Oversikt over formler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis Excel Online er nytt for deg, vil du snart finne ut at det er mer enn bare et rutenett der du skriver inn tall i kolonner og rader. Det stemmer at du kan bruke Excel Online til å finne totaler for en kolonne eller rad med tall, men du kan også beregne et låneavdrag, løse matematiske og tekniske problemer eller finne det beste alternativet basert på variable tall du angir.

Excel Online gjør dette ved å bruke formler i celler. En formel utfører beregninger eller andre handlinger på dataene i regne arket. En formel begynner alltid med et likhets tegn (=), som kan etterfølges av tall, matematiske operatorer (for eksempel et pluss-eller minus tegn) og funksjoner, som faktisk kan vise en formels effekt.

Følgende formel multipliserer for eksempel 2 med 3 og adderer deretter 5 til resultatet, for å komme frem til resultatet 11.

=2*3+5

Den neste formelen bruker AVDRAG-funksjonen til å beregne et låneavdrag (kr 10 736,43), som er basert på 5 prosent rente (5 % dividert på 12 måneder er lik månedlig rente) over en 30-års periode (360 måneder) for lån på kr 2 000 000:

=AVDRAG(0,05/12;360;200000)

Nedenfor finner du flere eksempler på formler du kan bruke i et regneark.

 • =A1+A2+A3    Legger sammen verdiene i celle A1, A2 og A3

 • =ROT(A1)    Bruker funksjonen ROT til å returnere kvadratroten av verdien i A1.

 • =IDAG()    Returnerer gjeldende dato.

 • =STORE("hallo")     Konverterer teksten «hallo» til «HALLO» ved å bruke regnearkfunksjonen STORE.

 • = Hvis (A1>0)    Tester celle A1 for å fastslå om den inneholder en verdi som er større enn 0.

Elementene i en formel

En formel kan også inneholde noen av eller alle disse elementene:funksjoner, referanser,operatorer ogkonstanter.

Deler av en formel

1. Funksjoner: Funksjonen PI() returnerer verdien av pi: 3,142...

2. Referanser: A2 returnerer verdien i celle A2.

3. Konstanter: Tall- eller tekstverdier som skrives direkte inn i en formel, for eksempel 2.

4. Operatorer: Operatoren ^ (cirkumflekstegn) opphøyer et tall i en potens, og operatoren * (stjerne) multipliserer tall.

Bruke konstanter i formler

En konstant er en verdi som ikke beregnes, den beholder alltid samme verdi. Datoen 09.10.2008, tallet 210 og teksten "Kvartalsvise inntekter" er for eksempel konstanter. Et uttrykk, eller en verdi som er et resultat av et uttrykk, er ikke en konstant. Hvis du bruker konstanter i formelen i stedet for cellereferanser (for eksempel =30+70+110), vil resultatet bare endres når du endrer formelen.

Bruke beregningsoperatorer i formler

Operatorene angir den typen beregning som skal utføres på elementene i en formel. Det finnes en standardrekkefølge som beregningene utføres i (denne følger generelle matematiske regler), men du kan endre denne rekkefølgen ved å bruke parentes.

Operatortyper

Det finnes fire typer beregningsoperatorer: aritmetiske operatorer, sammenligningsoperatorer, tekstoperatorer og referanseoperatorer.

Aritmetiske operatorer

Med følgende aritmetiske operatorer kan du utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon, kombinere tall og finne numeriske resultater.

Aritmetisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plusstegn)

Addisjon

3+3

– (minustegn)

Subtraksjon
Negasjon

3–1
–1

* (stjernetegn)

Multiplikasjon

3*3

/ (skråstrek)

Divisjon

3/3

% (prosenttegn)

Prosent

20 %

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering

3^2

Sammenligningsoperatorer

Med følgende operatorer kan du sammenligne to verdier. Resultatet er en logisk verdi – enten SANN eller USANN.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

A1=B1

> (større enn-tegn)

Større enn

A1>B1

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn

A1<B1

>= (større enn- eller lik-tegn)

Større enn eller lik

A1>=B1

<= (mindre enn- eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik

A1<>B1

Tekstsammenkoblingsoperator

Med tekstoperatoren & kan du kjede sammen én eller flere tekstverdier og få én enkelt tekststreng.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (og-tegn)

Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende tekstverdi

"Nord"&"over" resulterer i "Nordover"

Referanseoperatorer

Med følgende operatorer kan du sette sammen celleområder for bruk i beregninger.

Referanseoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene.

