Opprette listerelasjoner ved å bruke unike kolonner og oppslagskolonner

Opprette listerelasjoner ved å bruke unike kolonner og oppslagskolonner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette relasjoner mellom lister ved å bruke en kombinasjon av unike kolonner, oppslagskolonner og relasjonshåndhevelse (gjennomgripende og begrenset sletting). Alt dette er med på å gjøre det enklere å lage avanserte forretningsløsninger og å bevare dataintegriteten.

Oversikt over listerelasjoner

Avsnittene nedenfor inneholder viktig bakgrunnsinformasjon om hvordan du oppretter relasjoner mellom kilde- og mållister, oppretter unike kolonner og oppslagskolonner, fremtvinger listerelasjonsvirkemåte, legger til primære og sekundære oppslagskolonner, viser, redigerer og sletter elementer i listerelasjoner og behandler listerelasjoner når lister inneholder mange elementer. Du finner også informasjon om de andre fordelene ved å bruke et redigeringsprogram som Microsoft SharePoint Designer 2013.

En oversikt over listerelasjoner
Bruk av unike kolonner og oppslagskolonner til å behandle gaveordrer.

1. på listen over artikler er kildelisten og listen over ordrer er mållisten.

2. hver liste inneholder unike kolonner for å sikre at de riktige dataene samsvarer.

3. Den primære oppslagskolonnen i kildelisten «slår opp» kolonnen for ordre-ID i mållisten basert på en samsvarende verdi.

4. En sekundær oppslagskolonne i kildelisten setter inn kolonnen for ordrebeskrivelse fra mållisten automatisk.

Når du oppretter en kolonne, kan du angi at den må inneholde unike verdier. Dette betyr at listen ikke kan inneholde dupliserte verdier i denne kolonnen. Du kan ikke legge til et listeelement som inneholder en duplisert verdi, endre et eksisterende listeelement som hadde forårsaket opprettelsen av en duplisert verdi, eller gjenopprette et element fra papirkurven hvis det hadde forårsaket en duplisert verdi. Hvis du oppretter en oppslagskolonne i en kildeliste og angir at kolonnen skal være unik, kan ikke kolonnen i mållisten inneholde dupliserte verdier.

Obs!:  Det skilles ikke mellom små og store bokstaver i unikhet, og derfor anses for eksempel ORD-231 og ord-231 for å være dupliserte verdier.

En unik kolonne må også ha en indeks. Når du oppretter en unik kolonne, kan du bli bedt om å opprette indeksen, og den opprettes automatisk når du klikker OK. Når en unik kolonne har en indeks, kan du ikke fjerne indeksen fra denne kolonnen med mindre du omdefinerer kolonnen slik at dupliserte verdier tillates.

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over hvilke kolonnetyper som kan og ikke kan brukes til å opprette unike kolonner.

Kolonnetyper som støttes

Kolonnetyper som ikke støttes

En enkelt linje med tekst

Flere linjer med tekst

Valg (enkeltverdi)

Valg (flere verdier)

Tall

Beregnet

Valuta

Hyperkobling eller bilde

Dato og klokkeslett

Egendefinerte kolonner

Oppslag (enkeltverdi)

Oppslag (flere verdier)

Person eller gruppe (enkeltverdi)

Person eller gruppe (flere verdier)

Ja/nei

Hvis du vil opprette en relasjon mellom to lister, oppretter du en oppslagskolonne i kildelisten som henter (eller «slår opp») én eller flere verdier fra en målliste hvis disse verdiene samsvarer med verdien i oppslagskolonnen i kildelisten. Når du har opprettet oppslagskolonnen (primærkolonnen), kan du fortsette å legge til flere kolonner (sekundærkolonner) i kildelisten fra mållisten så lenge disse tilleggskolonnene har en datatype som støttes (beskrevet nedenfor).

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over hvilke kolonnetyper som kan og ikke kan brukes til å opprette oppslagskolonner.

Kolonnetyper som støttes

Kolonnetyper som ikke støttes

En enkelt linje med tekst

Flere linjer med tekst

Tall

Valuta

Dato og klokkeslett

Person eller gruppe

Beregnet

Hyperkobling eller bilde

Egendefinerte kolonner

Ja/nei

Valg

Oppslag

Du kan opprette to typer oppslagskolonner: en oppslagskolonne med en fremtvunget relasjon og en oppslagskolonne med en relasjon som ikke er fremtvunget.

En oppslagskolonne med en fremtvunget relasjon

I en oppslagskolonne med en fremtvunget relasjon (også kalt referanseintegritet) kan du slå opp enkeltverdier og bevare dataintegriteten i mållisten på én av to måter:

Gjennomgripende sletting    Når du sletter et element i mållisten, slettes også det/de relaterte elementet/elementene i kildelisten. I dette tilfellet vil du sikre at alle relaterte elementer slettes som en del av én databasetransaksjon. Hvis du for eksempel sletter en ordre i en målliste, kan du sikre at de tilsvarende ordreelementene i kildelisten også slettes. Du vil ikke ha ordreelementer uten en tilhørende ordre, siden du dermed hadde fått frittstående ordreelementer som kunne ha ført til forvirring senere.

