Veiviser for ressurserstatting

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke veiviseren for ressurserstatting til å få Microsoft Office Project automatisk ansatte virksomhetsprosjekter i henhold til ferdighetene som kreves for aktivitetene i prosjekter, kvalifikasjoner av ressurser i ressursutvalget for virksomheten og tilgjengelighet for disse ressursene. Veiviseren for ressurserstatting fungerer sammen med en identifiserte ressursfordelingsstrukturen (RBS). RBS er satt opp av din server administrativ avslutning og deretter brukes på alle virksomhetsressurser. Legg til RBS-feltet i Aktivitetsbelegg-visningen, og angi deretter riktig RBS-kode for hver tildeling du vil bruke veiviseren for ressurserstatting til å finne ressurser. du kan:

  • Erstatte generelle ressurser med faktiske ressurser.

  • Erstatte eksisterende ressurser med andre ressurser.

  • Finne kvalifiserte og tilgjengelige ressurser og tildele dem aktiviteter.

  • Finn ressurser fra i de valgte prosjektene eller hele ressursutvalget for virksomheten.

Dialogboksens plassering

Velg Erstatt ressurserVerktøy-menyen. Klikk Neste på innledningssiden.

Detaljer

Trinn 1. Velg prosjekter

Velg det eller de virksomhetsprosjektene som skal bemannes ved hjelp av veiviseren for ressurserstatting.

Avmerkingsboks     Angir at dette prosjektet skal bemannes av veiviseren for ressurserstatting.

Prosjektnavn     Viser navnene på alle virksomhetsprosjektene som er åpne på brukerens datamaskin.

Versjon    Angir versjon til prosjektet, for eksempel Publisert eller Arkivert. Hvis du velger flere prosjekter som skal bemannes samtidig, må alle ha samme versjon. Nye prosjekter som ikke er lagret, kan brukes med en hvilken som helst versjon.

Trinn 2. Velg ressurser

Velg gruppen med ressurser du vil bruke til å bemanne de valgte prosjektene.

I de merkede prosjektene    Angir at ressursene i prosjektene som ble valgt på siden Trinn 1. Velg prosjekter, skal brukes til å bemanne de prosjektene. Disse ressursene trenger ikke nødvendigvis å være tildelt noen aktiviteter. Det er merket av for dette alternativet som standard.

Angitt nedenfor    Angir at ressursene som finnes i tabellen, bør brukes til å bemanne de valgte prosjektene. Ressursene vises i tabellen når du klikker Legg til og velger ressurser fra dialogboksen Bygg utvalg for ressurserstatting, som kan vise alle tilgjengelige virksomhetsressurser.

Legg til    Åpner dialogboksen Bygg utvalg for ressurserstatting. Om nødvendig kan du bruke filtre til å finne virksomhetsressurser som oppfyller vilkårene for kvalifikasjoner eller tilgjengelighet. Merk ressursene i tabellen Filtrerte virksomhetsressurser til venstre, og klikk deretter Legg til. Ressursene legges til i tabellen Prosjektgrupperessurser til høyre. Når du er ferdig, klikker du OK. Ressursene i Prosjektgrupperessurser legges til i tabellen på veivisersiden Velg ressurser.

Fjern     Fjerner den merkede ressursen fra tabellen. Bruk dette alternativet når du har valgt Angitt nedenfor, og skal bygge opp og finjustere listen over ressurser som skal brukes til ressurserstatting.

Tillat at ressurser med foreslått Bestillingstype som skal tilordnes til aktiviteter     Angir at veiviseren for ressurserstatting skal tildele foreslåtte ressurser, så vel som de som er utført. Som standard, er det merket.

Ressurs fryse horisont     Angir startdatoen for aktiviteter som du vil veiviseren for ressurserstatting til å begynne å tildele ressurser. Dette er nyttig når du vil beholde tildelingene som de er i nær fremtid, men vil ansatte tildelinger lenger i fremtiden. Som standard er grensen for ressursfrysing satt til gjeldende dato.

