Ulike måter å tilpasse en tekstboks på

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du har satt inn en tekstboks i en skjemamal, kan du tilpasse den ved å åpne den og endre egenskaper og innstillinger i dialogboksen Egenskaper for tekstboks. Du åpner dialogboksen ved å dobbeltklikke tekstboksen du vil endre egenskapene for, i skjemamalen.

Tabellen nedenfor beskriver noen av måtene du kan tilpasse en tekstboks på, og gir årsaker til hvorfor du bør gjøre det. Selv om tabellen ikke gir detaljert informasjon om fremgangsmåte for alternativene i dialogboksen Egenskaper for tekstboks, gir den deg en pekepinn på hvilke muligheter som er tilgjengelige.

Obs!: 

  • Hvis du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, er enkelte funksjoner i dialogboksen Egenskaper for tekstboks ikke tilgjengelige. Avsnittsskift støttes for eksempel ikke.

  • Hvis skjemamalen er basert på en database, et skjema eller en annen eksisterende datakilde, kan du ikke kunne tilpasse alle delene av en kontroll. Hvis du for eksempel kanskje du kan endre størrelsen på kontrollen, men ikke feltet eller gruppere navnet, som er utledet fra den eksisterende datakilden.

Kategori

Oppgave

Detaljer

Data

Endre det tilknyttede feltnavnet

Når du utformer en ny, tom skjemamal, kan du endre standard felt eller gruppenavn for en kontroll til noe som er enklere å identifisere når du arbeider med datakilden. Hvis du for eksempel er et felt kalt "Selger" enklere å forstå enn et felt kalt "felt1".

Obs!: Endring av feltnavnet endrer ikke bindingen mellom en tekstboks og et felt i datakilden. Hvis du må binde en tekstboks til et annet felt, høyreklikker du tekstboksen. Deretter klikker du Endre binding på hurtigmenyen.

Data

Endre datatypen

Når du utformer en ny, tom skjemamal, kan du endre standard datatype for en kontroll. Standard datatype for en tekstboks er Tekst (string), men du kan endre denne typen. Hvis du for eksempel vil at brukere skal kunne registrere britiske pund i tekstboksen Transaksjonsbeløp, kan du velge datatypen Heltall (integer) og deretter velge formateringsalternativer slik at verdiene som skrives inn i tekstboksen, vises med valutasymbolet for pund (£).

Mer om datatyper

Tabellen nedenfor viser en oversikt over datatyper som er tilgjengelige for tekstbokser.

Datatype

Beskrivelse

Tekst (string)

Brukes for data som navn, adresser, telefonnumre, fødselsnumre og så videre.

Heltall (integer)

Brukes for positive eller negative heltall, for eksempel 1234, -1234 eller $ 1234.

Desimal (double)

Brukes for tall med desimaler, for eksempel 1234,12, -1234,12 eller $1234,12.

Sann/usann (boolean)

Brukes for data som må være enten 1 (sann) eller 0 (usann).

Hyperkobling (anyURI)

Brukes for hyperkoblinger, for eksempel en bane for Universal Naming Convention (UNC) eller Uniform Resource Locator (URL).

Dato (date)

Brukes for datoer, for eksempel 14/3 2007 eller 14. mars 2007.

Klokkeslett (time)

Brukes for klokkeslett, for eksempel 9:46:55 eller 09:46.

Dato og klokkeslett (dateTime)

Brukes for både datoer og klokkeslett, for eksempel 14/3 2007 11:30.

Data

Angi en standardverdi

Hvis du vil standardteksten skal vises i en kontroll når en bruker åpner skjemaet, kan du skrive inn teksten i verdi-boksen. Du kan også bruke verdien til et annet felt i datakilden som standardverdi for en kontroll. Standardverdier er forskjellig fra plassholdertekst (som er beskrevet senere i denne artikkelen) ved at de alltid lagres som data i skjemafilen (.xml).

Data

Vise resultatene av en beregning

Hvis du vil vise resultatene av en beregning i en kontroll, kan du klikke Sett inn formel Knappesymbol ved siden av boksen verdi å knytte formler og funksjoner til kontrollen. Du kan for eksempel opprette en formel som summerer en kolonne med tall i en gjentatt tabell ved hjelp av en tekstboks i forbindelse med Summer -funksjonen. Eller du kan kombinere Idag -funksjonen med en bestemt tekstboks slik at når brukeren åpner skjemaet, gjeldende dato vises i tekstboksen.

Data

Gjøre tekstboksen obligatorisk

Du kan visuelt minne brukerne på å skrive inn data i en kontroll ved å merke av for Kan ikke være tom. Når brukerne åpner skjemaet, vises det en rød stjerne i kontrollen som en påminnelse om å fylle ut kontrollen. Brukerne kan ikke sende data før de har skrevet inn en verdi i kontrollen.

