Tilpasse standardinnstillinger for databasene

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan tilpasse forskjellige innstillinger for databasene Microsoft Access 2010 fra kategorien klientinnstillinger av alternativene. Innstillingene du gjør fra denne kategorien gjelder for alle Access-databasefiler på maskinen. Disse innstillingene gjelder ikke for en nettdatabase.

alternativer for klientinnstillinger

Hva vil du gjøre?

Tilpasse virkemåten for markører og taster

Angi funksjonsvisning

Endre utskriftsalternativene

Angi vanlige alternativer for databasen

Tilpasse avanserte alternativer for programmet

Angi alternativer for språkspesifikk visning

Tilpasse virkemåten for markører og taster

Bruk alternativene nedenfor til å angi markøren virkemåte når du bruker enkelte taster. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir språkspesifikke Markørens virkemåte, kan du se delen MarkørbevegelseAngi alternativer for språkspesifikk visning.

Slik angir du handlingen for hvordan markøren beveger seg når du har trykket ENTER:

Alternativ

Beskrivelse

Ikke flytt

Beholder markøren i det gjeldende feltet.

Neste felt

Flytter markøren til neste felt. Det neste feltet er plassert enten til høyre eller til venstre for det gjeldende feltet som standard, avhengig av hvordan du angir tekstretningen. Denne innstillingen er standardvalget.

Neste post

Flytter markøren til det gjeldende feltet for neste post. Når du viser flere poster, er den neste posten den posten som er rett nedenfor den gjeldende posten.

Bruk alternativene for Virkemåte for piltaster til å tilpasse hvordan markøren beveger seg når du bruker piltastene:

fokusvisning av alternativene for piltastbevegelse

Alternativ

Beskrivelse

Neste felt

Flytter markøren til neste eller forrige felt når du trykker høyre eller venstre piltast, i henhold til språkinnstillingene.

Neste tegn

Flytter markøren til neste eller forrige tegn i et felt når du trykker høyre eller venstre piltast.

Markøren stopper i første/siste felt

Når dette er valgt, hindrer det at venstre og høyre piltast flytter markøren fra første eller siste felt i forrige eller neste post.

Hvis du vil angi hvordan markøren oppfører seg i skjemaer og dataark når du bruker ENTER, TAB og piltaster, kan du velge et alternativ fra delen Virkemåte ved inngang i felt:

Alternativ

Beskrivelse

Merk hele feltet

Merker hele feltet når markøren flyttes til dette feltet.

Gå til begynnelsen av feltet

Flytter til begynnelsen av feltet når markøren flyttes til dette feltet.

Gå til slutten av feltet

Flytter til slutten av feltet når markøren flyttes til dette feltet.

Til toppen av siden

Angi alternativer for funksjonsvisning

Du kan tilpasse følgende innstillinger for å vise noen nyttige funksjoner, for eksempel animasjoner og statuslinjer fra Vis-alternativene.

fokusert visning av alternativene for visningsinnstilling

Alternativ

Beskrivelse

Antall dokumenter i listen over nylig brukte dokumenter

Angi eller endre antallet nylig brukte filer som vises i ruten Nylig brukte databaser.

Statuslinje

Viser statuslinjen nederst i Access-vinduet.

Vis animasjoner

Aktiverer animasjonsfunksjoner, for eksempel animert innsetting av nye kolonner i dataark.

Til toppen av siden

Endre utskriftsalternativene

Du kan angi standardmarger ved å bruke alternativene under Utskrift. Du kan også tilpasse sideoppsettet og utskriftsalternativene rett før du skriver ut en rapport eller et dataark.

Alternativ

Beskrivelse

Venstre marg

Endrer standard venstre marg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt, og angi deretter alternativene i dialogboksen Skriv ut.

Høyre marg

Endrer standard høyre marg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt, og klikk deretter Utskriftsformat i dialogboksen Skriv ut.

Toppmarg

Endrer standard toppmarg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Slik endrer du margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt og klikk deretter Utskriftsformat i dialogboksen Skriv ut.

