Velge en SmartArt-grafikk

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvert oppsett for SmartArt-gir en annen måte å uttrykke innhold og forbedre publikasjonen. Noen oppsett ganske enkelt legge til visuelle utseende til en punktliste, og andre oppsett (for eksempel Organisasjonskart og Venn-diagrammer) er utformet for å vise bestemte typer informasjon.

Tips!: Klikk følgende overskrifter for mer informasjon om hvert emne.

Før du velger et oppsett for SmartArt-grafikken, bør du tenke over hva du ønsker å formidle, og om du vil at informasjonen skal vises på en bestemt måte. Siden du raskt og enkelt kan bytte oppsett, kan du prøve ut forskjellige oppsett (på tvers av typer) inntil du finner det som best illustrerer meldingen. En type ligner på en kategori som kan hjelpe deg med raskt å velge det passende oppsettet for informasjonen. Eksperimenter med ulike typer ved å bruke tabellen nedenfor som utgangspunkt. Tabellen nedenfor er ikke en utfyllende liste, man kan være et utgangspunkt.

Hvis du vil

Bruk denne typen

Vise ikke-sekvensiell informasjon.

Liste

Vise trinn i en prosess eller tidslinje; opprette et flytskjema.

Prosess

Vis en uavbrutt prosess.

Kretsdiagram

Opprett et organisasjonskart.

Hierarki

Vis et beslutningstre.

Hierarki

Illustrer forbindelser.

Relasjon

Vis hvordan deler er relatert til en helhet.

Matrise

Vis proporsjonale relasjoner med den største komponenten øverst eller nederst.

Pyramidediagram

Gi bilder en fremtredende rolle for å formidle eller fremheve innhold.

Bilde

Også vurdere hvor mye tekst som du har, fordi mengden tekst påvirker utseendet og hvor mange figurer du trenger i et oppsett. Finnes det flere Hovedpunkter med underpunkter? Gjør vinduet detaljer Utfør mer vekt enn sammendrag peker, eller omvendt? SmartArt-grafikk er Generelt mest effektive når antallet figurer og hvor mye tekst er begrenset til viktigste. Store mengder tekst kan ta oppmerksomheten bort fra visuelle SmartArt-grafikken og gjøre det vanskeligere å formidle budskapet visuelt. Noen oppsett, for eksempel Trapesliste i liste-typen, fungerer imidlertid bra med store mengder tekst.

Mange unike oppsett er tilgjengelige for hver type SmartArt-grafikk. Noen har plassholdere for bilder. Noen oppsett består av egne figurer for hvert informasjonselement, inkludert underpunkter. Andre oppsett kombinerer underpunkter og sammendragspunkter. Hvis du ser på hvordan sammendragsinformasjonen er plassert i forhold til detaljene, kan du få en idé om hvilke informasjonsdeler som kommer til å tiltrekke mest oppmerksomhet. Kontroller at de viktigste dataene er plassert slik at de får mest oppmerksomhet.

Noen oppsett for SmartArt-grafikk inneholder et begrenset antall figurer. Oppsettet Motvektspiler i Relasjon-typen er for eksempel utformet for å vise to motstående ideer eller begreper. Bare to figurer kan inneholde tekst, og oppsettet kan ikke endres for å vise flere ideer eller begreper. Hvis du velger et oppsett med et begrenset antall figurer, kan du se hvilket innhold som ikke vil vises i SmartArt-grafikken, fordi det vises en rød X (ikke et punkt) ved siden av disse elementene i tekstruten.

Tekstrute med røde X-er

Oppsettet Motvektspiler

Hvis du trenger å formidle flere enn to ideer, bytter du til et annet oppsett for SmartArt-grafikk som har flere enn to figurer for tekst, for eksempel oppsettet Grunnleggende pyramide i Pyramidediagram-typen. Husk at hvis du endrer oppsett eller typer, kan betydningen til informasjonen bli endret. Et oppsett med piler som peker mot høyre, for eksempel Grunnleggende prosess i Prosess-typen, har for eksempel en annen betydning enn SmartArt-grafikk med piler som går i en krets, for eksempel Kontinuerlig krets i Kretsdiagram-typen.

