Opprette makroer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan opprette en makro for å utføre en bestemt serie med handlinger, og du kan opprette en makrogruppe for å utføre relaterte serier med handlinger.

I Microsoft Office Access 2007 kan makroer ligge i makroobjekter (kalles noen ganger frittstående makroer), eller de kan bygges inn i hendelsesegenskaper for skjemaer, rapporter eller kontroller. Innebygde makroer blir en del av objektet eller kontrollen de bygges inn i. Makroobjekter er synlige i navigasjonsruten under Makroer; innebygde makroer er ikke synlige.

Hva vil du gjøre?

Lære om makroverktøyet

Opprette en frittstående makro

Opprette en makrogruppe

Opprette en innebygd makro

Redigere en makro

Bruke betingelser til å kontrollere makrohandlinger

Lære mer om makrohandlinger

Lære om makroverktøyet

Du bruker makroverktøyet til å opprette og endre makroer. Slik åpner du makroverktøyet:

 • Klikk makro i annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er tilgjengelig, klikker du pilen under modul eller Klassemodul-knappen, og klikk deretter makroen. Knappesymbol

  Makroverktøyet vises.

Makroverktøyet

I vinduet for makroverktøyet bygger du listen over handlinger du vil utføre når makroene kjøres. Første gang du åpner makroverktøyet, vises kolonnene Handling, Argumenter og Kommentar.

Under Handlingsargumenter angir og redigerer du argumenter til venstre for hver makrohandling, hvis nødvendig. På høyre side vises det en beskrivelsesboks med en kort beskrivelse av hvert handlingsargument. Klikk en handling eller et handlingsargument for å lese beskrivelsen i boksen.

Du kan bruke kommandoene i kategorien Utforming i makroverktøyet til å opprette, teste og kjøre en makro.

Tabellen nedenfor beskriver kommandoene som er tilgjengelige i kategorien Utforming.

Gruppe

Kommando

Beskrivelse

Verktøy

Kjør

Utfører handlingene som vises i makroen.

Enkeltsteg

Aktiverer enkeltstegsmodus. Når du kjører makroen i denne modusen, utføres hver handling enkeltvis. Når hver handling er fullført, vises dialogboksen Makrosteg. Klikk Steg i dialogboksen for å gå videre til neste handling. Klikk Stopp alle makroer hvis du vil stoppe denne og alle andre makroer som kjøres. Klikk Fortsett for å avslutte enkeltstegsmodus og utføre resten av handlingene uten å stoppe.

Byggeverktøy

Når du angir et handlingsargument som kan inneholde et uttrykk, aktiveres denne knappen. Klikk Byggeverktøy for å åpne dialogboksen Uttrykksverktøy, som du kan bruke til å bygge uttrykket.

Rader

Sett inn rader

Setter inn én eller flere tomme handlingsrader over den valgte raden eller radene.

Slett rader

Sletter den valgte handlingsraden eller radene.

Vis/skjul

Vis alle handlinger

Viser flere eller færre makrohandlinger i rullegardinlisten Handling.

 • Hvis du vil vise en lengre liste med makrohandlinger, klikker du Vis alle handlinger. Når den lengre listen med makrohandlinger er tilgjengelig, vises knappen Vis alle handlinger som valgt. Hvis du velger en makrohandling fra denne lengre listen med makrohandlinger, kan det hende du må gi databasen eksplisitt klareringsstatus før du kan kjøre handlingen.

 • Hvis du vil bytte fra en lengre liste med makrohandlinger til en kortere liste som bare viser de makrohandlingene som kan brukes i en database som ikke er klarert, må du kontrollere at knappen Vis alle handlinger ikke er valgt.

  Tips!: Hvis knappen Vis alle handlinger er valgt, klikker du knappen Vis alle handlinger for å fjerne valget. Når knappen Vis alle handlinger ikke er valgt, er den kortere listen over klarerte makrohandlinger tilgjengelig.

Makronavn

Viser eller skjuler Makronavn-kolonnen. Makronavn kreves i makrogrupper for å skille de ulike makroene fra hverandre, men ellers er makronavn valgfrie. Hvis du vil ha mer informasjon, se delen Opprette makrogrupper.

Betingelser

Viser eller skjuler Betingelse-kolonnen. Du bruker denne kolonnen til å skrive inn uttrykk som styrer når en handling utføres.

