Presentere data i et punktdiagram eller linjediagram

Punktdiagrammer og linjediagrammer ser svært like ut, spesielt når et punktdiagram vises med sammenkoblingslinjer. Det er imidlertid stor forskjell på diagrammene når det gjelder måten data tegnes inn på langs den vannrette (x-aksen) og loddrette aksen (y-aksen).

Formatert punktdiagram
Dette formaterte punktdiagrammet viser numeriske verdier langs den vannrette og loddrette aksen, og verdiene kombineres i enkeltdatapunkter som vises med ujevne intervaller.
Formatert linjediagram
Det formaterte linjediagrammet distribuerer kategoridata (i dette tilfellet et tidsintervall) jevnt langs en vannrett akse og alle numeriske data jevnt langs en loddrett akse.

Før du velger en av diagramtypene kan det være lurt å lære mer om forskjellene og finne ut når du bør bruke et punktdiagram i stedet for et linjediagram, eller omvendt.

I denne artikkelen.

Lære om forskjellen mellom punkt- og linjediagrammer

Vite når du skal bruke punktdiagram eller linjediagram

Lære mer om punktdiagrammer og linjediagrammer

Opprette et punktdiagram

Opprette et linjediagram

Lagre et diagram som en mal

Lære om forskjellen mellom punkt- og linjediagrammer

Hovedforskjellen på punkt- og linjediagrammer er måten data tegnes inn på langs den vannrette aksen. Hvis du for eksempel bruker følgende regnearkdata til å opprette et punktdiagram og et linjediagram, ser du at dataene er fordelt på forskjellig måte.

Bilde av regneark med data om daglig nedbør

I et punktdiagram vises verdiene for daglig nedbør i kolonne A som x-verdier på den vannrette aksen (x), og de partikulære verdiene fra kolonne B vises som verdier på den vertikale aksen (y). Et punktdiagram kalles ofte et xy-diagram og viser aldri kategorier på den vannrette aksen.

Bilde av punktdiagram

Et punktdiagram har alltid to verdiakser og viser ett sett med numeriske data langs en vannrett akse (verdi) og et annet sett med numeriske verdier langs en loddrett akse (verdi). Diagrammet viser punkt i skjæringspunktet mellom en x- og y-tallverdi og kombinerer verdiene i enkeltdatapunkter. Datapunktene kan fordeles jevnt eller ujevnt langs den vannrette aksen, avhengig av dataene.

Det første datapunktet som vises i punktdiagrammet, representerer både en y-verdi på 137 (partikulær) og en x-verdi på 1,9 (daglig nedbør). Tallene representerer verdiene i celle A9 og B9 i regnearket.

I et linjediagram vises imidlertid daglig nedbør og partikulære verdier som to separate datapunkter som er jevnt fordelt langs den vannrette aksen. Dette er fordi et linjediagram bare har én verdiakse (den loddrette aksen). Den vannrette aksen i et linjediagram viser bare datagrupperinger (-kategorier) med likt mellomrom. Da kategoriene ikke fulgte med dataene, ble de generert automatisk, for eksempel 1, 2, 3 og så videre.

Dette er et godt eksempel på når du ikke bør bruke et linjediagram.

Bilde av linjediagram

Et linjediagram fordeler kategoridata jevnt langs en vannrett akse (kategori) og alle numeriske data langs en loddrett akse (verdi).

Den partikulære y-verdien 137 (celle B9) og x-verdien 1,9 (celle A9) for daglig nedbør vises som separate datapunkter i linjediagrammet. Ingen av disse datapunktene er første datapunkt som vises i diagrammet. Første datapunkt for hver av dataserie refererer til verdiene i den første dataraden i regnearket (celle A2 og B2).

