Sortere data i et område eller en tabell

Sortering av data er en viktig del av dataanalyse. Det kan hende du vil sortere en liste med navn i alfabetisk rekkefølge, kompilere en liste over varelagernivåer fra høyeste til laveste eller ordne rader etter farge eller ikoner. Ved å sorterere data kan du raskt visualisere og forstå dataene bedre, ordne og finne dataene du ønsker, og til syvende og sist foreta mer effektive avgjørelser.

Du kan sortere data etter tekst (A til Å eller Å til A), tall (minste til største eller største til minste) og datoer og klokkeslett (eldste til nyeste eller nyeste til eldste) i én eller flere kolonner. Du kan også sortere etter en egendefinert liste (for eksempel Stor, Middels eller Liten) eller etter format, inkludert cellefarge, skriftfarge og ikonsett.

Obs!: 

Hva vil du gjøre?

Sortere tekst

 1. Velg en celle i kolonnen du vil sortere.

 2. Gjør et av følgende i Sorter og filtrer-gruppen i fanen Data:

  • Hvis du vil hurtigsortere i stigende rekkefølge, klikker du på A til Å-kommandoen i Excel som sorterer A til Å eller fra minste til største tall (Sorter fra A til Å).

  • Hvis du vil hurtigsortere i synkende rekkefølge, klikker du på Kommandoen Å til A i Excel som sorterer fra Å til A eller fra største til minste tall (Sorter fra Å til A).

Obs!: Mulige problemer

 • Kontroller at alle dataene er lagret som tekst    Hvis kolonnen du vil sortere, inneholder både tall som er lagret som tall og tall som er lagret som tekst, må du formatere alle som enten tall eller tekst. Hvis du ikke bruker dette formatet, sorteres tallene som er lagret som tall, før tallene som er lagret som tekst. Hvis du vil formatere alle de merkede dataene som tekst, trykker du på CTRL+1 for å åpne dialogboksen Formater celler, klikker på fanen Tall og deretter, under Kategori, klikker du på Generelt, Tall eller Tekst.

 • Fjerne foranstilte mellomrom    I noen tilfeller kan data som er importert fra et annet program, ha mellomrom foran dataene. Fjern de foranstilte mellomrommene før du sorterer dataene. Du kan gjøre dette manuelt, eller du kan bruke TRIMME-funksjonen.

 1. Velg en celle i kolonnen du vil sortere.

 2. Gjør et av følgende i Sorter og filtrer-gruppen i fanen Data:

  • Hvis du vil sortere fra lavest til høyest, klikker du på A til Å-kommandoen i Excel som sorterer A til Å eller fra minste til største tall (Sorter fra minste til største).

  • Hvis du vil sortere fra høyest til lavest, klikker du på Kommandoen Å til A i Excel som sorterer fra Å til A eller fra største til minste tall (Sorter fra største til minste).

Obs!: 

 • Mulig problem   

 • Sjekke at alle tallene er lagret som tall    Hvis resultatet ikke er som forventet, kan det hende kolonnen inneholder tall som er lagret som tekst i stedet for tall. For eksempel kan negative tall som er importert fra visse regnskapssystemer, eller et tall med en foranstilt apostrof ('), lagres som tekst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Reparere tekstformaterte tall ved å bruke et tallformat.

 1. Velg en celle i kolonnen du vil sortere.

 2. Gjør et av følgende i Sorter og filtrer-gruppen i fanen Data:

  • Hvis du vil sortere fra en eldre til en nyere dato eller klokkeslett, klikker du A til Å-kommandoen i Excel som sorterer A til Å eller fra minste til største tall (Sorter eldst til nyest).

  • Hvis du vil sortere fra en nyere til en eldre dato eller klokkeslett, klikker du Kommandoen Å til A i Excel som sorterer fra Å til A eller fra største til minste tall (Sorter nyest til eldst).

Obs!: Mulig problem   

 • Sjekke at datoer og klokkeslett er lagret som datoer og klokkeslett    Hvis resultatet ikke er som forventet, kan det hende kolonnen inneholder datoer eller klokkeslett som er lagret som tekst i stedet for datoer eller klokkeslett. Før datoer og klokkeslett kan sorteres på riktig måte, må alle datoer og klokkeslett i en kolonne være lagret som et serienummer for en dato eller et klokkeslett. Hvis en verdi ikke gjenkjennes som en dato eller et klokkeslett, er datoen eller klokkeslettet lagret som tekst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konvertere datoer som er lagret som tekst, til datoer.