Når du bytter til et annet oppsett for SmartArt-grafikk, overføres det meste av tekst og annet innhold, farger, stiler effekter og tekstformatering automatisk til det nye oppsettet.

Du kan også vurdere innholdet på nytt for å se om noe av informasjonen er mindre viktig for meldingen. SmartArt-grafikk med færre begreper og færre ord er ofte mest effektiv.

Hvis du ikke finner akkurat det oppsettet du vil ha, kan du legge til og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for å justere strukturen for oppsettet. Oppsettet Grunnleggende prosess i Prosess-typen vises for eksempel med tre figurer, men du trenger kanskje bare to figurer i prosessen, eller kanskje du trenger fem. Når du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten, oppdateres plasseringen av figurene og mengden tekst i figurene automatisk, slik at den opprinnelige utformingen og kantlinjen for oppsettet for SmartArt-grafikken beholdes.

Når du velger et nytt oppsett, vises plassholdertekst (for eksempel[Tekst]). Plassholdertekst skrives ikke ut og vises ikke under en PowerPoint-presentasjon. Du kan erstatte plassholderteksten med eget innhold. Hvis du bytter oppsett mens det vises plassholdertekst, vises plassholderteksten i det nye oppsettet. Merk at figurene alltid vises og skrives ut hvis du ikke sletter dem.

Tenk også over størrelsen på området der du skal plassere SmartArt-grafikken. Hvis området for eksempel er høyt og smalt, bør du velge et loddrett oppsett som for eksempel Forskyvningsprosess i Prosess-typen, i stedet for et vannrett oppsett som for eksempel Prosesspiler i Prosess-typen.

Noen oppsett har et fast størrelsesforhold og opptar kanskje ikke hele plassen. Med størrelsesforhold menes forholdet mellom bredden og høyden. Hvis du for eksempel plasserer oppsettet Rutenettmatrise i Matrise-typen i et område med større bredde enn høyde, bruker ikke SmartArt-grafikken hele breddeområdet. Hvis du vil endre størrelsesforholdet, kan du endre oppsettet for lysbildet eller dokumentet, endre størrelsen på området der du plasserer SmartArt-grafikken (og derved endre utseendet på SmartArt-grafikken), eller bytte til et annet oppsett for SmartArt-grafikk med et annet størrelsesforhold.

Galleriet Velg en SmartArt-grafikk viser alle tilgjengelige oppsett inndelt elleve ulike typer – alle, liste, prosess, krets, hierarki, relasjon, matrise, Pyramide, bilde, Office.com og andre. (Typen Office.com viser flere oppsettene som er tilgjengelige på Office.com. Andre typen vises bare hvis du legger til egendefinert SmartArt-grafikk og ikke legger dem til en av de andre typene.) Beskrivelser som foreslår hvilken type informasjon er egnet for et gitt oppsett vises under det store bildet til en side av galleriet Velg en SmartArt-grafikk.

Hvis du vil se en liste over navn og beskrivelser for oppsett, kan du se Beskrivelser av SmartArt-grafikk.

Velge et oppsett

Alle tilgjengelige oppsett for SmartArt-grafikk vises i Alle-typen.

Når du velger et oppsett, må du huske på følgende:

  • Oppsett som inneholder piler, angir flyt eller fremdrift i en bestemt retning.

  • Oppsett som inneholder forbindelseslinjer i stedet for piler, angir forbindelser, men ikke nødvendigvis flyt eller fremdrift.

  • Oppsett som ikke inneholder forbindelseslinjer eller piler, viser en samling med objekter eller ideer uten sterke relasjoner til hverandre.

Hvis du vil se en liste over navn og beskrivelser for oppsett, kan du se Beskrivelser av SmartArt-grafikk.