Bunnmarg

Endrer standard bunnmarg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Slik endrer du margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt og klikk deretter Utskriftsformat i dialogboksen Skriv ut.

Til toppen av siden

Angi vanlige alternativer for databasen

Bruk et av de følgende alternativene til å tilpasse hvordan Access oppfører seg når du utfører enkelte vanlige oppgaver:

Alternativ

Beskrivelse

Vis feil i brukergrensesnitt i tillegg

Dette alternativet finnes i Standard-delen og kan være nyttig hvis du er en utvikler. Velg alternativet der Access viser feilene i koden for egendefinering av brukergrensesnitt.

Gi tilbakemelding med lyd

Spiller tilgjengelige lyder som er knyttet til programhendelser i Microsoft Office Professional 2010, for eksempel åpne, lagre, og skrive ut filer og vise feilmeldinger. Lyder som er tilordnet til forskjellige hendelser kan endres i dialogboksen Egenskaper for lyder i kontrollpanelet i Windows. Hvis du velger, eller fjern merket for gi tilbakemelding med lyd i ett Office-program, er det også slått på eller av for alle andre Office-programmer. Hvis du vil endre lyden som er knyttet til en hendelse, åpner du mappen lyder i kontrollpanelet i Windows. Datamaskinen må ha et lydkort for å spille av de fleste lyder.

Åpne sist brukte database når Access starter

Når dette er valgt, åpnes den siste brukte databasen i stedet for viser Microsoft Access-siden. Det finnes to måter å åpne den siste brukte databasen: delt åpnes sist brukte database for delt bruk. Dette er standardinnstillingen. Eksklusiv åpnes den siste brukte databasen i alenemodus for én enkelt bruker.

Standard postlåsing

Ingen låser Poster er åpne for redigering.

Alle poster Låser alle postene i et åpent skjema eller dataark og låser poster i underliggende tabeller. Poster forblir låst så lenge du har objektene åpne.

Redigert post Låser bare posten du redigerer.

Bruk firesifret årsformat

Denne databasen Angir standard årsformat for den gjeldende åpne databasen til fore sifre (åååå).

Merknad: Denne innstillingen erstatter innstillingen Alle databaser for den gjeldende åpne databasen.

Alle databaser Angir standard årsformat for alle databaser til fire sifre (åååå).

Til toppen av siden

Angi alternativer for handlingene søk og erstatt

Du kan angi virkemåten for søk og søk/erstatt ved å bruke følgende alternativer:

Alternativ

Beskrivelse

Hurtigsøk

Søker i det gjeldende feltet og sammenligner hele feltet med søkestrengen.

Fullt søk

Søker i alle felt og sammenligner alle deler av et felt.

Søk etter begynnelsen av felt

Søker i det gjeldende feltet og sammenligner de innledende tegnene i feltet.

Til toppen av siden

Angi alternativer for å vise bekreftelsesmeldinger

Det kan være nyttig for brukere å vise meldinger som bekrefter når bestemte handlinger er fullført, og du kan bruke følgende alternativer til å angi hvilken melding som vises:

Alternativ

Beskrivelse

Postendringer

Viser en bekreftelsesmelding når du endrer en post.

Sletting av dokumenter

Viser en bekreftelsesmelding når du sletter et databaseobjekt.

Redigeringsspørringer

Viser en bekreftelsesmelding når du kjører en redigeringsspørring for tilføying, oppdatering eller en lag tabell i en redigeringsspørring mot en Access-database.

Til toppen av siden

Tilpasse avanserte alternativer for programmet

Alternativ

Beskrivelse

Åpne databaser med låsing på postnivå

Angir låsing på postnivå som standard for den gjeldende åpne databasen. Hvis du deaktiverer dette alternativet, angis låsing på sidenivå som standard for den åpne databasen. Valget du foretar, gjelder for data i skjemaer, dataark og kode som bruker et postsettobjekt til å gjennomløpe poster i løkke. Dette alternativet gjelder ikke for redigeringsspørringer eller kode som utfører masseoperasjoner ved hjelp av SQL-setninger.

