Sette inn en gjentatt inndeling

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du setter inn en gjentatt inndeling i Microsoft Office InfoPath-skjemamalen, kan brukerne legge til flere forekomster av denne inndelingen når de fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen.

I denne f

Når du bruker en gjentatt inndeling

Brukeropplevelsen

Sette inn en gjentatt inndeling

Oppsettips

Når bruker du en gjentatt inndeling?

En gjentatt inndeling er en kontroll som inneholder andre kontroller og gjentas ved behov. Bruk en gjentatt inndeling når du vil:

 • Samle flere forekomster av samme datatype. I en mal for et salgsrapportskjema kan du for eksempel bruke en gjentatt inndeling til å innhente salgsmålsettinger fra salgsgruppen.

 • Vise varierende mengder data i et skjema. Hvis skjemaet for eksempel er koblet til en database med ansattposter, kan du bruke en gjentatt inndeling til å vise samsvarende poster når en bruker foretar en spørring i databasen fra InfoPath. Hvis det returneres én post, vil brukeren bare se én inndeling i skjemaet. Hvis det returneres ti poster, vil brukeren se ti inndelinger.

 • Unngå tomme plassholderområder som tar opp viktig plass i skjemamalen.

Tenk deg en mal for et forsikringssøknadsskjema der søkerne må skrive inn navnet og alderen på personene de forsørger. Papirversjonen av dette skjemaet ville kanskje ha tre plassholderfelt, noe som forutsetter at de fleste har tre eller færre personer de forsørger. Personer som forsørger flere enn tre personer, må presse inn informasjonen om disse personene under de eksisterende feltene eller skrive på baksiden av skjemaet.

I en InfoPath-versjon av dette skjemaet kan du bruke en gjentatt inndeling slik at søkerne enkelt kan legge til antallet personer de forsørger. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan dette kan se ut for den som fyller ut skjemaet.

Gjentatt inndeling i skjema

Når du setter inn en gjentatt inndeling i skjemamalen, setter du egentlig inn en tom beholder. Du må sette inn andre kontroller i den gjentatte inndelingen for at den skal ha noen nytte.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på gjentatte inndelinger, men som brukes til andre formål. Bruk listen nedenfor til å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i din skjemamal:

Gjentatt tabell    Hvis du vil at brukerne skal kunne legge til flere rader i en tabell, bør du vurdere å bruke en gjentatt tabell i stedet for en gjentatt inndeling i skjemamalen. Du kan for eksempel presentere spesifiserte data, for eksempel fakturaelementer, i tabellformat slik at brukerne kan legge til flere rader i tabellen ved behov. Til syvende og sist er det dine preferanser som avgjør om du vil bruke en gjentatt tabell i stedet for en gjentatt inndeling. Begge kontrollene gjør det mulig å samle inn eller vise flere forekomster av samme datatype.

Inndeling    Inndelinger brukes til å organisere grupper med beslektede kontroller. Hvis du bruker en inndeling i stedet for en gjentatt inndeling, kan ikke brukerne legge til flere inndelinger i skjemaene.

Gjentatt valggruppe    Valggrupper inneholder to eller flere inndelinger, og én av disse inndelingene vises i skjemaet som standard. Brukerne kan velge å erstatte valggruppen med en annen inndeling, og de kan også sette inn valggrupper i skjemaet flere ganger.

Gjentatt, rekursiv inndeling    Du kan sette inn en gjentatt, rekursiv inndeling i skjemaet flere ganger, på samme måte som med en gjentatt inndeling. Når brukere setter inn flere forekomster av en gjentatt inndeling, plasseres hver ny inndeling under den foregående inndelingen én etter én. Med en gjentatt, rekursiv inndeling settes imidlertid hver ny inndeling inn i en eksisterende inndeling, og det gir et sett med nestede inndelinger. Dette er nyttig når du skal opprette hierarkisk innhold, for eksempel en disposisjon.

Valgfri inndeling    Hvis du legger til en gjentatt inndeling i skjemamalen, vil den alltid vises i skjemaet første gang en bruker åpner skjemaet. Valgfrie inndelinger er derimot skjult som standard. Brukerne kan velge om de vil inkludere den valgfrie inndelingen i skjemaet. Det kan for eksempel være at enkelte brukere vil legge inn merknader til varene de har tenkt å bestille, i et kjøpsordreskjema. Du kan sette inn en valgfri inndeling og legge til en boks for rik tekst som du kaller Merknader, i den valgfrie inndelingen. Brukerne kan legge til den valgfrie inndelingen etter behov ved å klikke instruksjonsteksten under den valgfrie inndelingen.

Listekontroll    Listekontroller er den enkleste formen for gjentatte kontroller og er nyttige når du vil at brukerne skal kunne legge til så mange elementer som nødvendig i en punktliste, nummerert liste eller vanlig liste. Du kan for eksempel bruke en punktlistekontroll til å samle flere gjøremål i en gjøremålsliste.

