Web-kompatibilitet for: spørringsfeil

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen gir en oversikt over spørringsfeil som kan oppstå når du kjører kompatibilitetskontrollen, og gir informasjon om hvordan du kan rette feilene.

Hvis du vil ha generell informasjon om Kompatibilitetskontroll feil, kan du se artikkelen webkompatibilitet Kontroller generelle feil.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Feiltekst    Spørringen er ikke kompatibel med weben.

Hva betyr det?    Du må kontrollere om det er webkompatibilitetsproblemer i spørringen.

Gjør følgende    Du kan gjenopprette spørringen ved hjelp av spørringsutformeren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Spørringsutforming til å opprette en webspørring, kan du se Innføring i spørringer.

Til toppen av siden

ACCWeb102014

Feiltekst    SQL-koden er ikke kompatibel med weben.

Hva betyr det?    Det kan være mange grunner til at du vil få denne feilen. Du kan være du gjør ett av følgende:

 • Refererer til webobjekter som ikke er webkompatible.

 • Refererer til uttrykk som ikke er webkompatible.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter uttrykk, kan du se lage uttrykk.

Gjør følgende     Vurder å bruke spørringsutformingen web du oppretter spørringer som er kompatible web. Hvis du vil ha mer informasjon om utforming av spørringer for nettet, kan du se Innføring i spørringer.

Til toppen av siden

ACCWeb103013

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi resultatene av spørringen inneholder flere felt med samme navn.

Hva betyr det?    Flere felt har samme navn.

Hva må du gjøre?    Kontroller om det finnes like feltnavn, og endre dem til unike feltnavn.

Til toppen av siden

ACCWeb103079

Feiltekst    Ikke samsvar mellom typer i uttrykk.

Hva betyr det?    Typene i sammenføyningen er inkompatible, eller felttypene som sammenlignes, er inkompatible. Du kan for eksempel ikke sammenligne eller sammenføye tekst og tall.

Hva må du gjøre?    Kontroller at sidene i sammenføyningene er kompatible. Du føyer for eksempel teksttype sammen med teksttype og talltype sammen med talltype. Hvis du ikke utfører en sammenføyning, kontrollerer du om du sammenligner inkompatible felttyper.

Til toppen av siden

ACCWeb103900

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben.

Hva betyr det?    Access kan ikke publisere spørringen fordi den bruker en spørringstype som ikke støttes, et uttrykk som ikke støttes, vilkår som ikke støttes, eller andre funksjoner som ikke støttes på weben.

Hva må du gjøre?    Bruk Spørringsutforming i Access til å utforme spørringen på nytt.

Til toppen av siden

ACCWeb103901

Feiltekst    Definisjonen for spørringen er ugyldig, og spørringsobjektet kan ikke opprettes.

Hva betyr det?    Serveren kunne ikke analysere spørringen på grunn av en uventet feil i spørringsdefinisjonen.

Hva må du gjøre?    Utform spørringen på nytt i Spørringsutforming i Access.

Til toppen av siden

ACCWeb103902

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den bruker en spørringstype som ikke støttes, et uttrykk som ikke støttes, vilkår som ikke støttes, eller andre funksjoner som ikke støttes på weben.

Hva betyr det?    Spørringen inneholder uttrykk som ikke er kompatible med weben. Denne feilen kan oppstå på grunn av en serverbegrensning eller når et uttrykk ikke kan flytte til serveren.

Gjør følgende    Fjerne uttrykk som ikke er kompatible web. Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk er gyldige om spørringer kan du se lage uttrykk.

Til toppen av siden

ACCWeb103903

Feiltekst    Definisjonen for spørringen er ugyldig, og spørringsobjektet kan ikke opprettes.

Hva betyr det?    En av attributtverdiene er ikke kompatibel med weben.

Hva må du gjøre?    Kontroller at følgende betingelser er angitt på riktig måte:

 • Navneattributtet må ikke inneholde følgende:

Likhetstegn på begynnelsen

=

Punktum

.

Utropstegn

!

Hakeparenteser

[]

Innledende mellomrom

Tegn som ikke kan skrives ut

Eksempel: <ENTER>eller <TAB>

Følgende symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Navneattributtet er mellom ett og 64 tegn langt.

 • Tekstattributtet: en streng på opptil 1 024 tegn.

Til toppen av siden

ACCWeb103904

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den inneholder en delspørring.

Hva betyr det?    Spørringen inneholder en delspørring. Delspørringer støttes ikke på serveren.

Hva må du gjøre?    Endre spørringen slik at den ikke inneholder en delspørring.

Til toppen av siden

ACCWeb103905

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den er avhengig av en annen spørring som ikke er webkompatibel.

Hva betyr det?    Spørringen har en nestet spørring som inndata som ikke kan representeres på serveren, eller den inneholder en inndatakilde som ikke ble funnet.

Gjør følgende   

 • Kontroller at den nestede spørringen er gyldig.

 • Bruk Spørringsutforming i Access til å opprette en gyldig nestet spørring.

 • Kontroller at kildetabellen eller -spørringen som er inndata, finnes i databasen.

Til toppen av siden

ACCWeb103906

Feiltekst    Definisjonen for spørringen er ugyldig, og spørringsobjektet kan ikke opprettes.

Hva betyr det?    Finner ikke kildetabellen eller -spørringen for valgte kolonner eller ordne etter-kolonner.

Hva må du gjøre?    Kontroller at inndatatabellen eller -spørringen for kolonnen finnes i Access-databasen.

