Reparere en skadet arbeidsbok

Excel for Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du åpner en arbeidsbok som er skadet, starter Excel automatisk modus for filgjenoppretting og prøver å åpne og reparer samtidig arbeidsboken.

Excel kan ikke alltid starte modus for filgjenoppretting automatisk. Hvis du ikke kan åpne en arbeidsbok fordi den er skadet, kan du prøve å reparere arbeidsboken manuelt.

Du kan også prøve andre metoder for å gjenopprette arbeidsbokdata når reparere en arbeidsbok ikke er fullført. Som et forebyggende tiltak, kan du vil lagre arbeidsboken ofte, og Opprett en sikkerhetskopi hver gang du lagrer den. Eller du kan angi at Excel automatisk opprette en gjenopprettingsfil ved bestemte intervaller. På denne måten du vil ha tilgang til en god kopi av arbeidsboken, hvis opprinnelige slettes ved et uhell eller blir skadet.

Reparere en skadet arbeidsbok manuelt

 1. Klikk Åpne i kategorien Fil.

 2. Klikk på plasseringen der regnearket er plassert i Excel 2013 eller Excel 2016, og klikk Bla gjennom.

 3. Velg den ødelagte arbeidsboken du vil åpne, i dialogboksen Åpne .

 4. Klikk pilen ved Åpne-knappen, og velg deretter Åpne og reparer.

 5. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil gjenopprette så mye av arbeidsbokdataene som mulig, klikker du Reparer.

  • Hvis du vil trekke ut verdier og formler fra arbeidsboken når et forsøk på å reparere arbeidsboken ikke er fullført, klikker du Trekke ut Data.

Gjenopprette data fra en ødelagt arbeidsbok

Fremgangsmåtene nedenfor kan hjelpe deg å redde data som ellers kan gå tapt. Hvis én metode ikke lykkes, kan du prøve en annen. Du kan også prøve programvare fra tredjepart løsninger for å prøve å gjenopprette arbeidsbokdata Hvis du ikke gjenopprette dataene ved hjelp av disse metodene.

Viktig!: Hvis en diskfeil eller nettverksfeil gjør det mulig å åpne en arbeidsbok, flytte arbeidsboken til en annen harddisk eller fra nettverket til en lokal disk før du prøver noen av gjenopprettingsalternativene nedenfor.

 • Hvis du vil gjenopprette data når arbeidsboken er åpen i Excel, gjør du ett av følgende:

  • Tilbakestille arbeidsboken til den siste lagrede versjonen     Hvis du redigerer et regneark og arbeidsboken blir skadet før du lagrer endringene, kan du gjenopprette det opprinnelige regnearket ved å lagrede tilbakestille det til den sist versjonen.

   Hvis du vil tilbakestille arbeidsboken til den sist lagrede versjonen, gjør du følgende:

   1. Klikk Åpne i kategorien Fil.

   2. Dobbeltklikk navnet på arbeidsboken du har åpen i Excel.

   3. Klikk Ja hvis du vil åpne arbeidsboken på nytt.

    Obs!: Arbeidsboken går tilbake til den siste lagrede versjonen av arbeidsboken. Eventuelle endringer som kan ha forårsaket at arbeidsboken ble skadet ble ikke lagret. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenopprette tidligere versjoner av en arbeidsbok, kan du se automatisk lagring og gjenoppretting av Office-filer.

  • Lagre arbeidsboken i SYLK-format (Symbolic Link)     Ved å lagre arbeidsboken i SYLK-format, kan det hende du kan filtrere ut de ødelagte elementene. SYLK-formatet brukes vanligvis til å fjerne ødeleggelse av skriveren.

   Hvis du vil lagre arbeidsboken i SYLK-formatet, gjør du følgende:

   1. Klikk fanen Fil, og klikk deretter Lagre som.

   2. I listen Filtype klikker du SYLK (Symbolic Link), og deretter klikker du Lagre.

    Obs!: Bare det aktive arket i arbeidsboken lagres når du bruker SYLK-formatet.