Begrens sletting    Når du prøver å slette et element i mållisten som har ett eller flere relaterte elementer i kildelisten, kan du ikke slette elementet i mållisten. I dette tilfellet vil du sikre at det relaterte elementet i mållisten beholdes. Hvis noen for eksempel prøver å slette et ordreelement fra en målliste, kan det hende at en kunde fortsatt venter på ordren, og du vil unngå at slettingen skjer før ordren er behandlet. Du vil ikke at kundens ordre slettes ved et uhell, siden dette kunne ha ført til at du ikke kunne levere ordren.

Fremtvinge listerelasjoner

1. gjennomgripende sletting utføres sikrer at alle relaterte elementer slettes i én databasetransaksjon.

2. en begrensede slettingen forhindrer sletting finnes elementer i mållisten Hvis relaterte elementer.

Når du fremtvinger en listerelasjonsvirkemåte, bidrar du kort sagt til å holde dataene gyldige og å unngå inkonsekvenser som kan føre til problemer senere.

Obs!:  Du må ha tillatelsen Administrere lister for en liste for å kunne opprette eller endre en fremtvunget relasjon.

En oppslagskolonne som fremtvinger en relasjon, må også ha en indeks. Når du oppretter en oppslagskolonne som fremtvinger en relasjon, kan du bli bedt om å opprette indeksen, og den opprettes automatisk når du klikker OK. Når en oppslagskolonne som fremtvinger en relasjon, har en indeks, kan du ikke fjerne indeksen fra denne kolonnen med mindre du først fjerner den fremtvungne relasjonen.

En oppslagskolonne med en relasjon som ikke er fremtvunget

I en oppslagskolonne med en relasjon som ikke er fremtvunget, kan du slå opp enkeltverdier eller flere verdier i mållisten fra kildelisten. Når du sletter et element i kildelisten, forekommer det heller ikke noen ytterligere slettebegrensinger eller sletting i mållisten så lenge du har slettetillatelse for listen.

En av fordelene ved å opprette listerelasjoner er at du kan vise og redigere kolonner fra to eller flere lister på én side. Når du oppretter en oppslagskolonne i en kildeliste, vises verdier fra mållistekolonnen i primærkolonnen, men du kan også angi at sekundærkolonner fra mållisten skal vises ved siden av primærkolonnen og de andre kolonnene i kildelisten.

Verdien i primærkolonnen er en kobling du kan klikke hvis du vil vise alle kolonneverdiene for dette elementet i mållisten. Hver sekundærkolonneverdi fra mållisten vises som tekst i kildelistekolonnen. Hvis du oppretter en oppslagskolonne med flere verdier, skilles de motsvarende verdiene med semikolon i kolonnene fra mållisten, uansett om de er primære eller sekundære. Du kan endre disse primær- og sekundærkolonnene i listevisning på omtrent samme måte som kolonnene fra kildelisten, ved for eksempel å legge til, fjerne, filtrere og sortere dem.

Navnet på primærkolonnen er navnet du gir når du oppretter oppslagskolonnen. Navnene på sekundærkolonnene følger som standard den standard navngivningskonvensjonen <navn på primærkolonne i kildeliste>: <kolonnenavn i målliste>. Hvis du endrer navnet på primærkolonnen, endres dermed navnet på alle sekundærkolonnene. Du kan imidlertid endre standardnavnene på og standardbeskrivelsene av sekundærkolonner for å gjøre navnene mer meningsfulle.

Oppslagskolonner med flere verdier

1. en primær oppslagskolonne med flere verdier.

2. en sekundær oppslagskolonne med flere verdier.

3. Kolonnenavnet er endret fra standardnavnet Hent-ID: Tittel til Instrumenter.

Når du oppretter listerelasjoner ved å bruke oppslagskolonner, unike kolonner og lister med fremtvungne relasjoner, kan du nå en ressursterskel eller -grense, og kan bli blokkert i følgende situasjoner:

 • Når du gjør en kolonne i en eksisterende liste som har flere elementer enn terskelen for listevisning, unik. (Vær oppmerksom på at det å legge til ett element i en liste, slik at listen overskrider terskelen for listevisning, er en operasjon som vanligvis ikke blokkeres.)

 • Når du aktiverer Gjennomgripende sletting eller Begrens sletting for et oppslagsfelt i en liste som inneholder flere elementer enn terskelen for listevisning.

 • Du har overskredet listevisningsoppslag, som er tolv oppslagskolonner som standard.

 • Antallet elementer i en sletting overskrider 1 000.

Se Behandle lister og biblioteker med mange elementer for mer informasjon om hvordan du behandler lister med mange elementer.