 • Hvis du vil sortere etter ukedagene, formaterer du cellene slik at de viser ukedagen. Hvis du vil sortere etter ukedagen uansett dato, konverterer du dem til tekst ved hjelp av TEKST-funksjonen. TEKST-funksjonen returnerer imidlertid en tekstverdi, så sorteringen vil dermed være basert på alfanumeriske data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise datoer som ukedager.

Det kan hende du vil sortere etter mer enn én kolonne eller rad når du har data du vil gruppere etter den samme verdien i en kolonne eller rad, og deretter sortere en annen kolonne eller rad innen denne gruppen med like verdier. Hvis du for eksempel har en kolonne kalt Avdeling og kolonne kalt Ansatte, kan du først sortere etter Avdeling (for å gruppere alle de ansatte i samme avdeling sammen), og deretter sortere etter navn (for å sette navnene i alfabetisk rekkefølge i hver avdeling). Du kan sortere etter opptil 64 kolonner.

Obs!: For at resultatet skal bli best mulig, bør celleområdet du skal sortere, ha kolonneoverskrifter.

 1. Merk en celle i dataområdet.

  Velg et område i to eller flere kolonner

 2. Klikk Sorter i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. I dialogboksen Sorter, under Kolonne i Sorter etter-boksen, velger du den første kolonnen du vil sortere.

  Velg den første kolonnen du vil sortere

 4. Velg sorteringstypen under Sorter etter. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sortere etter tekst, tall eller dato og klokkeslett, velger du Verdier.

  • Hvis du vil sortere etter format, velger du Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon.

 5. Under Rekkefølge velger du hvordan du vil sortere. Gjør ett av følgende:

  • For tekstverdier velger du A til Å eller Å til A.

  • For tallverdier velger du Minst til størst eller Størst til minst.

  • For dato- eller klokkeslettverdier velger du Eldst til nyest eller Nyest til eldst.

  • Hvis du vil sortere basert på en egendefinert liste, velger du Egendefinert liste.

 6. Hvis du vil legge til en annen kolonne å sortere etter, klikker du Legg til nivå, og deretter gjentar du trinn tre til fem.

  Klikk på Legg til nivå

 7. Hvis du vil kopiere en kolonne å sortere etter, merker du oppføringen og klikker Kopier nivå.

 8. Hvis du vil slette en kolonne å sortere etter, merker du oppføringen og klikker Slett nivå.

  Obs!: Du må beholde minst én oppføring i listen.

 9. Hvis du vil endre rekkefølgen som kolonnene er sortert etter, merker du en oppføring, og deretter klikker du pil opp eller pil ned ved siden av Alternativer-knappen for å endre rekkefølgen.

  Oppføringer høyere opp i listen sorteres før oppføringene lenger nede i listen.

Hvis du har manuelt eller betinget formatert et celleområde eller en tabellkolonne etter cellefarge eller skriftfarge, kan du også sortere etter disse fargene. Du kan også sortere etter et ikonsett som du opprettet med betinget formatering.

 1. Velg en celle i kolonnen du vil sortere.

 2. Klikk Sorter i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. I dialogboksen Sorter, under Kolonne i Sorter etter-boksen, velger du kolonnen du vil sortere.

  Klikk på Sorter etter under Kolonne, og velg et alternativ

 4. Under Sorter etter velger du Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon.

  Velg et alternativ under Sorter etter

 5. Under Rekkefølge klikker du pilen ved siden av knappen, og deretter velger du cellefarge, skriftfarge eller celleikon, avhengig av formattype.

 6. Deretter velger du hvordan du vil sortere. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte cellefargen, skriftfargen eller ikonet til toppen eller til venstre, velger du Øverst for å sortere etter kolonne, eller Til venstre for å sortere etter rad.

  • Hvis du vil flytte cellefargen, skriftfargen eller ikonet nederst eller til høyre, velger du Nederst for å sortere etter kolonne, eller Til høyre for å sortere etter rad.

   Obs!: Det finnes ingen standard sorteringsrekkefølge for cellefarge, skriftfarge eller ikon. Du må definere rekkefølgen du vil bruke for hver sortering.

