Relasjonsspørringsutformer (PowerPivot)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du importerer relasjonsdata fra SQL Server ved hjelp av Power Pivot i Microsoft Excel 2013, kan du bygge opp spørringen interaktivt ved hjelp av relasjonsspørringsutformeren. Med relasjonsspørringsutformeren blir det enklere å opprette en spørring som spesifiserer relasjonsdataene du vil hente fra Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database og Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Bruk den grafiske spørringsutformeren til å utforske metadataene, bygge spørringen interaktivt og vise resultatene av spørringen.  Alternativt kan du bruke den tekstbaserte spørringsutformeren for å vise spørringen som ble bygd av den grafiske spørringsutformeren, eller for å endre en spørring. Du kan også importere en eksisterende spørring fra en fil eller rapport.

 1. Åpne PowerPivot-vinduet.

 2. Klikk Hent eksterne data > Fra andre kilder > Fra SQL Server.

 3. I veiviseren for tabellimport angir du servernavnet, legitimasjonen og databasen. Klikk Neste.

 4. Klikk Skriv en spørring som angir dataene som skal importeres. Klikk Neste.

 5. Klikk Utforming for å åpne relasjonsspørringsutformeren.

Hvis du foretrekker det, kan du skrive spørringen på SQL-språket ved å bruke det tekstbaserte redigeringsprogrammet. Hvis du vil bytte til den tekstbaserte spørringsutformeren, klikker du Rediger som tekst på verktøylinjen. Når du har redigert en spørring i den tekstbaserte spørringsutformeren, kan du ikke lenger bruke den grafiske spørringsutformeren.

Obs!: Hvis du vil angi en spørring for en Oracle-, OLE DB-, ODBC- eller Teradata-datakilde, må du bruke den tekstbaserte spørringsutformeren.

I denne artikkelen

Grafisk spørringsutformer

I den grafiske spørringsutformeren kan du utforske databasetabeller og -visninger og interaktivt bygge SQL SELECT-setningen som angir databasetabellene og -kolonnene som data for et datasett skal hentes fra. Du velger feltene du vil inkludere i datasettet, og angir eventuelt filtre for å begrense dataene i datasettet. Du kan angi at filtre skal brukes som parametere, og oppgi filterverdien under kjøring. Hvis du velger flere tabeller, beskriver spørringsutformeren relasjonen mellom to tabellsett.

Den grafiske spørringsutformeren er delt inn i tre områder. Oppsettet i spørringsutformeren varierer avhengig av om du bruker tabeller/visninger eller lagrede prosedyrer/tabellverdifunksjoner i spørringen.

Obs!: 

SQL Server Parallel Data Warehouse støtter ikke lagrede prosedyrer eller tabellverdifunksjoner.

Figuren nedenfor viser den grafiske spørringsutformeren brukt med tabeller eller visninger.

Relasjonsspørringsutformer

Figuren nedenfor viser den grafiske spørringsutformeren brukt med lagrede prosedyrer eller tabellverdifunksjoner.

rs_relational_graphical_SP

Tabellen nedenfor beskriver funksjonen for hver rute.

Ruten

Funksjon

Databasevisning

Viser en hierarkisk visning av tabeller, visninger, lagrede prosedyrer og tabellverdifunksjoner ordnet etter databaseskjema.

Merkede felt

Viser listen over databasefeltnavn for de valgte elementene i databasevisningsruten. Disse feltene blir feltsamlingen for datasettet.

Funksjonsparametere

Viser listen over inndataparametere for lagrede prosedyrer eller tabellverdifunksjoner i databasevisningsruten.

Relasjoner

Viser en liste over relasjoner som er utledet fra merkede felt for tabeller eller visninger i databasevisningsruten, eller relasjonene du opprettet manuelt.

Brukte filtre

Viser en liste over felt- og filterkriterier for tabeller eller visninger i databasevisningen.

Spørringsresultater

Viser eksempeldata for resultatsettet for den automatisk genererte spørringen.

Databasevisningsrute

Databasevisningen viser metadataene for databaseobjekter som du har tillatelse til å vise, som avgjøres av datakildetilkoblingen og legitimasjonen. Den hierarkiske visningen viser databaseobjekter ordnet etter databaseskjema. Vis noden for hvert skjema for å vise tabeller, visninger, lagrede prosedyrer og tabellverdifunksjoner. Vis en tabell eller visning for å vise kolonnene.