Hvis du vil fremheve punktmerket tekst, kan du enkelt overføre tekst til figurer som du kan fargelegge, gi dimensjon til og fremheve med visuelle effekter eller animasjon. Når du bruker et oppsett i Liste-typen, blir hovedpunktene mer synlige og virkningsfulle i fargerike figurer som understreker viktigheten. Liste-oppsett grupperer informasjon som ikke følger en trinnvis eller sekvensiell prosess. Til forskjell fra Prosess-oppsett, har Liste-oppsett vanligvis ikke piler eller retningsflyt.

Som eksemplet under viser, kan du gjøre en punktliste mye mer dramatisk ved å konvertere den til en SmartArt-grafikk.

Punktliste og tilsvarende SmartArt-grafikk

Noen Liste-oppsett inkluderer bildefigurer, slik at du kan fremheve teksten med et lite bilde eller en tegning. Selv om figurer med plassholdere for bilder er utformet for å vise bilder, kan du legge til et bilde som fyll i alle figurer.

Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent
Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent med plassholdere for bilde (de små sirklene til venstre)

Tips!: I stedet for å sette inn store mengder tekst i en SmartArt-grafikk, kan du sette inn bare hovedpunktene i SmartArt-grafikken, og deretter ha et annet lysbilde eller dokument som forklarer hovedpunktene nærmere.

Mer: Listetypen SmartArt-grafikk

Til forskjell fra Liste-oppsett, har oppsett i Prosess-typen vanligvis retningsflyt og brukes til å illustrere trinn eller faser i en prosess eller arbeidsflyt, for eksempel sekvensielle trinn for å fullføre en oppgave, generelle faser i utviklingen av et produkt, eller en tidslinje eller tidsplan. Bruk Prosess-oppsett når du vil vise hvordan trinn eller faser etterfølger hverandre for å gi et resultat. Prosess-oppsett kan brukes til å vise en prosess i loddrette trinn, vannrette trinn, eller en bøyingskombinasjon.

Oppsettet Loddrett prosess
Et oppsett av typen Loddrett prosess

Oppsettet Grunnleggende prosess

Et oppsett av typen Grunnleggende prosess (vannrett)

Bilde av Oppsettet Prosess for sirkelbøying

Et oppsett av typen Prosess for sirkelbøying (både loddrett og vannrett)

Du kan også bruke Prosess-oppsett til å vise viktige datoer i en produksjonsplan eller en tidslinje med milepælindikatorer.

Oppsettet Grunnleggende tidslinje
Et oppsett av typen Grunnleggende tidslinje

Et annet oppsett som fungerer bra for å vise datoer eller nummererte trinn, er Prosesspiler. Du kan plassere tall eller datoer i hovedfigurene (sirkler) og teksten for trinnene i de tilhørende pilfigurene.

Oppsettet Prosesspiler
Et oppsett av typen Prosesspiler

Merknad: Hvis du vil opprette et flytskjema, for eksempel Prosess for loddrett bøying bruke oppsettet, og deretter skifte ut forskjellige figurer for flytskjemafigurer.

Oppsettet Prosess for loddrett bøying
Et oppsett av typen Prosess for loddrett bøying

Mer: Prosessen skriver du inn SmartArt-grafikkbeskrivelser

Selv om du kan bruke Prosess-oppsett til å formidle trinnvis informasjon, illustrerer et oppsett i Kretsdiagram-typen vanligvis en sirkulær eller gjentakende prosess. Du kan bruke Kretsdiagram-oppsett til å vise livssykluser for produkter eller dyr, læringssykluser, gjentatte eller pågående prosesser (for eksempel en kontinuerlig skrive- og publiseringssyklus for et nettsted), eller en ansatts årlige gjennomgangssyklus for målsetting og ytelse.

