Tilgjengelige diagramtyper

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Office Excel 2007 støtter mange typer diagrammer som kan hjelpe deg å vise data på måter som gir mening for brukerne. Når du oppretter et diagram eller endrer typen for et eksisterende diagram, kan du velge en av diagramtypene nedenfor.

Viktig: Denne artikkelen beskriver diagramtypene du kan bruke. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter et diagram, kan du se opprette et diagram.

I denne artikkelen

Stolpediagrammer

Linjediagrammer

Sektordiagrammer

Liggende stolpediagrammer

Arealdiagrammer

Punktdiagrammer (XY)

Børsdiagrammer

Overflatediagrammer

Hjuldiagrammer

Boblediagrammer

Radardiagrammer

Andre typer diagrammer du kan opprette i Excel

Stolpediagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et stolpediagram. Stolpediagrammer er nyttige for å vise dataendringer over en tidsperiode, eller for å illustrere sammenligninger blant elementer.

I stolpediagrammer er kategorier vanligvis ordnet langs den horisontale aksen og verdier langs den vertikale aksen.

Gruppert stolpediagram i 3D

Stolpediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Gruppert stolpediagram og gruppert stolpediagram i 3D    Grupperte stolpediagrammer sammenligner verdier på tvers av kategorier. Et gruppert stolpediagram viser verdier i vertikale rektangler i 2D. Et gruppert stolpediagram i 3Dviser dataene kun ved hjelp av et 3D-perspektiv. En tredje verdiakse (dybdeakse) brukes ikke.

  Gruppert stolpediagram og gruppert stolpediagram i 3D

  Du kan bruke en gruppert stolpediagramtype når du har kategorier som representerer følgende:

  • Verdiområder (for eksempel elementantall).

  • Bestemte skalaordninger (for eksempel en Likert-skala med oppføringer, som svært enig, enig, nøytral, uenig, svært uenig).

  • Navn som ikke er i en bestemte rekkefølge (for eksempel elementnavn, geografiske navn eller navn på personer).

   Merknad: Hvis du vil vise data i et 3D-format som bruker tre akser (vannrett akse, loddrett akse og dybdeakse) som du kan endre, bør du bruke undertypen 3D-stolpediagram i stedet.

 • Stablet stolpediagram og stablet stolpediagram i 3D    Stablede stolpediagrammer viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten, og sammenligner forholdet til hver verdi og helheten på tvers av kategorier. Et stablet stolpediagram viser verdier i vertikale, stablede rektangler i 2D. Et stablet stolpediagram i 3Dviser dataene kun ved hjelp av et 3D-perspektiv. En tredje verdiakse (dybdeakse) brukes ikke.

  Stablet stolpediagram og stablet stolpediagram i 3D

  Du kan bruke et stablet stolpediagram når du har flere dataserier, og når du vil fremheve totalsummen.

 • Stablet stolpediagram med prosentfordeling og stablet stolpediagram med prosentfordeling i 3D    Stablede stolpediagrammer med prosentfordeling og stablede stolpediagrammer med prosentfordeling i 3D sammenligner prosentdelen for hver verdi i forhold til helheten på tvers av kategorier. Et stablet stolpediagram med prosentfordeling viser verdier i vertikale, stablede rektangler med prosentfordeling i 2D. Et stablet stolpediagram i 3Dviser dataene kun ved hjelp av et 3D-perspektiv. En tredje verdiakse (dybdeakse) brukes ikke.

  Stablet stolpediagram med prosentfordeling og stablet stolpediagram med prosentfordeling i 3D

  Du kan bruke et stablet stolpediagram med prosentfordeling når du har tre eller flere dataserier, og du vil fremheve helheten, spesielt hvis totalsummen er lik for hver kategori.

 • 3D-stolpediagram     3D-stolpediagrammerbruker tre akser som du kan endre (en vannrett akse, en loddrett akse og en dybdeakse), og de sammenligner datapunktlangs den vannrette aksen og dybdeaksen.

  3D-stolpediagram

  Du kan bruke et 3D-stolpediagram når du vil sammenligne data likt på tvers av kategoriene og på tvers av seriene, fordi denne diagramtypen viser kategorier langs den vannrette aksen og dybdeaksen, mens den vannrette aksen viser verdiene.