Aksetype og skaleringsforskjeller

Da den vannrette aksen i et punktdiagram alltid er en verdiakse, kan den vise numeriske verdier eller datoverdier (for eksempel dager eller timer) som er representert som numeriske verdier. Hvis du vil vise de numeriske verdiene langs den vannrette aksen med større fleksibilitet, kan du endre skaleringsalternativene på aksen på samme måte som du kan endre skaleringsalternativene for en loddrett akse.

Da den vannrette aksen i et linjediagram er en kategoriakse, kan den bare være en tekst- eller datoakse. En tekstakse viser bare tekst (ikke-numeriske data eller numeriske kategorier som ikke er verdier) ved intervaller med likt mellomrom. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved bestemte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

En kategoriakse har begrensede skaleringsalternativer sammenlignet med en verdiakse. Hvilke skaleringsalternativer som er tilgjengelige, avhenger også av hvilken type akse du bruker.

Til toppen av siden

Vite når du skal bruke punktdiagram eller linjediagram

Punktdiagrammer brukes for å vise og sammenligne numeriske verdier, som for eksempel vitenskapelige, statistiske og tekniske data. Disse diagrammene er nyttige når du vil vise forholdet mellom de numeriske verdiene i flere dataserier, og de kan tegne to grupper av tall som én dataserie av xy-koordinater.

Linjediagrammer kan vise kontinuerlig data over tid, i henhold til en felles skala, og er derfor ideelle for vise trender i dataene med like intervaller eller over tid. I et linjediagram er kategoridata jevnt fordelt langs den vannrette aksen, og alle verdidata jevnt fordelt langs den loddrette aksen. Du kan som regel bruke et linjediagram hvis dataene har ikke-numeriske x-verdier, og et punktdiagram ved numeriske x-verdier.

Vurder å bruke et punktdiagram i stedet for et linjediagram hvis du vil gjøre følgende:

 • Endre skalaen på den vannrette aksen    Da den vannrette aksen i et punktdiagram er en verdiakse, er det flere skaleringsalternativer tilgjengelig.

 • Bruke en logaritmisk skala på den vannrette aksen    Du kan gjøre om den vannrette aksen til en logaritmisk skala.

 • Vise regnearkdata som inneholder par eller grupperte sett med verdier    I et punktdiagram kan du justere de uavhengige skalaene på aksene for å vise mer informasjon om de grupperte verdiene.

 • Vise mønstre i store datasett    Punktdiagrammer er nyttige for å illustrere mønstre i dataene, for eksempel ved å vise lineære eller ikke-lineære trender, klynger og avvik.

 • Sammenligne store mengder datapunkter uten å ta hensyn til tid    Jo mer data du vil ta med i et punktdiagram, jo bedre sammenligninger får du.

Vurder å bruke et linjediagram i stedet for et punktdiagram hvis du vil gjøre følgende:

 • Bruke tekstetiketter langs den vannrette aksen    Tekstetiketter kan representere verdier med likt mellomrom, som måneder, kvartaler eller regnskapsår.

 • Bruke et lite antall numeriske etiketter langs den vannrette aksen    Hvis du bruker noen få numeriske etiketter som har likt mellomrom, og som representerer et tidsintervall, for eksempel år, kan du bruke et linjediagram.

 • Bruke en tidsskala langs den vannrette aksen    Hvis du vil vise datoer i kronologisk rekkefølge ved bestemte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Til toppen av siden

Lære mer om punktdiagrammer og linjediagrammer

Punktdiagrammer kan ha følgende diagramundertyper.

 • Punktdiagram med bare indikatorer    Denne diagramtypen sammenligner verdipar. Bruk et punktdiagram med dataindikatorer, men uten linjer, når du bruker mange datapunkter og koblingslinjer ville ha gjort dataene vanskeligere å lese. Du kan også bruke denne diagramtypen når det ikke er nødvendig å vise tilkobling til datapunktene.