B5:B15

; (semikolon)

Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én referanse

SUMMER(B5:B15;D5:D15)

(mellomrom)

Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til celler som er felles for de to referansene

B7:D7 C6:C8

Rekkefølgen som Excel Online bruker til å utføre operasjoner i formler

I noen tilfeller kan rekkefølgen som beregningen utføres i, påvirke returverdien for formelen, så det er viktig å forstå hvordan rekkefølgen fastslås og hvordan du kan endre rekkefølgen for å få resultatet du ønsker.

Beregningsrekkefølge

I formler beregnes verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid med et likhetstegn (=). I Excel Online tolkes tegnene som følger etter likhetstegnet, som en formel. Bak likhetstegnet finnes elementene som skal beregnes (operandene), for eksempel konstanter eller cellereferanser. Disse skilles med beregningsoperatorer. I Excel Online beregnes formelen fra venstre til høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

Operatorprioritet

Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utfører Excel Online operasjonene i den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder operatorer med samme prioritet – for eksempel en formel som inneholder både en operator for multiplikasjon og en for divisjon – evaluerer Excel Online operatorene fra venstre mot høyre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(enkelt mellomrom)

; (semikolon)

Referanseoperatorer

Negasjon (som i –1)

%

Prosent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikasjon og divisjon

+ og –

Addisjon og subtraksjon

&

Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligning

Bruk av parenteser

Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av formelen som skal beregnes først, med parenteser. Den neste formelen gir for eksempel resultatet 11 fordi Excel Online utfører multiplikasjon før addisjon. Formelen multipliserer 2 med 3 og legger til 5 til resultatet.

=5+2*3

Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, legger Excel Online først sammen 5 og 2, og multipliserer deretter resultatet med 3 og du får 21.

=(5+2)*3

I følgende eksempel tvinger parentesene som omslutter første del av formelen, Excel Online til å beregne B4+25 først og deretter dele resultatet med summen av verdiene i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUMMER(D5:F5)

Bruke funksjoner og nestede funksjoner i formler

Funksjoner er forhåndsdefinerte formler som utfører beregninger ved hjelp av bestemte verdier, kalt argumenter, i en bestemt rekkefølge eller struktur. Funksjoner kan brukes til å utføre enkle eller kompliserte beregninger.

Syntaksen til funksjoner

Følgende eksempel på funksjonen AVRUND som runder av et tall i celle A10, illustrerer syntaksen til en funksjon.

Struktur på en funksjon

1. struktur. Strukturen på en funksjon begynner med et likhetstegn (=), etterfulgt av funksjonens navn, en venstreparentes, argumentene til funksjonen atskilt med komma, og en høyreparentes.

2. Funksjonsnavn. Du kan vise en liste over tilgjengelige funksjoner ved å klikke i en celle og deretter trykke SKIFT+F3.

3. Argumenter. Argumenter kan være tall, tekst, logiske verdier som SANN eller USANN, matriser, feilverdier som #I/T eller cellereferanser. Argumentet du angir, må gi en gyldig verdi for argumentet. Argumenter kan også være konstanter, formler eller andre funksjoner.

4. Verktøytips for argumenter. Et verktøytips med syntaksen og argumentene vises når du skriver inn funksjonen. Skriv for eksempel =RO=AVRUND(, så vises verktøytipset. Verktøytips vises bare for innebygde funksjoner.

Skrive inn funksjoner

Når du lager en formel som inneholder en funksjon, kan du bruke dialogboksen Sett inn funksjon for å få hjelp til med å sette inn regnearkfunksjoner. Når du skriver inn en funksjon i formelen, viser dialogboksen Sett inn funksjon navnet på funksjonen, alle argumentene, en beskrivelse av funksjonen og hvert enkelt argument, gjeldende resultat av funksjonen og gjeldende resultat av hele formelen.

Du kan gjøre det enklere å opprette og redigere formler, og redusere skrivefeil og syntaksfeil ved hjelp av Autofullfør-formelen. Når du har skrevet inn et = (likhetstegn) og startbokstaver eller en visningsutløser, viser Excel Online en dynamisk rullegardinliste under cellen med gyldige funksjoner, argumenter og navn som samsvarer med bokstavene eller utløseren. Du kan deretter sette inn et element fra rullegardinlisten i formelen.

Nestede funksjoner

I noen tilfeller kan det være at du må bruke en funksjon som et av argumentene i en annen funksjon. I den følgende funksjonen brukes for eksempel en nestet GJENNOMSNITT-funksjon, og resultatet sammenlignes med verdien 50.