 • Sylinder-, kjegle- og pyramidediagrammer    Sylinder-, kjegle- og pyramidediagrammer er tilgjengelige i de samme grupperte diagrammene, stablede diagrammene, stablede diagrammer med prosentfordeling og 3D-diagrammer som finnes for rektangulære stolpediagrammer, og de viser og sammenligner data på samme måte. Den eneste forskjellen er at disse diagramtypene viser sylinder-, kjegle- eller pyramideformer i stedet for rektangler.

  Sylinder-, kjegle- og pyramidediagrammer

Hvis du vil se hvordan du oppretter et stolpediagram, kan du se Presentere data i et stolpediagram.

Til toppen av siden

Linjediagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et linjediagram. Linjediagrammer kan vise sammenhengende data over tid, angitt mot en felles skala, og er derfor perfekte for å vise trender i data ved regelmessige intervaller. I et linjediagram er kategoridata distribuert jevnt langs den vannrette aksen, og alle verdidata er distribuert jevnt langs den loddrette aksen.

Linjediagram med indikatorer

Du bør bruke et linjediagram hvis kategorietikettene er tekst og representerer verdier som er plassert med samme avstand, for eksempel måneder, kvartaler eller regnskapsår. Dette er spesielt tilfelle hvis det finnes flere serier. For én serie bør du vurdere å bruke et kategoridiagram. Du bør også bruke et linjediagram hvis du har flere numeriske etiketter som er plassert med samme avstand, spesielt år. Hvis du flere mer enn ti numeriske etiketter, kan du i stedet bruke et punktdiagram.

Linjediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Linjediagram og linjediagram med indikatorer    Linjediagrammer kan enten vises med indikatorer som angir individuelle dataverdier, eller uten, og er nyttige når du vil vise trender over tid eller ordnede kategorier, spesielt når det er mange datapunkter og rekkefølgen de presenteres i, er viktig. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier bør du bruke et linjediagram uten indikatorer.

  Linjediagram og linjediagram med indikatordiagram

 • Stablet linjediagram og stablet linjediagram med indikatorer    Stablede linjediagrammer kan enten vises med indikatorer som angir individuelle dataverdier, eller uten, og kan brukes for å vise trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier, men siden det er vanskelig å se at linjene er stablet, kan du vurdere å bruke en annen linjediagramtype eller et stablet arealdiagram i stedet.

  Stablet linje og stablet linjediagram med indikatordiagram

 • 100 % stablet linjediagram og 100 % stablet linjediagram med indikatorer    100 % stablede linjediagram kan enten vises med indikatorer som angir individuelle datoverdier, eller uten, og er nyttige når du vil vise den prosentvise trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier, bør du bruke et 100 % stablet linjediagram uten indikatorer.

  Tips!: Vurder å bruke et 100 % stablet arealdiagram i stedet for en bedre presentasjon av denne typen data.

  Stablede linjediagrammer med prosentfordeling med og uten indikatorer

 • 3D linjediagram    I 3D linjediagrammer vises hver datarad eller -kolonne som et tredimensjonalt bånd. Et 3D linjediagram har vannrette, loddrette og dybdeakser som du kan endre.

  Tredimensjonalt linjediagram

Hvis du vil se hvordan du oppretter et linjediagram, kan du se Presentere data i et punktdiagram eller linjediagram.

Til toppen av siden

Sektordiagrammer

Data som bare er ordnet i én kolonne eller rad i et regneark, kan tegnes inn i et sektordiagram. Sektordiagrammer viser størrelsen på elementer i én dataserie, som står i forhold til summen av elementene. datapunkt i et sektordiagram vises som en prosentdel av hele sektoren.

Sektordiagram i 3D

Du bør vurdere å bruke et sektordiagram når:

 • Du bare har én dataserie du vil tegne inn.

 • Ingen av verdiene du vil tegne inn, er negative.

 • Nesten ingen av verdiene du vil tegne inn, er nullverdier.

 • Du har ikke mer enn sju kategorier.

 • Kategoriene representerer deler av hele sektoren.

Sektordiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Sektordiagram og sektordiagram i 3D    Sektordiagrammer viser hvor mye hver verdi bidrar til helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan trekke ut sektorer i et sektordiagram manuelt for å fremheve dem.

  Eksempel på et 2D- og 3D-sektordiagram

 • Sektordiagram av sektor og stolpediagram av sektor    Sektordiagram av sektor eller stolpediagram av sektor viser sektordiagrammer med brukerdefinerte verdier som er trukket ut fra hovedsektordiagrammet og samlet i et sekundært sektordiagram eller et stablet liggende stolpediagram. Disse diagramtypene er nyttige når du vil gjøre det enklere å skille mellom små sektorer i sektordiagrammet.

  Eksempel på et sektordiagram av sektor og stolpediagram av sektor

 • Sektordiagram med uttrukne sektorer og sektordiagram med uttrukne sektorer i 3D    Sektordiagram med uttrukne sektorer viser hvor mye hver verdi bidrar til helheten, mens enkeltverdier fremheves. Sektordiagram med uttrukne sektorer kan vises i 3D-format. Du kan både endre innstillingen for sektordiagram med uttrukne sektorer for alle sektorer og enkeltsektorer, men du kan ikke flytte sektorene i et sektordiagram med uttrukne sektorer manuelt. Hvis du vil trekke ut sektorene manuelt, bør du i stedet vurdere å bruke et sektordiagram eller et sektordiagram i 3-D.

  Eksempel på et sektordiagram med uttrukne sektorer i 2D og 3D

Hvis du vil se hvordan du oppretter et sektordiagram, kan du se Presentere data i et sektordiagram.

Til toppen av siden

Liggende stolpediagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et liggende stolpediagram. Liggende stolpediagrammer viser sammenligninger blant individuelle elementer.

Liggende stolpediagram i 3D

Du bør vurdere å bruke et liggende stolpediagram når:

 • Akseetikettene er lange.

 • Verdiene som vises, er varigheter.

Liggende stolpediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Gruppert, liggende stolpediagram og gruppert liggende stolpediagram i 3D    Grupperte, liggende stolpediagrammer sammenligner verdier på tvers av kategorier. I et gruppert, liggende stolpediagram er kategoriene vanligvis ordnet langs den loddrette aksen og verdiene langs den vannrette aksen. Et gruppert, liggende stolpediagram i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format, men viser ikke dataene i tre akser.

  Gruppert, liggende stolpediagram og gruppert liggende stolpediagram i 3D

 • Stablet stolpediagram og stablet stolpediagram i 3D    Stablede stolpediagrammer viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten. Et stablet, liggende stolpediagram i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format, men viser ikke dataene i tre akser.

  Stablet stolpediagram og stablet stolpediagram i 3D

 • Stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling og stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling i 3D    Denne typen diagrammer sammenligner prosentdelen for hver verdi i forhold til helheten på tvers av kategorier. Et stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling i 3D-diagram viser de vannrette rektanglene i 3D-format, men viser ikke dataene i tre akser.

  Stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling og stablet, liggende stolpediagram med prosentfordeling i 3D

 • Vannrette sylinder-, kjegle- og pyramidediagrammer    Disse diagrammene er tilgjengelige i de samme grupperte diagrammene, stablede diagrammene og stablede diagrammene med prosentfordeling som finnes for rektangulære, liggende stolpediagrammer. De viser og sammenligner data på samme måte. Den eneste forskjellen er at disse diagramtypene viser sylinder-, kjegle- eller pyramideformer i stedet for vannrette rektangler.

  Sylinder-, kjegle- og pyramidediagrammer

Hvis du vil se hvordan du oppretter et liggende stolpediagram, kan du se Presentere data i et liggende stolpediagram.

Til toppen av siden

Arealdiagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et arealdiagram. Arealdiagrammer fremhever endringsforholdet over tid, og kan brukes til å trekke oppmerksomheten mot totalverdien på tvers av en tendens. Data som for eksempel representerer fortjeneste over tid, kan tegnes inn i et arealdiagram for å fremheve totalfortjenesten.

Ved å vise summen av inntegnede verdier, viser et arealdiagram også forholdet mellom enkeltdelene og helheten.