 7. Hvis du vil angi neste cellefarge, skriftfarge eller ikon det skal sorteres etter, klikker du Legg til nivå og gjentar trinn tre til fem.

  Kontroller at du velger samme kolonne i boksen Deretter etter, og at du foretar samme valg under Rekkefølge.

  Gjenta for hver ekstra cellefarge, skriftfarge eller ikon du vil ha med i sorteringen.

Du kan bruke en egendefinert liste til å sortere i en brukerdefinert rekkefølge. En kolonne kan for eksempel inneholde verdier du vil sortere etter Høy, Middels og Lav. Hvordan kan du sortere slik at rader som inneholder Høy, vises først, etterfulgt av Middels og deretter Lav? Hvis du hadde sortert alfabetisk, hadde en A-til-Å-sortering ført til at Høy kom øverst, men Lav hadde kommet før Middels. Og hvis du hadde sortert fra Å til A, hadde Middels kommet først med Lav i midten. Uavhengig av rekkefølgen vil du alltid ha Middels i midten. Når du lager en egendefinert liste, kan du unngå dette problemet.

 1. Du kan eventuelt opprette en egendefinert liste:

  1. I et celleområde angir du verdiene du vil sortere etter, i den rekkefølgen du ønsker, ovenfra og ned, som i følgende eksempel.

   Opprette en liste fra høy til lav i et celleområde

  2. Merk området du akkurat skrev inn. I eksemplet ovenfor ville du merke celle A1:A3.

  3. Gå til Fil > Alternativer > Avansert > Generelt > Rediger egendefinerte lister, og deretter, i dialogboksen Egendefinerte lister, klikker du på Importer. Klikk deretter på OK to ganger.

   Obs!: 

   • Du kan bare opprette en egendefinert liste basert på en verdi (tekst, tall og dato eller klokkeslett). Du kan ikke opprette en egendefinert liste basert på et format (cellefarge, skriftfarge eller ikon).

   • Den maksimale lengden for en egendefinert liste er 255 tegn, og det første tegnet må ikke starte med et tall.

 2. Velg en celle i kolonnen du vil sortere.

 3. Klikk Sorter i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 4. I dialogboksen Sorter, under Kolonne i boksen Sorter etter eller Deretter etter, merker du kolonnen du vil sortere etter en egendefinert liste.

 5. Under Rekkefølge velger du Egendefinert liste.

 6. Velg ønsket liste i dialogboksen Egendefinerte lister. Hvis du skulle ha valgt den egendefinerte listen du opprettet i det foregående eksemplet, ville du klikket Lav, Middels, Høy.

 7. Klikk OK.

 1. Klikk Sorter i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 2. Velg Alternativer i dialogboksen Sorter.

  Klikk på Sorter for å åpne dialogboksen Sorteringsalternativer

 3. I dialogboksen Sorteringsalternativer velger du Skill mellom store og små bokstaver.

  Klikk på Alternativer i dialogboksen Sorter.

 4. Klikk OK to ganger.

Det er mest vanlig å sortere fra topp til bunn, men du kan også sortere fra venstre mot høyre.

Obs!: Tabeller støtter ikke sortering fra venstre mot høyre. Hvis du vil gjøre det, må du først konvertere tabellen til et område ved å velge en hvilken som helst celle i tabellen. Deretter klikke du på Tabellverktøy > Konverter til område.

 1. Merk en celle i området du vil sortere.

 2. Klikk Sorter i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Velg Alternativer i dialogboksen Sorter.

  Klikk på Sorter for å åpne dialogboksen Sorteringsalternativer

 4. I dialogboksen Sorteringsalternativer, under Retning, klikker du Sorter fra venstre mot høyre og deretter OK.

  I dialogboksen Sorteringsalternativer klikker du på Venstre mot høyre

 5. Merk raden du vil sortere, under Rad i Sorter etter-boksen. Hvis du vil sortere etter overskriftsraden, er dette vanligvis rad 1.

  Velg raden du vil sortere

  Tips!: Hvis overskriftsraden er tekst, men du vil sortere kolonner etter tall, kan du legge til en ny rad over dataområdet og legge til tall i henhold til rekkefølgen du vil sortere dem etter.