Til toppen av siden

ACCWeb103907

Feiltekst     Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den ikke inneholder felt i resultatene.

Hva betyr det?    Ingen kolonner er valgt i spørringen.

Hva må du gjøre?    Velg eller angi minst én utdatakolonne i spørringen.

Til toppen av siden

ACCWeb103908

Feiltekst     Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi det vises for mange felt i resultatene.

Hva betyr det?     Spørringskilden har for mange kolonner.

Hva må du gjøre?     Dette kan være vanskelig å løse, og du må kanskje undersøke kildetabellene. En tabell kan ikke ha mer enn:

 • JET_ccolFixedMost fixed-kolonner.

 • JET_ccolVarMost variable-length-kolonner.

 • JET_ccolTaggedMost tagged-kolonner.

Til toppen av siden

ACCWeb103916

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den er avhengig av en ORDER BY-setningsdel som ikke støttes på weben.

Hva betyr det?    Det finnes en eller flere av følgende tilstander:

 • Navnet på et ORDER BY-element er ugyldig.

 • Navnet på kildetabellen er ugyldig.

 • Det er valgt et annet alternativ enn stigende eller synkende for sorteringsrekkefølgen.

 • Uttrykket er ugyldig.

Hva må du gjøre?    Kontroller at følgende betingelser er angitt på riktig måte:

 • Navneattributtet må ikke inneholde følgende:

Likhetstegn på begynnelsen

=

Punktum

.

Utropstegn

!

Hakeparenteser

[]

Innledende mellomrom

Tegn som ikke kan skrives ut

Eksempel: <ENTER>eller <TAB>

Følgende symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Navneattributtet er mellom ett og 64 tegn langt.

 • Uttrykket er et gyldig uttrykk.

Til toppen av siden

ACCWeb103918

Feiltekst     Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den angir en JOIN-type som ikke støttes på weben.

Hva betyr det?    Serveren støtter ikke spørringer som har flere sammenføyninger mellom to tabeller (flerfelts sammenføyninger).

Hva må du gjøre?    Kontroller at sammenføyningene bruker bare ett felt per tabell.

Til toppen av siden

ACCWeb103926

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den ikke angir tabellen for SELECT FROM.

Hva betyr det?     Spørringen har ingen inndatatabeller (mangler FROM-setningsdelen).

Hva må du gjøre?    Kontroller at det er angitt en inndatakolonne for spørringen.

Til toppen av siden

ACCWeb103927

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi resultatene av spørringen inneholder flere felt med samme navn.

Hva betyr det?    Du har angitt samme navn for flere felt.

Hva må du gjøre?    Kontroller om det finnes like feltnavn, og endre dem til unike feltnavn.

Til toppen av siden

ACCWeb103928

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi noen av parameterne ikke kan konverteres til bruk på weben.

Hva betyr det?    Parameternavnet eller -typen er ikke gyldig.

Hva må du gjøre?    Kontroller at parameternavnet og -typen er gyldig.

 • Navneattributtet kan ikke inneholde:

Likhetstegn på begynnelsen

=

Punktum

.

Utropstegn

!

Hakeparenteser

[]

Innledende mellomrom

Tegn som ikke kan skrives ut

Eksempel: <ENTER>eller <TAB>

Følgende symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Navneattributtet er mellom ett og 64 tegn langt.

Følgende typer er gyldige:

Tekst (opptil 255 tegn)

Tall

Boolsk

Dato/klokkeslett

Valuta

Til toppen av siden

ACCWeb103930

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi noen av parameterne vises som resultatfelt eller brukes i ORDER BY-setninger.

Hva betyr det?    Spørringen har en parameter som beregnes som en skalar, eller brukes i en ORDER BY-setning.

Dette kan skje hvis en parameter brukes enten som en beregnet kolonne (eksempel: select param1 from Table1), eller som ORDER BY (eksempel: select * from table 1 and order by field1= param).

Hva må du gjøre?    Unngå å bruke parametere som er beregnet kolonne eller ordne etter-kolonne.

Til toppen av siden

ACCWeb103938

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben.

Hva betyr det?    Det finnes to felt som har samme navn, og Access kan ikke opprette gyldige aliaser for dem.

Hva må du gjøre?    Kontroller om det finnes like feltnavn, og endre dem til unike feltnavn.

Til toppen av siden

ACCWeb103939

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben.

Hva betyr det?    Spørringen har et alias som innholder mer enn 64 tegn.

Hva må du gjøre?    Kontroller at aliaset som brukes i spørringen, innholder maksimalt 64 tegn.

Til toppen av siden

ACCWeb103940

Feiltekst    Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den angir en JOIN-type som ikke støttes på weben.

Hva betyr det?    Serveren støtter ikke spørringer som har flere sammenføyninger på de samme to tabellene (flerfelts sammenføyninger).

Hva må du gjøre?    Kontroller at sammenføyningene bruker bare ett felt per tabell.

Til toppen av siden

ACCWeb103942

Feiltekst     Access kan ikke konvertere spørringen for bruk på weben fordi den inneholder en syklisk sammenføyning.

Hva betyr det?    Sammenføyningene mellom tabellene i spørringen forårsaker en syklisk sammenføyning mellom tabellene som hindrer Access i å konvertere spørringen for bruk på weben.

Hva må du gjøre?     Fjern sammenføyninger mellom tabellene slik at de sykliske sammenføyningene fjernes.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×