Scenarioer for brukeradministrasjon for Office 365 Powershell

Bruk disse PowerShell-scenarioene til raskt å legge til brukerkontoer fra en fil, tilordne lisenser, behandle medlemskap i distribusjonsgrupper og angi passord.

Automatisere import av flere brukere

Du kan automatisere import av flere brukere til Office 365 og på den måten spare mye tid. Hvis du vil importere et stort antall brukere, må du først lage en kommadelt fil (CSV-fil) med relevant brukerinformasjon. Informasjonen som minimum er påkrevd for å kunne opprette en brukerkonto, er et visningsnavn og et brukerhovednavn (UPN).

En UPN er navnet på en bruker i e-postadresseformat. Brukernavnet står først, etterfulgt av krøllalfa-tegnet og deretter navnet på Internett-domenet for Office 365-abonnementet. Et eksempel på en UPN er belindan@contoso.com. Du kan også angi data for andre skrivbare brukerkontoegenskaper, som for eksempel sted, kontaktnumre og adresser.

For grunnleggende brukerkontoegenskaper, som for eksempel UPN og et visningsnavn, må du lage en CSV-fil med følgende to kolonneoverskrifter:

 • UserPrincipalName,DisplayName

Deretter legger du til en ny brukerkonto på hver rad i CSV-filen ved å skrive inn UPN og visningsnavnet, atskilt med komma.

Obs!: Siden du ikke angir et passord for hver nye konto, vil Office 365 generere dem for deg.

Lagre CSV-filen på en plassering som du kan få tilgang til, for eksempel C:\O365Admin\NyBruker.CSV. Nå er du klar til å opprette brukerkontoer.

For å komme i gang må du koble deg til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Koble til Office 365 Powershell.

Deretter fyller du inn banen og filnavnet mellom de doble anførselstegnene, og fjerner instruksjonsteksten og tegnene < og >.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Kjør kommandoene fra Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell-vinduet.

Lag en CSV-fil med følgende kolonneoverskrifter for mer detaljert informasjon om brukerkontoer, og fyll ut så mange brukerrader du trenger:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country

Obs!: Kolonneoverskriftene skal ikke ha mellomrom, da hver av disse må kunne gjenkjennes av elementet $ _. i Import-Csv-kommandoen. Bare feltene UserPrincipalName og DisplayName er obligatoriske, og tomme verdier hoppes over. Koden for UsageLocation er ISO-koden på to tegn som viser til brukerens område.

Lagre CSV-filen på en plassering som du kan få tilgang til, for eksempel C:\O365Admin\NyBruker.CSV. Nå er du klar til å importere dem som brukerkontoer.

Fyll inn navnet på CSV-filen, og kjør deretter kommandoene.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Tilordne lisenser i Office 365

For at brukere skal ha full tilgang til Office 365 må de tildeles en Office 365-lisens. I dette scenarioet tilordner du lisenser til brukerkontoer.

For å komme i gang må du koble deg til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Koble til Office 365 Powershell.

Før du kan tilordne en lisens til en bruker, må du angi UsageLocation for brukerkontoen basert på ISO-koden på to tegn som viser til brukerens område. Brukerstedet angir hvilket land tjenesten skal brukes i, og bestemmer hvilke lisensierte funksjoner som er tilgjengelige for det aktuelle området. US er for eksempel koden for USA. Her er et eksempel på hvordan du angir UsageLocation basert på UPN-en til en brukerkonto:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Kjør følgende kommando for å se listen over tilgjengelige lisenser, deres konto-SKU-er og tildelingsmengden som gjenstår:

Get-MsolAccountSku

Deretter fyller du inn lisensen og UPN-en for brukerkontoen, og kjører så kommandoene fra vinduet for Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Tilordne lisenser til flere brukere

I det forrige scenarioet tilordnet du en lisens til én enkelt brukerkonto. Å tilordne lisenser til flere brukere krever noen få ekstra trinn, du sparer tid siden du håndterer mange brukerkontoer samtidig.

For å komme i gang må du koble deg til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Koble til Office 365 Powershell.