Overordnet/detaljert kontroll    En overordnet/detaljert kontroll er et sett med to beslektede kontroller. Den overordnede kontrollen er alltid en gjentatt tabell. Den detaljerte kontrollen kan være en gjentatt tabell eller en gjentatt inndeling. Du kan bruke den overordnede/detaljerte kontrollen til å koble én kontroll til en annen slik at det som velges i den første kontrollen, bestemmer hva som vises i den andre kontrollen.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Når brukeren flytter musepekeren over den gjentatte inndelingen, vises en blå knapp med en pil øverst i venstre hjørne. Dette er hurtigmenyknappen. Brukeren kan klikke denne knappen for å vise alternativer for å sette inn eller fjerne den gjentatte inndelingen.

Hurtigmenyen overlapper gjentatt inndeling på skjema

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt inndeling

Fremgangsmåten for å sette inn en gjentatt inndeling varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en gjentatt inndeling ser ut når den er merket i utformingsmodus.

Gjentatt inndeling valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Gjentatte inndelinger er vanligvis bundet til gjentatte grupper i skjemamalens datakilde, selv om de kan også være bundet til gjentagende felt.

I eksemplet nedenfor er den gjentatte inndelingen Forsørgede i skjemamalen bundet til den gjentatte gruppen forsørgede i oppgaveruten Datakilde. Hver enkelt kontroll i den gjentatte inndelingen er bundet til et tilsvarende felt som er en del av gruppen for den gjentatte inndelingen.

Relasjonen mellom gjentatte inndelinger i skjema og gjentatt gruppe i oppgaveruten Datakilde

Sette inn en gjentatt inndeling i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt inndeling under Sett inn kontroller.

 4. Når du skal legge til kontroller i den gjentatte inndelingen, drar du kontrollene du vil bruke, fra oppgaveruten Kontroller til den gjentatte inndelingen.

  Obs!: Du må ikke flytte en kontroll som allerede er i en skjemamal til inndelingen, med mindre kontrollens felt allerede er en del av inndelingsgruppe i datakilden. Binding for kontrollen, ellers kan bryte.

 5. Hvis du vil legge til en etikett til kontrollen, skriver du inn teksten ovenfor.

Sette inn en gjentatt inndeling i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du legge til en gjentatt inndeling ved å dra en gjentatt gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn den gjentatte inndelingen ved hjelp av oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt inndeling under Sett inn kontroller.

 4. I dialogboksen Binding for gjentatt inndeling merker du den gjentatte gruppen som du vil lagre dataene for den gjentatte inndelingen i, og deretter klikker du OK.

 5. Legg til kontroller i den gjentatte inndelingen, og bind dem deretter til de aktuelle feltene i datakilden.

 6. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

  Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde til å sette inn kontroller. Høyreklikk den gjentatte gruppen du vil binde til den gjentatte inndelingen, i oppgaveruten Datakilde, og klikk deretter Gjentatt inndeling på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Før du setter inn kontroller i den gjentatte inndelingen, bør du tenke gjennom hvordan du vil ordne kontrollene i inndelingen. Du kan legge til kontroller på frihånd ved å dra dem inn i inndelingen der du vil plassere dem. Hvis du vil ha mer kontroll over oppsettet, kan du legge til en oppsettstabell i den gjentatte inndelingen og deretter sette inn etiketter og kontroller i de enkelte cellene slik at de justeres riktig. I eksemplet nedenfor har skjemautformeren brukt en oppsettstabell med én rad og tre kolonner til å ordne kontrollene i en gjentatt inndeling.

Oppsettstabell som brukes til å ordne kontroller i den gjentatte inndelingen

I tillegg til å bruke oppsettstabeller kan du gjøre ett eller flere av følgende:

 • Du kan endre størrelsen på flere gjentatte inndelinger samtidig ved å merke de gjentatte inndelingene du vil endre størrelsen på. Deretter klikker du EgenskaperFormat-menyen og gjør nødvendige justeringer i kategorien Størrelse.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen for en gjentatt inndeling ved å merke den i skjemamalen. Deretter klikker du Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, klikker kategorien Kantlinjer og gjør nødvendige justeringer.

 • Hvis du vil se hvordan kontrollene i den gjentatte inndelingen vil se ut med faktisk tekst, klikker du EksempeldataVis-menyen. Det gir deg en idé om hvordan et skjema som er basert på skjemamalen, vil se ut når brukerne fyller det ut.

 • Det hender av og til at teksten i kontrollene i en gjentatt inndeling og etikettene til venstre for kontrollene ikke er helt på linje. Du kan raskt justere dem ved å dobbeltklikke kontrollene, klikke Juster i kategorien Størrelse og deretter klikke Bruk. Hvis etiketten og kontrollen er plassert i ulike celler i en oppsettstabell, høyreklikker du cellen som inneholder etiketten, klikker Egenskaper for tabell på hurtigmenyen og klikker deretter Midtstill under Loddrett justering i kategorien Celle.

 • Alternativet Gjenta loddrett er valgt som standard. Dette betyr at når brukere legger til gjentatte inndelinger, disse delene blir endret vises i en loddrett form nedover i skjemaet. Du kan velge å gjøre den gjentatte inndelingen utvides vannrett i stedet. Dette kan du opprette helt forskjellige oppsett. Du kan for eksempel opprette en skjemamal som ligner på en kalender. Alternativet Gjenta vannrett støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×