Oppsettet Grunnleggende krets
Et oppsett av typen Grunnleggende krets

Mer: Kretstypen SmartArt-grafikk

Den vanligste bruken for oppsett i Hierarki-typen er kanskje et firmaorganisasjonskart. Hierarki-oppsett kan imidlertid også brukes til å vise beslutningstrær, slektstrær eller en serie produkter.

Oppsettet Vannrett merket hierarki
Et oppsett av typen Vannrett merket hierarki

Merknad: Hvis du vil opprette et organisasjonskart, kan du bruke oppsettet Organisasjonskart, navn og tittel organisasjon oppsett eller oppsett for Organisasjonskart med bilder. Når du bruker disse oppsett, mer funksjonalitet, for eksempel Assistent-figuren og de hengende oppsettene blir tilgjengelig. Du kan lære mer om å opprette organisasjonskart ved å lese opprette et organisasjonskart ved hjelp av SmartArt-grafikk.

Oppsettet Organisasjonskart
Organisasjonskart-oppsettet

Oppsettet Organisasjonskart med navn og tittel

Oppsettet Organisasjonskart med navn og tittel

Oppsett for organisasjonskart med bilder

Oppsett for organisasjonskart med bilder

Mer: Hierarkitype av SmartArt-grafikkbeskrivelser

Oppsett for relasjon-typen vise ikke-progressive, ikke-hierarkiske relasjoner mellom parter (for eksempel sammenflettede eller overlappende konsepter), og viser vanligvis begrepsmessig relasjoner eller tilkoblinger mellom to eller flere sett med ting. Gode eksempler på utforminger for relasjoner er Venn-diagrammer, som viser hvordan områder eller konsepter overlapper og samles sammen en center skjæringspunktet; mål oppsett, som viser begrensning; og Strålediagram-oppsett, som viser relasjoner til en sentral core eller konseptet. Du kan lære mer om hvordan du oppretter Venn-diagrammer ved å lese opprette et Venn-diagram.

Oppsettet Grunnleggende venn-diagram
Et oppsett av typen Grunnleggende venn-diagram

Oppsettet Grunnleggende mål

Et oppsett av typen Grunnleggende mål

Oppsettet Grunnleggende strålediagram

Et oppsett av typen Grunnleggende strålediagram

Strålediagram-oppsett kan også brukes til å vise deler som sammen danner én hovedidé.

Oppsettet Motstående strålediagram
Et oppsett av typen Motstående strålediagram

Mer: Relasjonstypen SmartArt-grafikk

Oppsett i Matrise-typen klassifiserer vanligvis informasjon, og er todimensjonale. De brukes til å vise hvordan deler står i forhold til en helhet eller til et sentralt begrep. Matriseoppsett egner seg bra hvis du har fire eller færre nøkkelpunkt og store mengder tekst.

Oppsettet Grunnleggende matrise
Et oppsett av typen Grunnleggende matrise

Mer: Matrisetypen SmartArt-grafikk

Oppsett i Pyramidediagram-typen viser proporsjonale eller hierarkiske relasjoner som vanligvis bygges oppover. De fungerer best med informasjon som du vil vise fra topp til bunn eller fra bunn til topp. Hvis du vil vise et vannrett hierarki, bør du velge et Hierarki-oppsett.

Oppsettet Grunnleggende pyramide
Et oppsett av typen Grunnleggende pyramide

Du kan også bruke Pyramide-oppsett til å formidle begrepsmessig informasjon, for eksempel Pyramideliste-oppsettet, som du kan bruke til å skrive inn tekst i figurer utenfor pyramiden.

Oppsettet Pyramideliste
Et oppsett av typen Pyramideliste

Mer: Pyramidetypen SmartArt-grafikk

Du bruker oppsett av Bilde-typen når du vil at et bilde skal formidle budskapet med eller uten forklarende tekst, eller når du vil bruke bilder som supplement for en liste eller prosess.