Arealdiagram

Arealdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • 2D- og 3D-arealdiagram    Både i 2D og 3D viser arealdiagrammer trenden for verdier over tid, eller andre kategoridata. 3Darealdiagrammer har tre akser (vannrett, loddrett og dybde) som du kan redigere. Som en regel bør du vurdere å bruke et linjediagram i stedet for et arealdiagram som ikke er stablet, da data fra én serie kan skjules av data fra en annen serie.

  Arealdiagrammer og 3D-arealdiagrammer

 • Stablet arealdiagram og stablet arealdiagram i 3D    Stablede arealdiagrammer viser trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid, eller annen kategoridata. Et stablet arealdiagram i 3D vises på samme måte, men i 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram da det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

  Stablede arealdiagrammer og stablede arealdiagrammer i 3D

 • 100 % stablet arealdiagram og 100 % stablet arealdiagram i 3D    Et 100 % stablet arealdiagram viser trenden for prosentandelen som hver verdi bidrar over tid, eller annen kategoridata. Et 100 % stablet arealdiagram i 3D vises på samme måte, men i 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et ekte 3D-diagram da det mangler den tredje verdiaksen (dybdeaksen).

  Stablede arealdiagrammer med prosentfordeling og stablede arealdiagrammer med prosentfordeling i 3D

Hvis du vil se hvordan du oppretter et arealdiagram, kan du se Presentere data i et arealdiagram.

Til toppen av siden

Punktdiagrammer (XY)

Data som er ordnet i kolonner og rader i et regneark, kan tegnes inn i et punktdiagram. Punktdiagrammer viser forholdene mellom de numeriske verdiene i flere dataserier, eller tegner inn to grupper med tall som én serie med xy-koordinater.

Et punktdiagram har to verdiakser og viser ett sett med numeriske data langs den vannrette aksen (x-aksen) og et annet langs den loddrette aksen (y-aksen). Det kombinerer disse verdiene i enkle datapunkter og viser dem i ujevne intervaller, eller sektorgrupper. Punktdiagrammer brukes vanligvis til å vise og sammenligne numeriske verdier, for eksempel vitenskapelige, statistiske og tekniske data.

Vurder å bruke et punktdiagram når:

 • Du vil endre skalaen for den vannrette aksen.

 • Du vil gjøre denne aksen til en logaritmisk skala.

 • Verdier for den vannrette aksen er ikke plassert med samme avstand.

 • Det finnes mange datapunkt på den vannrette aksen.

 • Du vil vise regnearkdata som inneholder par eller grupperte sett med verdier og justere de uavhengige skalaene for et punktdiagram for å vise mer informasjon om de grupperte verdiene effektiv måte.

 • Du vil vise likheter mellom store sett med data i stedet for forskjeller mellom datapunkter.

 • Du vil sammenligne mange datapunkter uten å ta hensyn til tid. Jo flere data du vil ta med i et punktdiagram, jo bedre sammenligninger får du.

Hvis du vil ordne dataene i et regneark for et punktdiagram, bør du plasserer du x-verdiene i én rad eller kolonne, og angi deretter de tilsvarende y-verdiene i tilstøtende rader eller kolonner.

Punktdiagram (XY)

Punktdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Punktdiagram med bare indikatorer    Denne diagramtypen sammenligner verdipar. Bruk et punktdiagram med dataindikator, men uten linjer, når du bruker mange datapunkter, og når koblingslinjer ville gjort dataene vanskeligere å lese. Du kan også bruke denne diagramtypen når du ikke trenger å vise tilkobling til datapunktene.

  Punktdiagram med bare indikatorer

 • Punktdiagram med utjevnede linjer og punktdiagram med utjevnede linjer og indikatorer    Denne diagramtypen viser en jevn kurve som kobler datapunktene. Myke linjer kan vises med eller uten indikatorer. Bruk en jevn linje uten indikatorer hvis det er mange datapunkter.

  Punktdiagram med utjevnede linjer og punktdiagram med utjevnede linjer og indikatordiagram

 • Punktdiagram med rette linjer og punktdiagram med rette linjer og indikatorer    Denne diagramtypen viser rette koblingslinjer mellom datapunkter. Rette linjer kan vises med eller uten indikatorer.

