Sortere og gruppere data i datavisninger

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er det enkelt å sortere og gruppere data i en datavisning.

Når du sorterer data i en datavisning, ender du rekkefølgen som dataene vises i. Sortering er en teknikk som du bruker til å endre rekkefølgen på postene på en slik måte at det blir enklere å forstå dataene. Vanlige sorteringsrekkefølger er for eksempel alfabetisk og numerisk rekkefølge. Du kan også utføre avanserte sorteringer basert på et uttrykk.

Når du grupper data i en datavisning, grupperes dataene i datavisningen etter de vilkårene du angir. Sortering og gruppering er beslektet, og du kan ikke gruppere felt uten å angi en sorteringsrekkefølge først. Hvis du for eksempel sorterer en vareliste alfabetisk slik at varer som begynner på "A" vises samlet, er det en enkel form for gruppering. Alle gruppene i en datavisning kan vises og skjules ved hjelp av toppteksten for gruppen.

Når du bruker Office SharePoint Designer 2007 til å sortere eller gruppere data i en datavisning, viser datavisningen som standard den sorterings- eller grupperingsrekkefølgen du angir. Du kan også legge til en verktøylinje i datavisningen slik at besøkende på området kan sortere og gruppere data via leseren. Finn en kobling til mer informasjon om hvordan du legger til en slik verktøylinje, i Se også-delen.

Opprette eksempeldataene og datavisningen som er brukt i eksemplet nedenfor, eller hvis du vil vite mer om datavisninger, kan du se opprette en datavisning.

Hva vil du gjøre?

Sortere data

Opprette en avansert sorteringsrekkefølge

Fjerne en sorteringsrekkefølge

Gruppedata

Fjerne en grupperingsrekkefølge

Sortere data

Ved å sortere dataene kan du presentere informasjonen i den rekkefølgen som passer best for deg, i stedet for den rekkefølgen som dataene opprinnelig ble angitt i. Firmaet Gastronor Delikatesser har for eksempel opprettet en datavisning av varelisten. Du foreslår at de sorterer varelisten alfabetisk etter varenavn slik at det blir enklere å finne varer i listen.

Du kan også sortere etter flere felt ved å legge til flere felt i sorteringsrekkefølgelisten. Du kan for eksempel sortere datavisningen slik at varelisten vises sortert etter kategori og etter varenavn innenfor hver kategori. Det gjør det enklere å finne frem til varene.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen du vil sortere.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Sorter og grupper i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

 4. Klikk feltet du vil sortere etter, under Tilgjengelige felt i dialogboksen Sorter og grupper, og klikk deretter Legg til.

  Hvis ingen felt vises under Tilgjengelige felt, dobbeltklikker du Flere felt. Klikk feltet du vil sortere etter, og klikk deretter OK.

  Du følger eksemplet om Gastronor Delikatesser og sorterer eksempeldataene alfabetisk etter varenavn ved å klikke Varenavn.

 5. Gjør ett av følgende under Sorteringsegenskaper:

  • Hvis du vil sortere et felt fra laveste til høyeste verdi (for eksempel A, B, C eller 1, 2, 3), klikker du Stigende.

  • Hvis du vil sortere et felt fra høyeste til laveste verdi (for eksempel Å, Ø, Æ eller 3, 2, 1), klikker du Synkende.

   Hvis du vil endre sorteringsrekkefølgen for et felt fra stigende til synkende, eller omvendt, dobbeltklikker du feltet i listen Sorteringsrekkefølge. Legg merke til trekanten ved siden av feltnavnet. Den angir om feltet er sortert i stigende eller synkende rekkefølge.

 6. Klikk OK.

  Datavisning som viser varer i stigende alfabetisk rekkefølge sortert etter varenavn

  Varelisten til Gastronor Delikatesser er nå sorter etter ett felt – Varenavn. Det neste du skal gjøre, er å sortere listen etter flere felt.

 7. Du sorterer etter flere felt ved å legge til flere felt i listen Sorteringsrekkefølge.

  Hvis du for eksempel vil sortere varelisten etter kategori og deretter på varenavnene innenfor hver kategori, legger du til KategoriID-feltet i sorteringsrekkefølgen. Klikk KategoriID-feltet under Tilgjengelige felt, og klikk deretter Legg til.

  Nå vises både KategoriID og Varenavn i listen Sorteringsrekkefølge.

 8. Klikk OK.

 9. Du kan også endre rekkefølgen som feltene er sortert i. Du endrer rekkefølgen på feltene ved å klikke et felt i listen Sorteringsrekkefølge og deretter klikke Flytt opp eller Flytt ned.