Rute for valgte felt

I ruten for valgte felt vises feltene i datasettet og gruppene og aggregater som skal inkluderes i spørringen.

Følgende alternativer vises:

 • Merkede felt   Viser databasefelt du velger for tabeller eller visninger eller inndataparametere for lagrede prosedyrer eller tabellverdifunksjoner. Feltene som vises i denne ruten blir feltsamlingen for datasettet.

 • Bruk ruten for rapportdata til å vise feltsamlingen for et datasett.

 • Grupper og Aggreger Aktiverer/deaktiverer bruken av gruppering og summeres i spørringen. Hvis du deaktiverer grupperings- og mengde-funksjonen når du har lagt til gruppering og aggregater, fjernes de. Tekst (ingen), angir ingen gruppering og mengder brukes. Hvis du aktiverer grupperings- og mengde-funksjonen på nytt, gjenopprettes forrige gruppering og aggregater.

 • Slette felt Sletter det merkede feltet.

Grupper og aggreger

Spørringer til databaser med en stor tabell returnerer kanskje et antall datarader som er for store til å være nyttige, og disse dataradene påvirker ytelsen i nettverket som overfører størstedelen av dataene. Du kan begrense antall datarader ved å inkludere SQL-aggregater som oppsummerer dataene på databaseserveren, i spørringen.

Aggregater inneholder sammendrag av data, og dataene er gruppert slik at de støtter aggregatet som formidler sammendragsdataene. Når du bruker et aggregat i spørringen, blir de andre feltene som returneres av spørringen, automatisk gruppert, og spørringen inkluderer setningen SQL GROUP BY. Du kan oppsummere data uten å legge til et aggregat, ved hjelp av bare alternativet Gruppert etter i listen Grupper og aggreger. Mange av aggregatene inkluderer en versjon som bruker DISTINCT-nøkkelordet. Hvis du inkluderer DISTINCT, fjernes dupliserte verdier.

Microsoft SQL Server bruker Transact-SQL, og Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse bruker SQL. Begge varianter av SQL-språket støtter setningen, nøkkelordet og aggregatene som spørringsutformeren bruker.

Tabellen nedenfor inneholder en liste over aggregatene samt korte beskrivelser av dem.

Aggregat

Beskrivelse

Avg

Returnerer gjennomsnittet av verdiene i en gruppe. Implementerer SQL AVG-aggregatet.

Antall

Returnerer antall elementer i en gruppe. Implementerer SQL COUNT-aggregatet.

Count Big

Returnerer antall elementer i en gruppe. Det er SQL COUNT_BIG-aggregatet. Forskjellen mellom COUNT og COUNT_BIG er at COUNT_BIG alltid returnerer datatypeverdien bigint.

Min

Returnerer den minste verdien i en gruppe. Implementerer SQL MIN-aggregatet.

Maks

Returnerer den største verdien i en gruppe. Implementerer SQL MAX-aggregatet.

StDev

Returnerer det statistiske standardavviket for alle verdier i en gruppe. Implementerer SQL STDEV-aggregatet.

StDevP

Returnerer det statistiske standardavviket for populasjonen av alle verdier i et gruppespesifisert uttrykk. Implementerer SQL STDEVP-aggregatet.

Sum

Returnerer summen av alle verdiene i gruppen. Implementerer SQL SUM-aggregatet.

Var

Returnerer den statistiske variansen for alle verdiene i gruppen. Implementerer SQL VAR-aggregatet.

VarP

Returnerer den statistiske variansen for populasjonen av alle verdier i gruppen. Implementerer SQL VARP-aggregatet.

Avg Distinct

Returnerer unike gjennomsnitt. Implementerer en kombinasjon av AVG-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

Count Distinct

Returnerer unike verdier. Implementerer en kombinasjon av COUNT-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

Count Big Distinct

Returnerer unike verdier for elementer i en gruppe. Implementerer en kombinasjon av COUNT_BIG-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

StDev Distinct

Returnerer unike statistiske standardavvik. Implementerer en kombinasjon av STDEV-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

StDevP Distinct

Returnerer unike statistiske standardavvik. Implementerer en kombinasjon av STDEVP-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

Sum Distinct

Returnerer unike summer. Implementerer en kombinasjon av SUM-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

Var Distinct

Returnerer unike statistiske varianser. Implementerer en kombinasjon av VAR-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

VarP Distinct

Returnerer unike statistiske varianser. Implementerer en kombinasjon av VARP-aggregatet og DISTINCT-nøkkelordet.