Fremgangsmåte: Opprette eller endre en unik kolonne

Advarsel!:  Du kan ikke opprette en unik kolonne i en liste der tillatelser på elementnivå er definert. Du kan ikke bryte arving av tillatelser fra en liste til et listeelement hvis listen inneholder en unik kolonne. Du kan ikke opprette en unik kolonne eller endre en kolonne slik at den blir unik, i en liste som inneholder elementer med unike tillatelser eller har innholdsgodkjenning aktivert. Du kan ikke kopiere en fil til et bibliotek ved å bruke kommandoen Åpne med Explorer hvis dette biblioteket inneholder en unik kolonne.

 1. Naviger til området som inneholder listen.

 2. Klikk navnet på listen på hurtigstartlinjen, eller på Innstillinger-menyen Knappen for Office 365-innstillinger , klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen, under listen.

 3. Klikk Liste > Opprett kolonne.

 4. Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

 5. Klikk ett av følgende under Informasjonstypen i denne kolonnen er:

  • En enkelt linje med tekst

  • Flere linjer med tekst

  • Valg

  • Tall

  • Valuta

  • Dato og klokkeslett

  • Ja/nei

  • Oppslag (enkeltverdi)

  • Person eller gruppe (enkeltverdi)

 6. Klikk Ja under Fremtving unike verdier under Flere kolonneinnstillinger.
  Hvis du velger en datatype som ikke støttes, eller oppretter en oppslagskolonne som kan inneholde flere verdier, vises ikke Fremtving unike verdier.

 • Du kan ikke fjerne indeksen for en unik kolonne. Hvis du vil fjerne indeksen, må du først endre kolonnen fra en unik kolonne til en kolonne som kan inneholde dupliserte verdier, og deretter fjerne indeksen.

 • Hvis du prøver å endre en eksisterende kolonne fra dupliserte verdier til unike verdier, kan det være du ikke får gjort dette hvis den eksisterende kolonnen inneholder dupliserte verdier. I dette tilfellet må du først fjerne alle dupliserte verdier og deretter endre kolonnen fra å kunne inneholde dupliserte verdier til en unik kolonne.

 • Hvis du vil endre datatypen for den unike kolonnen, må du endre kolonnen slik at den kan inneholde dupliserte verdier, fjerne indeksen, endre kolonnen til den andre datatypen som støttes, og deretter gjøre kolonnen unik.

Fremgangsmåte: Opprette en oppslagskolonne

Disse trinnene veilede deg gjennom hvordan du konfigurerer en oppslaget kolonne som viser den primære kolonnen, og eventuelt en Sekundærkolonne til en liste. Den primære kolonnen kan indekseres, men siden sekundær kolonnen (eller feltet) kontrolleres av primært, kan det være ikke unike eller indeksert.

 1. Naviger til området som inneholder listen.

 2. Klikk navnet på listen på hurtigstartlinjen, eller på Innstillinger-menyen Knappen for Office 365-innstillinger , klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen, under listen.

 3. Klikk liste, og klikk deretter Opprett kolonne.

 4. Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

 5. Klikk Oppslag under Informasjonstypen i denne kolonnen er.

 6. Velg en målliste i boksen Hent informasjon fra.

 7. Velg en primærkolonne i boksen I denne kolonnen.

 8. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av kolonnenavnet for hver sekundærkolonne du vil legge til, under Legg til en kolonne for å vise hvert av disse ekstra feltene. Det er bare kolonner med datatyper som støttes, som vises.

 9. Hvis du senere vil legge til eller fjerne sekundærkolonner, endrer du oppslagskolonnen og foretar ønskede valg.

  Obs!:  Du kan verken indeksere en sekundærkolonne eller gjøre den unik.

 10. Hvis du vil at oppslagskolonnene skal vises i standardvisningen, velger du Legg til i standardvisning.

 11. Velg Fremtving relasjonsvirkemåte, og klikk deretter Begrens sletting eller Gjennomgripende sletting for å opprette en fremtvunget relasjon.

 12. Klikk OK.

Fremgangsmåte: Opprette relasjoner i visnings- og redigeringsskjemaer

Når du oppretter en oppslagskolonne, kan du endre visnings- og redigeringsskjemaer for mållisten, slik at de relaterte dataene fra kildelistene vises. Du kan for eksempel redigere visnings- eller redigeringssiden for ordrelisten for å legge til den relaterte elementlisten og automatisk koble sammen de to tilsvarende listevisnings-webdelene ved å sende oppslagskolonneverdien.

 1. I mållisten (for eksempel ordrer) Klikk liste-fanen, klikk Skjemanettdeler i delen Tilpass liste, og klikk deretter Standard visningsskjema eller Standard redigeringsskjema.

 2. I hoved-webdel-sonen klikker du Legg til webdel.

 3. Klikk Sett inn, klikk Relatert liste, og velg deretter den relaterte listen (for eksempel elementer).

  Obs!:  Bare lister som du har Vis elementer-tillatelsen for blir vist.

Det to listene kobles automatisk sammen. Når du har lagret siden når du viser eller redigerer et element i ordrelisten, vises også de relaterte elementene i elementlisten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×