   3. Hvis en melding om at den valgte filtypen ikke støtter arbeidsbøker som inneholder flere ark, klikker du OK for å lagre det aktive arket.

   4. Hvis en melding om at arbeidsboken kan inneholde funksjoner som ikke er kompatible med SYLK-formatet, klikker du Ja.

   5. Klikk Åpne i kategorien Fil.

   6. Velg SLK-filen du lagret, og klikk deretter Åpne.

    Obs!: Hvis du vil se SLK-filen, må du kanskje klikke Alle filer eller SYLK-filer i Filtype-listen.

   7. Klikk Lagre somFil-fanen.

   8. Klikk Excel-arbeidsbok i Filtype-boksen.

   9. Skriv inn et nytt navn for arbeidsboken for å opprette en kopi uten å erstatte den opprinnelige arbeidsboken i filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

    Obs!: Fordi dette formatet lagrer bare det aktive regnearket i arbeidsboken, må du åpne den ødelagte arbeidsboken gjentatte ganger og lagre hvert regneark separat.

 • Hvis du vil gjenopprette dataene når du ikke kan åpne arbeidsboken i Excel, gjør du ett av følgende:

  • Angi beregningsalternativet i Excel til manuelt     Hvis du vil åpne en arbeidsbok, kan du prøve å endre beregningsinnstillingen for fra automatisk til manuell. Fordi arbeidsboken ikke beregnes på nytt, kan den være åpen.

   Hvis du vil angi beregningsalternativet i Excel til manuelt, gjør du følgende:

   1. Kontroller at en ny, tom arbeidsbok er åpen i Excel. Hvis en ny, tom arbeidsbok ikke er åpen, gjør du følgende:

  • Klikk <ui>Ny</ui> i kategorien <ui>Fil</ui>.

  • Klikk tom arbeidsbok under Tilgjengelige maler.

   1. Klikk AlternativerFil-fanen.

   2. Klikk manuelt under Beregningsalternativer i kategorien formler.

   3. Klikk på OK.

   4. Klikk Åpne i kategorien Fil.

   5. Merk den skadede arbeidsboken, og klikk deretter Åpne.

  • Bruk eksterne referanser til å koble til den ødelagte arbeidsboken.     Hvis du vil hente bare data og ikke formler eller beregnede verdier fra arbeidsboken, kan du bruke eksterne referanser til å koble til den ødelagte arbeidsboken.

   Hvis du vil bruke eksterne referanser til å koble til den ødelagte arbeidsboken, gjør du følgende:

   1. Klikk Åpne i kategorien Fil.

   2. Velg mappen som inneholder den skadede arbeidsboken, kopiere filnavnet til den ødelagte arbeidsboken og deretter klikker du Avbryt.

   3. Klikk på Fil-fanen, og klikk deretter på Ny.

   4. Klikk tom arbeidsbok under Tilgjengelige maler.

   5. I celle A1 i den nye arbeidsboken, skriver du inn = filnavn! A1, der navn er navnet på den ødelagte arbeidsboken som du kopierte i trinn 2, og trykk deretter ENTER.

    Tips!: Du må skrive inn bare navnet på arbeidsboken – du trenger ikke å skrive inn filtypen.

   6. Hvis dialogboksen Oppdater verdier vises, Merk den skadede arbeidsboken, og klikk OK.

   7. Hvis dialogboksen Velg ark vises, velger du det riktige arket og klikker deretter OK.

   8. Merk celle A12.

   9. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i fanen Hjem.

   10. Merk et område, starter i celle A1, som er rundt samme størrelse som celleområdet som inneholder data i den ødelagte arbeidsboken.

   11. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

   12. Klikk Kopier på nytt med celleområdet fremdeles er merket, i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen.

   13. Klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter verdier under Lim inn verdier.

    Obs!: Hvis du limer inn verdier, fjernes koblingene til den ødelagte arbeidsboken, og lar bare dataene være igjen.