Trinn 3. Velg relaterte prosjekter

Se på eventuelle relaterte prosjekter, og angi om disse prosjektene skal inkluderes blant prosjektene som skal bemannes av veiviseren. Relaterte prosjekter er prosjekter som enten har koblinger på tvers av prosjekter, eller som deler virksomhetsressurser med de valgte prosjektene, eller som bruker noen av ressursene som ble angitt i Trinn 2. Bare prosjekter som inneholder relasjoner til andre prosjekter, er ført opp i tabellen på denne siden.

Avmerkingsboksen Inkluder    Angir at det relaterte prosjektet skal legges til i listen over prosjekter som skal bemannes ved hjelp av veiviseren for ressurserstatting. Hvis du merker av i avmerkingsboksen for et prosjekt på denne siden, legges prosjektet til blant prosjektene som kan bemannes på nytt ved hjelp av ressurserstatting. Uansett om du har merket av relaterte prosjekter eller ikke, vurderes alltid tildelinger i relaterte prosjekter når den gjenstående tilgjengeligheten for en ressurs beregnes i veiviseren.

Navn     Viser navnet på det relaterte prosjektet.

Relasjon     Angir hvilken relasjon det er mellom det valgte prosjektet og det relaterte prosjektet, for eksempel delte ressurser eller koblede aktiviteter.

Relatert prosjekt    Angir navnet til det relaterte prosjektet, og om det deler et ressursutvalg eller om det bruker noen av ressursene som ble valg i Trinn 2.

Trinn 4. Velg tidsplanalternativer

Angi prioritet til hvert prosjekt som skal bemannes, og angi hvilken gruppe ressurser som skal brukes til bemanningen.

Navn     Viser navnet på det valgte prosjektet som skal bemannes med veiviseren.

Prioritet    Angir den relative prioriteten som prosjektene skal bemannes etter. Som standard har alle prosjekter en prioritet på 500, som er en middels høy prioritet på en skala fra 0 til 1000. Prosjekter med høyere tall har høyere prioritet for bemanning, og avgjør rekkefølgen som prosjekter skal bemannes i.

Alternativer    Angir hvilke ressurser som skal brukes til å bemanne det valgte prosjektet. Du kan velge mellom ressursene i selve prosjektet eller ressursene som ble valgt i trinn 2.

Utjevn ressurser med foreslått Bestillingstype     Angir at foreslåtte ressurser skal utjevnes sammen med ressursene som er tildelt. Det er lurt å utjevne prosjektet etter ressurserstatning prosessen er fullført. Som standard, er det merket.

Trinn 5. Erstatt ressurser

Gå gjennom et sammendrag av valgene du har gjort så langt. Hvis du vil endre noen innstillinger, klikker du Tilbake for å komme til den riktige siden.

Sammendrag av konfigurasjon    Viser navnet på prosjektene som skal bemannes, de valgte ressursalternativene, ressursutvalget som er i bruk og datoen som angir grensen for ressursfrysing.

Kjør    Kjører veiviseren for ressurserstatting for å finne ressurser i det valgte ressurs- og tildelingsutvalget i de valgte prosjektene. Når prosessen er fullført, klikker du Neste.

Trinn 6. Gå gjennom resultatene

Gå gjennom resultatene av ressurserstattingsprosessen. Denne siden viser tildelingene og ressursene som ble funnet for de tildelingene, basert på kvalifikasjonsprofilene. Tildelingene er ikke faktisk endret ennå, dette er bare et forslag til resultat. Du kan også sortere, filtrere og gruppere endringene i en visning.

Aktivitet     Viser aktiviteten som det er funnet en ressurs for.

Kompetanseprofil     Viser en liste over kvalifikasjoner, som angitt i RBS- eller enterprise Virksomhetsressurs-disposisjonskode. Dette er ferdighetene du angir for tildelinger i Aktivitetsbelegg-visningen eller ved å bruke tildele generelle ressurser, og brukes av veiviseren for ressurserstatting til å finne passende ressurser.

Tildelt ressurs     Viser navnet på ressursen som veiviseren har funnet til å bemanne aktiviteten.

Forespurt ressurs     Viser navnet på ressursen som opprinnelig var tildelt aktiviteten ved hjelp av dialogboksen Ressurstildeling.

