Aggregeringer i Power Pivot

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Aggregeringer er en måte å skjule, summere eller gruppere data. Når du begynner med rådata fra tabeller eller andre datakilder, er ofte dataene flat, noe som betyr at det er mange detaljer, men det ikke er organisert eller gruppert på noen måte. Denne uoverensstemmelsen i sammendrag eller struktur kan gjøre det vanskelig å se mønstre i dataene. Det er en viktig del av datamodellering å definere aggregasjoner som forenkler, abstrakt eller summere mønstre i svaret på et bestemt business spørsmål.

De vanligste aggregeringer, for eksempel de som bruker gjennomsnitt, Antall, DISTINCTCOUNT, Maks, MINeller Summer kan opprettes i et mål automatisk ved hjelp av Autosummer. Andre typer aggregeringer, for eksempel AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSeller SUMXreturnerer en tabell, og krever en formel som er opprettet ved hjelp av Data Analysis Expressions (DAX).

Forstå aggregeringer i Power Pivot

Velge grupper for aggregasjon

Når du aggregerer data, grupperer du dataene etter attributter som produkt, pris, område eller dato. Deretter angir du en formel som fungerer på alle dataene i gruppen. Når du for eksempel oppretter en total for et år, oppretter du en aggregering. Hvis du deretter angir forholdet mellom dette året og det foregående året og viser dette som prosentdeler, er dette en annen aggregeringstype.

Beslutningen om hvordan dataene skal grupperes, avhenger av forretningsspørsmålet. Aggregeringer kan for eksempel gi svar på følgende spørsmål:

Teller   Hvor mange transaksjoner ble utført på en måned?

Gjennomsnitt    Hva var middelverdi salg i denne måneden, etter selger?

Minimums- og maksimumsverdier    Hvilke Salgsdistrikter topper fem listen over solgte enheter?

Hvis du vil opprette en beregning som svarer på disse spørsmålene, må du ha detaljerte data som inneholder tallene som skal telles eller summeres, og disse numeriske dataene må på en eller annen måte være relatert til gruppene du organiserer resultatene i.

Hvis dataene ikke inneholder verdier som du kan bruke for gruppering, for eksempel en produktkategori eller navnet på et geografisk område der butikken er plassert, vil du kanskje introdusere grupper til dataene ved å legge til kategorier. Når du bygger gruppene i Excel, må du manuelt skriver du inn eller velger du gruppene du vil bruke blant kolonnene i regnearket. Imidlertid i et tilhørende system lagres hierarkier for eksempel kategorier for produkter ofte i en annen tabell enn faktumet eller verdi-tabell. Vanligvis er kategoritabellen koblet til dataene fakultet av noe slag-tasten. Tenk deg at du finner at dataene inneholder produkt-IDer, men ikke navnene på produktene eller deres kategorier. Hvis du vil legge til kategorien i en flat Excel-regneark, må du vil kopiere i kolonnen som inneholdt kategorinavnene. Med Power Pivot, kan du importere produkt kategori-tabellen i datamodellen, opprette en relasjon mellom tabellen med datatypen tall og produktet kategori-listen og deretter bruke kategoriene for å gruppedata. For mer informasjon, kan du se opprette en relasjon mellom tabeller.

Velge en funksjon for aggregering

Når du har identifisert og lagt til grupperingene som skal brukes, må du bestemme hvilke matematiske funksjoner som skal brukes i aggregeringen. Ordet aggregering brukes ofte som et synonym for matematikk- eller statistikkoperasjonene som brukes i aggregeringer, for eksempel summer, gjennomsnitt, minimum eller antall. I Power Pivot kan du imidlertid opprette egendefinerte formler for aggregasjon i tillegg til standardaggregasjonene som finnes både i Power Pivot og Excel.

Med utgangspunkt i samme sett med verdier og grupperinger som ble brukt i de foregående eksemplene, kan du for eksempel opprette egendefinerte aggregasjoner som svarer på følgende spørsmål:

Filtrert teller   Hvor mange transaksjoner ble utført på en måned, bortsett fra i vedlikeholdsperioden for av månedsslutt?

Forhold som bruker gjennomsnitt over tid    Hva var prosent vekst eller -nedgangen sammenlignet med samme periode i fjor?

Grupperte minimums- og verdier    Hvilke Salgsdistrikter rangeres øverst for hver produktkategori eller for hver salgskampanje?