  • Bruke en makro til å trekke ut data fra en ødelagt arbeidsbok     Hvis et diagram er koblet til den ødelagte arbeidsboken, kan du bruke en makro til å trekke ut kildedataene for diagrammet.

   Hvis du vil bruke en makro, gjør du følgende:

   1. Skriv inn følgende makrokode i et modulark:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Sette inn et nytt regneark i arbeidsboken, og gi den navnet Diagramdata.

   3. Velg diagrammet der du vil trekke ut de underliggende dataverdiene.

   4. Obs!: Diagrammet kan innebygges i et regneark eller på et separat diagramark.

   5. Kjør makroen GetChartValues.

   6. Dataene fra diagrammet plasseres i diagramdata-regnearket.

Lagre en sikkerhetskopi av en arbeidsbok automatisk

Automatisk lagring av en sikkerhetskopi av arbeidsboken bidrar til å sikre at du får tilgang til en god kopi av arbeidsboken, hvis opprinnelige slettes ved et uhell eller blir skadet.

 1. Klikk Lagre somFil-fanen.

 2. Klikk på plasseringen der regnearket er plassert i Excel 2013 eller Excel 2016, og klikk Bla gjennom.

 3. Klikk rullegardinpilen ved siden av Verktøy, plassert ved siden av Lagre-knappen, og klikk deretter Generelle alternativer.

 4. Merk av for Lag sikkerhetskopi.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring og gjenoppretting av tidligere versjoner av en arbeidsbok, i tillegg til informasjon på gjenopprette nye arbeidsbøker (som du ikke hadde lagret tidligere), kan du se gjenopprette Office-filer.

Automatisk opprette en gjenopprettingsfil ved bestemte intervaller

Konfigurere Excel for å opprette en gjenopprettingsfil av arbeidsboken med jevne mellomrom bidrar til å sikre at du får tilgang til en god kopi av arbeidsboken, hvis opprinnelige slettes ved et uhell eller blir skadet.

 1. Klikk AlternativerFil-fanen.

 2. I kategorien Lagre under Lagre arbeidsbøker, velger du den informasjon lagre om automatisk gjenoppretting hvert merket, og angi deretter et antall minutter.

 3. I boksen Lagringssted for aut. gjenoppretting angir du plasseringen der du vil lagre gjenopprettingsfilen.

 4. Kontroller at det ikke er merket av for Deaktiver automatisk gjenoppretting bare for denne arbeidsboken.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring og gjenoppretting av tidligere versjoner av en arbeidsbok, i tillegg til informasjon på gjenopprette nye arbeidsbøker (som du ikke hadde lagret tidligere), kan du se gjenopprette Office-filer.

Reparere en skadet arbeidsbok manuelt

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg den ødelagte arbeidsboken du vil åpne, i dialogboksen Åpne .

 3. Klikk pilen ved Åpne-knappen, og velg deretter Åpne og reparer.

 4. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil gjenopprette så mye av arbeidsbokdataene som mulig, klikker du Reparer.

  • Hvis du vil trekke ut verdier og formler fra arbeidsboken når et forsøk på å reparere arbeidsboken ikke er fullført, klikker du Trekke ut Data.

Gjenopprette data fra en ødelagt arbeidsbok

Fremgangsmåtene nedenfor kan hjelpe deg å redde data som ellers kan gå tapt. Hvis én metode ikke lykkes, kan du prøve en annen. Du kan også prøve programvare fra tredjepart løsninger for å prøve å gjenopprette arbeidsbokdata Hvis du ikke gjenopprette dataene ved hjelp av disse metodene.

Viktig!: Hvis en diskfeil eller nettverksfeil gjør det mulig å åpne en arbeidsbok, flytte arbeidsboken til en annen harddisk eller fra nettverket til en lokal disk før du prøver noen av gjenopprettingsalternativene nedenfor.