  Punktdiagram med bare indikatorer

 • Punktdiagram med utjevnede linjer og punktdiagram med utjevnede linjer og indikatorer    Denne diagramtypen viser en jevn kurve som kobler datapunktene. Myke linjer kan vises med eller uten indikatorer. Bruk en jevn linje uten indikatorer hvis det er mange datapunkter.

  Punktdiagram med utjevnede linjer og punktdiagram med utjevnede linjer og indikatordiagram

 • Punktdiagram med rette linjer og punktdiagram med rette linjer og indikatorer    Denne diagramtypen viser rette koblingslinjer mellom datapunkter. Rette linjer kan vises med eller uten indikatorer.

  Punktdiagram med rette linjer og punktdiagram med rette linjer og indikatordiagram

Linjediagrammer kan ha følgende diagramundertyper.

 • Linjediagram og linjediagram med indikatorer    Linjediagrammer kan enten vises med indikatorer som angir individuelle dataverdier, eller uten, og er nyttige når du vil vise trender over tid eller ordnede kategorier, spesielt når det er mange datapunkter og rekkefølgen de presenteres i, er viktig. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier bør du bruke et linjediagram uten indikatorer.

  Linjediagram og linjediagram med indikatordiagram

 • Stablet linjediagram og stablet linjediagram med indikatorer    Stablede linjediagrammer kan enten vises med indikatorer som angir individuelle dataverdier, eller uten, og kan brukes for å vise trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier, men siden det er vanskelig å se at linjene er stablet, kan du vurdere å bruke en annen linjediagramtype eller et stablet arealdiagram i stedet.

  Stablet linje og stablet linjediagram med indikatordiagram

 • 100 % stablet linjediagram og 100 % stablet linjediagram med indikatorer    100 % stablede linjediagram kan enten vises med indikatorer som angir individuelle datoverdier, eller uten, og er nyttige når du vil vise den prosentvise trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller etter ordnede kategorier. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier, bør du bruke et 100 % stablet linjediagram uten indikatorer.

  Tips!: Vurder å bruke et 100 % stablet arealdiagram i stedet for en bedre presentasjon av denne typen data.

  Stablede linjediagrammer med prosentfordeling med og uten indikatorer

 • 3D linjediagram    I 3D linjediagrammer vises hver datarad eller -kolonne som et tredimensjonalt bånd. Et 3D linjediagram har vannrette, loddrette og dybdeakser som du kan endre.

  Tredimensjonalt linjediagram

Til toppen av siden

Opprette et punktdiagram

Formatert punktdiagram

Så hvordan opprettet vi dette punktdiagrammet? Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du oppretter et punktdiagram med lignende resultater. I dette diagrammet har vi brukt eksempeldataene i regnearket. Du kan kopiere dataene til regnearket eller bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene i regnearket over i et tomt regneark, eller åpne regnearket med dataene du vil tegne inn i et punktdiagram.

  Slik kopierer du eksempelregnearkdataene

  1. Select the example in the Help topic.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Merknad: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp
   Merke et eksempel fra Hjelp
  3. Trykk CTRL+C.

  4. Velg celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Daglig nedbør

Partikulær

4,1

122

4,3

117

5,7

11.2

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

01:37

7,3

1,04

 1. Merk dataene som du vil tegne inn i punktdiagrammet.

 2. Klikk Punktdiagram i Diagrammer-gruppen på Sett inn-fanen.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Punktdiagram med bare indikatorer.

  Tips!: Du kan hvile musepekeren over de ulike diagramtypene for å vise navnet.

 4. Klikk diagramområde i diagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med fanene Utforming, Oppsett og Format.

 5. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen på Utforming-fanen.

  Diagramstiler på Excel-båndet

  I dette punktdiagrammet har vi brukt Stil 26.

 6. Klikk diagramtittelen, og skriv deretter inn ønsket tekst.

  I dette punktdiagrammet har vi skrevet inn Partikulære nedbørsnivåer.