Nestede funksjoner

1. Funksjonene GJENNOMSNITT og SUMMER er nestet i IF-funksjonen.

Gyldige resultater    Når en nestet funksjon brukes som et argument, må den nestede funksjonen returnere den samme verditypen som brukes i argumentet. Hvis for eksempel argumentet returnerer en SANN- eller USANN-verdi, må den nestede funksjonen returnere en SANN- eller USANN-verdi. Hvis funksjonen ikke gjør det, vises feilverdien #VERDI! i TE102825393.

Grenser for nestenivåer    En formel kan inneholde opptil sju nivåer med nestede funksjoner. Når én funksjon (vi kaller denne Funksjon B) brukes som et argument i en annen funksjon (vi kaller denne for Funksjon A), fungerer Funksjon B som en funksjon på andre nivå. GJENNOMSNITT-funksjonen og SUMMER-funksjonen er for eksempel begge andrenivåfunksjoner hvis de brukes som argumenter for HVIS-funksjonen. En funksjon som nestes inne i den nestede GJENNOMSNITT-funksjonen, er da en tredjenivåfunksjon osv.

Bruke referanser i formler

En referanse identifiserer en celle eller et celleområde i et regneark og angir hvor Excel Online finner verdiene eller dataene som skal brukes i en formel. Du kan bruke referanser til å bruke data som ligger i ulike deler av et regneark, i én formel, eller du kan bruke verdien fra én celle i flere formler. Du kan også referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok, og til andre arbeidsbøker. Referanser til celler i andre arbeidsbøker kalles koblinger eller eksterne referanser.

Referansestilen A1

Standard referansestil    Som standard bruker Excel Online referansestilen A1, som refererer til kolonner med bokstaver (A til XFD, for totalt 16 384 kolonner) og refererer til rader med tall (1 til 1 048 576). Disse bokstavene og tallene kalles rad- og kolonneoverskrifter. Når du skal referere til en celle, angir du kolonnebokstaven etterfulgt av radnummeret. B2 refererer for eksempel til cellen ved skjæringspunktet til kolonne B og rad 2.

Hvis du vil referere til

Bruk

Cellen i kolonne A og rad 10

A10

Celleområdet i kolonne A og rad 10 til og med 20

A10:A20

Celleområdet i rad 15 og kolonne B til og med E

B15:E15

Alle celler i rad 5

5:5

Alle celler i rad 5 til og med 10

5:10

Alle celler i kolonne H

H:H

Alle celler i kolonne H til og med J

H:J

Celleområdet i kolonne A til og med E og rad 10 til og med 20

A10:E20

Lage en referanse til et annet regneark    I eksemplet nedenfor beregner regnearkfunksjonen GJENNOMSNITT gjennomsnittsverdien for området B1:B10 i regnearket for markedsføring i samme arbeidsbok.

Eksempel på arkreferanse

1. Refererer til regnearket Markedsføring

2. Refererer til celleområdet fra og med B1 til og med B10

3. Skiller regnearkreferansen fra celleområdereferansen

Forskjellen mellom absolutte, relative og blandede referanser

Relative referanser    En relativ cellereferanse i en formel, for eksempel A1, er basert på den relative plasseringen av cellen som inneholder formelen, og cellen referansen refererer til. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen, endres, blir også referansen endret. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller nedover kolonner, blir referansen automatisk justert. Som standard bruker nye formler relative referanser. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en relativ referanse i celle B2 til celle B3, blir den automatisk justert fra =A1 til =A2.

Kopiert formel med relativ referanse

Absolutte referanser    En absolutt cellereferanse i en formel, for eksempel $A$1, refererer alltid til en celle med en bestemt plassering. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen endres, forblir den absolutte referansen den samme. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller ned kolonner, blir ikke den absolutte referansen justert. Som standard bruker nye formler relative referanser, så det kan hende du må bytte til absolutte referanser hvis du ønsker det. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en absolutt referanse i celle B2 til celle B3, forblir den lik i begge celler =$A$1.

Kopiert formel med absolutt referanse

Blandede referanser    En blandet referanse har enten en absolutt kolonne og en relativ rad, eller absolutt rad og relativ kolonne. En absolutt Kol onne referanse tar skjemaet $A 1, $B 1 og så videre. En absolutt rad referanse tar skjemaet A $1, B $1 og så videre. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen endres, endres den relative referansen, og den absolutte referansen endres ikke. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller nedover kolonner, justeres den relative referansen automatisk, og den absolutte referansen justeres ikke. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en blandet referanse fra celle a2 til B3, justeres den fra = A $1 til = B $1.