Argumenter

Viser eller skjuler Argumenter-kolonnen. Denne kolonnen viser argumentene for hver makrohandling og gjør det lettere å lese gjennom makroen. Hvis Argumenter-kolonnen ikke vises, må du klikke hver handling og lese argumentene under Handlingsargumenter. Du kan ikke angi argumenter i Argumenter-kolonnen.

Tips!: Makroverktøyet har fått ny utforming i Access 2010 for å gjøre det enklere å opprette, endre og dele Access-makroer.

Til toppen av siden

Opprette en frittstående makro

 1. Klikk makro i annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er tilgjengelig, klikker du pilen under modul eller Klassemodul-knappen, og klikk deretter makroen. Knappesymbol

  Makroverktøyet vises.

 2. Legg til en handling i makroen:

  • I makroverktøyet klikker du den første tomme cellen i Handling-kolonnen.

  • Skriv inn handlingen du vil bruke, eller klikk pilen for å vise listen over tilgjengelige handlinger, og velg deretter handlingen du vil bruke.

   Velge en makrohandling

  • Under Handlingsargumenter i den nedre delen av makroverktøyet angir du eventuelle obligatoriske argumenter for handlingen.

   Angi handlingsargumenter

   Obs!: 

   • Når du skriver inn argumenter i ruten Handlingsargumenter, vises de i kolonnen Argumenter i handlingslisten. Kolonnen Argumenter brukes imidlertid bare til visning, og du kan ikke angi argumenter i denne kolonnen.

   • Hvis du vil se en kort beskrivelse av hvert argument, klikker du i argumentboksen i ruten Handlingsargumenter, og deretter leser du beskrivelsen i den tilstøtende boksen.

    Tips!

    • For en handlingsargument med innstillinger som er navnet på et databaseobjekt, kan du angi argumentet ved å dra objektet fra navigasjonsruten til argumentboksen Objektnavn.

    • Du kan også opprette en handling ved å dra et databaseobjekt fra navigasjonsruten til en tom rad i makroverktøyet. Hvis du drar en tabell, spørring, rapport, modul eller et skjema til makroverktøyet, legges det til en handling som åpner tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten. Hvis du drar en makro til makroverktøyet, legges det til en handling som kjører makroen.

  • Du kan eventuelt skrive inn en kommentar for handlingen i kolonnen Kommentar.

 3. Hvis du vil legge til flere handlinger i makroen, går du til en annen handlingsrad, deretter gjentar du trinn 2.

Når du kjører makroen, utfører Access handlingene i rekkefølgen som du angir.

Til toppen av siden

Opprette en makrogruppe

Hvis du vil gruppere flere relaterte i ett makroobjekt, kan du opprette en makrogruppe.

 1. Klikk makro i annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er tilgjengelig, klikker du pilen under modul eller Klassemodul-knappen, og klikk deretter makroen. Knappesymbol

  Makroverktøyet vises.

 2. Klikk Makronavn Knappesymbol Hvis det ikke allerede er valgt i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Makronavn-kolonnen vises i makroverktøyet.

  Obs!: I makrogrupper er makronavn er nødvendige for å skille de enkelte makroene fra hverandre. Makronavnet vises på samme linje som den første makrohandlingen. Kolonnen for makronavn blir stående tom for eventuelle etterfølgende handlinger i makroen. Makroen slutter når det neste makronavnet nås.

 3. Skriv inn et navn for den første makroen i makrogruppen i Makronavn-kolonnen.

 4. Legg til handlingene du vil at den første makroen skal utføre:

  • Klikk pilen i Handling-kolonnen for å vise handlingslisten.

  • Klikk handlingen du vil bruke.

  • Under Handlingsargumenter angir du eventuelle obligatoriske argumenter for handlingen.

   Hvis du vil se en kort beskrivelse av hvert argument, klikker du i argumentboksen, og deretter leser du beskrivelsen til høyre for argumentet.

   Tips!

   • For handlingsargumenter med innstillinger som er navnet på et databaseobjekt, kan du angi argumentet ved å dra objektet fra navigasjonsruten til argumentboksen Objektnavn for handlingen.

   • Du kan også opprette en handling ved å dra et databaseobjekt fra navigasjonsruten til en tom rad i makroverktøyet. Hvis du drar en tabell, spørring, rapport, modul eller et skjema til makroverktøyet, legges det til en handling som åpner tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten. Hvis du drar en makro til makroverktøyet, legges det til en handling som kjører makroen.

