises standardetiketten i tittelområdet under et bilde, slik det er definert i egenskaper for standardbilde. Hvis du for eksempel har en liste over ansatte, vil du kanskje kategorisere ansattinformasjon ved å bruke deres foto-ID som standardbilde og ansattnavn som standardetikett. Standardetikettkolonnen vises alltid under bildet i fanestripenavigasjonen til en delarkbeholder, selv om du ikke eksplisitt velger det i rapportfeltlisten.

I forsideflytoppsettet til en delarkbeholder, med navigeringen langs bunnen av delarkene, vises standardbildet uten standardetiketten.

I et kortoppsett vises standardetiketten i en større skrifttype i tittelområdet øverst på hvert kort. Hvis du for eksempel har en liste over ansatte, kan du lage kort med ansattinformasjon ved å bruke ansattes foto-ID som standardbilde og ansattes navn som standardetikett.

Til toppen av siden

Standardbilder

Denne egenskapen angir et bilde som vises som standard i fanestripenavigasjonen for en delarkrapport, eller tydelig under standardetiketten til venstre for et kort. Et standardbilde bør ha et visuelt innhold. Eksempler omfatter en foto-ID i tabellen over ansatte, en kundelogo i en kundetabell eller formen av et land i en geografisk tabell.

Obs!: Bilder kan ha sin opprinnelse fra nettadresser til en bildefil på en nettserver, eller som binære data som er innebygd i arbeidsboken. Hvis bildet er basert på en nettadresse, må du passe på også å angi kolonnen som en bildetype slik at Power View henter inn bildet og ikke viser nettadressen som tekstdata i rapporten.

Til toppen av siden

Optimalisering for bestemte oppsett

Dette avsnittet beskriver effekten av å angi egenskaper for hvordan tabellen skal fremstå med utgangspunkt i et bestemt presentasjonsformat og egenskapene til dataene. Hvis du for eksempel prøver å finjustere utformingen av en matriserapport, kan du benytte denne informasjonen til å forstå hvordan du kan forbedre en matrisepresentasjon ved hjelp av egenskaper for hvordan tabellen skal fremstå i modellen.

Bilder mangler

Egenskaper som du angir i modellen avgjør om bildene blir visualisert i en rapport, eller blir presentert som tekstverdier. I de følgende eksemplene mangler det bilder fra rapporten. Der hvor det skulle være et bilde, vises i stedet URL-plasseringen til bildefilen. Denne fremstillingen forekommer fordi teksten i modellen blir tolket som tekst i rapporten. Du kan endre denne virkemåten ved å angi egenskaper i en kolonne som inneholder en nettadresse for et bilde. Egenskapen angir at Power View skal bruke kolonneverdien som en nettadresse i stedet for å vise den som tekst.

Rapportegenskap

Angi at en kolonne inneholder nettadresser for bilder

 • Gå til fanen Avansert > inndelingen Rapporteringsegenskaper > PowerPivot-vinduet, og kontroller at Datakategori er satt til URL-adresse for bilde (foreslått).

 • Hvis ikke, klikk pilen for rullegardinlisten for Datakategori > Flere kategorier> URL-adresse for bilde.

Angi at en kolonne inneholder binære bilder

 • Gå til Tabellvirkemåte > fanen Avansert > inndelingen Rapporteringsegenskaper > PowerPivot-vinduet.

 • Vel en kolonne som inneholder unike verdier for Radidentifikator.

En eller flere rader mangler i tabeller

Noen ganger fører standard grupperingsvirkemåte til et resultat som er det motsatte av det du hadde til hensikt: Detaljrader som finnes i modellen, vises ikke i rapporten. Som standard grupperer Power View kolonnene som du legger til i visningen. Hvis du legger til Navn på land i rapporten, vil hvert land forekomme én gang i visningen, selv om den underliggende tabellen kanskje inneholder tusenvis av rader som omfatter mange forekomster av navn på land. I dette tilfellet genererer grupperingsvirkemåten et riktig resultat.