Rute for funksjonsparametere

Ruten for funksjonsparametere viser parameterne for en lagret prosedyre eller tabellverdifunksjon. Følgende kolonner vises:

 • Parameternavn Viser navnet på parameteren som er definert av den lagrede prosedyren eller Tabellverdifunksjonen.

 • Verdi   Verdien du vil bruke for parameteren når spørringen kjøres til å hente data som skal vises i resultatruten spørringen på utformingstidspunktet. Denne verdien brukes ikke i kjøretid.

Relasjoner-ruten

Relasjoner-ruten viser sammenføyningsrelasjonene. Relasjonene kan oppdages automatisk av sekundærnøkkelrelasjonene som hentes fra databasemetadataene, eller du kan opprette dem manuelt.

Følgende alternativer vises:

 • Automatisk gjenkjenning. Aktiverer/deaktiverer auto-detect-funksjonen som automatisk oppretter relasjoner mellom tabeller. Hvis automatisk søk er slått på, Spørringsutforming oppretter relasjoner fra sekundærnøkler i tabeller. Hvis ikke, må du opprette relasjoner manuelt. Når du velger tabeller i ruten databasevisning, automatisk oppdager automatisk prøver å opprette relasjoner. Hvis du aktiverer automatisk oppdage når du har opprettet koblinger manuelt, disse sammenføyninger forkastes.

  Viktig!: Når du bruker Automatisk gjenkjenning med SQL Server Parallel Data Warehouse, formidles ikke metadataene som kreves for å opprette koblinger, og dermed kan ikke relasjoner gjenkjennes automatisk. Hvis spørringen henter data fra SQL Server Parallel Data Warehouse, må alle tabellkoblinger opprettes manuelt.

 • Legge til en relasjon. Legger til en relasjon i relasjon-listen.

  Hvis Automatisk gjenkjenning er aktivert, blir tabellene som kolonnene brukes fra i spørringen, automatisk lagt til i Relasjon-listen. Når Automatisk gjenkjenning finner ut at to tabeller er relatert, legges den ene tabellen til i Venstre tabell-kolonnen, den andre tabellen i Høyre tabell-kolonnen, og deretter opprettes det en indre kobling mellom dem. Hver relasjon genererer en JOIN-setning i spørringen. Hvis tabellene ikke er relatert, blir alle listet opp i Venstre tabell-kolonnen, og Koblingstype-kolonnen angir at tabellene ikke er relatert til andre tabeller. Når Automatisk oppdaging er aktivert, kan du ikke manuelt legge til relasjoner mellom tabeller som funksjonen anser som ikke har noen relasjon.

  Hvis Automatisk oppdaging er deaktivert, kan du legge til og endre relasjoner mellom tabeller. Klikk Rediger felt for å angi feltene som skal brukes til å slå sammen de to tabellene.

  Rekkefølgen som relasjonene vises i, i Relasjon-listen, er rekkefølgen som koblingene utføres i, i spørringen. Du kan endre rekkefølgen på relasjoner ved å flytte dem opp og ned i listen.

  Når du bruker flere relasjoner i en spørring, må det refereres til én av tabellene i hver relasjon, bortsett fra den første relasjonen, i foregående relasjoner.

  Hvis det refereres til begge tabellene i en relasjon av en foregående relasjon, genererer ikke relasjonen en egen koblingssetning. I stedet legges det til en koblingsbetingelse i koblingssetningen som genereres for den foregående relasjonen. Koblingstypen utledes av den foregående relasjonen som refererte til de samme tabellene.

 • Rediger felt. Åpner dialogboksen Rediger beslektede felt der du kan legge til og endre relasjoner mellom tabeller. Du har valgt feltene i tabellene høyre og venstre til å bli med. Du kan bli med flere felt fra tabellen venstre og høyre tabellen til å angi flere betingelser for bli med i en relasjon. De to feltene som føyes sammen tabellene venstre og høyre trenger ikke å ha samme navn. Datatypen for de sammenføyde feltene må ha kompatible datatyper.

 • Slett relasjon. Sletter den valgte relasjonen.

 • Flytt opp og Flytt ned. Flytter relasjoner oppover eller nedover listen relasjon. Sekvensen der relasjoner er plassert i spørringen kan påvirke spørringsresultatene. Relasjonene legges til i spørringen i rekkefølgen de vises i listen relasjon.

Følgende kolonner vises:

 • Venstre tabell   Viser navnet på den første tabellen som er en del av en koblingsrelasjon.

