Utforme en skjemamal basert på en Microsoft SQL Server-database

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan utforme en skjemamal som kan fungere med en Microsoft SQL Server-database, for å spørre etter data eller spørre etter og sende data.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Før du begynner

Utforme skjemamalen

Konfigurere Sendealternativer

Oversikt

Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt hoveddatatilkoblingen, og det kan eventuelt ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Avhengig av målene for skjemaet kan en datatilkobling spørre etter eller sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du utformer en skjemamal som er basert på en database, opprettes det en primær datakilde i Microsoft Office InfoPath med grupper som inneholder spørringsfelt og datafelt og en datatilkobling for spørring som den primære datatilkoblingen for skjemamalen. Disse feltene og gruppene samsvarer med slik at dataene er lagret i tabellene i databasen. Spørringsfelt inneholder data som er angitt av en bruker til å begrense spørringsresultatene til poster som samsvarer med dataene i feltene i spørringen. Når et skjema basert på denne skjemamalen bruker den primære datatilkoblingen, opprettes en spørring ved hjelp av dataene i spørringsfeltene. Deretter sendes spørringen via datatilkoblingen for spørring. Databasen returnerer resultatet av spørringen tilbake til skjemaet via datatilkoblingen for spørring. Resultatene av spørringen plasseres i datafelt, som kan redigeres gjennom kontroller som er bundet til disse feltene.

Ettersom datastrukturen i spørringen og datafeltene må samsvare med måten dataene er lagret på i databasen, kan du ikke endre disse feltene eller gruppene i hoveddatakilden. Du kan bare legge til felt eller grupper i rotgruppen i hoveddatakilden. Du finner koblinger til mer informasjon om datakilder under Se også.

Et skjema kan sende data til en database via skjemaets primære datatilkoblingen Hvis skjemaet er basert på skjemamalen og databasen oppfyller følgende krav:

 • Skjemamalen er ikke en webleserkompatibel skjemamal    Ikke opprettes en datatilkobling i den primære datatilkoblingen Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Hvis du vil at brukere kan sende dataene i et skjema som er basert på en webleserkompatibel skjemamal, kan du bruke en webtjeneste som fungerer med databasen.

 • Tabellen til venstre i hvert par med relaterte tabeller i den primære datakilden inneholder en primærnøkkel    Minst én av relasjonene for alle par med relaterte tabeller må inneholde en primærnøkkel i den venstre tabellen.

 • Ingen av datafeltene i den primære datakilden av skjema store en stor binær datatype    InfoPath, deaktiveres datatilkoblingen Hvis spørringen inneholder felt som kan lagre en stor binær datatype, for eksempel bilder, bilder, OLE-objekter, filvedlegg, datatypen Notat for Office Access eller datatypen SQL-tekst.

Når datatilkoblingen for sending aktiveres i InfoPath, kan brukerne sende dataene i datafeltene i den primære datakilden til databasen. Hvis datatilkoblingen for sending aktiveres i InfoPath, kan du tilpasse sendealternativene for skjemaene som er basert på denne skjemamalen.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal som er basert på en database, har du muligheten til å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Det opprettes en datatilkobling for spørring i InfoPath som primær datatilkobling i en webleserkompatibel skjemamal. Webleserkompatible skjemamaler kan imidlertid ikke konfigureres til å tillate at brukerne sender data til en database. Hvis du utformer en skjemamal basert på en SQL Server-database og vil at brukerne skal kunne sende skjemadataene til databasen via den primære datatilkoblingen, kan du derfor ikke gjøre denne skjemamalen webleserkompatibel.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra databaseadministratoren for å kunne utforme skjemamalen basert på en SQL Server-database:

 • Navnet på serveren som inneholder databasen du vil koble skjemamalen til.

 • Navnet på databasen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Godkjenningen som kreves på database. Databasen kan bruke Microsoft Windows-godkjenning eller SQL Server-godkjenning til å fastsette hvordan brukerne kan få tilgang til databasen.

 • Navnet på tabellen som inneholder dataene du vil sende til skjemaet, eller som skal motta data fra skjemaet. Dette er den primære tabellen. Hvis du har tenkt å bruke flere tabeller i databasen, trenger du navnene på de andre, underordnede tabellene. Du trenger også navnene på feltene i de underordnede tabellene som har relasjoner til feltene i den primære tabellen.

Til toppen av siden

Utforme skjemamalen

Du må gjøre følgende for å kunne utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som er basert på en database, opprettes det en datatilkobling for spørring i InfoPath som den primære datatilkoblingen mellom skjemamalen og databasen. Denne prosessen oppretter automatisk skjemamalens primære datakilde.