Tidsavbrudd for OLE/DDE (s): Etter dette intervallet utføres et OLE- eller DDE-forsøk som tidligere har mislyktes, på nytt. Gyldige verdier: 0 til 300. Standardverdi: 30.

Oppdateringsintervall (s): antall sekunder hvoretter oppdaterer Access automatisk poster i dataark- eller visninger. Gyldige verdier: 0-32 766. Standardverdi: 60. En verdi på 0, hindrer oppdatering.

Antall oppdateringsforsøk: antall ganger Access forsøker å lagre en endret post som er låst av en annen bruker. Gyldige verdier: 0-10. Standardverdi: 2.

ODBC oppdateringsintervall (s): intervallet hvoretter oppdaterer Access automatisk data samlet gjennom en ODBC-tilkobling. Denne innstillingen trer i kraft bare når databasen er delt på et nettverk. Gyldige verdier: 0-32 766. Standardverdi: 1500. Verdien null, hindrer oppdatering.

Mellom oppdateringsforsøk (MS): antall millisekunder prøver Access å lagre en endret post som er låst av en annen bruker. Gyldige verdier: 0-1, 000. Standardverdi: 250.

DDE-operasjoner

Ignorer DDE-forespørsler gir Access muligheten til å ignorere DDE-forespørsler fra andre programmer.

Aktiver DDE-oppdatering angir at Access skal oppdatere DDE-koblinger basert på intervallet spesifisert i boksen Oppdateringsintervall (s).

Kommandolinjeargumenter

Skriv inn argumenter som skal kjøres når du starter Access eller åpner en Access-database.

Til toppen av siden

Angi alternativer for språkspesifikk visning

Alternativ

Beskrivelse

Standardretning

Venstre mot høyre: Angir visningen av nye objekter fra venstre mot høyre, som kjent blant dem som bruker engelsk og europeiske språk. Denne innstillingen viser for eksempel det første feltet i en tabell fra kolonnen lengst til venstre og legger til nye felt i høyre for kolonnen, og plasserer postnummerboksen og navigasjonsknappene i dataarkvisning i hjørnet nederst til venstre.

Høyre mot venstre: Angir visningen av nye objekter fra høyre mot venstre, som kjent blant dem som bruker språk fra Midt-Østen. Denne innstillingen viser for eksempel det første feltet i en tabell fra kolonnen lengst til høyre og legger til nye felt til venstre for kolonnen, og plasserer postnummerboksen og navigasjonsknappene i tabelldataarkvisning i hjørnet nederst til høyre.

Bruk Hijri-kalender

Når dette alternativet er tilgjengelig, kan du velge det for å basere den underliggende datoreferansen på månekalenderen. Hvis alternativet ikke er valgt, bruker databasen den gregorianske kalenderen.

Merknad: Det anbefales at du velger en kalendertype første gang du oppretter en database i Access, og at du deretter ikke endrer denne innstillingen.

Markørbevegelse

Visuelt: Angir at bevegelse av markøren skal gå mot tegnet som visuelt kommer etter, i toveis tekst. Når du for eksempel bruker piltastene for å bevege deg fra høyre mot venstre gjennom arabisk, og deretter norsk tekst i samme setning, flytter innsettingspunktet seg fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten, og fortsetter deretter ved tegnet lengst til høyre i det norske ordet og fortsetter fra høyre mot venstre.

Logisk: Angir at bevegelse av markøren skal følge språkretningen i den aktuelle teksten, i toveis tekst. Når du for eksempel bruker piltastene til å bevege deg gjennom arabisk og deretter norsk tekst i samme setning, flytter innsettingspunktet seg fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten og begynner deretter ved tegnet lengst til venstre i det norske ordet og fortsetter fra venstre mot høyre.

Standardtema

Klikk Bla gjennom for å velge et standardtema, skrifttemaer eller farger for databasen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×