 • Sammenføyningstype   Viser typen SQL JOIN-setning som brukes i den automatisk genererte spørringen. Som standard skal INNER JOIN Hvis en begrensning for sekundærnøkkel oppdages, brukes. Andre typer sammenføyninger kan være LEFT JOIN eller RIGHT JOIN. Hvis ingen av disse sammenføyningstyper gjelder, viser Bli med i Type -kolonnen Unrelated. Ingen CROSS JOIN sammenføyninger opprettes for ikke-relaterte tabeller. i stedet, må du manuelt opprette relasjoner ved å føye sammen kolonnene i tabellene venstre og høyre.

 • Høyre tabell Viser navnet på den andre tabellen i koblingsrelasjonen.

 • Sammenføyningsfelt Viser par med sammenføyde felt hvis en relasjon har flere sammenføyning betingelser par med sammenføyde felt er atskilt med komma (,).

Rute for brukte filtre

Ruten for brukte filtre viser kriteriene som brukes for å begrense antall datarader som hentes ved kjøretid. Kriteriene som er angitt i ruten, brukes til å generere en SQL WHERE-setning. Når du velger parameteralternativet, opprettes en parameter automatisk.

Følgende kolonner vises:

 • Feltnavn Viser navnet på feltet kriteriene skal brukes.

 • Operator   Viser operatoren som skal brukes i filteruttrykket.

 • Verdi   Viser verdien som skal brukes i filteruttrykket.

 • Parameter   Viser alternativet for å legge til en spørringsparameter i spørringen.

Rute for spørringsresultater

Ruten for spørringsresultater viser resultatene av den automatisk genererte spørringen, som angis av valgene i de andre rutene. Kolonnene i resultatsettet er feltene som er angitt i ruten for merkede felt, og raddataene begrenses av filtrene som er angitt i ruten for brukte filtre.

Dataene representerer verdier fra datakilden på tidspunktet for spørringskjøringen.

Sorteringsrekkefølgen i resultatsettet avgjøres av rekkefølgen dataene hentes i fra datakilden. Du kan endre sorteringsrekkefølgen ved å endre spørringsteksten direkte.

Verktøylinje for grafisk spørringsutformer

Verktøylinjen for den grafiske spørringsutformeren inneholder knappene nedenfor som hjelper deg med å angi eller vise resultatene av en spørring.

Knapp

Beskrivelse

Rediger som tekst

Bytt til den tekstbaserte spørringsutformeren for å vise den automatisk genererte spørringen, eller for å endre spørringen.

Importer

Importere en eksisterende spørring fra en fil eller rapport. Filtypene SQL og RDL støttes.

Kjør spørring

Kjør spørringen. Resultatsettet vises i ruten for spørringsresultater.

Til toppen av siden

Forstå automatisk genererte spørringer

Når du velger tabeller og kolonner eller lagrede prosedyrer og visninger i databasevisningsruten, henter spørringsutformeren de underliggende primær- og sekundærnøkkelrelasjonene fra databaseskjemaet. Ved å analysere disse relasjonene, oppdager spørringsutformeren relasjoner mellom to tabeller og legger til koblinger i spørringen. Deretter kan du endre spørringen ved å legge til grupper og aggregater, legge til eller endre relasjoner, og legge til filtre. Hvis du vil vise spørringsteksten som viser kolonnene du vil hente data fra, koblingene mellom tabeller, og eventuelle grupper eller aggregater, klikker du Rediger som tekst.

Til toppen av siden

Tekstbasert spørringsutformer

Den tekstbaserte spørringsutformeren gjør det mulig å angi en spørring ved hjelp av spørringsspråket som støttes av datakilden, kjøre spørringen, og vise resultatene på utformingstidspunktet. Du kan angi flere SQL-setninger, spørrings- eller kommandosyntaks for egendefinerte databehandlingsutvidelser, og spørringer som er angitt som uttrykk.

Ettersom den tekstbaserte spørringsutformeren ikke forhåndsbehandler spørringen, kan den tilpasses en hvilken som helst spørringssyntaks. Den er standard spørringsutformerverktøy for mange datakildetyper.

Den tekstbaserte spørringsutformeren viser en verktøylinje og følgende to ruter:

 • Spørring   Viser spørringsteksten, tabellnavn eller lagret prosedyrenavnet avhengig av spørringstypen. Ikke alle spørringstyper er tilgjengelige for alle datakildetyper. Tabellnavn, for eksempel støttes bare for datakildetypen OLE DB.

