Sette inn en valggruppe

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En valggruppe er en kontroll som brukes til å gi brukerne et sett med valg som utelukker hverandre. Som standard inneholder en valggruppe to valginndelinger, og en av disse vises som standardvalg i skjemaet for brukeren.

I denne artikkelen

Når du bruker en valggruppe

Brukeropplevelsen

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en valggruppe

Oppsettips

Når du bør bruke en valggruppe

Bruk en valggruppe når du skal gjøre følgende:

 • Gi brukerne mulighet til å velge mellom to eller flere inndelinger i et skjema.

 • Utforme en skjemamal basert på et eksisterende XML-skjema som inneholder et xsd: choice-element. I dette tilfellet gjør en valggruppe det mulig å tilpasse skjemaelementet i skjemamalen slik at brukerne kan arbeide med det.

Valggrupper inneholder to eller flere valginndelinger. Som standard vises en av disse inndelingene i skjemaet, og brukerne kan velge å fjerne den eller erstatte den med en annen inndeling. I et skjema for innkjøpsforespørsel kan du for eksempel la en inndeling for forespørsel om ny stasjonær datamaskin vises som standard, men gjøre det mulig for brukerne å fjerne hele inndelingen eller erstatte inndelingen med en inndeling for forespørsel om bærbar datamaskin.

Valggruppe på skjema med hurtigmenyen synlig

Valginndelingene i valggruppen inneholder kontroller som brukerne arbeider interaktivt med når de fyller ut skjemaet. Valginndelinger er alltid plassert i valggrupper. Dette betyr at hvis du prøver å legge til bare en valginndeling i skjemaet, vil det automatisk opprettes en valggruppe som valginndelingen kan plasseres i.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på valggrupper, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i skjemamalen din.

Inndeling    Inndelinger ligner på valginndelinger i en valggruppe, ettersom du bruker dem til å gi brukerne et beslektet sett med kontroller. Inndelinger brukes imidlertid bare i forbindelse med organisering. Brukerne kan ikke fjerne eller erstatte dem når de fyller ut skjemaet, slik de kan med valginndelinger. 

Valgfri inndeling    Når du legger til en valggruppe i skjemamalen, vises standardinndelingen alltid første gang en bruker åpner et skjema som er basert på skjemamalen. Valgfrie inndelinger, derimot, er skjult som standard. Brukerne kan velge om de vil inkludere en valgfri inndeling i skjemaet. Det kan for eksempel hende at noen brukere vil legge inn kommentarer om datamaskinene de planlegger å bestille, i skjemaet for innkjøpsforespørsel som ble nevnt tidligere. Du kan sette inn en valgfri inndeling i skjemamalen og legge til en boks for rik tekst som du kaller Merknader, i den valgfrie inndelingen. Brukerne kan deretter legge til merknadsinndelingen når og hvis de vil ha den, ved å klikke instruksjonsteksten i skjemaet.

Gjentatt inndeling    På samme måte som med gjentatte valggrupper, tillater gjentatte inndelinger brukerne å legge til mer enn én inndeling i skjemamalen, avhengig av hva de har behov for. Bruk en gjentatt inndeling i skjemaet når målet er å tillate brukerne å sette inn, men ikke erstatte, flere forekomster av en inndeling.

Gjentatt valggruppe    Gjentatte valggrupper fungere på nøyaktig samme måte som valggrupper, bortsett fra at brukerne kan sette inn mer enn én gjentatt valggruppe i skjemaet. I skjemaet for innkjøpsforespørsel som ble nevnt tidligere, kan brukerne for eksempel velge å be om en stasjonær eller bærbar datamaskin. I noen tilfeller vil brukeren imidlertid be om begge datamaskintypene eller flere datamaskiner av hver type. Hvis en gjentatt valggruppe brukes i skjemaet, kan brukeren velge å fylle ut inndelingen som inneholder informasjon om forespørselen om stasjonær datamaskin. Deretter kan brukeren sette inn en annen forekomst av valggruppen for å fylle ut inndelingen som inneholder informasjon om forespørselen om bærbar datamaskin.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Både når det gjelder utseendet og virkemåten ligner valggrupper på inndelinger og andre oppsettrelaterte kontroller. Hovedforskjellen er at brukerne kan erstatte standardinndelingen i en valggruppe med en alternativ inndeling eller slette hele valggruppen.

Når brukerne beveger markøren over den standard valginndelingen, vises en liten lilla knapp øverst til venstre i inndelingen. Når brukerne klikker denne knappen, viser en hurtigmeny kommandoer for å fjerne eller erstatte standardinndelingen.

Hurtigmeny for valggruppe

Tips!: Med en valggruppe kan brukerne fjerne eller erstatte standardinndelingen, men de kan ikke sette inn flere forekomster av den i skjemaet. Hvis du vil at brukerne skal ha muligheten til å sette inn flere inndelinger i skjemaet, kan du bruke en gjentatt valggruppe i stedet for en valggruppe. Opplevelsen er nokså lik fra brukerens ståsted. I tillegg til å se hurtigmenykommandoer for flytting og erstatting av standardinndelingen, vil brukerne også se kommandoer for innsetting av flere forekomster av valggruppen.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en leserkompatibel skjemamal, er ikke valggrupper og valginndelinger tilgjengelige i Kontroller-oppgaveruten, for de kan ikke vises i en webleser.