Data

Legge til datavalidering

Klikk Datavalidering for å angi regler for datavalidering for kontrollen. Hvis du for eksempel hvis du trenger delenummer som skal angis i et bestemt format, tre tall, og deretter en tankestrek, og deretter to mer tall – du kan bruke datavalidering til å sikre at brukere i samsvar med denne mønster.

Data

Bruke regler

Når du klikker Regler, kan du opprette en regel som gjør at én eller flere handlinger skjer automatisk når brukerne endrer verdien i en kontroll. I et kjøpsordreskjema kan du for eksempel bruke en regel til å vise en dialogboks med meldingen "Bestilling av mer enn 10 ulike varer kan føre til forsinkelse av leveranse" hvis en bruker skriver inn et tall over 10 i en Mengde-tekstboks. Du kan også bruke en regel til å hente oppdatert informasjon fra en ekstern datakilde automatisk. I et aksjekjøpsskjema kan du bruke en regel til å hente og vise løpende aksjekurser i en tekstboks, enten når skjemaet åpnes eller når brukeren ber om informasjonen.

Visning

Vise plassholdertekst

Hvis du vil gi brukerne veiledning om hva slags data som skal angis i tekstboksen, kan du skrive inn instruksjonstekst i Plassholder-boksen. I tekstboksen Antall netter på hotell kan plassholdertekst for eksempel brukes til å be brukerne registrere en bestemt type data.

Som en standardverdi vises plassholdertekst i en tekstoppføring kontroll når en bruker åpner et skjema. Plassholdertekst er imidlertid forskjellig fra standardverdier på følgende tre måter:

  • Plassholdertekst lagres aldri som data i skjemafilen (.xml).

  • I motsetning til en standardverdi som vises som vanlig tekst i en kontroll, vises plassholdertekst alltid nedtonet.

  • Plassholdertekst støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler i motsetning til en standardverdi.

Visning

Gjøre tekstboksen skrivebeskyttet

Hvis du vil hindre at brukere endrer innholdet i en kontroll, velger du skrivebeskyttet - merket. Hvis du bruker en tekstboks for å vise resultatene av en formel, kan du for eksempel gjøre tekstboksen skrivebeskyttet for å forhindre at brukere skriver over resultatet. Selv om en skrivebeskyttet tekstboks ikke vises nedtonet i skjemaet, bli brukere hindret i å skrive inn informasjon i tekstboksen.

Visning

Deaktivere stavekontroll eller autofullføring

Du kan hindre brukerne i å stavekontrollere tekst i en tekstregisteringskontroll eller automatisk bruke på nytt oppføringer som tidligere ble skrevet inn i kontrollen i skjemaet, ved å fjerne merket for Aktiver stavekontroll og Aktiver autofullfør, som begge er avmerket som standard. Du kan for eksempel deaktivere stavekontrollen for tekstbokser som viser egennavn, og du kan deaktivere autofullføring for å beskytte personlige opplysninger når mange brukere deler et skjema.

Visning

Lar brukerne skrive inn flere tekstlinjer

Hvis du vil at en tekstboks skal vise flere tekstlinjer, merker du av for Flere linjer. Deretter kan du bestemme om du vil tillate avsnittsskift i tekstboksen.

Visning

Aktivere avsnittsskift

Hvis du merker av for Flere linjer og du vil at brukerne skal kunne skrive inn avsnitt med informasjon i tekstboksen, merker du av for Avsnittsskift. Dette er for eksempel nyttig hvis du vil at brukerne skal svare på et omfattende spørsmål i en tekstboks, men du vil at dataene skal være i ren tekst fordi brukerne senere skal sende skjemaet til en database. Hvis du merker av for Flere linjer i en webleserkompatibel skjemamal, kan du ikke fjerne merket for Avsnittsskift.

Visning

Aktivere tekstbryting

Hvis du merker av for Flere linjer, merkes det automatisk av for Bryt tekst i InfoPath, slik at teksten flyter fra én linje til en annen når brukerne skriver inn i tekstboksen. Når tekstbryting er aktivert, kan du velge rullealternativer i Rulling-listen. Du kan for eksempel få rullefelt til å vises i tekstboksen når brukerne skriver inn mer tekst enn tekstboksen kan vise som standard. Tekstboksen må ha fast høyde og bredde for at rullealternativene skal fungere skikkelig. Hvis du merker av for Flere linjer i en webleserkompatibel skjemamal, kan du ikke fjerne merket for Bryt tekst eller angi alternativer i Rulling-listen.