Legge til aggregasjoner i formler og pivottabeller

Når du har en gjort deg opp en mening om hvordan dataene bør grupperes for å være betydningsfulle, og hvilke verdier du vil arbeide med, kan du velge om du vil bygge en pivottabell eller lage beregninger i en tabell. Power Pivot utvider og forbedrer de opprinnelige egenskapene i Excel slik at det er mulig å opprette aggregeringer, for eksempel summer, antall eller gjennomsnitt. I Power Pivot kan du opprette tilpassede aggregeringer i Power Pivot-vinduet eller i Excel-pivottabellområdet.

  • Du kan opprette aggregeringer som tar hensyn til gjeldende rad konteksten for å hente relaterte rader fra en annen tabell, og deretter summere, telle eller beregne gjennomsnitt for disse verdiene i de relaterte radene i en beregnet kolonne.

  • Du kan opprette dynamiske aggregasjoner som bruker både filtre som er definert i formelen og filtre som er pålagt ved utformingen av pivottabellen og utvalget av slicere, kolonneoverskrifter og radoverskrifter i et mål. Du kan opprette mål ved hjelp av standard aggregeringer i Power Pivot ved hjelp av Autosummer eller opprette en formel. Du kan også opprette implisitte mål ved hjelp av standard aggregeringer i en pivottabell i Excel.

Legge til grupperinger i en pivottabell

Når du utformer en pivottabell, drar du felt som representerer grupperinger, kategorier eller hierarkier, til kolonne- og radområdene i pivottabellen for å gruppere dataene. Deretter drar du felt som inneholder tallverdier, til verdiområdet, slik at det er mulig å telle, summere eller beregne et gjennomsnitt av verdiene.

Hvis du legger til kategorier i en pivottabell, men kategoridataene ikke er relatert til faktum dataene, kan du få en feil eller spesielle resultater. Vanligvis vil Power Pivot prøve å løse problemet, ved å oppdage og foreslå relasjoner automatisk. For mer informasjon, kan du se arbeide med relasjoner i pivottabeller.

Du kan også dra felt til slicere for å velge bestemte grupper med data for visning. Slicere gjør det mulig å gruppere, sortere og filtrere resultatene i en pivottabell interaktivt.

Arbeide med grupperinger i en formel

Du kan også bruke grupperinger og kategorier til å aggregere data som lagres i tabeller, ved å opprette relasjoner mellom tabeller og deretter opprette formler som bruker disse relasjonene til å slå opp relaterte verdier.

Hvis du vil opprette en formel som grupperer verdier etter kategori, bør du med andre ord først bruke en relasjon til å koble tabellen som inneholder detaljdataene, til tabellene som inneholder kategoriene, og deretter bygge formelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter formler som bruker oppslag, kan du se Oppslag i PowerPivot-formler.

Bruke filtre i aggregasjoner

En ny funksjon i Power Pivot er muligheten til å bruke filtre for kolonner og tabeller med data, ikke bare i brukergrensesnittet og i en pivottabell eller et diagram, men også i helt formlene du bruker til å beregne aggregeringer. Filtre kan brukes i formler i beregnede kolonner og i s.

Eksempelvis kan du i de nye DAX-aggregeringsfunksjonene angi en hel tabell som argument i stedet for å angi verdier det skal beregnes sum eller antall for. Hvis det ikke er brukt filtre i tabellen, fungerer aggregeringsfunksjonen på alle verdiene i den angitte kolonnen i tabellen. I DAX kan du imidlertid opprette et dynamisk eller statisk filter i tabellen slik at aggregeringen brukes på et annet delsett med data, avhengig av filterbetingelsen og den gjeldende konteksten.

Ved å kombinere betingelser og filtre i formler kan du opprette aggregeringer som endrer seg på grunnlag av verdiene som angis i formlene, eller avhengig av hvilke radoverskrifter eller kolonneoverskrifter som er valgt i en pivottabell.

For mer informasjon, kan du se Filtrere Data i formler.

Sammenligne Excel-aggregeringsfunksjoner med DAX-aggregeringsfunksjoner

Tabellen nedenfor viser enkelte standard aggregeringsfunksjoner som utføres i Excel, og som angir koblinger til implementeringen av disse funksjonene i Power Pivot. DAX-versjonen av disse funksjonene fungerer stort sett på samme måte som Excel-versjonen, med enkelte mindre forskjeller i syntaks og håndtering av enkelte datatyper.

Standard aggregeringsfunksjoner

Funksjon

Bruk

GJENNOMSNITT

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle tallene i en kolonne.

GJENNOMSNITTA

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle verdiene i en kolonne. Behandler tekst og ikke-numeriske verdier.