Innrammet tekst og bilde, oppsett for SmartArt-grafikk
Oppsettet Innrammet tekst og bilde

Bilde av oppsettet Bildetekstliste

Oppsettet Bildetekstliste

Uthevingsprosess for stigende bilde, oppsett for SmartArt-grafikk

Oppsettet Uthevingsprosess for stigende bilde

Mer: Bildetypen SmartArt-grafikk

Flere oppsett som er tilgjengelige på Office.com, vises i Office.com-typen. Denne typen oppdateres regelmessig med nye oppsett.

Mer: Office.com skriver du inn SmartArt-grafikkbeskrivelser

Denne typen kan brukes for egendefinert SmartArt-grafikk som ikke passer til noen av typene som er beskrevet ovenfor.

Når du har valgt SmartArt-grafikken som passer best for deg, kan du redigere og tilpasse den til ytterligere oppfyller dine behov. Se følgende artikler for å lære mer om hvordan du arbeider med SmartArt-grafikk som du oppretter:

Se også

Erstatte punktmerket tekst med en lekker grafisk liste

Konvertere bilder på et lysbilde til SmartArt-grafikk

Konvertere lysbildetekst til SmartArt-grafikk

Når bør jeg bruke en SmartArt-grafikk og når bør jeg bruke et diagram?

Hvert oppsett for SmartArt-gir en annen måte å uttrykke innhold og forbedre publikasjonen. Noen oppsett ganske enkelt legge til visuelle utseende til en punktliste, og andre oppsett (for eksempel Organisasjonskart og Venn-diagrammer) er utformet for å vise bestemte typer informasjon.

I denne artikkelen

Ting å huske på når du velger et oppsett for SmartArt-grafikken

Oppsettyper

Ting å huske på når du velger et oppsett for SmartArt-grafikken

Før du velger et oppsett for SmartArt-grafikken, bør du tenke over hva du vil formidle og om du vil at informasjonen skal vises en bestemt måte. Etter at du kan raskt og enkelt bytter oppsett, Prøv forskjellige oppsett (på tvers av typer) inntil du finne illustrerer det som er det best meldingen. En type ligner på en kategori som kan hjelpe deg med å raskt velge riktig oppsett for informasjonen din. Eksperimentere med forskjellige typer ved å bruke tabellen nedenfor som utgangspunkt.

Merknad: Tabellen er ment å hjelpe deg med å komme i gang, og er ikke en fullstendig liste.

Hvis du vil

Bruk denne typen

Vise ikke-sekvensiell informasjon.

Liste

Vis trinn i en prosess eller tidslinje.

Prosess

Vis en uavbrutt prosess.

Kretsdiagram

Opprett et organisasjonskart.

Hierarki

Vis et beslutningstre.

Hierarki

Illustrer forbindelser.

Relasjon

Vis hvordan deler er relatert til en helhet.

Matrise

Vis proporsjonale relasjoner med den største komponenten øverst eller nederst.

Pyramidediagram

Tenk også over hvor mye tekst du har, siden mengden tekst påvirker utseendet og antallet figurer du trenger i et oppsett. Er det flere hovedpunkter med underpunkter? Legger du mer vekt på detaljene enn sammendragspunktene, eller omvendt? Vanligvis er SmartArt-grafikk mest effektivt når antallet figurer og mengden tekst er begrenset til nøkkelpunkt. Store mengder tekst kan ta oppmerksomheten bort fra det visuelle i SmartArt-grafikken, og kan gjøre det vanskeligere å formidle meldingen visuelt. Noen oppsett, for eksempel Trapesliste i Liste-typen, fungerer bra med større mengder tekst.

Det finnes mange unike oppsett for hver type SmartArt-grafikken. Noen oppsett består av egne figurer for hvert element med informasjon, inkludert underpunkter. Andre oppsett kombinerer underpunkter og sammendragspunkter. Se på plassering av sammendragsinformasjon i forhold til detaljene hjelper deg med å få en følelse som informasjon tegner mest oppmerksomhet publikum. Kontroller at de viktigste dataene er i posisjon mest oppmerksomhet.