Kopiert formel med blandet referanse

Den tredimensjonale referansestilen

Raskt referere flere regneark    Hvis du vil analysere data i samme celleområder på flere regneark i en arbeidsbok, bruker du en 3D-referanse. En 3D-referanse består av celle- eller områdereferansen, med et område med regnearknavn foran. I Excel Online brukes alle regneark som er lagret mellom start- og sluttnavnet, i referansen. For eksempel =SUMMER(Ark2:Ark13!B5) legger sammen alle verdiene i celle B5 på alle regnearkene mellom og inkludert ark 2 og ark 13.

 • Du kan bruke tredimensjonale referanser til å referere til celler i andre regneark, til å definere navn og til å opprette formler ved hjelp av disse funksjonene: SUMMER, GJENNOMSNITT, GJENNOMSNITTA, ANTALL, ANTALLA, STØRST, MAKSA, MINST, MINA, PRODUKT, STDAV.P, STDAV.S, STDAVVIKA, STDAVVIKPA, VARIANS.P, VARIANS.S, VARIANSA og VARIANSPA.

 • Tredimensjonale referanser kan ikke brukes i matriseformler.

 • Tredimensjonale referanser kan ikke brukes med skjæringspunktoperator (ett enkelt mellomrom) eller i formler som bruker implisitt skjæringspunkt.

Hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark    Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark som er brukt i en tredimensjonal referanse. I eksemplene brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen cellene A2 til og med A5 i regnearkene 2 til og med 6.

 • Sette inn eller kopiere    Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom Ark2 og Ark6 (det første og det siste regnearket i dette eksemplet), tar Excel Online alle verdier i cellene A2 til og med A5 fra de nye arkene med i beregningene.

 • Slett     Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, fjerner Excel Online verdiene i regnearkene fra beregningen.

 • Flytte    Hvis du flytter regneark mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor regnearkområdet det refereres til, fjerner Excel Online verdiene i regnearkene fra beregningen.

 • Flytte et sluttpunkt    Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme arbeidsbok, justerer Excel Online beregningen slik at det tas hensyn til det nye regnearkområdet mellom dem.

 • Slette et sluttpunkt    Hvis du sletter Ark2 eller Ark6 i beregningen, justerer Excel Online beregningen slik at det tas hensyn til det nye regnearkområdet mellom dem.

Referansestilen R1C1

Du kan også bruke en referansestil der både radene og kolonnene i regnearket er nummerert. Referansestilen R1C1 er nyttig når du skal beregne rad- og kolonneposisjoner i makroer. I R1C1-stilen angir Excel Online plasseringen til en celle med en R etterfulgt av et radnummer, og en C etterfulgt av et kolonnenummer.

Referanse

Betydning

R[-2]C

En relativ referanse til cellen to rader ovenfor og i samme kolonne.

R[2]C[2]

En relativ referanse til cellen to rader nedenfor og to kolonner til høyre.

R2C2

En absolutt referanse til cellen i andre rad og andre kolonne.

R[-1]

En relativ referanse til hele raden ovenfor den aktive cellen.

R

En absolutt referanse til den gjeldende raden.

Når du registrerer en makro, registrerer Excel Online noen av kommandoene ved å bruke R1C1-referansestilen. Hvis du for eksempel registrerer en kommando, som å klikke Autosummer-knappen, for å sette inn en formel som legger sammen et celleområde, registrerer Excel Online formelen ved hjelp av referanser med R1C1-stilen, ikke A1-stilen.

Bruke navn i formler

Du kan opprette definerte navn som representerer celler, celleområder, formler, konstanter eller Excel Online-tabeller. Et navn er en beskrivende forkortelse som gjør det lettere å forstå hensikten med en cellereferanse, konstant, formel eller tabell, som alle kan være vanskelige å forstå ved første øyekast. Følgende informasjon viser vanlige eksempler på navn og hvordan bruken av dem i formler kan forbedre tydeligheten og gjøre det enklere å forstå formler.

Eksempeltype

Eksempel: bruke områder i stedet for navn

Eksempel: bruke navn

Referanse

=SUMMER(A16:A20)

=SUMMER(Salg)

Konstant

=PRODUKT(A12;9,5%)

=PRODUKT(Pris;MVA)

Formel

=TEKST(FINN.RAD(STØRST(A16;A20);A16:B20;2;USANN);"dd.m.åååå")

=TEKST(FINN.RAD(STØRST(Salg);Salgsinfo;2;USANN),"dd.m.åååå")

Tabell

A22:B25

=PRODUKT(Pris,Tabell1[@MVA])

Navnetyper

Det finnes flere navnetyper du kan opprette og bruke.