Visning

Begrense tegn

Du kan tilordne en tegngrense til en tekstboks ved å merke av for Begrens tekstboks til og deretter skrive inn det tillatte antallet tegn. I en skjemamal for personaladministrasjon kan du for eksempel bruke denne funksjonen til å hindre at brukerne skriver inn mer enn fem tegn i Ansatt-ID-tekstboksen. Hvis skjemamalen er koblet til en database eller et eksternt XML-skjema og denne datakilden har krav til tegnlengde, vises det automatisk en datavalideringsfeil i Microsoft Office InfoPath hvis brukerne overskriver denne grensen når de fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen. Du kan få markøren til å gå automatisk til neste kontroll i skjemaet når brukeren når tegngrensen for en kontroll ved å merke av for Gå automatisk til neste kontroll når grensen er nådd. Det er ikke støtte for å få markøren til å gå automatisk til neste kontroll i webleserbaserte skjemamaler.

Visning

Legge til betinget formatering

Klikk Betinget formatering for å åpne dialogboksen Betinget formatering, der du kan endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten, basert på verdier som brukerne angir i skjemaet. I en skjemamal for salgsrapport, kan du for eksempel bruke betinget formatering til å varsle brukeren om at beløpet som er brukt er større enn Budsjettert beløp.

Størrelse

Justere størrelse, utfylling og marger

Du kan angi størrelsen på en kontroll manuelt ved å skrive inn verdier i boksene Høyde og Bredde. Du kan også fornye mellomrommet i og utenfor kontrollen ved å endre utfyllingen, som er bufferen avstanden omkringliggende kontrollens innhold, eller margene, som er avstanden mellom kontrollens kantlinje og eventuell omkringliggende tekst eller Kontroller i skjemamalen.

Størrelse

Justere tekstboksen i forhold til den tilhørende etiketten

Hvis du vil justere teksten inni en kontroll i forhold til etiketten bedre, klikker du Juster-knappen. InfoPath justeres automatisk kontrollens høyde, nedre utfylling og bunnmarginnstillingene etter behov.

Avansert

Angi et skjermtips

Hvis du vil gjøre en forklarende merknad vises når brukeren flytter musepekeren over kontrollen, skriver du teksten du vil bruke, i skjermtips-boksen. Tilgjengelighetsverktøy, for eksempel skjermen gå gjennom verktøy som gjør det på skjermen informasjon som er tilgjengelig som syntetisk tale eller oppdaterbar Braille vises, er ofte avhengige disse skjermtips å tolke informasjon for brukerne.

Avansert

Endre tabulatorrekkefølgen

Du kan endre plasseringen av en kontroll i skjemamal totale tabulatorrekkefølgen. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen som fokus flyttes i et skjema fra ett felt eller objekt til neste brukere trykker TAB eller SKIFT + TAB. Kategorien indeks standardinnstillingen for alle kontroller i en skjemamal er 0, men tabulatorrekkefølgen begynner med 1. Det vil si skal en kontroll med 1 i boksen i kategorien rekkefølge være besøkt først når brukerne trykker TAB-tasten. En kontroll med 2 i boksen i kategorien rekkefølge skal være besøkt nummer to, og så videre. Alle kontroller med 0 i boksen i kategorien rekkefølge, er sist i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil hoppe over kontroller i tabulatorrekkefølgen, kan du angi -1 i boksen i kategorien rekkefølge.

Avansert

Tilordne en hurtigtast

Du kan skrive inn en bokstav eller tall i hurtigtast-boksen for å angi en hurtigtast. Hurtigtaster mulig for brukere å navigere til en kontroll ved å trykke en kombinasjon av tastetrykk i stedet for å flytte musen. Hvis du velger å bruke hurtigtaster i skjemamalen, må du formidle til brukerne at hurtigtastene finnes. Du kan for eksempel skriver inn (ALT + S) etter en tekstetikett å la brukerne vite at det er en hurtigtast for en Selger tekstboks.

Avansert

Angi eller tilpasse flettehandlinger

Klikk Slå sammen innstillinger for å angi hvordan dataene som brukerne angir i kontrollen skal vises når flere skjemaer kombineres. Du kan for eksempel velge å prefiks tekst fra en tekstboks med et bestemt ord eller Skill tekst-boksen elementer med et semikolon.

Avansert

Skaffe ViewContext-identifikatoren for tekstboksen

Du kan bruke ViewContext-verdien til å identifisere kontrollen i kode. Hvis du vet ViewContext-verdien, kan du for eksempel bruke denne verdien med ExecuteAction-metoden i Vis-objektet til å utføre en redigeringshandlingen programmatisk på XML-data som er bundet til kontrollen.

Avansert

Angi og tilpasse et inndataområde

Klikk Inndataområde for å angi hvilken type inndata fra brukeren som er ment for kontrollen. Dette kan hjelpe med å forbedre gjenkjenningen håndskrift og tale inndata for kontrollen. Hvis du bruker IS_URL inndataområde for kontrollen, vet for eksempel InfoPath vil ignorere mellomrom mellom ord.

Webleserskjemaer

Tilpasse innstillinger for postering av data tilbake til serveren

Kategorien webleserskjemaer vises bare når du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Du kan styre om data som er sendt til serveren når brukerne endrer data i tekstboksen.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×