Noen oppsett for SmartArt-grafikk inneholder et begrenset antall figurer. Oppsettet Motvektspiler i relasjon-typen er for eksempel utformet for å vise to motstående ideer eller konsepter. Bare to figurer kan inneholde tekst, og oppsettet kan ikke endres for å vise flere ideer eller konsepter. Hvis du velger et oppsett med et begrenset antall figurer, kan du se hvilket innhold vises ikke i SmartArt-grafikken fordi en rød X (i stedet for et punkt) vises ved siden av disse elementene i tekstruten.

Tekstrute med røde X-er

Oppsettet Motvektspiler

Hvis du trenger å formidle mer enn to ideer, bytter du til et annet oppsett som har mer enn to figurer for tekst, for eksempel oppsettet Grunnleggende pyramide i pyramide-typen. Husk at hvis du endrer oppsett eller typer, kan det endre betydningen av informasjonen. Et oppsett med piler som peker mot høyre, for eksempel Grunnleggende prosess i prosess-typen, har for eksempel en annen betydning enn SmartArt-grafikk med piler som går i en sirkel, for eksempel Kontinuerlig krets i boksen Skriv inn syklus.

Når du bytter oppsett, mest mulig ut av tekst og annet innhold, farger, stiler, effekter og tekstformatering overføres automatisk til det nye oppsettet.

Du kan også vurdere innholdet på nytt for å se om noe av informasjonen er mindre viktig for meldingen. SmartArt-grafikk med færre begreper og færre ord er ofte mest effektiv.

Hvis du ikke finner nøyaktig oppsettet du vil bruke, kan du legge til og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for å justere strukturen i oppsettet. Hvis du for eksempel oppsettet Grunnleggende prosess i prosess-typen vises med tre figurer, men prosessen trenger kanskje bare to figurer, eller den trenger kanskje fem figurer. Når du legger til eller fjerne figurer og redigerer teksten, oppdateres plasseringen av figurene og teksten i figurene kortere oppdateres automatisk, beholde den opprinnelige utformingen og kantlinjen for oppsettet for SmartArt-grafikken.

Når du velger et nytt oppsett, vises plassholdertekst (for eksempel [tekst] ). Plassholdertekst skrives ikke ut, og vises ikke under en presentasjon for Microsoft Office PowerPoint 2007. Du kan erstatte plassholderteksten med ditt eget innhold. Hvis du bytter oppsett med plassholdertekst som vises, ser du plassholderteksten i det nye oppsettet. Merk at figurene alltid vises og skrives ut hvis du sletter dem.

Tenk også over størrelsen på området der du skal plassere SmartArt-grafikken. Hvis området for eksempel er høyt og smalt, bør du velge et loddrett oppsett som for eksempel Forskyvningsprosess i Prosess-typen, i stedet for et vannrett oppsett som for eksempel Prosesspiler i Prosess-typen.

Noen oppsett har et fast størrelsesforhold, slik at de ikke kan ta opp hele plassen. Størrelsesforhold refererer til forholdet mellom bredde og høyde. Hvis du for eksempel hvis du setter oppsettet Rutenettmatrise i matrise-typen i et område som er bredere enn høyden, bruker SmartArt-grafikken ikke alle det tomme breddeområdet. Hvis du vil endre størrelsesforholdet, kan du endre oppsettet for lysbildet eller dokumentet, endre størrelsen på området der du plasserer SmartArt-grafikk (og dermed endre utseendet på SmartArt-grafikken), eller bytter til et oppsett med et annet størrelsesforhold.

Til toppen av siden

Typer oppsett

Alle oppsettene gir deg forskjellige måter å utrykke innhold og forbedre meldinger på. Noen oppsett gir bare punktlister et mer profesjonelt utseende, mens andre oppsett (for eksempel organisasjonskart og Venn-diagrammer) er utformet for å vise bestemte typer informasjon.