  Punktdiagram med rette linjer og punktdiagram med rette linjer og indikatordiagram

Hvis du vil se hvordan du oppretter et punktdiagram, kan du se Presentere data i et punktdiagram eller linjediagram.

Til toppen av siden

Børsdiagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i en bestemt rekkefølge i et regneark, kan tegnes inn i et pivotdiagram. Som navnet tilsier, brukes børsdiagrammer vanligvis til å illustrere svingningene i aksjekurser, men de kan også brukes til vitenskapelige data. Du kan for eksempel bruke et børsdiagram til å angi temperatursvingningene over dager eller år. Du må ordne dataene i riktig rekkefølge for å opprette børsdiagrammer.

Måten dataene i børsdiagrammet er organisert på i regnearket, er veldig viktig. Hvis du for eksempel vil lage et enkelt børsdiagram som viser høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs, bør du organisere dataene med Høyeste kurs, Laveste kurs og Lukkingskurs som kolonneoverskrifter.

Børsdiagram

Børsdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Diagrammet med høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs brukes ofte for å illustrere aksjekurser. Det krever tre verdiserier i følgende rekkefølge: høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs.

  Børsdiagram med høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs

 • Børsdiagram med åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Denne typen børsdiagram krever fire verdiserier i riktig rekkefølge (åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs).

  Børsdiagram med åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs

 • Børsdiagram med omsetningsvolum, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Denne typen børsdiagram krever fire verdiserier i riktig rekkefølge (omsetningsvolum, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs). Omsetningsvolumet måles ut fra to verdiakser: én for kolonnen som måler omsetningsvolum og én for aksjekursene.

  Børsdiagram med omsetningsvolum, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs

 • Børsdiagram med omsetningsvolum, åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs    Denne typen børsdiagram krever fem verdiserier i riktig rekkefølge (omsetningsvolum, åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs).

  Børsdiagram med omsetningsvolum, åpnings kurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs

Hvis du vil se hvordan du oppretter et børsdiagram, kan du se Presentere data i et børsdiagram.

Til toppen av siden

Overflatediagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et overflatediagram. Et overflatediagram er nyttig når du vil finne optimale kombinasjoner mellom to sett med data. På samme måte som i et topografisk kart, angir farger og mønstre områdene som er i samme verdiområde.

Du kan bruke et overflatediagram når både kategorier og dataserier er numeriske verdier.

Overflatediagram

Overflatediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • 3D-overflatediagram    3D-overflatediagrammer viser verditrender over to dimensjoner i en kontinuerlig kurve. Fargebånd i et overflatediagram representerer ikke dataserien, men distinksjonen mellom verdiene. Diagrammet viser dataene tredimensjonalt, som om en gummiplate var strukket over et 3D-stolpediagram. Det brukes ofte for å vise forholdet mellom store mengder data som det elles ville vært vanskelig å se.

  3D-overflatediagram

 • 3D overflatediagram (trådramme)    Når et 3D-overflatediagram vises uten farge på overflaten, kalles det 3D overflatediagram (trådramme). Dette diagrammet viser bare linjene. Et 3D-overflatediagram som vises uten fargebånd på overflatene, kalles et 3D overflatediagram (trådramme). Dette diagrammet viser bare linjene.

  Det er ikke så enkelt å lese et 3D overflatediagram (trådramme), men diagramtypen er nyttig når du trenger å tegne inn store datasett raskt.

  3D-overflatediagram (trådramme)

 • Kontur    Konturdiagrammer er overflatediagrammer sett ovenfra, som todimensjonale topografiske kart. I et konturdiagram representerer fargebåndene bestemte verdiområder. Linjene i et konturdiagram kobler sammen interpolerte punkter med lik verdi.

  Konturdiagram

 • Trådramme-konturdiagram    Trådramme-konturdiagrammer er også overflatediagrammer sett ovenfra. Uten fargebånd på overflaten viser et trådrammediagram bare linjene.

  Merknad: Det er ikke enkelt å lese trådramme-konturdiagrammer, så du bør vurdere å bruke et 3D-overflatediagram i stedet.

  Trådramme-konturdiagram

Hvis du vil se hvordan du oppretter et overflatediagram, kan du se Presentere data i et overflatediagram.