Til toppen av siden

Sette inn en valggruppe

Fremgangsmåten for å sette inn en valggruppe i en skjemamal varierer noe avhengig av om du utformer en ny tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en valggruppe ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

En valggruppe valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Valg inndelinger er alltid bundet til grupper. Hver kontroll i en valginndeling er bundet til et felt som inngår i delen valg-gruppen. I eksemplet nedenfor er skrivebordsdatamaskinen valginndeling i skjemamalen bundet til gruppen skrivebordet i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom en valginndeling i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Sette inn en valggruppe i en ny tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

Når du setter inn en valggruppe, oppretter InfoPath grupper som er bundet til inndelingene i valggruppen. I tillegg oppretter InfoPath en spesiell type gruppe som visuelt viser forholdet mellom valggruppen i skjemamalen og datakilden. Denne typen gruppe inneholder ordet (valg) ved siden av etiketten i datakilden.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Valggruppe under Sett inn kontroller.

  En valggruppe som inneholder to valginndelinger, vises i skjemamalen.

 4. Hvis du vil sette inn flere valginndelinger i valggruppen, plasserer du markøren i valggruppen i skjemamalen og klikker deretter Valginndeling i Kontroll-oppgaveruten.

 5. Hvis du vil legge til kontroller i valginndelinger i valggruppen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til kontroller i standard valginndeling, drar du kontrollene du vil bruke, fra Kontroller-oppgaveruten til valginndelingen i skjemamalen som er kalt Valginndeling (standard).

  • Hvis du vil legge til kontroller i de alternative valginndelingene, drar du kontrollene du vil bruke, fra Kontroller-oppgaveruten til valginndelingen i skjemamalen som er kalt Valginndeling.

Sette inn en valggruppe i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. Anta for eksempel at du baserer utformingen av skjemamalen på en XML-skjema, og at skjemaet inneholder en xsd: valg element. Dette er tilfellet, kan du sette inn en valggruppe ved å dra den aktuelle gruppen fra oppgaveruten Datakilde i skjemamalen. Hvis du bruker oppgaveruten Kontroller i stedet å sette inn en valggruppe, InfoPath bedt om å binde valggruppen i en eksisterende gruppe i datakilden, som beskrevet i følgende fremgangsmåte:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Valggruppe under Sett inn kontroller.

 4. I dialogboksen Binding for Valggruppe velger du en gruppe som har ordet (valg) ved siden av navnet, og klikker OK.

 5. Legg til to eller flere valginndelinger i valggruppen i skjemamalen, og bind dem deretter til de riktige gruppene i datakilden.

  Merknad: Gruppene du velger, må være del av (valg)-gruppen som du valgte i trinn 4.

 6. Legg til kontroller i hver valginndeling og bind deretter kontrollene til de riktige feltene i datakilden.

  Merknad: Feltene må være del av gruppene som du valgte i trinn 5. InfoPath bruker navnene på de feltene i kontrolletikettene. Hvis det er nødvendig, endrer du etiketteksten.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips for å få hjelp til å forbedre utseendet, størrelsen og andre aspekter ved valggrupper og valginndelinger:

 • Siden en hurtigmenyknapp bare vises når brukerne flytter pekeren over en valginndeling, kan det hende at nye brukere ikke forstår hvordan den standard valginndelingen skal erstattes. Når du utformer skjemamalen, bør du vurdere å legge til en kort forklaring over valginndelingen med informasjon om hvordan brukerne kan erstatte én valginndeling med en annen.

 • Som standard er ikke kantlinjene rundt valginndelinger synlige for brukerne som fyller ut skjemaet. Dermed ser brukerne bare kontrollene inni inndelingene når de åpner skjemaet. Hvis du visuelt vil skille en valginndeling fra teksten og kontrollene som omgir den, eller hvis du ganske enkelt vil lede brukernes oppmerksomhet mot inndelingen, kan du bruke dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for å legge til kantlinjer eller farge i valginndelingene i en valggruppe.

 • Du kan endre størrelse på flere valginndelinger samtidig ved å merke valginndelingene du vil endre størrelse på. Klikk EgenskaperFormat-menyen, og foreta de nødvendige justeringene i kategorien Størrelse.

 • Noen ganger er ikke teksten i kontrollene i en valginndeling og etikettene til venstre for kontrollene helt justert. Du kan raskt justere dem ved å dobbeltklikke kontrollen, klikke Juster i kategorien Størrelse og deretter klikke Bruk. Du kan justere etiketter og kontroller som er i forskjellige celler i oppsettabellen, ved å høyreklikke cellen som inneholder etiketten, klikke Egenskaper for tabell på hurtigmenyen og deretter klikke Midtstilt under Loddrett justering i Celle-kategorien.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×