 7. Hvis du vil redusere størrelsen på diagramtittelen, høyreklikker du tittelen og skriver inn ønsket størrelse i Skriftstørrelse-boksen på hurtigmenyen.

  I dette punktdiagrammet har vi brukt Stil 14.

 8. Klikk diagramområdet i diagrammet.

 9. Klikk Aksetitler i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og gjør deretter følgende:

  1. Hvis du vil legge til en tittel for den vannrette aksen, klikker du Tittel på primær vannrett akse, og deretter klikker du Tittel under akse.

  2. Hvis du vil legge til en tittel for den loddrette aksen, klikker du Tittel på primær loddrett akse, og deretter klikker du ønsket tittel for den loddrette aksen.

   I dette punktdiagrammet har vi brukt Rotert tittel.

   Bilde av båndet i Excel

  3. Klikk hver tittel, skriv inn ønsket tekst, og trykk deretter ENTER.

   I dette punktdiagrammet har vi skrevet inn tittelen Daglig nedbør for den vannrette aksen og Partikulært nivå for den loddrette aksen.

 10. Klikk tegneområde i diagrammet, eller velg Tegneområde fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 11. Format-fanen, i Figurstiler-gruppen, klikker du Mer-knappen Knappesymbol og deretter effekten du vil bruke.

  I dette punktdiagrammet har vi brukt Lett effekt – Uthevingsfarge 3.

  Figurstiler på Excel-båndet

 12. Klikk diagramområdet i diagrammet.

 13. Format-fanen, i Figurstiler-gruppen, klikker du Mer-knappen Knappesymbol og deretter effekten du vil bruke.

  I dette punktdiagrammet har vi brukt Lett effekt – Uthevingsfarge 1.

 14. Hvis du vil bruke andre temafarger enn standardtemaet som er brukt i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideoppsett-fanen.

   Bilde av båndet i Excel

  2. Klikk temaet du vil bruke, under Innebygd.

   I dette linjediagrammet har vi brukt Kontor-temaet.

Til toppen av siden

Opprette et linjediagram

Formatert linjediagram

Så hvordan opprettet vi dette linjediagrammet? Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du oppretter et linjediagram med lignende resultater. I dette diagrammet har vi brukt eksempeldataene i regnearket. Du kan kopiere dataene til regnearket eller bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene i regnearket over i et tomt regneark, eller åpne regnearket med dataene du vil tegne inn i et linjediagram.

  Slik kopierer du eksempelregnearkdataene

  1. Select the example in the Help topic.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Merknad: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp
   Merke et eksempel fra Hjelp
  3. Trykk CTRL+C.

  4. Velg celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Dato

Daglig nedbør

Partikulær

01.01.07

4,1

122

02.01.07

4,3

117

03.01.07

5,7

11.2

04.01.07

5,4

114

05.01.07

5,9

110

06.01.07

5,0

114

07.01.07

3,6

128

08.01.07

1,9

01:37

09.01.07

7,3

1,04

 1. Merk dataene som du vil tegne inn i linjediagrammet.

 2. Klikk Linjediagram i Diagrammer-gruppen på Sett inn-fanen.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Linjediagram med indikatorer.

 4. Klikk diagramområde i diagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med fanene Utforming, Oppsett og Format.

 5. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen på Utforming-fanen.

  Diagramstiler på Excel-båndet

  I dette linjediagrammet har vi brukt Stil 2.

 6. Klikk Diagramtittel i Etiketter-gruppen på Oppsett-fanen, og klikk deretter Over diagram.

  Bilde av båndet i Excel

 7. Klikk diagramtittelen, og skriv deretter inn ønsket tekst.

  I dette linjediagrammet har vi skrevet inn Partikulære nedbørsnivåer.

 8. Hvis du vil redusere størrelsen på diagramtittelen, høyreklikker du tittelen og skriver inn ønsket størrelse i Størrelse-boksen på hurtigmenyen.

  I dette linjediagrammet har vi brukt Stil 14.