 6. Hvis du vil sortere etter verdi, velger du et av alternativene fra rullegardinlisten Rekkefølge:

  1. For tekstverdier velger du A til Å eller Å til A.

  2. For tallverdier velger du Minst til størst eller Størst til minst.

  3. For dato- eller klokkeslettverdier velger du Eldst til nyest eller Nyest til eldst.

 7. Hvis du vil sortere etter cellefarge, skriftfarge eller celleikon, gjør du følgende:

  1. Under Sorter etter velger du Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon.

  2. Under Rekkefølge velger du en cellefarge, skriftfarge eller et celleikon, og deretter Til venstre eller Til høyre.

Obs!: Når du sorterer rader som er en del av en regnearkdisposisjon, blir gruppene på det høyeste nivået (nivå 1) sortert slik at detaljrader eller -kolonner holdes sammen, selv om detaljradene eller -kolonnene er skjult.

Hvis du vil sortere etter en del av en verdi i en kolonne, for eksempel en delenummerkode (789-WDG-34), etternavn (Karen Berg) eller fornavn (Berg, Karen), må du først dele opp kolonnen i to eller flere kolonner slik at verdien du vil sortere etter, er i en egen kolonne. Det kan du gjøre ved å bruke tekstfunksjoner til å skille delene i cellene, eller du kan bruke veiviseren for konvertering av tekst til kolonner. Du finner eksempler og mer informasjon i Dele tekst inn i forskjellige celler og Dele tekst mellom kolonner ved bruk av funksjoner.

Advarsel!: Det er mulig å sortere et område innenfor et område, men det anbefales ikke, siden det fjerner tilknytningen mellom det sorterte området og de opprinnelige dataene. Hvis du sorterer følgende data, som vist, vil de valgte ansatte være knyttet til forskjellige avdelinger enn de var opprinnelig.

Eksempel på sortering av et lite område innenfor et større område.

Heldigvis får du en advarsel i Excel hvis det registreres at du er i ferd med å prøve dette:

Klikk på Fortsett med det merkede området

Hvis du ikke hadde tenkt til å sortere på denne måten, trykker du på Utvid det merkede området. Ellers velger du Fortsett med det merkede området.

Hvis resultatet ikke er slik du vil, klikker du Angre Knappesymbol .

Obs!: Du kan ikke sortere på denne måten i en tabell.

Gjør følgende hvis du får uventede resultater når du sorterer dataene:

Sjekke om verdiene som formelen resulterer i, er endret    Hvis dataene du har sortert, inneholder én eller flere formler, kan returverdiene for disse formlene endres når regnearket omberegnes. I dette tilfellet må du påse at du bruker sorteringen på nytt for å få oppdaterte resultater.

Vise rader og kolonner før du sorterer    Skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner, og skjulte rader flyttes ikke når du sorterer rader. Før du sorterer data, er det lurt å vise skjulte kolonner og rader.

Sjekke lokale innstillinger    Sorteringsrekkefølger varierer med regionale innstillinger. Kontroller at du har angitt riktige innstillinger i Regionale innstillinger eller Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel på datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer de regionale innstillingene, se Hjelp for Windows.

Angi kolonneoverskrifter i bare én rad    Hvis du trenger etiketter med flere linjer, bryter du teksten i cellen.

Aktivere eller deaktivere overskriftsraden    Det er vanligvis best å ha en overskriftsrad når du sorterer en kolonne slik at det er enklere å forstå hva dataene betyr. Som standard er ikke verdien i overskriften inkludert i sorteringen. Noen ganger kan det hende du må aktivere eller deaktivere overskriften slik at verdien i overskriften inkluderes eller ikke inkluderes i sorteringen. Gjør et av følgende:

 • Hvis du vil utelate den første dataraden fra sorteringen fordi det er en kolonneoverskrift, velger du kategorien Hjem, klikker Sorter og filtrer i Redigering-gruppen, klikker Egendefinert sortering og merker av for Mine data har overskrifter.

 • Hvis du vil inkludere den første dataraden i sorteringen fordi det ikke er en kolonneoverskrift, velger du kategorien Hjem, klikker Sorter og filtrer i Redigering-gruppen, klikker Egendefinert sortering og fjerner merket for Mine data har overskrifter.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Video: Sortere data i en tabell

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel

Funksjoner i Excel

Funksjoner i Excel (etter kategori)

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×