 • Hvis du vil gjenopprette data når arbeidsboken er åpen i Excel, gjør du ett av følgende:

  • Tilbakestille arbeidsboken til den siste lagrede versjonen     Hvis du redigerer et regneark og arbeidsboken blir skadet før du lagrer endringene, kan du gjenopprette det opprinnelige regnearket ved å lagrede tilbakestille det til den sist versjonen.

   Hvis du vil tilbakestille arbeidsboken til den sist lagrede versjonen, gjør du følgende:

   1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

   2. Dobbeltklikk navnet på arbeidsboken du har åpen i Excel.

   3. Klikk Ja hvis du vil åpne arbeidsboken på nytt.

    Obs!: Arbeidsboken går tilbake til den siste lagrede versjonen av arbeidsboken. Eventuelle endringer som kan ha forårsaket at arbeidsboken ble skadet ble ikke lagret.

  • Lagre arbeidsboken i SYLK-format (Symbolic Link)     Ved å lagre arbeidsboken i SYLK-format, kan det hende du kan filtrere ut de ødelagte elementene. SYLK-formatet brukes vanligvis til å fjerne ødeleggelse av skriveren.

   Hvis du vil lagre arbeidsboken i SYLK-formatet, gjør du følgende:

   1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter pilen ved siden av Lagre som.

   2. I listen Filtype klikker du SYLK (Symbolic Link), og deretter klikker du Lagre.

    Obs!: Bare det aktive arket i arbeidsboken lagres når du bruker SYLK-formatet.

   3. Hvis en melding om at den valgte filtypen ikke støtter arbeidsbøker som inneholder flere ark, klikker du OK for å lagre det aktive arket.

   4. Hvis en melding om at arbeidsboken kan inneholde funksjoner som ikke er kompatible med SYLK-formatet, klikker du Ja.

   5. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Lukk.

   6. Hvis en melding om å lagre endringene du har gjort, klikker du Ja.

   7. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

   8. Velg SLK-filen du lagret, og klikk deretter Åpne.

    Obs!: Hvis du vil se SLK-filen, må du kanskje klikke Alle filer eller SYLK-filer i Filtype-listen.

   9. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter pilen ved siden av Lagre som.

   10. Klikk Excel-arbeidsbok i Filtype-boksen.

   11. Skriv inn et nytt navn for arbeidsboken for å opprette en kopi uten å erstatte den opprinnelige arbeidsboken i filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

    Obs!: Fordi dette formatet lagrer bare det aktive regnearket i arbeidsboken, må du åpne den ødelagte arbeidsboken gjentatte ganger og lagre hvert regneark separat.

 • Hvis du vil gjenopprette dataene når du ikke kan åpne arbeidsboken i Excel, gjør du ett av følgende:

  • Angi beregningsalternativet i Excel til manuelt     Hvis du vil åpne en arbeidsbok, kan du prøve å endre beregningsinnstillingen for fra automatisk til manuell. Fordi arbeidsboken ikke beregnes på nytt, kan den være åpen.

   Hvis du vil angi beregningsalternativet i Excel til manuelt, gjør du følgende:

   1. Kontroller at en ny, tom arbeidsbok er åpen i Excel. Hvis en ny, tom arbeidsbok ikke er åpen, gjør du følgende:

    1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Ny.

    2. Under Ny tom, klikk tomt dokument.

   2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Excel.

   3. I kategorien formler under Beregningsalternativer Klikk manuelt.

   4. Klikk på OK.

   5. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

   6. Merk den skadede arbeidsboken, og klikk deretter Åpne.

  • Bruk eksterne referanser til å koble til den ødelagte arbeidsboken.     Hvis du vil hente bare data og ikke formler eller verdier fra arbeidsboken, kan du bruke eksterne referanser til å koble til den ødelagte arbeidsboken.