Imidlertid på en annen eksemplet der du vil kanskje flere forekomster av en rad som skal vises, fordi faktisk de underliggende radene inneholder data om ulike enheter. Antar at du har to kunder begge navngitte \\\Jon Yangi dette eksemplet. Bruker standard virkemåte for gruppering, vises bare én forekomst av \\\Jon Yang i rapporten. I tillegg fordi bare én forekomst vises i listen, er målet Årlig inntekt summen av verdien for begge kunder. I dette tilfellet hvor kunder som har samme navn er egentlig forskjellige personer, produserer standard gruppering virkemåten feil resultat.

Rapporteksempel med unike verdier

Hvis du vil endre standard virkemåte for gruppering, kan du angi egenskaper for Radidentifikator og Behold unike rader. Behold unike rader, velg i kolonnen etternavn slik at denne verdien gjentas for en rad, selv om det allerede vises i en annen rad. Når du endrer egenskapene og publisere arbeidsboken på nytt, kan du opprette samme rapport, men denne gangen vises begge kunder kalt \\\Jon Yang, med Årlig inntekt som skal tildeles hver av.

Rapporteksempel med kombinerte verdier

Matriseoppsettet er overfylt

Når du viser en detaljtabell i en matrise, gir standardgrupperingen en oppsummert verdi for hver kolonne. Avhengig av dine målsetninger, kan dette bli flere oppsummeringer enn du vil ha. Hvis du vil endre denne virkemåten, kan du angi Radidentifikator. Det er ikke nødvendig å angi flere egenskaper. Det holder å angi en radidentifikator for å forandre grupperingen slik at oppsummeringene blir beregnet for hver rad basert på dens unike radidentifikator.

Sammenlign følgende før- og etter-bilder som viser effekten av å angi denne egenskapen for et matriseoppsett.

Før: Standardgruppering basert på felt i en matrise

Rapportegenskap
Etter: Gruppering med radidentifikator

Rapportegenskap

Diagram viser for mange elementer og nivåer på aksen

Diagramrapporter som viser detaljdata, bør bruke radidentifikatoren som en akse. Uten en radidentifikator er aksen ubestemt, og fører til et vilkårlig oppsett som kanskje ikke gir noen mening. Hvis du vil endre denne virkemåten, kan du angi Radidentifikator. Det er ikke nødvendig å angi flere egenskaper. Det holder å angi en radidentifikator for å forandre grupperingen slik at oppsummeringene blir beregnet for hver rad basert på dens unike radidentifikator.

Sammenlign følgende før- og etter-bilder som viser effekten av å angi denne egenskapen for et diagramoppsett. Det er den samme rapporten med identiske felt og visning. Den eneste forskjellen er at det nedre bildet viser en rapport etter at Radidentifikator ble angitt i elementtabellen.

Rapportegenskap
Før: Standardgruppering basert på felt i et diagram

Rapportegenskap

Etter: Gruppering med radidentifikator (radidentifikator blir aksen)

Til toppen av siden

Neste trinn

Når du har evaluert tabellene i modellen og angitt egenskaper for hvordan tabellen skal fremstå for de som inneholder detaljrader som alltid bør vises som individuelle elementer, kan du i tillegg optimalisere modellen via flere egenskaper eller innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om Power View, kan du se Opplæring: Optimalisere datamodellen for Power View-rapportering.

Obs!: Opphavsrett for video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata fra UNData (data.un.org) på Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogrammer for olympiske idretter fra Thadius856 og Parutakupiu, distribuert i henhold til lisensen for Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Til toppen av siden

Se også

Egenskaper for PowerPivot-rapportering for Power View

PowerPivot: kraftig dataanalyse og datamodellering i Excel

Opplæring: Analyse av data i en pivottabell ved hjelp av en datamodell i Excel 2013

Videoer for Power View og PowerPivot

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×