ANTALL

Teller antall numeriske verdier i en kolonne.

ANTALLA

Teller antall verdier i en kolonne som ikke er tomme.

MAKS

Returnerer den største tallverdien i en kolonne.

MAXX

Returnerer den største verdien fra et sett med uttrykk som evalueres i en tabell.

MIN

Returnerer den minste tallverdien i en kolonne.

MINX

Returnerer den minste verdien fra et sett med uttrykk som evalueres i en tabell.

SUMMER

Legger sammen alle tallene i en kolonne.

DAX-aggregeringsfunksjoner

DAX inneholder aggregeringsfunksjoner som gjør det mulig å angi en tabell aggregeringen skal utføres for. Det vil si at du i stedet for bare å legge til eller beregne gjennomsnitt av verdier i en kolonne kan bruke disse funksjonene til å opprette et uttrykk som dynamisk definerer dataene som skal aggregeres.

Tabellen nedenfor viser aggregeringsfunksjonene som er tilgjengelige i DAX:

Funksjon

Bruk

AVERAGEX

Beregner gjennomsnittet av et sett med uttrykk som evalueres i en tabell.

COUNTAX

Teller et sett med uttrykk som evalueres i en tabell.

TELLBLANKE

Teller antall tomme verdier i en kolonne.

COUNTX

Teller det totale antallet rader i en tabell.

COUNTROWS

Teller antall rader som returneres fra en nestet tabellfunksjon, for eksempel en filterfunksjon.

SUMX

Returnerer summen av et sett med uttrykk som evalueres i en tabell.

Forskjeller mellom DAX- og Excel-aggregeringsfunksjoner

Selv om disse funksjonene har samme navn som papirformat Excel, kan de bruke Analysemotoren i minnet for Power Pivot og har blitt skrevet på nytt for å arbeide med tabeller og kolonner. Du kan ikke bruke en DAX-formel i en Excel-arbeidsbok, og omvendt. De kan bare brukes i vinduet Power Pivot og pivottabeller som er basert på Power Pivot data. Selv om funksjonene har identiske navn, kan også virkemåten være litt annerledes. For mer informasjon, kan du se emnene enkeltfunksjon referanse.

Måten kolonner evalueres på i en aggregering er også forskjellig fra måten Excel håndterer aggregeringer på. Et eksempel kan kanskje være til hjelp.

La oss si at du vil summere verdiene i Amount-kolonnen i Sales-tabellen. Du oppretter derfor følgende formel:

=SUM('Sales'[Amount])

Funksjonen får verdiene fra en enkeltkolonne ufiltrert i enkleste fall, og resultatet er den samme som i Excel, som alltid bare legger sammen verdiene i kolonnen beløp. Imidlertid i Power Pivot tolkes formelen som "Hent verdien i beløpet for hver rad i Sales-tabellen, og deretter legge sammen de individuelle verdiene. Power Pivot evaluerer hver rad der aggregasjonen utføres beregner én skalarverdi for hver rad, og utfører deretter en aggregering på disse verdiene. Resultatet av en formel kan derfor være ulike Hvis filtre er brukt i en tabell, eller hvis verdiene beregnes basert på andre aggregasjoner som kan filtreres. For mer informasjon, kan du se kontekst i DAX-formler.

Funksjoner for tidsintelligens i DAX

I tillegg til tabell-aggregeringsfunksjoner som er beskrevet i forrige del, DAX har aggregeringsfunksjoner som fungerer med datoer og klokkeslett du angir, for å gi innebygde tidsintelligens. Disse funksjonene bruk av dataområder til å få relaterte verdier og aggregere verdiene. Du kan også sammenligne verdier over datointervall.

Tabellen nedenfor viser tidsintelligensfunksjonene som kan brukes til aggregering.

Funksjon

Bruk

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Beregner en verdi ved kalenderslutt i den angitte perioden.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Beregner en verdi ved kalenderslutt i perioden før den angitte perioden.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Beregner en verdi for intervallet som starter på første dag i perioden, og slutter på den siste datoen i den angitte datokolonnen.

De andre funksjonene i delen for tidsintelligens-funksjonen (Tidsintelligensfunksjonene) er funksjoner som kan brukes til å hente datoer eller egendefinerte områder skal bruke i aggregering. Du kan for eksempel bruke DATESINPERIOD-funksjonen til å returnere et bestemt datoområde, og bruke denne sett med datoer som et argument til en annen funksjon til å beregne en egendefinert aggregering for bare de datoene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×