Definert navn    Et navn som representerer en celle, et celleområde, en formel eller en konstant verdi. Du kan opprette ditt eget definerte navn. Noen ganger opprettes det et definert navn for deg i Excel Online, for eksempel når du angir et utskriftsområde.

Tabellnavn    Et navn på en Excel Online-tabell, som er en samling av data om et bestemt emne som er lagret i poster (rader) og felt (kolonner). Excel Online oppretter et standard Excel Online tabell navn på Tabell1, Tabell2 og så videre, hver gang du setter inn en Excel Online-tabell, men du kan endre disse navnene for å gjøre dem mer meningsfulle.

Opprette og angi navn

Du oppretter et navn ved å bruke Opprett et navn fra det merkede området. Du kan enkelt opprette navn fra eksisterende rad- og kolonneetiketter ved å bruke et merket celleområde i regnearket.

Obs!:  Navn bruker som standard absolutte cellereferanser.

Du kan angi et navn på flere måter:

 • Inntasting    Skriv inn navnet, for eksempel som et argument til en formel.

 • Bruke Autofullfør-formel    Bruk rullegardinlisten for Autofullfør formel, der du automatisk får en liste over gyldige navn.

Bruke matriseformler og matrisekonstanter

Excel Online støtter ikke oppretting av matriseformler. Du kan vise resultatene av matriseformler opprettet i skrivebordsversjonen av Excel, men du kan ikke redigere dem eller beregne dem på nytt. Hvis du har skrivebordsversjonen av Excel, klikker du Åpne i Excel for å arbeide med matriser.

Matriseformelen nedenfor beregner den totale verdien av en matrise for aksjekurser og aksjer, uten å bruke en rad med celler til å beregne og vise de enkelte verdiene for hver aksje.

Matriseformel som produserer ett enkelt resultat

Når du skriver inn formelen ={SUMMER(B2:D2*B3:D3)} som en matriseformel, multipliserer den antall aksjer og kurs for hver aksje, og legger deretter sammen resultatene av disse beregningene.

Beregne flere resultater    Noen regnearkfunksjoner returnerer matriser med verdier, eller krever en matrise med verdier som argument. Hvis du vil beregne flere resultater med en matriseformel, må du skrive inn matrisen i et område med celler som har samme antall rader og kolonner som matriseargumentene.

Når du for eksempel har en serie med tre salgstall (i kolonne B) for en serie på tre måneder (i kolonne A), vil TREND-funksjonen bestemme de lineære verdiene for salgstallene. Hvis du vil vise alle resultatene i formelen, blir den satt inn i tre celler i kolonne C (C1:C3).

Matriseformel som produserer flere resultater

Når du skriver inn formelen =TREND(B1:B3;A1:A3) som en matriseformel, produserer den tre forskjellige resultater (22196, 17079 og 11962), basert på de tre salgstallene og de tre månedene.

Bruke matrisekonstanter

I en vanlig formel kan du skrive inn en referanse til en celle som inneholder en verdi, eller selve verdien, også kalt en konstant. På samme måte kan du i en matriseformel skrive inn en referanse til en matrise, eller skrive inn matrisen med verdier i cellene, også kalt en matrisekonstant. Matriseformler godtar konstanter på samme måte som formler som ikke er matriser, men du må angi matrisekonstantene i et bestemt format.

Matrisekonstanter kan inneholde tall, tekst, logiske verdier som SANN og USANN, eller feilverdier som #I/T. Ulike typer verdier kan være i samme matrisekonstant – for eksempel {1,3,4;SANN,USANN,SANN}. Tall i matrisekonstanter kan være i heltallformat, desimalformat eller eksponentielt format. Tekst må være omsluttet av tommetegn, for eksempel "tirsdag".

Matrisekonstanter kan ikke inneholde cellereferanser, kolonner eller rader med forskjellig lengde, formler eller spesialtegnene $ (dollartegn), parenteser eller % (prosenttegn).

Pass på at du gjør følgende når du formaterer matrisekonstanter:

 • Sett dem i klamme parenteser ( { } ).

 • Skill verdiene i ulike kolonner ved å bruke komma (,). Hvis du for eksempel vil angi verdiene 10, 20, 30 og 40, skriver du {10,20,30,40}. Denne matrisekonstanten kalles en 1-ganger-4-matrise, og tilsvarer en referanse til 1 rad med 4 kolonner.

 • Skill verdiene i ulike rader ved å bruke semikolon (;). Hvis du for eksempel vil angi verdiene 10, 20, 30 og 40 i én rad og 50, 60, 70 og 80 i raden under, angir du en 2-ganger-4-matrisekonstant: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×