  Du sorterte for eksempel nettopp varelisten for Gastronor Delikatesser først etter Varenavn-feltet og deretter etter KategoriID-feltet. Hvis du vil sortere varelisten først etter KategoriID-feltet og så etter Varenavn-feltet, klikker du CategoryID i listen Sorteringsrekkefølge og klikker deretter Flytt opp.

  Dialogboksen Sorter og grupper viser KategoriID-feltet først etterfulgt av Varenavn-feltet

  Resultatet er en liste som er sortert etter KategoriID og deretter Varenavn.

  Datavisning som viser varene sortert etter kategori først og så etter varenavn

Til toppen av siden

Opprette en avansert sorteringsrekkefølge

Noen ganger trenger du kanskje å oppette en sorteringsrekkefølge som bruker mer komplekse vilkår enn de du kan angi i dialogboksen Sorter og grupper. La oss for eksempel anta at Gastronor Delikatesser vil sortere en datavisning slik at den viser varene etter totalverdien for varene som er på lager for øyeblikket. I slike tilfeller kan du sortere etter et XPath-uttrykk som du oppretter ved hjelp av alternativene i dialogboksen Avansert sortering.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du bruke XPath til å opprette avanserte sorteringsrekkefølger. XPath er et språk som brukes til å finne og behandle informasjon i et XML-dokument. Uttrykksverktøyet for XPath inneholder IntelliSense for XPath som gjør det mulig for både nye og erfarne brukere å opprette XPath-uttrykk som kjører komplekse sorteringsrekkefølger på dataene.

XPath-sorteringen utføres på XMLen som er grunnlaget for dataene. Hvis du utfører en avansert XPath-spørring på en SQL­-datakilde, for eksempel en Microsoft SharePoint-liste, et Microsoft SharePoint-bibliotek eller en SQL-database, gjengis dataene som XML før XPath-sorteringen brukes. Det kan derfor hende sorteringen tar lenger tid enn forventet.

 1. Klikk Rediger sorteringsuttrykk under Sorteringsegenskaper i dialogboksen Sorter og grupper.

  Du kan også åpne uttrykksverktøyet for XPath ved å dobbeltklikke Legg til sorteringsuttrykk under Tilgjengelige felt i dialogboksen Sorter og grupper.

  Dobbeltklikk feltet du vil sette inn i uttrykket, under Velg et felt som skal settes inn i dialogboksen Avansert sortering. Hvis du vil sette inn den fullstendige banen for feltet, holder du nede CTRL-tasten mens du dobbeltklikker feltet.

  Hvis du for eksempel vil sorter etter totalverdien for varen på lager, dobbeltklikker du EnheterPåLager. EnheterPåLager vises i boksen Rediger XPath-uttrykk.

 2. Plasser innsettingspunktet like etter feltnavnet i boksen Rediger XPath-uttrykk, og trykk deretter MELLOMROM.

  IntelliSense-listen med XPath-operatorer vises. IntelliSense for XPath hjelper deg ved å vise en liste over tilgjengelige felt eller funksjoner som er gyldige i konteksten i uttrykket.

 3. Dobbeltklikk operatoren du vil bruke, i IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksemplet dobbeltklikker du stjernen (*). Det vises nå en IntelliSense-liste over tilgjengelige felt.

 4. Dobbeltklikk feltet du vil bruke, i listen over tilgjengelige felt.

  Dobbeltklikk Enhetspris for opprette den avanserte sorteringsrekkefølgen i eksemplet om Gastronor Delikatesser. Det endelige uttrykket ser slik ut.

  XPath-uttrykk for beregnede kolonner slik det vises i boksen Rediger XPath-uttrykk

  Nederst i uttrykksverktøyet for XPath vises en forhåndsvisning av resultatene av filteret mens du oppretter uttrykket i boksen Rediger XPath-uttrykk.

Til toppen av siden

Fjerne en sorteringsrekkefølge

 1. Åpne siden som innholder datavisningen du vil fjerne sorteringsrekkefølgen fra.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Sorter og grupper i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

 4. Klikk feltet du vil fjerne fra sorteringsrekkefølgen, under Sorteringsrekkefølge i dialogboksen Sorter og grupper, og klikk deretter Fjern.

  Hvis du vil fjerne all sortering i datavisningen, fjerner du alle feltene i sorteringsrekkefølgen.