  • Du kan eventuelt skrive inn en kommentar for handlingen.

 5. Flytt til den neste tomme raden, og angi deretter et navn for den neste makroen i Makronavn-kolonnen.

 6. Legg til handlingene du vil at makroen skal utføre.

 7. Gjenta trinn 5 til 6 for hver makro i makrogruppen.

Den følgende illustrasjonen viser en liten makrogruppe. Makrogruppen inneholder to makroer, og navnene vises i kolonnen Makronavn. Hver makro inneholder to handlinger.

Eksempel på makrogruppe

Obs!: 

 • Når du lagrer makrogruppen, blir navnet du angir, navnet på makrogruppen. I det forrige eksemplet er navnet på makrogruppen Macro3. Dette navnet vises under Makroer i navigasjonsruten. Hvis du vil referere til en enkeltmakro i en makrogruppe, bruker du denne syntaksen:

  makrogruppenavn.makronavn

  I den forrige illustrasjonen refererer for eksempel Macro3.FoundMsg til den andre makroen i makrogruppen.

 • Hvis du kjører en makrogruppe ved å dobbeltklikke den i navigasjonsruten, eller ved å klikke Kjør Knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming, utfører Access bare den første makroen i gruppen stopper ved det andre makronavnet.

Til toppen av siden

Opprette en innebygd makro

Innebygde makroer skiller seg fra frittstående makroer ved at de lagres i hendelsesegenskapene for skjemaer, rapporter eller kontroller. De vises ikke som objekter under Makroer i navigasjonsruten. Dette kan gjøre det lettere å behandle databasen, fordi du ikke trenger å holde oversikten over separate makroobjekter som inneholder makroer for skjemaer eller rapporter. Innebygde makroer er også inkludert med skjemaer eller rapporter når du kopierer, importerer eller eksporterer dem.

Hvis du for eksempel vil forhindre at et rapport vises når det ikke finnes noen data, kan du bygge inn en makro i hendelsesegenskapen Ved ingen data for rapporten. Du kan bruke Meldingsboks-handlingen til å vise en melding, og deretter bruke AvbrytHendelse-handlingen til å avbryte rapporten i stedet for å vise en tom side.

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten som inneholder makroen, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol eller Oppsettvisning Knappesymbol i navigasjonsruten.

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Klikk kontrollen eller inndelingen som inneholder hendelsesegenskapen som du vil bygge inn makroen i. Du kan også velge kontrollen eller inndelingen (eller hele skjemaet eller rapporten) ved hjelp av rullegardinlisten under Type utvalg øverst på egenskapssiden.

 4. Klikk kategorien Hendelse på egenskapssiden.

 5. Klikk hendelsesegenskapen du vil bygge inn makroen i, og klikk deretter Verktøy-knappen .

 6. I dialogboksen Velg verktøy klikker du Makroverktøy, og deretter klikker du OK.

 7. I makroverktøyet klikker du i den første raden i Handling-kolonnen.

 8. I rullegardinlisten Handling klikker du den ønskede handlingen.

 9. Angi eventuelle obligatoriske argumenter under Handlingsargumenter.

 10. Hvis du vil legge til en annen handling, klikker du i den neste raden i Handling-kolonnen og gjentar trinn 8 og 9.

 11. Når makroen er fullført, klikker du Lagre, og deretter klikker du Lukk.

Makroen kjøres hver gang hendelsesegenskapen utløses.

Obs!: Access kan du bygge en makrogruppe som en innebygd makro. Bare den første makroen i gruppen kjøres imidlertid når hendelsen utløses. Etterfølgende makroer i gruppen ignoreres.

Til toppen av siden

Redigere en makro

 • Sette inn en handlingsrad     Høyreklikk handlingsraden du vil sette inn den nye handlingsraden over, og klikk deretter Sett inn rader Knapp for å sette inn rad i oppslagstabell .

 • Slette en handlingsrad     Høyreklikk handlingsraden du vil slette, og klikk deretter Slett rader Knappesymbol .

 • Flytte en handlingsrad     Merk handlingsraden ved å klikke radoverskriften til venstre for handlingen, og dra den deretter til en ny plassering.

Du kan sette inn, slette eller flytte flere rader ved først å merke gruppen med rader og deretter utføre den ønskede operasjonen. Når du skal merke en gruppe med rader, klikker du radoverskriften for den første raden du vil merke, holder nede SKIFT-tasten, og deretter klikker du radoverskriften for den siste raden som du vil merke. (Radoverskriften er den skyggelagte boksen til venstre for hver handlingsrad.)