Galleriet Velg en SmartArt-grafikk viser alle tilgjengelige oppsett delt inn ni forskjellige typer – alle, liste, prosess, krets, hierarki, relasjon, matrise, pyramide , og andre. ( Andre typen vises bare hvis du legger til egendefinert SmartArt-grafikk og ikke legger dem til en av de andre typene.) Beskrivelser som foreslår hvilken type informasjon er egnet for et gitt oppsett vises under det store bildet til en side av galleriet Velg en SmartArt-grafikk. Hvis du vil se en liste over oppsett navn og beskrivelser, kan du se beskrivelser av SmartArt-grafikk.

Alle

Alle tilgjengelige oppsett for SmartArt-grafikk vises i Alle-typen.

Når du velger et oppsett, må du huske på følgende:

  • Oppsett som inneholder piler, angir flyt eller fremdrift i en bestemt retning.

  • Oppsett som inneholder forbindelseslinjer i stedet for piler, angir forbindelser, men ikke nødvendigvis flyt eller fremdrift.

  • Oppsett som ikke inneholder forbindelseslinjer eller piler, viser en samling med objekter eller ideer uten sterke relasjoner til hverandre.

Hvis du vil se en liste over oppsett navn og beskrivelser, kan du se beskrivelser av SmartArt-grafikk.

Liste

Hvis du vil fremheve punktmerket tekst, kan du enkelt overføre tekst til figurer som du kan fargelegge, gi dimensjon til og fremheve med visuelle effekter eller animasjon. Når du bruker et oppsett i Liste-typen, blir hovedpunktene mer synlige og virkningsfulle i fargerike figurer som understreker viktigheten. Liste-oppsett grupperer informasjon som ikke følger en trinnvis eller sekvensiell prosess. Til forskjell fra Prosess-oppsett, har Liste-oppsett vanligvis ikke piler eller retningsflyt.

Som eksemplet under viser, kan du gjøre en punktliste mye mer dramatisk ved å konvertere den til en SmartArt-grafikk.

Punktliste og tilsvarende SmartArt-grafikk

Noen liste-oppsett inkluderer bildefigurer, slik at du kan fremheve tekst med et lite bilde eller en tegning. Selv om figurer med plassholdere er utformet for å vise bilder, kan du legge til et bilde som fylli en figur.

Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent
Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent med plassholdere for bilde (de små sirklene til venstre)

Tips!: I stedet for å sette inn store mengder tekst i en SmartArt-grafikk, kan du sette inn bare hovedpunktene i SmartArt-grafikken, og deretter ha et annet lysbilde eller dokument som forklarer hovedpunktene nærmere.

Prosess

Til forskjell fra Liste-oppsett, har oppsett i Prosess-typen vanligvis retningsflyt og brukes til å illustrere trinn eller faser i en prosess eller arbeidsflyt, for eksempel sekvensielle trinn for å fullføre en oppgave, generelle faser i utviklingen av et produkt, eller en tidslinje eller tidsplan. Bruk Prosess-oppsett når du vil vise hvordan trinn eller faser etterfølger hverandre for å gi et resultat. Prosess-oppsett kan brukes til å vise en prosess i loddrette trinn, vannrette trinn, eller en bøyingskombinasjon.

Oppsettet Loddrett prosess
Et oppsett av typen Loddrett prosess
Oppsettet Grunnleggende prosess
Et oppsett av typen Grunnleggende prosess (vannrett)
Bilde av Oppsettet Prosess for sirkelbøying
Et oppsett av typen Prosess for sirkelbøying (både loddrett og vannrett)

Du kan også bruke Prosess-oppsett til å vise viktige datoer i en produksjonsplan eller en tidslinje med milepælindikatorer.

Oppsettet Grunnleggende tidslinje
Et oppsett av typen Grunnleggende tidslinje

Et annet oppsett som fungerer bra for å vise datoer eller nummererte trinn, er Prosesspiler. Du kan plassere tall eller datoer i hovedfigurene (sirkler) og teksten for trinnene i de tilhørende pilfigurene.