Til toppen av siden

Gruppere data

Slik grupperer du data, må du først opprette en sorteringsrekkefølge. Se delen tidligere sortere data.

Når du grupperer data i en datavisning, kan du for hvert felt i sorteringsrekkefølgen velge om det skal vises en topptekst eller bunntekst for gruppen, og om gruppen skal vises eller skjule som standard. Du kan også angi at gruppene skal holdes samlet når du blar gjennom datavisningen, og at det skal vises kolonnenavn eller totaler for gruppe.

Dataene grupperes ved hjelp av det første feltet i sorteringsrekkefølgen. I den første delen i denne artikkelen sorterte du for eksempel en datavisning med varelisten for Gastronor Delikatesser etter KategoriID og deretter etter Varenavn. Siden det første feltet i sorteringsrekkefølgen er KategoriID, grupperes dataene etter KategoriID når de grupperes.

Du vil gjøre det enda enklere å bla i datavisningen ved å gruppere varene etter kategori, slik at hver kategori kan vises eller skjules.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen du vil gruppere.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Sorter og grupper i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

  Hvis du allerede har opprettet sorteringsrekkefølgen for eksemplet om Gastronor Delikatesser, vises KategoriID-feltet etterfulgt av Varenavn-feltet under Sorteringsrekkefølge. Hvis datavisningen ikke har en sorteringsrekkefølge, må du først opprette en sorteringsrekkefølge for å få frem alternativene under Gruppeegenskaper.

 4. Klikk feltet du vil gruppere etter, i listen Sorteringsrekkefølge i dialogboksen Sorter og grupper. Klikk KategoriID for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

  Merknad: Du kan bruke ulike gruppeegenskaper for hvert enkelt felt i sorteringsrekkefølgen. Kontroller at du merker riktig felt før du bruker gruppeegenskapene.

 5. Hvis du vil vise en topptekst på begynnelsen av hver gruppe, merker du av for Vis topptekst for gruppe under Gruppeegenskaper, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil at gruppene i datavisningen skal vises som standard, klikker du Vis gruppe som standard. Du følger eksemplet om Gastronor Delikatesser og velger å vise en topptekst for hver gruppe og klikker deretter dette alternativet.

  • Hvis du vil at gruppene i datavisningen skal skjules som standard, klikker du Skjul gruppe som standard.

 6. Hvis du vil vise en bunntekst på slutten av hver gruppe som angir antall poster i gruppen, merker du av for Vis bunntekst for gruppe.

  Når du har merket av i Vis topptekst for gruppe eller Vis bunntekst for gruppe, blir Avansert gruppering-knappen tilgjengelig.

 7. Klikk Avansert gruppering, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil skjule de individuelle postene i listen, merker du av for Skjul alltid gruppedetaljer.

  • Hvis du vil vise alle elementene i en gruppe på én side, selv om det samlede antallet overskrider angitt antall elementer som kan vises i en liste, merker du av for Behold grupper ved sideveksling. Klikk dette alternativet for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

   Du kan se alternativene for sideveksling i kategorien Sideveksling i dialogboksen Egenskaper for datavisning. Klikk Egenskaper for datavisning i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

  • Hvis du vil sette inn en rad i hver gruppe som viser kolonnenavnene, merker du av for Vis kolonnenavn per gruppe.

  • Hvis du vil sette inn en rad i hver gruppe som viser totalt antall poster i hver gruppe, merker du av for Vis kolonnesummer per gruppe.

   Datavisning sortert etter KategoriID og Varenavn og deretter gruppert etter KategoriID

   I eksemplet om Gastronor Delikatesser har du nå en datavisning som er sortert etter KategoriID og Varenavn, og deretter gruppert etter KategoriID. Hver gruppe har en topptekst og vises alltid på samme side i datavisningen siden du valgte alternativet Behold grupper ved sideveksling.

Til toppen av siden

Fjerne en grupperingsrekkefølge

 1. Åpne siden som innholder datavisningen du vil fjerne grupperingsrekkefølgen fra.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk feltet du vil fjerne grupperingen fra, i listen Sorteringsrekkefølge i dialogboksen Sorter og grupper.

 4. Fjern merket i avmerkingsboksene Vis topptekst for gruppe og Vis bunntekst for gruppe under Gruppeegenskaper.

  Merknad: Alle feltene i en sorteringsrekkefølge kan ha egne gruppeegenskaper. Hvis du vil fjerne alle gruppeegenskapene i en datavisning, merker du av for hvert felt i sorteringsrekkefølgen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×