   Hvis du vil bruke eksterne referanser til å koble til den ødelagte arbeidsboken, gjør du følgende:

   1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

   2. Velg mappen som inneholder den skadede arbeidsboken i Søk i-boksen, og klikk deretter Avbryt.

   3. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Ny.

   4. Under Ny tom, klikk tomt dokument.

   5. I celle A1 i den nye arbeidsboken, skriver du inn = filnavn! A1, der navn er navnet på den ødelagte arbeidsboken, og trykk deretter ENTER.

    Tips!: Du må skrive inn bare navnet på arbeidsboken – du trenger ikke å skrive inn filtypen.

   6. Klikk arbeidsboken, og klikk deretter OK.

   7. Hvis dialogboksen Velg ark vises, velger du det riktige arket og klikker deretter OK.

   8. Merk celle A12.

   9. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i fanen Hjem.

    Hurtigtast   Du kan også trykke CTRL+C.

   10. Velg et område som er rundt samme størrelse som celleområdet som inneholder data i den ødelagte arbeidsboken.

   11. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

   12. Klikk Kopier på nytt med celleområdet fremdeles er merket, i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen.

   13. Klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Lim inn utvalg.

   14. Velg verdier under Lim inn, og klikk deretter OK.

    Obs!: Hvis du limer inn verdier, fjernes koblingene til den ødelagte arbeidsboken, og lar bare dataene være igjen.

  • Åpne den ødelagte arbeidsboken i Microsoft Office Word eller Microsoft WordPad     Hvis du har Microsoft Office Excel-konverteringsprogrammet som er installert, kan det være at du kan åpne arbeidsboken i Word. Hvis arbeidsboken åpnes i Word, kan du gjenopprette dataene. Du kan ikke bruke denne metoden til å gjenopprette modulark, dialogark, diagramark, makroark eller innebygde diagrammer. Du kan ikke kan gjenopprette celleformler. Du kan bare gjenopprette resultatene av disse formlene som vises i cellene i den ødelagte arbeidsboken.

   Du kan også åpne Excel-arbeidsboken i WordPad. Hvis arbeidsboken kan åpnes, kan det være at du kan gjenopprette Microsoft Visual Basic-kode i moduler og klassemoduler. Du kan søke etter ordene "Sub" eller "Function" for å finne koden.

  • Bruke en makro til å trekke ut data fra en ødelagt arbeidsbok     Hvis et diagram er koblet til den ødelagte arbeidsboken, kan du bruke en makro til å trekke ut kildedataene for diagrammet.

   Hvis du vil bruke en makro, gjør du følgende:

   1. Skriv inn følgende makrokode i et modulark:

    Skriv inn følgende makrokode i et modulark:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Sette inn et nytt regneark i arbeidsboken, og gi den navnet Diagramdata.

   3. Velg diagrammet der du vil trekke ut de underliggende dataverdiene.

    Obs!: Diagrammet kan innebygges i et regneark eller på et separat diagramark.

   4. Kjør makroen GetChartValues97.

    Dataene fra diagrammet plasseres i diagramdata-regnearket.

Lagre en sikkerhetskopi av en arbeidsbok automatisk

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter pilen ved siden av Lagre som.

 2. Klikk pilen ved siden av Verktøy, og klikk deretter Generelle alternativer.

 3. Merk av for Lag sikkerhetskopi.

Automatisk opprette en gjenopprettingsfil ved bestemte intervaller

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Excel.

 2. I kategorien Lagre under bevare informasjonen sikkerhetskopiering av arbeidsbøkene dine, velger du den informasjon lagre om automatisk gjenoppretting hvert merket, og angi deretter et antall minutter.

 3. I boksen Lagringssted for aut. gjenoppretting angir du plasseringen der du vil lagre gjenopprettingsfilen.

 4. Kontroller at det ikke er merket av for Deaktiver automatisk gjenoppretting bare for denne arbeidsboken.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×