Til toppen av siden

Hjuldiagrammer

Data som bare er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et hjuldiagram. I likhet med et sektordiagram viser et hjuldiagram forholdet mellom delene og helheten, men det kan inneholde mer enn én dataserie.

Hjuldiagram

Merknad: Hjuldiagrammer er ikke lett å lese. Du bør bruke et stablet stolpediagram eller stablet liggende stolpediagram i stedet.

Hjuldiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Hjuldiagram    Hjuldiagrammer viser data i ringer, og hver ring representerer en dataserie. Hvis dataetikettene viser prosentandeler, vil hver ring utgjøre 100 %.

  Hjuldiagram

 • Hjuldiagram med uttrukne sektorer    Som sektordiagram med uttrukne sektorer viser også hjuldiagram med uttrukne sektorer hvor mye hver verdi bidrar til helheten, mens enkeltverdiene fremheves, men de kan inneholde mer enn én dataserie.

  Hjuldiagram med uttrukne sektorer

Hvis du vil se hvordan du oppretter et hjuldiagram, kan du se Presentere data i et hjuldiagram.

Til toppen av siden

Boblediagrammer

Data som er ordnet i kolonner i et regneark slik at x-verdier vises i den første kolonnen, og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier vises i nabokolonner, kan tegnes inn i et boblediagram.

Du kan for eksempel organisere dataene som vist i følgende bilde.

Boblediagram

Boblediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Boblediagram eller boblediagram med 3D-effekt    Begge boblediagramtypene sammenligner tre verdisett i stedet for to. Den tredje verdien avgjør størrelsen på bobleindikatoren. Du kan velge å vise bobler i 2D-format eller med 3D-effekt.

  Boblediagram og boblediagram med 3D-effekt

Hvis du vil se hvordan du oppretter et boblediagram, kan du se Presentere data i et boblediagram.

Til toppen av siden

Radardiagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et radardiagram. I radardiagrammer sammenlignes totalverdien for flere dataserie.

Fylt radardiagram

Radardiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Radardiagram og radardiagram med indikatorer    Radardiagrammer kan enten ha indikatorer eller ikke, og de viser verdiendringer i forhold til et sentralt punkt.

  Radardiagram og radardiagram med indikatorer

 • Fylt radardiagram    I et fylt radardiagram er området som er dekket av en dataserie, fylt med en farge.

  Fylt radardiagram

Hvis du vil se hvordan du oppretter et radardiagram, kan du se Presentere data i et radardiagram.

Til toppen av siden

Andre typer diagrammer du kan opprette i Excel

Hvis du ikke finner diagramtypen du vil opprette, i listen over tilgjengelige diagramtyper, kan det finnes andre metoder du kan bruke i Excel.

Du kan for eksempel lage følgende diagrammer:

 • Gantt-diagrammer og flytende stolpediagrammer    Du kan bruke en diagramtype til å simulere disse diagramtypene. Du kan for eksempel bruke et liggende stolpediagram til å simulere et Gantt-diagram, eller du kan bruke et stolpediagram til å simulere et flytende stolpediagram som fremstiller minimums- og maksimumsverdier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Presentere data i et Gantt-diagram i Excel og Presentere data i et stolpediagram.

 • Kombinasjonsdiagrammer    Hvis du vil fremheve ulike typer informasjon i et diagram, kan du kombinere to eller flere diagramtyper i diagrammet. Du kan for eksempel kombinere et stolpediagram med et linjediagram for umiddelbar visuell effekt som gjør det enklere å forstå diagrammet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Presentere dataene i et kombinasjonsdiagram.

 • Organisasjonskart    Du kan sette inn en SmartArt-grafikk for å opprette et organisasjonskart, flytskjema eller hierarkisk diagram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et organisasjonskart.

 • Histogram og paretodiagrammer    Hvis du vil opprette et histogram eller paretodiagram (sortert histogram) i Excel, kan du bruke dataanalyseverktøyene som blir tilgjengelige når du laster ned Analysis ToolPak, et Excel-tilleggsprogram som er tilgjengelig etter at du har installert Microsoft Office eller Excel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Presentere data i et histogram.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×