Forespørsel/krav     Angir om ressursen ble forespurt eller krevd i dialogboksen Ressurstildeling.

Trinn 7. Velg Alternativer for oppdatering

Angi om du vil oppdatere prosjektene basert på resultatene i veiviseren. Du kan også lagre konfigurasjonen og erstattingsresultatene til veiviseren i en fil for senere bruk. Prosjektene oppdateres ikke før du tar i bruk resultatene fra denne siden.

Oppdater prosjekter med resultatene fra veiviseren    Angir at prosjektet skal oppdateres med resultatene fra veiviseren. Som standard er det merket av for dette alternativet.

Lagre resultater fra veiviseren    Angir at resultatene fra veiviseren skal lagres i en fil som en rapport, i stedet for å bruke dem på de valgte prosjektene. Disse resultatene lagres som en HTML-fil, og inkluderer prosjektene, de valgte ressursene, grensen for ressursfrysing, tidsplanalternativer og ressursene som er funnet av veiviseren. Dette alternativet er deaktivert som standard.

Hvis det ikke er merket av for verken Oppdater prosjekter med resultatene fra veiviseren eller Lagre resultater fra veiviseren, blir resultatene fra veiviseren forkastet. Det er også mulig å merke av for begge alternativene.

Mappe    Angir mappen som filen med de lagrede resultatene fra veiviseren skal lagres i. Denne boksen er bare tilgjengelig når det er merket av for Lagre resultater fra veiviseren .

Bla gjennom    Åpner dialogboksen Bla gjennom som du kan bruke til å finne mappen der du vil lagre filen med resultatene fra veiviseren. Når du har funnet mappen du vil ha, merker du den og klikker OK. Dialogboksen lukkes, og banen til mappen vises i Mappe-boksen. Denne knappen er bare tilgjengelig når det er merket av for Lagre resultater fra veiviseren.

Trinn 8. Fullfør

Les gjennom anbefalingene på denne siden. Når du klikker Fullfør, blir prosjektene oppdatert med resultatene fra veiviseren, eller informasjonen blir lagret i en fil.

Oppdater prosjektene med resultatene fra veiviseren    Iverksetter ressurserstattingene som ble funnet av veiviseren, i de valgte prosjektene, eller lagrer resultatene i en HTML-fil i den valgte mappen.

Fremdriftsindikator    Viser gjeldende status for oppdateringen. Når den er ferdig, vises en melding som angir at veiviseren er ferdig.

Stopp     Avslutter project-oppdateringer.

Fullfør    Fullfører ressurserstattingsprosessen og lukker veiviseren. Du kan nå gå gjennom resultatene av endringene i tildelinger.

Obs!: 

  • Når du har fullført og lukket veiviseren, kan du se gjennom tildelingene ved hjelp av Aktivitetsbelegg-visningen eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også se gjennom erstattet ressursinformasjon i Ressursliste-visningen. Hvis du er fornøyd med endringene, gjøre dem permanente ved å lagre prosjektene. Hvis du vil forkaste endringene, lukker du prosjektene uten å lagre. Du kan også lagre prosjektene som egne prosjektfiler ved hjelp av Lagre som-kommandoen.

  • Når du har fullført og lukket veiviseren, kan du vurdere å utjevning prosjektene. Dette gjør det mulig å se hvordan veiviserens ressurstildeling har påvirket tildeling og prosjektets sluttdatoer.

  • Før du kjører veiviseren for ressurserstatting, må serveradministratoren konfigurere ressursutvalget for virksomheten og opprette RBSen eller et lignende kodesystem for jobbferdigheter. Serveradministratoren må også bruke RBS-koden på virksomhetsressursene.

  • Du kan gå gjennom RBSen som er brukt på ressurser i prosjektet. Legg til RBS-feltet i Ressursliste- eller Ressursbelegg-visningen. Klikk en kolonneoverskrift, og klikk deretter KolonneSett inn-menyen. Klikk navnet på RBS-feltet som er opprettet av serveradministratoren, og klikk deretter OK. Bruk riktig RBS-kode for hver tildeling du vil at veiviseren for ressurserstatting skal bemanne.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×