En alternativ metode for å merke flere rader er å plassere pekeren over radoverskriften for den første raden du vil merke, og deretter klikke og dra opp eller ned for å merke de andre radene.

Obs!: Når du merker rader ved å klikke og dra, må den første raden du merker, ikke allerede være merket. Hvis den allerede er merket, vil Access anta at du vil dra raden til en ny plassering.

Til toppen av siden

Bruke betingelser til å kontrollere makrohandlinger

Du kan bruke hvilket som helst uttrykk som vurderes til Sann/Usann eller Ja/Nei i en betingelse. Makrohandlingen kjøres hvis betingelsen vurderes til Sann (eller Ja).

Når du skal angi en betingelse for en makrohandling, må du først vise kolonnen Betingelse i makroverktøyet:

 • Klikk Betingelser Knappesymbol i gruppen Vis/skjul i kategorien Utforming.

Skriv inn et uttrykk i kolonnen Betingelse. Ikke sett et likhetstegn (=) foran uttrykket. Hvis du vil angi en betingelse for flere handlinger samtidig, skriver du inn ... i hver etterfølgende rad. Eksempel:

Betingelse som gjelder for flere makrohandlinger

Tips!: Hvis du vil at Access skal ignorere en handling midlertidig, skriver du inn Usann som en betingelse. Det kan være nyttig å ignorere en handling midlertidig når du forsøker å finne feil i en makro.

Eksempler på makrobetingelser

Bruk dette uttrykket

For å utføre handlingen hvis

[Sted]="Paris"

Paris er verdien for Sted i feltet i skjemaet som makroen ble kjørt fra.

DCount("[OrdreID]", "Ordrer")>35

Det er mer enn 35 oppføringer i feltet OrdreID i tabellen Ordrer.

DCount("*", "Ordredetaljer", "[OrdreID]=Forms![Ordrer]![OrdreID]")>3

Det er mer enn tre oppføringer i tabellen Ordredetaljer hvor feltet OrdreID i tabellen samsvarer med feltet OrdreID i skjemaet Ordrer.

[SendtDato] Between #2. feb. 2007# And #2. mar. 2007#

Verdien til feltet SendtDato i skjemaet som makroen kjøres fra, er ikke før 02.02.2007 og ikke senere enn 02.03.2007.

Forms![Varer]![EnheterPåLager]<5

Verdien i feltet EnheterPåLager i skjemaet Varer er mindre enn 5.

IsNull([Fornavn])

Verdien Fornavn i skjemaet som makroen kjøres er tom (har ingen verdi). Dette uttrykket er identisk [Fornavn] er Null.

[Land]="Storbritannia" And Forms![SamletSalg]![Antall ordrer] >100

Verdien i feltet Land i skjemaet som makroen kjøres fra, er Storbritannia, og verdien til feltet Antall ordrer i skjemaet SamletSalg er større enn 100.

[Land] In ("Frankrike", "Italia", "Spania") And Len([Postnr])<>5

Verdien i feltet Land i skjemaet som makroen kjøres fra, er Frankrike, Italia eller Spania, og postnummeret ikke har en lengde på fem tegn.

MsgBox("Bekrefte endringer?",1)=1

Du klikker OK i en dialogboks der Bekrefte endringer? vises i funksjonen Meldingsboks. Hvis du klikker Avbryt i dialogboksen, ignorerer Access handlingen.

[TempVars]![MyVar]=43

Verdien for midlertidige variable MyVar (opprettet ved hjelp av den AngiTempVar , makrohandling) er lik 43.

[MacroError]<>0

Verdien av egenskapen for objektet MacroErrortall er ikke lik 0, noe som betyr at det oppstod en feil i makroen. Denne tilstanden kan brukes sammen med den FjernMacroError og OnError makrohandlinger til å kontrollere hva som skjer når det oppstår en feil.

Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk, se artikkelen Lage uttrykk.

Til toppen av siden

Lære mer om makrohandlinger

Mens du arbeider i makroverktøyet, kan du lære mer om handlinger eller argumenter ved å høyreklikke og lese beskrivelsen i boksen nede til høyre i vinduet for makroverktøyet. Hver makrohandling har dessuten et tilknyttet hjelpeemne. Hvis du vil lære mer om en handling, velger du handlingen fra handlingslisten, og deretter trykker du F1.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×