Oppsettet Prosesspiler
Et oppsett av typen Prosesspiler

Tips!: Hvis du vil opprette et flytskjema, for eksempel bruke oppsettet Prosess for loddrett bøying, og deretter skifte ut forskjellige figurer for flytskjemafigurer.

Oppsettet Prosess for loddrett bøying
Et oppsett av typen Prosess for loddrett bøying

Kretsdiagram

Selv om du kan bruke Prosess-oppsett til å formidle trinnvis informasjon, illustrerer et oppsett i Kretsdiagram-typen vanligvis en sirkulær eller gjentakende prosess. Du kan bruke Kretsdiagram-oppsett til å vise livssykluser for produkter eller dyr, læringssykluser, gjentatte eller pågående prosesser (for eksempel en kontinuerlig skrive- og publiseringssyklus for et nettsted), eller en ansatts årlige gjennomgangssyklus for målsetting og ytelse.

Oppsettet Grunnleggende krets
Et oppsett av typen Grunnleggende krets

Hierarki

Den vanligste bruken for oppsett i hierarki-typen er kanskje et organisasjonskart i selskapet. Men hierarkiske oppsett kan også brukes til å vise beslutningstrær eller en serie produkter.

Oppsettet Vannrett merket hierarki
Et oppsett av typen Vannrett merket hierarki

Tips!: Hvis du vil opprette et organisasjonskart, kan du bruke oppsettet Organisasjonskart. Når du bruker dette oppsettet mer funksjonalitet, for eksempel Assistent-figuren og de hengende oppsettene blir tilgjengelig.

Oppsettet Organisasjonskart
Et oppsett for organisasjonskart

Relasjon

Oppsett i Relasjon-typen viser ikke-progressive, ikke-hierarkiske relasjoner mellom deler (for eksempel sammenflettede eller overlappende begreper), og viser vanligvis begrepsmessige relasjoner mellom to eller flere sett med ting. Venn-diagrammer er gode eksempler på Relasjon-oppsett. Disse viser hvordan områder eller begreper overlapper og går sammen i et midtre skjæringspunkt: måloppsett, som viser begrensning, og strålediagram-oppsett, som viser relasjoner til sentrale kjerner eller begreper.

Oppsettet Grunnleggende venn-diagram
Et oppsett av typen Grunnleggende venn-diagram
Oppsettet Grunnleggende mål
Et oppsett av typen Grunnleggende mål
Oppsettet Grunnleggende strålediagram
Et oppsett av typen Grunnleggende strålediagram

Strålediagram-oppsett kan også brukes til å vise deler som sammen danner én hovedidé.

Oppsettet Motstående strålediagram
Et oppsett av typen Motstående strålediagram

Matrise

Oppsett i Matrise-typen klassifiserer vanligvis informasjon, og er todimensjonale. De brukes til å vise hvordan deler står i forhold til en helhet eller til et sentralt begrep. Matriseoppsett egner seg bra hvis du har fire eller færre nøkkelpunkt og store mengder tekst.

Oppsettet Grunnleggende matrise
Et oppsett av typen Grunnleggende matrise

Pyramidediagram

Oppsett i pyramide-typen vise proporsjonale eller hierarkiske relasjoner som vanligvis bygges oppover. De fungerer best med informasjon du vil skal vises fra topp til bunn eller fra bunnen. Hvis du vil vise en vannrett hierarki, bør du velge en Oppsett.

Oppsettet Grunnleggende pyramide
Et oppsett av typen Grunnleggende pyramide

Du kan også bruke Pyramide-oppsett til å formidle begrepsmessig informasjon, for eksempel Pyramideliste-oppsettet, som du kan bruke til å skrive inn tekst i figurer utenfor pyramiden.

Oppsettet Pyramideliste
Et oppsett av typen Pyramideliste

Annet

Denne typen kan brukes for egendefinert SmartArt-grafikk som ikke passer til noen av typene som er beskrevet ovenfor.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×