 2. Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene    Hvis du vil tillate brukere å vise og redigere dataene i feltene i den primære datakilden når de åpner skjemaet, kan du legge til en kontroll i skjemamalen og binder kontrollen til et felt i den primære datakilden.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Klikk Skjemamal under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Database i Basert på-listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, merker du av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser.

  Obs!: Veiviseren for datatilkobling vil ikke aktivere datatilkoblingen for sending i en webleserkompatibel skjemamal. Hvis du vil at brukerne skal kunne sende data til en database fra skjemaer som er basert på en webleserkompatibel skjemamal, legger du til en sekundær datatilkobling til en webtjeneste som fungerer med databasen. Du finner koblinger til mer informasjon om sekundære datatilkoblinger under Se også.

 5. Klikk OK.

 6. Klikk Velg database i veiviseren for datatilkobling.

 7. Klikk Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.

 8. Klikk Microsoft SQL Server i listen Hva slags datakilde vil du koble til, og klikk deretter Neste.

 9. Skriv inn navnet på serveren med SQL Server-databasen i Servernavn-boksen.

 10. Gjør ett av følgende under Påloggingsinformasjon:

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang, basert på påloggingsinformasjonen som brukes i et Microsoft Windows-nettverk, klikker du Bruk Windows-godkjenning.

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang, basert på et angitt brukernavn og passord som du får fra databaseadministratoren, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og deretter skriver du inn brukernavnet og passordet i boksene Brukernavn og Passord.

 11. Klikk Neste.

 12. Klikk navnet på den nye databasen du vil bruke, i listen Merk databasen som inneholder dataene du vil ha, merk av for Koble til en bestemt tabell, klikk navnet på den primære tabellen, og klikk deretter Neste.

 13. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn for filen som lagrer datatilkoblingsinformasjonen, i Filnavn-boksen, og deretter klikker du Fullfør for å lagre disse innstillingene.

  Hvis du har tenkt å bruke andre tabeller i datatilkoblingen for spørring, kan du legge til de andre tabellene på denne siden i veiviseren.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til tabell.

  2. Klikk navnet på den underordnede tabellen i dialogboksen Legg til tabell eller spørring, og klikk deretter Neste. InfoPath prøver å angi relasjonene ved å sammenligne feltnavn i begge tabellene. Hvis du ikke vil bruke den foreslåtte relasjonen, Merk relasjonen, og klikk deretter Fjern relasjon. Hvis du vil legge til en relasjon, klikker du Legg til relasjon. Klikk navnet på hvert beslektede felt i den tilsvarende kolonnen i dialogboksen Legg til relasjon, og klikk deretter OK.

  3. Klikk Fullfør.

  4. Gjenta disse trinnene for å legge til flere underordnede tabeller.

 14. Klikk Neste.

 15. Skriv inn et navn for den primære datatilkoblingen på den siste siden i veiviseren. Dette navnet vises i listen datakilde i oppgaveruten Datakilde.

 16. Hvis skjemamalen oppfyller kravene i Oversikt -delen, vil denne siden i veiviseren angir at InfoPath aktivert datatilkoblingen i den primære datatilkoblingen. Hvis du vil endre navn på datatilkoblingen, skriver du inn et nytt navn i den riktige boksen. Hvis du vil at brukerne skal sende skjemadata gjennom en annen datatilkobling som du vil legge til skjemamalen senere, klikk for å fjerne merket for Aktiver sending for denne tilkoblingen.

  Obs!: Hvis skjemamalen ikke oppfyller kravene i Oversikt -delen, deaktiveres datatilkoblingen i InfoPath, og dialogboksen Skriv inn et navn for tilkoblingen og merket for Aktiver sending for denne tilkoblingen er utilgjengelige (deaktivert). Hvis deaktiveres datatilkoblingen i InfoPath, må den primære datatilkoblingen for skjemamalen bare en datatilkobling for spørring.

Trinn 2: Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg gruppen eller feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

Til toppen av siden

Konfigurere sendealternativene

Hvis du oppfyller kravene i Oversikt -delen av skjemamalen og tabellene som du valgte i veiviseren for datatilkobling, konfigureres skjemamalen til å sende data til den primære datatilkoblingen i InfoPath. Hvis du velger å bruke denne datatilkoblingen, InfoPath konfigurerer skjemamalen slik at brukere kan sende skjemadata til databasen og legger til begge Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen Send til fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet. InfoPath konfigurerer også skjemamalen slik at når brukere sende skjemaene, skjemaet forblir åpent og det vises en melding til brukeren som angir om skjemaet ble sendt. Du kan endre teksten på Send-knappen og virkemåten når brukeren sender et skjema.

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i dialogboksen Sendealternativer.

   Tips!: Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 2. Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Tips!: Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×