 • Resultat   Viser resultatene av å kjøre spørringen på utformingstidspunktet.

Verktøylinje for tekstbasert spørringsutformer

Den tekstbaserte spørringsutformeren inneholder én enkelt verktøylinje for alle kommandotypene. Tabellen nedenfor viser knappene på verktøylinjen og funksjonene.

Knapp

Beskrivelse

Rediger som tekst

Veksle mellom den tekstbaserte spørringsutformeren og den grafiske spørringsutformeren. Ikke alle datakildetyper støtter grafiske spørringsutformere.

Importer

Importer en eksisterende spørring fra en fil eller rapport. Bare filtypene SQL og RDL støttes.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Kjør spørringen, og vis resultatsettet i resultatruten.

Kommandotype

Velg Text, StoredProcedure eller TableDirect. Hvis en lagret prosedyre har parametere, vises dialogboksen Definer parametere for spørring når du klikker Kjør på verktøylinjen, og du kan fylle ut verdier etter behov.

Obs!: Hvis en lagret prosedyre returnerer mer enn ett resultatsett, brukes bare det første resultatsettet til å fylle ut datasettet.

Obs!: TableDirect er bare tilgjengelig for datakildetypen OLE DB.

Kommandotype Text

Når du oppretter et SQL Server-datasett, viser relasjonsspørringsutformeren som standard. Hvis du vil bytte til den tekstbaserte spørringsutformeren, klikker du veksleknappen Rediger som tekst på verktøylinjen. Den tekstbaserte spørringsutformeren viser to ruter: spørringsruten og resultatruten. Figuren nedenfor merker hver rute.

Relasjonsspørringsutformer

Tabellen nedenfor beskriver funksjonen for hver rute.

Ruten

Funksjon

Spørring

Viser SQL-spørringsteksten. Bruk denne ruten til å skrive eller redigere en SQL-spørring.

Resultat

Viser resultatene av spørringen. Hvis du vil kjøre spørringen, høyreklikker du i en hvilken som helst rute og klikker Kjør, eller du klikker Kjør-knappen på verktøylinjen.

Eksempel

Følgende spørring returnerer listen over navn fra en tabell med navnet ContactType.

Velg navnet fra ContactType

Når du klikker Kjør på verktøylinjen, kjøres kommandoen i Spørring-ruten, og resultatene, en liste med navn, vises i Resultat-ruten.

Kommandotype StoredProcedure

Når du velger kommandotypen StoredProcedure, viser den tekstbaserte spørringsutformeren to ruter: spørringsruten og resultatruten. Angi det lagrede prosedyrenavnet i spørringsruten, og klikk Kjør på verktøylinjen. Hvis de lagrede prosedyrene bruker parametere, åpnes dialogboksen Definer parametere for spørring. Angi parameterverdiene for den lagrede prosedyren.

Figuren nedenfor viser spørrings- og resultatruten når du kjører en lagret prosedyre. Inndataparameterne er i dette tilfellet konstanter.

Relasjonsspørringsutformer

Tabellen nedenfor beskriver funksjonen for hver rute.

Ruten

Funksjon

Spørring

Viser navnet på den lagrede prosedyren og eventuelle inndataparametere.

Resultat

Viser resultatene av spørringen. Hvis du vil kjøre spørringen, høyreklikker du i en hvilken som helst rute og klikker Kjør, eller du klikker Kjør-knappen på verktøylinjen.

Eksempel

Følgende spørring kaller en lagret prosedyre med navnet uspGetWhereUsedProductID. Når den lagrede prosedyren har inndataparametere, må du angi parameterverdier når du kjører spørringen.

uspGetWhereUsedProductID

Klikk Kjør-knappen (!). Tabellen nedenfor inneholder et eksempel på uspGetWhereUsedProductID-parametere som du angir verdier for i dialogboksen Definer parametere for spørring.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Kommandotype TableDirect

Når du velger kommandotypen TableDirect, viser den tekstbaserte spørringsutformeren to ruter: spørringsruten og resultatruten. Når du angir en tabell og klikker Kjør, returneres alle kolonnene for denne tabellen.

Eksempel

For datakildetypen OLE DB returnerer følgende datasettspørring et resultatsett for alle kontakttypene i ContactType-tabellen.

ContactType

Når du angir tabellnavnet ContactType, er det det som svarer til å opprette SQL-setningen Velg * fra ContactType.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×