Vis først listen over tilgjengelige lisenser, deres konto-SKU-er og tildelingsmengden som gjenstår, med denne kommandoen:

Get-MsolAccountSku

Hvis du vil vise en liste over ulisensierte brukere, kan du bruke denne kommandoen:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Hvis du vil lagre listen over ulisensierte brukere i en CSV-fil som du deretter kan bruke til å velge brukerkontoer for å tilordne lisenser, fyller du inn banen og filnavnet, og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Du kan også bruke Hvor-kommandoen til å vise en liste over ulisensierte brukerkontoer basert på mer bestemte kriterier, som for eksempel alle kontoer i USA. Her er et eksempel:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Bruk disse kommandoene for å angi egenskapene for en brukerkonto og dens påkrevde verdier, og for å vise et bestemt sett med ulisensierte brukere. Kjør deretter kommandoene:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Hvis du vil ha listen over egenskaper for brukerkontoer, fyller du inn en tilfeldig brukerkonto-UPN og kjører deretter kommandoene.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Følgende eksempel viser alle ulisensierte brukere i London:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Når du har identifisert settet med brukerkontoer, kombinerer du det med Set-MsolUserLicense-cmdleten for å tilordne lisenser til hver av dem. Fyll inn lisensen, egenskapsnavnet med tilhørende verdi, og kjør deretter kommandoene.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Her er et eksempel som tilordner Contosos Office 365 E5-lisens til alle ulisensierte brukerkontoer i London:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Administrere mottakere i distribusjonsgruppe

Du kan bruke distribusjonsgrupper til å opprette distribusjonslister for e-post. Distribusjonsgrupper kan bare brukes med e-postprogrammer som for eksempel Microsoft Outlook, til å sende e-postmeldinger til samlinger av brukere. I dette scenarioet bruker du PowerShell til å administrere mottakerne i en distribusjonsgruppe.

For å komme igang må du koble til Exchange Online. Hvis du vil koble til Exchange Online med et brukernavn og passord for en konto, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell. Hvis du vil installere den eksterne PowerShell-modulen for Microsoft Exchange Online og koble til med MFA, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell ved hjelp av godkjenning med flere faktorer.

Hvis du vil legge til en mottaker i en distribusjonsgruppe, fyller du ut distribusjonsgruppenavnet og UPN for brukerkontoen, og kjører deretter kommandoene.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Hvis du vil fjerne en mottaker fra en distribusjonsgruppe, fyller du ut distribusjonsgruppenavnet og UPN for brukerkontoen, og kjører deretter kommandoene.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Angi passord for flere brukerkontoer

Bruk dette scenarioet til å angi passord til en gruppe med brukerkontoer. Eksempler: du har en ny gruppe frivillige som kommer inn en gang i uken for å hjelpe deg, eller du tilbyr demo-arbeidsstasjoner til bruk på en konferanse.

Endring av flere passord samtidig kan være nyttig for å regelmessig tilbakestille passordene for kontoer som brukes av tilfeldige brukere. Ved å angi en gruppe med brukere etter avdeling eller andre kriterier, kan du tilbakestille flere passord samtidig basert på dette kriteriet. Det første trinnet er å eksportere brukerkontonavnene for Office 365 til en CSV-fil.

Hvis du vil eksportere en liste basert på en brukerkontoegenskap og en bestemt verdi til en CSV-fil, fyller du ut egenskapsnavnet, verdien og filnavnet på CSV-filen, og kjører deretter kommandoene.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Her er et eksempel som eksporterer alle medlemmene av avdelingen Frivillige til filen som heter c:\O365admin\frivilligelisten.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Se gjennom navnene i CSV-filen for å sikre at du har identifisert de riktige brukerne før du tilbakestiller passordene. Når vi har en godkjent liste over brukere i CSV-format, kan du opprette og tildele et nytt passord til hver bruker på tre enkle måter.

 1. Angi et nytt passord, og tilordne det samme passordet til alle brukerne i CSV-filen.

  Fyll ut det nye passordet og filnavnet på CSV-filen, og kjør deretter kommandoene.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Definer et nytt passord for hver bruker i CSV-filen manuelt.

  Ønsker du å bruke dette alternativet, må du endre CSV-filen. Legg til en kolonne ved siden av UserPrincipalName med overskriften Password, og tilordne deretter et passord for alle brukerne på listen. Fyll inn navnet på CSV-filen, og kjør deretter kommandoene.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. La Office 365 automatisk generere et passord for hver brukerkonto i CSV-filen.

  Fyll inn navnet på CSV-filen, og kjør deretter kommandoene.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Obs!: Alle disse tre alternativene krever en passordendring første gang brukeren logger på med brukerkontoen. For å unngå dette kan du fjerne -ForceChangePassword $True fra Set-MSolUserPassword-kommandoen.

Se også

PowerShell for Office 365-administratorer

Scenarioer for Office 365 PowerShell

Konfigurasjonsscenarioer for Office 365 PowerShell

Rapporteringsscenarioer for Office 365 PowerShell

Flere funksjonalitetsscenarioer for Office 365 PowerShell

Fellesskapsressurser for Office 365 PowerShell

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×