 9. Klikk forklaringen i diagrammet, eller velg den fra en liste med diagramelementer (Diagramelementer-boksen, Merket område-gruppen, kategorien Oppsett).

 10. Klikk Forklaring i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter ønsket posisjon.

  I dette linjediagrammet har vi brukt Vis forklaring øverst.

 11. Hvis du vil skrive inn én av dataseriene langs en sekundær, loddrett akse, klikker du dataserien for Nedbør, eller velger den fra en liste med diagramelementer (Diagramelementer-boksen, Merket område-gruppen, kategorien Oppsett).

 12. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Oppsett.

  Merket område-gruppen på Excel-båndet

 13. Velg Sekundærakse under Seriealternativer, og klikk deretter Lukk.

 14. Klikk Aksetitler i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og gjør deretter følgende:

  1. Hvis du vil legge til en tittel for den loddrette primæraksen, klikker du Tittel på primær loddrett akse, og deretter klikker du ønsket tittel for den loddrette aksen.

   I dette linjediagrammet har vi brukt Rotert tittel.

  2. Hvis du vil legge til en tittel for den loddrette sekundæraksen, klikker du Tittel på sekundær loddrett akse, og deretter klikker du ønsket tittel for den loddrette aksen.

   I dette linjediagrammet har vi brukt Rotert tittel.

  3. Klikk hver tittel, skriv inn ønsket tekst, og trykk deretter ENTER.

   I dette linjediagrammet har vi skrevet inn tittelen Partikulært nivå for den loddrette primæraksen og Daglig nedbør for den loddrette sekundæraksen.

 15. Klikk tegneområde i diagrammet, eller velg det fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 16. Format-fanen, i Figurstiler-gruppen, klikker du Mer-knappen Knappesymbol og deretter effekten du vil bruke.

  I dette linjediagrammet har vi brukt Lett effekt – Mørk 1.

  Figurstiler på Excel-båndet

 17. Klikk diagramområdet i diagrammet.

 18. Format-fanen, i Figurstiler-gruppen, klikker du Mer-knappen Knappesymbol og deretter effekten du vil bruke.

  I dette linjediagrammet har vi brukt Lett effekt – Uthevingsfarge 3.

 19. Hvis du vil bruke andre temafarger enn standardtemaet som er brukt i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideoppsett-fanen.

   Bilde av båndet i Excel

  2. Klikk temaet du vil bruke, under Innebygd.

   I dette linjediagrammet har vi brukt Kontor-temaet.

Til toppen av siden

Lagre et diagram som en mal

Hvis du vil opprette et annet diagram tilsvarende det du nettopp opprettet, kan du lagre diagrammet som en mal som du kan bruke som grunnlag for andre lignende diagrammer.

 1. Klikk diagrammet du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som mal i Type-gruppen i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Skriv inn et navn på malen i Filnavn-boksen.

  Tips!: Med mindre du angir en annen mappe, lagres malfilen (CRTX) i Diagrammer-mappen, og malen blir tilgjengelig under Maler i både dialogboksen Sett inn diagram (Sett inn-fanen, Diagrammer-gruppen, dialogboksvelgeren Knappesymbol ) og dialogboksen Endre diagramtype (Utforming-fanen, Type-gruppen, Endre diagramtype).

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en diagrammal, kan du se Bruke et favorittdiagram på nytt ved å bruke en diagrammal.

Merknad: En diagrammal inneholder diagramformatering og fargene som er brukt når du lagrer diagrammet som en mal. Når du bruker en diagrammal til å lage et diagram i en annen arbeidsbok, brukes fargene i diagrammalen i det nye diagrammet – ikke fargene i dokumenttemaet i arbeidsboken. Hvis du vil bruke temafargene i dokumentet i stedet for diagrammalfargene, høyreklikker du diagramområde, og deretter klikker du Tilbakestill i samsvar med stil på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×